Header Adresa

Změny v zákoně o veřejných zakázkách


Tyto změny se týkají výběrových řízení realizovaných dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zahájená od 1. 1. 2012 v případě trestní odpovědnosti právnických osob a od 5. 1. 2012 v případě prokázání skutečností v souvislosti se změnou zákona o zaměstnanosti (nelegální práce), jestliže veřejná zakázka přesahuje částku 2 mi. Kč.

V případě již vyhlášených výběrových řízení je potřeba požadavky na prokázání těchto nově zavedených kvalifikačních předpokladů doplnit, například formou dodatečných informací (s odpovídajícím prodloužením lhůty), popřípadě se též nabízí možnost využít § 59 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách a uchazeče požádat o doplnění těchto náležitostí po otevření obálek.

Změny:

1. Prokázání trestní bezúhonnosti právnických osob

V souvislosti se zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, a zákonem č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, je nutné v rámci prokázání základních kvalifikačních předpokladů prokázat rovněž trestní bezúhonnost právnických osob.

Postup podávání žádostí o vydání výpisu z rejstříku trestů právnických osob
Žádosti o vydání výpisu z rejstříku trestů právnických osob lze od 1. ledna 2012 podat:
- osobně v sídle Rejstříku trestů, Soudní 1, Praha 4, zde bude výpis vydán na počkání,
nebo
- poštou na adresu Rejstřík trestů, Soudní 1, Praha 4, 140 66. Žádost bude vyřízena do cca 14 dnů a výpis bude zaslán žadateli poštou doporučenou zásilkou na jím uvedenou adresu.

Pro podání žádosti o výpis použijte formulář:
Žádost o výpis z rejstříku trestů právnických osob pro fyzickou osobu (viz příloha)

Žádost musí být opatřena nalepenou kolkovou známkou v hodnotě 100,- Kč.

Údaje z evidence Rejstříku trestů o právnických osobách, které se uvádějí ve výpisu, jsou veřejně přístupné a z tohoto důvodu se při podání žádosti o výpis týkající se právnické osoby neověřuje totožnost osoby, která žádost podává.

Od dubna 2012 bude možné podávat žádosti o vydání výpisu z rejstříku trestů právnických osob také na všech kontaktních místech veřejné správy CzechPoint.

2. Nutnost prokázat, že nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce

Novelou zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (§ 53 odst. 1 písm. k), se zavádí v rámci základních kvalifikačních předpokladů nutnost prokázat, že uchazeči nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (zákon o zaměstnanosti).    
Prokazuje se čestným prohlášením (změna souvisí s novelou zákona o zaměstnanosti).

Datum přidání: 2012-01-18

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.