Header Adresa

Písemná dohoda mateřské školy se zákonným zástupcem o docházce dítěte do mateřské školy dle § 1a odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů


Ředitel Mateřské školy ……… uzavírá dohodu se zákonným zástupcem dítěte o docházce dítěte do mateřské školy dle § 1a odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

1. Údaje o dítěti

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa:

2. Údaje o zákonných zástupcích

Jméno a příjmení (matka):
Datum narození:
Adresa (není-li shodná s adresou dítěte):
Telefon:

Jméno a příjmení (otec):
Datum narození:
Adresa (není-li shodná s adresou dítěte):
Telefon:

3. Typ docházky do mateřské školy

celodenní docházka
polodenní docházka
4 hodiny denně
5 dní v měsíci

4. Další ustanovení

Tato dohoda platí po dobu docházky dítěte do mateřské školy. V případě změny uvedených údajů je zákonný zástupce povinen informovat ředitele mateřské školy o změně.

Vzdělává-li se dítě v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá provozu (§ 34 odst. 9 školského zákona), lze dohodnout prodloužení docházky dítěte nejdříve s účinností od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po uzavření dohody. Tomuto dítěti nebyl omezen rozsah vzdělávání v rozhodnutí o přijetí. O uzavření této dohody ředitel mateřské školy neprodleně informuje zákonného zástupce dítěte, které se vzdělává ve zbývající době.

V … dne …

………………….         ………………….
Zákonný zástupce dítěte Ředitel mateřské školy


Další podrobnosti týkající se novelizace vyhlášky č. 14/2005 Sb. naleznete v E-Poradně nebo v programu Řízení mateřské školy.
 

Datum přidání: 2012-08-23

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.