Header Adresa

Novela vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách


1. V § 1 odst. 2 se slova "výstupní hodnocení uchazeče ze základního vzdělávání6a)," včetně poznámky pod čarou č. 6a zrušují.

2. V § 3 odst. 1 se mění datum pro první kolo přijímacího řízení: od 22. do 30. dubna (dříve do 7. května).

3. § 3 odstavec 3 se ruší ("Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení, pokud jsou ředitelem školy stanoveny, se konají první pracovní den v posledním úplném kalendářním týdnu měsíce dubna s 5 pracovními dny. Přijímací zkoušky do vyššího stupně šestiletého gymnázia, popřípadě osmiletého gymnázia, se konají, pokud jsou ředitelem školy stanoveny, v prvním pracovním dni 2 týdny před termínem stanoveným ve větě prvé.").

4. § 4 odst. 1písmeno b) se ruší ("Ředitel školy zveřejní do 7 dnů po konání přijímací zkoušky na veřejně přístupném místě v budově školy a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů8): b) přehled přijatých a nepřijatých uchazečů,").

5. V § 5a odst. 3 se slova "nezletilého uchazeče zasílá" nahrazují slovy "nezletilého uchazeče na základě písemné žádosti zasílá".

Datum přidání: 2012-04-10

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.