Header Adresa

Doporučení MŠMT k vydávání rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání


pátek, 1. června 2012

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci rozhodování v přezkumném řízení zjistilo závažné nedostatky v některých rozhodnutích o přijetí, resp. nepřijetí, dítěte k předškolnímu vzdělávání, a proto vydává následující doporučení:

I.

Rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol, které byly zřízeny státem, krajem nebo svazkem obcí, probíhá ve správním řízení v souladu s § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte do mateřské školy proto musí obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád., ve znění pozdějších předpisů.

II.

Náležitosti rozhodnutí ve správním řízení upravuje § 68 odst. 1 správního řádu, kterými jsou: výroková část, odůvodnění a poučení o opravném prostředku.

Výroková část rozhodnutí obsahuje řešení otázky, která je předmětem řízení, právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno a označení účastníka.

Odůvodnění je nedílnou a velmi důležitou součástí rozhodnutí. MŠMT doporučuje, aby ředitelé/ky mateřských škol svá rozhodnutí odůvodňovali důkladně a pečlivě. Odůvodnění musí shrnout výsledky řízení, tj. uvést, jaké skutečnosti byly podkladem pro vydání rozhodnutí. Ustanovení § 68 odst. 3 správního řádu stanoví, že v odůvodnění se uvedou důvody výroku, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků.

Rozhodnutí o přijetí, resp. nepřijetí, k předškolnímu vzdělávání by tedy mělo obsahovat zejména informace o volné kapacitě mateřské školy, počtu podaných žádostí, počtu přijatých dětí a kritériích k přijetí dítěte. V odůvodnění musí být provedena individualizace případu, aby z něj bylo patrné, proč správní orgán (ředitel/ka) rozhodl v konkrétním případě tak, jak rozhodl.

Chybějící nebo nedostatečné odůvodnění (např. odůvodnění spočívající pouze v konstatování, že dítě nebylo přijato z kapacitních důvodů nebo rozhodnutí, které obsahuje jen odkaz na příslušná ustanovení právních předpisů) je podle ustálené judikatury nepřezkoumatelné, neboť důvody, o něž se výrok opírá, zcela chybějí. Takové rozhodnutí musí být v odvolacím nebo přezkumném řízení zrušeno.

III.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opakovaně zjišťuje, že někteří zřizovatelé zasahují do přijímacího řízení, zejména stanovením kritérií k přijímacímu řízení. O přijetí k předškolnímu vzdělávání však rozhoduje ředitel mateřské školy – při tomto rozhodování je nezávislý, a proto není možné, aby měla kritéria vydaná orgány zřizovatele právně závazný charakter. Pouze ředitel/ka je subjektem, který/á ve smyslu školského zákona rozhoduje o přijetí a je za toto rozhodnutí odpovědný (i z hlediska případné diskriminace).

Datum přidání: 2012-06-01

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.