Header Adresa

Autoevaluace v praxi škol s ročníky pouze 1. stupně

MŠMT 2011, č.j.: 9526/2011-22

Obsah
1. Úvod
2. Právní východiska pro AE činnost školy
3. Používané pojmy a jejich specifikace
4. Zásady AE procesu
5. Pohled z praxe –rozpracování AE oblastí
A) Podmínky ke vzdělávání
B) Obsah a průběh vzdělávání
C) Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání
D) Výsledky vzdělávání žáků
E) Vedení a řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
F) Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům
6. Slovo závěrem

1. Úvod
Vážené paní ředitelky, vážení páni ředitelé škol s ročníky pouze 1. stupně,
v roce 2009 jste se mohli seznámit s materiálem „Školní vzdělávací program pro školy s ročníky pouze 1. stupně -Příklady, ukázky, pohledy z praxe“. Materiál Vám mohl pomoci při revizi či úpravách školního vzdělávacího programu jako celku. Nyní Vám předkládáme navazující texty zaměřující se především na jednu z kapitol ŠVP, která má velký dopad na rozvoj Vaší školy – jde o autoevaluaci (dále AE).
Materiál vychází z Vašich zkušeností a potřeb.
Uvědomujeme si, že ředitelé škol s ročníky pouze 1. stupně zastávají ve vlastní škole více funkcí a mají větší počet hodin přímé vyučovací povinnosti. Především proto jim tento materiál hodlá pomoci právě konkrétními náměty, jak AE co nejefektivněji využít ve prospěch rozvoje vlastní školy.
Materiál má ambice předložit ředitelům škol s ročníky pouze 1. stupně návrhy jednotlivých postupů (kroků) vedoucích k vytvoření fungujícího AE systému v podmínkách jejich škol. V materiálu se zabýváme plánováním AE činností, sběrem dat, jejich vyhodnocováním a přijetím vhodných opatření k dalšímu rozvoji školy.
V této souvislosti si dovolujeme zmínit, že pomoc školám (i malotřídním) nabízí např. národní projekt Cesta ke kvalitě zaměřený na všestrannou podporu škol v oblasti vlastního hodnocení. Jde o národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, jehož řešitelem je bývalý Národní ústav odborného vzdělávání -NÚOV, nyní Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků -NÚV) a Národní institut pro další vzdělávání (NIDV), je spolufinancován z
Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Cílem projektu je podpořit proces vlastního hodnocení (autoevaluace) ve školách, který má být prostředkem ke zkvalitňování jejich práce (dostupný na www.nuov.cz/ae).


Hlavní cíle materiálu:
- podpořit a motivovat ředitele a učitele ve školách s ročníky pouze 1. stupně při pravidelné AE činnosti (přiblížit proces AE);
- nabídnout zkušenosti z praxe škol s ročníky pouze 1. stupně.

Dílčí cíle:
- pomoci analyzovat AE oblasti dané vyhláškou v podmínkách školy s ročníky pouze 1. stupně;
- ukázat možné formulace cílů;
- poskytnout možnost výběru kritérií, indikátorů a nástrojů pro jejich aplikaci v praxi;
- nabídnout možná opatření ke zlepšení zjištěného stavu;
- nastínit možnosti zpracování zprávy z vlastního hodnocení školy;
- upozornit na možná úskalí spojená s procesem AE a nastínit možnosti jejich řešení.

Materiál si nedělá ambice na to stát se vzorovým podkladem pro AE činnost školy, ale nabízí více příkladů, námětů a možností realizovatelných v praxi škol s ročníky pouze 1. stupně.

Struktura materiálu:
- právní východiska pro AE činnost školy – jde o přiblížení povinností školy v souvislosti s právními předpisy;
- používané pojmy související s AE činností školy;
- zásady AE procesu;
- pohled z praxe:
o rizika;
o doporučení.

2. Právní východiska pro AE činnost školy
a) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- § 12 odst. 1 – Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení školy a hodnocení Českou školní inspekcí.
- § 12 odst. 2 – Vlastní hodnocení je východiskem pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy a jedním z podkladů pro hodnocení Českou školní inspekcí. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem rámcovou strukturu, pravidla a termíny vlastního hodnocení.
- § 28 odst. 1 písm. e) – Školy a školská zařízení vedou podle povahy své činnosti tuto dokumentaci: výroční zprávy o činnosti školy, zprávy z vlastního hodnocení školy.

Pozn. navrhovaná novela školského zákona upravuje odst. 2 § 12; vlastní hodnocení školy zůstane východiskem pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy.

b) Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.
Čtvrtá část – vlastní hodnocení školy –Rámcová struktura vlastního hodnocení
- § 8 odst. 1 - Vlastní hodnocení školy je vždy zaměřeno na:
o cíle, které si škola stanovila zejména v koncepčním záměru rozvoje školy a ve školním vzdělávacím programu, jejich reálnost a stupeň důležitosti,
o posouzení, jakým způsobem škola plní cíle podle písmene a) s přihlédnutím k dalším cílům uvedeným zejména v rámcovém vzdělávacím programu a odpovídajících právních předpisech,
o oblasti uvedené v odstavci 2, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření,
o účinnost opatření podle písmene c) dosažených v předchozím vlastním hodnocení.
- § 8 odst. 2 - Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy jsou vždy:
o podmínky vzdělávání,
o průběh vzdělávání,
o podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání,
o výsledky vzdělávání žáků a studentů, v případě středních škol a vyšších odborných škol také uplatnitelnost absolventů na trhu práce,
o řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,
o úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům.
- § 9 –Pravidla a termíny vlastního hodnocení školy:
o § 9 odst. 1 – Vlastní hodnocení školy se zpracovává průběžně za období 3 školních roků.
o § 9 odst. 2 – Návrh struktury vlastního hodnocení školy projedná ředitel školy s pedagogickou radou nejpozději do konce září školního roku, v němž se má vlastní hodnocení školy uskutečnit.
o § 9 odst. 3 – Vlastní hodnocení školy se projedná v pedagogické radě do 31. října následujícího školního roku.
c) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Struktura ŠVP pro základní vzdělávání 6. oblast – Hodnocení žáků a autoevaluace školy obsahuje:
- Pravidla pro hodnocení žáků –způsoby hodnocení (klasifikací, slovně, kombinací obou způsobů), kritéria hodnocení.
- Autoevaluace školy (AE) – oblasti AE, cíle a kritéria AE, nástroje AE a časové rozvržení evaluačních činností.

3. Používané pojmy a jejich specifikace
- Evaluace vzdělávání je proces systematického shromažďování, třídění, analýzy a vyhodnocování údajů za účelem dalšího rozhodování, především pro zvýšení kvality a efektivity. Zdůrazňuje se záměrnost, systematičnost, strukturovanost a plánovitost procesu, zejména jeho propojenost s rozvojem a zlepšováním práce jednotlivých škol i celého systému, slouží jako zpětná vazba pro všechny účastníky (Tým řešitelů národního projektu Cesta ke kvalitě, Koordinátor autoevaluace, Praha 2010).
- Autoevaluace školy –VLASTNÍ PLÁNOVITÁ HODNOTÍCÍ ČINNOST s pravidelně se opakujícími aktivitami, která je zaměřená na hodnocení práce školy za účelem zajištění kvality vzdělávání v rámci realizovaného vzdělávacího programu (Koordinátor AE, studijní text pro prezenční formu vzdělávacího programu, projekt „Cesta ke kvalitě“, Praha 2010).
o vlastní hodnocení školy –pojem autoevaluace školy chápeme pro potřeby tohoto dokumentu jako synonymum pojmu vlastní hodnocení školy. Pojem vlastní hodnocení školy je užíván ve školském zákoně a v navazujícím právním předpisu – vyhlášce č. 15/2005 Sb., termín autoevaluace není svázán s právní úpravou a je proto možné jej chápat šířeji, zabývat se otázkami realizace, etiky a bezpečnosti;
o hlavním cílem autoevaluace je zhodnocení stavu, tj. zjištění přinášející informace např. o tom, jak ŠVP podporuje práci učitelů, jaké je prostředí, ve kterém se uskutečňuje výuka. Zjištěné informace slouží jako zpětná vazba, prostřednictvím níž jsou vyvozovány kroky vedoucí k zefektivnění procesu výuky, ke zkvalitnění ŠVP a utváření klíčových kompetencí.
- Autoevaluační oblast – je vymezena vyhláškou č. 15/2005 Sb.; pro potřeby autoevaluace si tyto oblasti škola dále rozpracovává.
- Podoblast – specifikace těch částí autoevaluační oblasti, které škola považuje za důležité ve prospěch svého dalšího rozvoje a které hodlá hodnotit.
- Cíl – stav, kterého chceme dosáhnout.
o Doporučujeme uvědomit si: kde jsme a kam chceme dojít, čeho chceme dosáhnout. Vhodná formulace cíle usnadňuje motivaci k jeho dosažení – pro stanovení cíle je potřeba vzít v úvahu obsah cíle, podmínky, očekávání výsledku.
o Pro správné naformulování cílů doporučujeme využití metody SMART:
- S = specifický (Specific);
- M = měřitelný (Measurable);
- A = dosažitelný, reálný (Achiavable);
- R = relevantní, důležitý (Relevant);
- T = termínovaný, časově vymezený (Timed).
o Cíle AE si škola stanovuje vzhledem k vymezeným oblastem a s nimi souvisejícím otázkám, na něž hledá odpověď (manuál ŠVP).
o Pro potřeby tohoto materiálu rozdělujeme cíle na:
- Autoevaluační (postihující současný stav v jednotlivých AE oblastech).
- Rozvojové (vymezující stav, kterého chce škola dosáhnout na základě zjištění daného stavu v AE oblastech). Rozvojových cílů dosáhneme prostřednictvím zhodnocení AE cílů.
- Kritérium –jde o rozlišovací znak, který umožňuje posuzovat kvalitu. (Co budeme sledovat?)
- Indikátor –jde o ukazatel úrovně sledovaného jevu (kvantifikace, míra).
- Nástroj –prostředek ke zjištění požadovaného stavu. (Čím? Jak?)

4. Zásady AE procesu
V kapitole specifikujeme vybrané zásady platné pro AE proces, které usnadní ředitelům škol s ročníky pouze 1. stupně plánování, přípravu, realizaci i vyhodnocení procesu AE.
- Provázat proces AE s vnitřními dokumenty školy (např. plán práce, plán DVPP, koncepční materiály).
o Dohlédněme na to, aby vše, co máme uvedené ve vnitřní dokumentaci školy, bylo uplatňováno.
o Dohlédněme na to, aby vše, co uplatňujeme v praxi, bylo také uvedeno ve vnitřních materiálech školy.
- Zavést systém ve shromažďování, vyhodnocování a zpracování dat.
o Zvolme si jednotný postup, který budeme skutečně dodržovat.
o Vytvořme jednotnou strukturu a požadujme, aby jí spolupracující subjekty dodržovaly.
- Naplánovat postup jednotlivých kroků AE.
o Seřaďme jednotlivé kroky podle jejich sledu v průběhu hodnotícího období (tak, jak je budeme realizovat).
- Před zahájením AE činnosti si vyjasnit podmínky a stanovit jasná pravidla realizace AE činnosti.
o Promysleme všechna úskalí, potřeby, koho budeme potřebovat ke sběru dat, k vyhodnocení.
o Stanovme si priority, zaměřme se maximálně na dvě oblasti AE za jeden školní rok. Není zapotřebí hodnotit všechny oblasti najednou.
- Zajistit seznámení spolupracujících partnerů s AE nástroji i s celým procesem AE. Partnerem pro AE školy se mohou stát: rodiče žáků, poradenská zařízení, školská rada…
- Zjistit současný stav pro získání relevantních dat.
- V průběhu AE zapojit do jednotlivých šetření co největší počet zainteresovaných osob.
o Delegujme dílčí úkoly na tým či jednotlivce.
- Vyhodnocovat průběžně v rámci AE procesu.
- Zpracovat přehledně a srozumitelně text AE zprávy.
o Doplňme text o grafy, tabulky.
o Vymezme navržená opatření.
o Mějme na vědomí, že kvalita zprávy se neodvíjí od jejího rozsahu.
- Využít zprávu o vlastním hodnocení školy pro plánování následných evaluačních aktivit.

5. Pohled z praxe –rozpracování AE oblastí
Hlavními oblastmi vlastního hodnocení školy jsou vždy:
a) podmínky ke vzdělávání;
b) obsah a průběh vzdělávání;
c) podpora školy směrem k žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů pedagogických i nepedagogických pracovníků školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání;
d) výsledky vzdělávání žáků a studentů a v případě středních škol a vyšších odborných škol také uplatnitelnost absolventů na trhu práce;
e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků;
f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům.
Podoblasti uvedené níže nejsou striktně dány žádným předpisem. Uvádíme je pouze jako jednu z mnoha možností rozpracování oblastí vlastního hodnocení školy, každá škola si je však může pojmenovat a vymezit různě –podle konkrétních potřeb a záměrů.

Podrobně na www.atre.cz

6. Slovo závěrem
Pokud jste se v průběhu čtení tohoto materiálu několikrát zastavili a řekli si: „Tak to bychom mohli také zkusit… Tento nástroj je zajímavý… Toto je i cíl naší školy…, Na tuto radu nesmíme zapomenout…“, pak byl naplněn záměr, s nímž jsme my, autoři, vstupovali do procesu tvorby těchto řádek.
Ani tento ani jiný materiál vám však nebude tak užitečný, jako vlastní zkušenost, a proto je důležité pro nastavení dlouhodobě platného a funkčního systému vlastního hodnocení školy vyzkoušet více možností, více nástrojů, více kritérií, více postupů, než si vyberete ty, které budou v podmínkách vaší školy nejvhodnější, které vám poskytnou co nejvíce pravdivých informací o Vaší škole.
Teprve tehdy se můžete pokusit všechny osvědčené postupy, nástroje a činnosti shrnout do jednoho systému a s pravidelností nastavit dlouhodoběji platné AE činnosti.
Zmíněné pravdivosti se není třeba obávat, pokud ji budete hledět zpříma do očí a prodiskutujete pravdivé skutečnosti v rámci pedagogického sboru, budou se Vám lépe hledat opatření (možnosti, návrhy změn apod.) pro zlepšení či pro „pouhé“ udržení výborných výsledků.
S jistou diplomacií je potřeba přicházet před rodiče žáků, školskou radu a další spolupracovníky školy –v tomto případě je vždy vhodné popsat zjištěný stav –již zmíněnou pravdu –a současně návrh na přijetí nových opatření, případně požádat o spolupráci při zajišťování nových podmínek, zařazování nových aktivit a činností.

Jedna zásada je ale opravdu stěžejní: neberte výsledek vlastního hodnocení školy jako nepřítele, ale jako pomocníka na dlouhé cestě k budování vitální školy.

Kolektiv autorů: PhDr. Romana Lisnerová, Mgr. Miloš Novotný, PaedDr. Jana Pavlová, PhD., PaedDr. Danuše Pytlová, Mgr. Pavel Škramlík Mgr. Jitka Topičová


Kompletní znění včetně řady tabulek je možné si stáhnout zde.

Datum přidání: 2011-10-25

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.