Header Adresa

Zápis do mateřských škol a novela školského zákona 2012


Nový postup ředitele školy při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a vzory dokumentů naleznete v programu Řízení mateřské školy, verze 1.2012

1. Rozhodování opět podle správního řádu
Novelou § 183 školského zákona (společná ustanovení) je rozhodování ředitele školy o právech a povinnostech v oblasti státní správy podle § 165 odst. 2 školského zákona opět podle správního řádu. Jedná se o:
- přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (§ 34) a
- ukončení předškolního vzdělávání (§ 35).

2. Oznámení rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu uchazečů
Podle § 183 odst. 2 školského zákona rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole na dobu alespoň 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.

Vzor tiskopisu rozhodnutí o přijetí do mateřské školy

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Škole …

Seznam uchazečů
Uchazeč     Výsledky řízení
001             přijat/a
002             přijat/a
003             přijat/a
004             přijat/a
005             přijat/a
006             přijat/a
007             přijat/a
008             přijat/a
… …

Datum zveřejnění
…. 2012
Podpis ředitele školy

Pozor! Vzor nahrazuje pouze oznámení rozhodnutí.

Je tedy nadále nezbytné:

1) přijmout žádost zákonného zástupce,
2) založit spis,
3) vydat rozhodnutí o přijetí,
4) nabytí právní moci rozhodnutí.

3. Bezúplatné vzdělávání v posledním ročníku MŠ

Bezúplatné vzdělávání v posledním ročníku MŠ (§ 123 odst. 2) zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se poskytuje nejvýše po dobu 12 měsíců.

Dříve toto omezení neexistovalo a dítě tak mohlo navštěvovat poslední ročník bezplatně i vícekrát. Důležité je, uvedené ustanovení nemá retroaktivní účinky, takže docházka dětí do posledního ročníku MŠ před uvedeným datem se do úhrnu 12 měsíců bezúplatné docházky do MŠ nezapočítává. To znamená, že období 12 měsíců bezúplatného vzdělávání počíná dnem 1. ledna 2012. Časové omezení se ovšem nevztahuje na děti se zdravotním postižením. Vzdělávání v přípravné třídě ZŠ a přípravném stupni ZŠ speciální se poskytuje bezúplatně i nadále.

MŠMT k tomuto problému vydalo informace k aktuálním otázkám rozsahu bezúplatného vzdělávání v mateřské škole, č.j.: MSMT-1425/2012-20.

4. Předložení posudku k žádosti o odklad povinné školní docházky
Podle § 37 odst. 1 je odklad povinné školní docházky nově možný pouze při předložení dvou doporučujících posouzení:
a) školského poradenského zařízení A
b) odborného lékaře, nebo klinického psychologa.

Dříve postačovalo doporučení buď školského poradenského zařízení, NEBO odborného lékaře.

Nový postup ředitele školy při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a vzory dokumentů naleznete v programu Řízení mateřské školy, verze 1.2012

Datum přidání: 2012-02-10

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.