Header Adresa

ZÁPIS DO 1. TŘÍD V ROCE 2012 A NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA - Rozhodnutí o odkladu začátku povinné školní docházky – zamítnutí žádosti

Rozhodnutí o odkladu začátku povinné školní docházky – zamítnutí žádosti

Č.j. …………..                            Do vlastních rukou

Ředitel Základní školy …….. jako příslušný správní orgán rozhodl podle ustanovení § 37 a § 165 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, takto:

………………………nar.:………………..bytem:…………….., se nepovoluje odklad povinné školní docházky.

Odůvodnění:

……………………….nar……….., bytem:……………..podal prostřednictvím svého zákonného zástupce ………………………, bytem…………………., podle ustanovení § 37 školského zákona dne………………….žádost o odklad povinné školní docházky. Žádost byla doložena doporučujícím stanoviskem registrujícího dětského lékaře, ne však školského poradenského zařízení. Ředitel základní školy vyzval …………………. k doplnění žádosti o doporučující posouzení školského poradenského zařízení, jak to pro povolení odkladu povinné školní docházky požaduje ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona.

…………………….doložil dne ………………..zprávu z pedagogicko-psychologického vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny ze dne …………V závěru zprávy se uvádí, že dítě je duševně a tělesně přiměřeně vyspělé k zahájení základního vzdělávání a že se odklad povinné školní docházky nedoporučuje. Jiné stanovisko školského poradenského zařízení ……………………nedoložil.

Jak bylo výše uvedeno, ředitel základní školy může podle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona povolit odklad povinné školní docházky za podmínky, že jsou doložena posouzení odborného lékaře a školského poradenského zařízení. Posouzení musí být přitom doporučující. Vzhledem k tomu, že pedagogicko-psychologická poradna ve svém posouzení ze dne ……………. nedoporučila ……………………..odklad povinné školní docházky, ředitel základní školy jej nepovolil.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola a Základní škola …………………………… a rozhoduje o něm Krajský úřad……………… kraje



V……………dne…………………..

……………………        ………………………………………..   
Otisk úředního        ředitel ZŠ (jméno, příjmení, podpis)
razítka (kulaté razítko)

Datum přidání: 2012-01-06

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.