Header Adresa

ČŠI - Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2011/2012


Česká školní inspekce                                        Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků
Čj.: ČŠIG-1554/11-G2                                        vzdělávání na školní rok 2011/2012

Schváleno na základě 32. PV MŠMT dne 16. srpna 2011


Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2011/2012

1. Rovný přístup ke vzdělávání


Znaky splnění kritéria2)
- Škola pravdivě informuje o vzdělávací nabídce a postupu při přijímání ke vzdělávání způsobem dostupným všem uchazečům, přijímání uchazečů je v souladu s platnými předpisy.
- Škola přijímá opatření podle potřeby dětí, žáků a studentů na základě doporučení školského poradenského zařízení a v souladu se závěry vlastního hodnocení individuálních potřeb jednotlivce a podle možností školy.
- Škola identifikuje a eviduje děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a děti, žáky a studenty nadané ve školní dokumentaci, přijímá účinná opatření pro vytvoření podmínek pro jejich úspěšný rozvoj a respektuje doporučení školských poradenských zařízení.
- Škola zohledňuje vnější prostředí (sociální, regionální), reálné podmínky a možnosti školy, které mohou ovlivnit úspěšnost dětí, žáků a studentů ve vzdělávání.
- Škola má účinné preventivní systémy zaměřené na omezení rizikového chování (zejména šikany, zneužívání návykových látek, záškoláctví), školních úrazů a školní neúspěšnosti a sleduje jejich naplňování.
- Škola zohledňuje vzdělávací potřeby a možnosti žáků – cizinců při jejich začleňování do vzdělávání a při jejich hodnocení, zejména ve výuce českého jazyka a ve vyučovacích předmětech, ve kterých znalost českého jazyka hraje důležitou roli.

Základní právní východiska
§ 2 odst. 1 písm. a) a b) Zásady a cíle vzdělávání, § 5 Školní vzdělávací programy, § 16 Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, § 17 Vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů, § 20 Vzdělávání cizinců, § 29 odst. 1 Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních a § 30 Školní řád, vnitřní řád a stipendijní řád školského zákona3)

Další právní východiska
Vyhláška č. 48/2005 Sb.4), 73/2005 Sb. 5), vyhláška č. 72/2005 Sb.6), antidiskriminační zákon7), Úmluva o právech dítěte8), příslušné RVP,
§ 150 Výmaz z rejstříku škol a školských zařízení školského zákona
§ 34 Organizace předškolního vzdělávání školského zákona
§ 36 Plnění povinnosti školní docházky a § 37 Odklad povinné školní docházky školského zákona, § 15 odst. 9 vyhlášky č. 48/2005 Sb.
SŠ, konzervatoře a VOŠ § 60 až 64 Přijímání ke vzdělávání ve střední škole, § 72 a násl. Ukončování středního vzdělávání, § 88 Přijímání ke vzdělávání v konzervatoři, § 90 Absolutorium v konzervatoři, § 93 a násl. Přijímání ke vzdělávání ve vyšší odborné škole a § 101 a násl. Ukončování vyššího odborného vzdělávání školského zákona, vyhláška č. 671/2004 Sb.9), vyhláška č. 177/2009 Sb.10), vyhláška č. 47/2005 Sb.11), vyhláška č. 13/2005 Sb.12), vyhláška č. 10/2005 Sb.13)

2. Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Znaky splnění kritéria2)
- ŠVP v nabídce školy odpovídají zápisu oborů vzdělání do rejstříku škol a školských zařízení.
- ŠVP jsou v požadované struktuře a jsou zpracovány podle školského zákona.
- ŠVP jsou zpracovány v souladu se zásadami RVP (výsledky komparační analýzy).
- ŠVP a jejich uspořádání jsou orientovány na cíle vzdělávání a na podporu rozvoje osobnosti dětí a žáků.
- Škola identifikuje silné a slabé stránky v souvislosti s realizací a inovací ŠVP v praxi (SWOT, ISO, CAF apod.).
- Změny a inovace ŠVP jsou odůvodněné, vznikají na základě praxe a přijímaná opatření vycházejí z vlastního hodnocení školy, ze zásad a cílů platného školského zákona a priorit rozvoje vzdělávání vyjádřených např. v DZ a DZK.

Základní právní východiska
§ 5 Školní vzdělávací programy, § 6 Vzdělávací programy pro vyšší odborné vzdělávání, § 142 odst. 1 Účinky zápisu do rejstříku škol a školských zařízení školského zákona

Další právní východiska
Vyhláška č. 74/2005 Sb.14), vyhláška č. 108/2005 Sb. 15), příslušné RVP, § 150 Výmaz z rejstříku škol a školských zařízení školského zákona

3. Řízení školy

Znaky splnění kritéria2)
- Úroveň řízení odpovídá typu školy, její velikosti a personálnímu složení, rozhodovací pravomoci jsou sladěny s následnými výkonnými kompetencemi a příslušnými zdroji, organizační struktura podporuje aktuální potřeby a strategické záměry rozvoje školy
- Vedení školy průběžně hodnotí a inovuje strategie a plány pro realizaci ŠVP.
- Na strategickém řízení a vlastním hodnocení školy se podílejí další pracovníci školy, ve vnitřních normách (např. školní řád) jsou dobře popsána práva a povinnosti všech účastníků vzdělávání, jejich dodržování se pravidelně monitoruje a vyhodnocuje (např. v pedagogické radě).
- Škola pravdivě vykazuje údaje o činnosti (např. statistické výkaznictví), výroční zprávy o činnosti školy jsou v požadované struktuře a vycházejí z výsledků vlastního hodnocení, případně ze zjištění externích hodnocení a kontrol.
- Vedení školy realizovalo opatření k odstranění nedostatků zjištěných Českou školní inspekcí v uplynulém období.

Základní právní východiska
§ 10 Výroční zprávy, § 12 odst. 2 Hodnocení škol, školských zařízení a vzdělávací soustavy, § 28 odst. 5 Dokumentace škol a školských zařízení, § 30 Školní řád, vnitřní řád a stipendijní řád a § 164 Ředitel školy a školského zařízení školského zákona

Další právní východiska
Vyhláška č. 15/2005 Sb.16), § 150 Výmaz z rejstříku škol a školských zařízení školského zákona

4. Personální podmínky

Znaky splnění kritéria2)
- Škola přijímá opatření k odstraňování personálních rizik v souladu se závěry vlastního hodnocení (např. kvalifikovanost, věková struktura, fluktuace).
- Školní systém odměňování podporuje realizaci ŠVP.
- Škola systematicky podporuje začínající PP do 3 let praxe.
- Struktura využití pracovní doby PP a jejího naplňování je v souladu s platnými předpisy (např. přímá a nepřímá pedagogická činnost).
- PP se účastní DVPP, školní systém DVPP je v souladu s výsledky vlastního hodnocení a podporuje realizaci ŠVP.
- DVPP je prioritně orientováno na vzdělávání celého pedagogického sboru a zejména podporuje zlepšení informační gramotnosti a schopnosti komunikace v CJ, zaměřuje se na rozšíření specializací PP (např. VP, koordinátor ICT, koordinátor ŠVP, speciální pedagog, školní metodik prevence).
- Škola podporuje mobilitu PP (např. zahraniční stáže, ISIC, EUROPASS, výměnné pobyty).

Základní právní východiska
§ 164 odst. 1 písm. c) a e) Ředitel školy a školského zařízení školského zákona, zákon o pedagogických pracovnících17)

Další právní východiska
Vyhláška č. 317/2005 Sb.18), nařízení vlády č. 75/2005 Sb.19), příslušné RVP

5. Materiální předpoklady

Znaky splnění kritéria2)
- Škola zajišťuje bezpečné prostředí pro vzdělávání a zdravý sociální, psychický i fyzický vývoj dětí, žáků a studentů při všech činnostech pořádaných školou.
- Škola realizuje opatření k udržení a zlepšování prostorových podmínek pro vzdělávání v souladu s předpisy BOZ, PO, požadavky na bezbariérovost a s výsledky vlastního hodnocení, případně externích kontrol.
- Škola zajišťuje obnovu a rozvoj materiálně technických podmínek pro realizaci ŠVP v souladu s RVP.
- Škola zajišťuje obnovu vybavenosti ICT včetně využití ve výuce a v administrativě.

Základní právní východiska
§ 29 odst. 1 a 2 Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních školského zákona

Další právní východiska
Vyhláška č. 410/2005 Sb.20), příslušné RVP, § 150 Výmaz z rejstříku škol a školských zařízení školského zákona
§ 23 Organizace škol školského zákona
vyhláška č. 14/2005 Sb.21)
vyhláška č. 48/2005 Sb.
SŠ, konzervatoře a VOŠ vyhláška č. 13/2005 Sb., vyhláška č. 10/2005 Sb.

6. Finanční předpoklady

Znaky splnění kritéria2)
- Škola určuje priority podle rozpočtových možností a přijímá opatření v souladu se závěry vlastního hodnocení a vnitřní kontroly, koncepční záměry rozvoje školy jsou schváleny (podporovány) zřizovatelem.
- Škola používá efektivně a hospodárně finanční prostředky přidělené ze státního rozpočtu v souladu s účelem, na který byly přiděleny.
Škola vhodně využívá možnosti hospodářské činnosti, rozvojových programů MŠMT, projektů ESF apod., sleduje a hodnotí jejich přínos pro realizaci ŠVP.
- Na financování školy se podílí další fyzické nebo právnické osoby v souladu s platnými předpisy (podíl příspěvku z rozpočtu zřizovatele, sponzorských darů, plateb rodičů, žáků a studentů).
- Škola sleduje dílčí výdaje školy ve vybraných oblastech podle priorit DZ, DZK (provázání rozpočtu se strategickými prioritami)
- ZŠ využila prostředků z projektu EU peníze školám.

Základní právní východiska
160 až 163 Financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu školského zákona, zákon č. 306/1999 Sb.22)

Další právní východiska
Zákon č. 563/1991 Sb.23), § 23 Organizace škol školského zákona a vyhláška č. 14/2005 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., vyhláška č. 13/2005 Sb., vyhláška č. 10/2005 Sb., § 150 Výmaz z rejstříku škol a školských zařízení školského zákona

7. Efektivní organizace vzdělávání

Znaky splnění kritéria2)
- Škola naplňuje učební plány (povinné vyučovací předměty kurikula) podle schválených vzdělávacích programů a v souladu se školským zákonem a RVP.
- Škola zajišťuje povinné vyučovací předměty a sleduje přínos vzdělávacích oblastí k rozvoji klíčových kompetencí (ČJ, M, AJ, aj.).
- Využití disponibilních hodin, nabídka nepovinných a volitelných vyučovacích předmětů je v souladu s cíli a profilem ŠVP a podporuje úspěšnost dítěte/žáka/studenta.
- Škola pro děti, žáky a studenty se SVP a děti, žáky a studenty nadané organizuje odpovídající vzdělávání vhodnými formami (systém podpory nadaných a talentovaných dětí, žáků a studentů).
- Škola má koncepci domácí přípravy (účinná podpora rozvoje vzdělávání žáků a studentů, spolupráce s rodinou).
- Škola přijímá opatření k odstranění sociálních, zdravotních a bezpečnostních bariér v průběhu vzdělávání.

Základní právní východiska
§ 7 odst. 2 Vzdělávací soustava, školy a školská zařízení, § 16 Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a § 17 Vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů školského zákona

Další právní východiska
Příslušné RVP, vyhláška č. 73/2005 Sb., vyhláška č. 14/2005 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., vyhláška č. 13/2005 Sb., vyhláška č. 10/2005 Sb., § 150 Výmaz z rejstříku škol a školských zařízení školského zákona

8. Účinná podpora rozvoje osobnosti dětí, žáků a studentů

Znaky splnění kritéria2)
- Škola ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními poskytuje informace a poradenskou pomoc v záležitostech týkajících se vzdělávání a zajišťuje pomoc při změně vzdělávacího programu.
- PP uplatňuje pravidla školního řádu a pedagogickou diagnostiku v hodnocení výsledků vzdělávání dětí, žáků a studentů.
- Formy vzdělávání umožňují zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu a vývoji.
- V průběhu vzdělávání jsou uplatňovány účinné moderní pedagogické metody a přístupy.
- PP vytváří možnosti pro individuální vzdělávací přístup.
- PP uplatňuje ve výuce diferencované činnosti.
- PP motivuje děti, žáky a studenty k využívání různých vzdělávacích a zájmových aktivit.

Základní právní východiska
§ 2 odst. 1 písm. b), e) a f) Zásady a cíle vzdělávání a § 116 Školská poradenská zařízení školského zákona, vyhláška č. 72/2005 Sb.

Další právní východiska
Příslušné RVP

9. Partnerství

Znaky splnění kritéria2)
- Škola spolupracuje se zákonnými zástupci nezletilých dětí a žáků, rodiči zletilých žáků a studentů, popřípadě s osobami, které vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací povinnost (informovanost, zapojení v orgánech školy, komunikace se školou, společné akce školy a rodiny).
- Škola spolupracuje se školskou radou (ZŠ, SŠ a VOŠ), pokud je školská rada zřízena, škola plní vůči školské radě povinnosti plynoucí ze školského zákona (např. předkládá k vyjádření ŠVP, dále ke schválení výroční zprávy o činnosti školy, školní řád, pravidla pro hodnocení, podíl na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy).
- Škola podporuje vznik žákovské a studentské samosprávy a umožňuje jí podílet se na správě školy.
- Škola spolupracuje i s dalšími partnery při vytváření vzdělávací nabídky (např. zajištění praktického vyučování, zájmové činnosti).

Základní právní východiska
§ 12 Hodnocení škol, školských zařízení a vzdělávací soustavy, § 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků, § 167 a násl. Školská rada školského zákona

Další právní východiska
Příslušné RVP

10. Účinná podpora rozvoje funkčních gramotností dětí, žáků a studentů

Znaky splnění kritéria2)
- Školní vzdělávací strategie se zaměřují na podporu funkčních gramotností u žáků, zejména ve čtenářské, matematické, sociální, přírodovědné, informační gramotnosti a ve schopnosti komunikace v CJ.
- PP a žáci jsou správně informováni a systematicky připravování pro realizaci cílů kurikulární reformy.
- Škola dosahuje plánovaných cílů, na základě výsledků žáků přijímá opatření (inovace obsahu vzdělávání, inovace metod a forem, přizpůsobování organizačních struktur, aj.).
- Škola nabízí programy pro žáky se SVP.
- Škola nabízí programy pro talentované a nadané žáky.
- Škola se aktivně účastní rozvojových projektů.

Základní právní východiska
§ 2 odst. 1 písm. g) Zásady a cíle vzdělávání školského zákona

Další právní východiska
Příslušné RVP

11. Systematické hodnocení individuálních a skupinových výsledků vzdělávání dětí, žáků a studentů

Znaky splnění kritéria2)
- Škola plánovitě sleduje úspěšnost dětí, žáků a studentů při přechodu z nižšího na vyšší stupeň vzdělávání (vstupní ročníky).
- Škola plánovitě sleduje úspěšnost dětí, žáků a studentů při přechodu z nižšího na vyšší stupeň vzdělávání (vstupní ročníky).
- Škola soustavně zjišťuje a hodnotí úroveň výstupů a výsledků vzdělávání vymezených v RVP (např. komisionální zkoušky, školní testy, národní a mezinárodní šetření).
- Škola využívá příležitosti k porovnání hodnocení výsledků z více zdrojů (např. pedagogická rada, školské poradenské zařízení, zřizovatel, žáci, rodiče, studenti, školská rada).
- Škola zajišťuje včasnou podporu dětem, žákům a studentům s riziky školní neúspěšnosti podle výsledků vlastního hodnocení.

Základní právní východiska
§ 2 odst. 1 písm. b) a g) Zásady a cíle vzdělávání školského zákona

Další právní východiska
Příslušné RVP

12. Systémové hodnocení celkových výsledků vzdělávání školy

Znaky splnění kritéria2)
- Škola sleduje celkovou úspěšnost dětí, žáků a studentů v realizovaných vzdělávacích programech v časové řadě (tříleté období) a soulad výsledků vzdělávání podle ŠVP s požadavky stanovenými v RVP.
- Škola dosahuje požadovaných výstupů ve vybraných vyučovacích předmětech kurikula (ČJ, AJ, M) v časové řadě (tříleté období) podle ŠVP a přijímá opatření v souladu se závěry vlastního hodnocení výsledků.
- Škola sleduje celkovou a skupinovou úspěšnost dětí, žáků a studentů při ukončování stupně vzdělání v časové řadě (tříleté období) a přijímá opatření v souladu se závěry vlastního hodnocení.
- Škola sleduje efektivitu a úspěšnost školních systémů v oblasti BOZ, prevence rizikového chování a školní neúspěšnosti a přijímá opatření v souladu se závěry vlastního hodnocení.
- Škola využívá výstupy externích hodnocení výsledků vzdělávání (např. využití příležitosti srovnání výsledků s jinými školami, a to na regionální, národní nebo mezinárodní úrovni).
- Škola prezentuje výsledky veřejně (např. www).
- Škola sleduje další uplatnění svých absolventů (při dalším studiu, na trhu práce).

Základní právní východiska
§ 2 odst. 1 písm. g) Zásady a cíle vzdělávání, § 10 Výroční zprávy a § 12 Hodnocení škol, školských zařízení a vzdělávací soustavy školského zákona

Další právní východiska
Příslušné RVP


1) Jednotlivá kritéria pro hodnocení se využijí v návaznosti na charakter posuzované školy nebo školského zařízení (dále „školy“).
2) Oranžovou barvou jsou vyznačeny znaky, které jsou podmínkou požadovaného stavu a jejichž nenaplnění zároveň vyžaduje uložení lhůty. Červenou barvou jsou pak vyznačeny znaky, jejichž nenaplnění může být důvodem pro podání návrhu na výmaz ze školského rejstříku. Barevné rozlišení je orientační a musí být vždy posuzováno s ohledem na individuální případ a ve vztahu k dalším kritériím.
3) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
4) Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb.
5) Vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb.
6) Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.
7) Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
8) Sdělení č. 104/1991 Sb. ve znění sdělení č. 41/2010 Sb. m. s., kterým se vyhlašuje Úmluva o právech dítěte  
9) Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů
10) Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
11) Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění vyhlášky č. 126/2011 Sb.
12) Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů
13) Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 470/2006 Sb.  
14) Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb.
15) Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění vyhlášky č. 436/2010 Sb.
16) Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb.  
17) Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
18) Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb.
19) Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb.  
20) Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.
21) Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.
22) Zákon č. 306/1999, o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů
23) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Datum přidání: 2011-08-18

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.