Header Adresa

ZÁPIS DO 1. TŘÍD V ROCE 2012 A NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA

1) Předložení posudku k žádosti o odklad povinné školní docházky (§ 37 odst. 1)

Odklad povinné školní docházky je nově možný pouze při předložení dvou doporučujících posouzení:
a)    školského poradenského zařízení A
b)    odborného lékaře, nebo klinického psychologa.

Dříve postačovalo doporučení buď školského poradenského zařízení, NEBO odborného lékaře.

Původní znění
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, nebo odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Nové znění
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.


2) Bezúplatné vzdělávání v posledním ročníku MŠ (§ 123 odst. 2)

Bezúplatné vzdělávání v posledním ročníku MŠ zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se poskytuje nejvýše po dobu 12 měsíců.

Dříve toto omezení neexistovalo a dítě tak mohlo navštěvovat poslední ročník bezplatně i vícekrát. Časové omezení se ovšem nevztahuje na děti se zdravotním postižením. Vzdělávání v přípravné třídě ZŠ a přípravném stupni ZŠ speciální se poskytuje bezúplatně i nadále.


Původní znění
Vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání, lze poskytovat za úplatu, která je příjmem právnické osoby vykonávající činnost dané školy nebo školského zařízení. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy, v přípravné třídě základní školy a v přípravném stupni základní školy speciální se v případě škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí poskytuje bezúplatně.

Nové znění
Vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání, lze poskytovat za úplatu, která je příjmem právnické osoby vykonávající činnost dané školy nebo školského zařízení. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců. Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na 12 měsíců neplatí pro děti se zdravotním postižením. Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a v přípravném stupni základní školy speciální se v případě škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí poskytuje bezúplatně.


3) Oznámení o rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání (§ 183 odst. 2)
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání se nově oznamuje na veřejně přístupném místě ve škole způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů včetně data zveřejnění. Seznam uchazečů, kterým bylo vyhověno, se uvede pod jejich přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého z nich.

Oproti původní úpravě bylo vypuštěno, že se na rozhodování v oblasti přijetí k základnímu vzdělávání nevztahuje správní řád.


Vydá-li ředitel základní školy jiné rozhodnutí, např. to, ve kterém vyhoví žádosti o přestup žáka, zamítne žádost o odklad povinné školní docházky aj., je nutné postupovat v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, tj.:
-    zahájení řízení (žádost),
-    založení spisu,
-    vydání rozhodnutí,
-    oznámení rozhodnutí,
-    vyznačení doložky právní moci.

Původní znění
Správní řád se nevztahuje na rozhodování podle § 27 odst. 1, § 74 odst. 9 písm. c), § 80a odst. 4, § 82, § 90 odst. 12, § 102 odst. 9 a § 165 odst. 2 písm. b), e), f) a g).

Nové znění
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v případě středních škol též poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 7. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.


Vzory všech dokumentů opravených v souvislosti s rozsáhlou novelizací zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, naleznete v našich programech:

202 dokumentů ředitele školy verze 1.2012,
Rukověť MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ verze 1.2012,
Řízení málotřídní školy verze 1.2012,
Řízení speciální školy verze 1.2012,

které novým zákazníkům zasíláme zdarma (účtujeme poštovné a balné, cca 80 Kč). Inovace programu 2x ročně, jedna inovace 210 Kč + DPH.

Datum přidání: 2012-01-06

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.