Header Adresa

ZÁPIS DO 1. TŘÍD V ROCE 2012 A NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA - Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Č.j.:………………                            Do vlastních rukou:

Ředitel Základní školy …. jako příslušný správní orgán rozhodl podle  ustanovení § 46 a § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, takto:

…………………………nar.:……………….bytem:……………….., se od školního roku 201../201.. přijímá k základnímu vzdělávání v Základní škole …………………………….

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává u ředitele školy, jejíž činnost vykonává Škola …, a rozhoduje o něm podle § 183 odst. 3 školského zákona Krajský úřad …(kraj).

V …… dne ….


……………………        ………………………………………..   
Otisk úředního        ředitel ZŠ (jméno, příjmení, podpis)
razítka (kulaté razítko)

Datum přidání: 2012-01-06

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.