Header Adresa

Důležité změny ve vyhlášce č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných


1. Nově je definováno vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání žáků mimořádně nadaných, které se uskutečňuje s využitím vyrovnávacích a podpůrných opatření. V § 1 vyhlášky jsou podrobně popsána vyrovnávací a podpůrná opatření.

2. Jsou zpřesněny pojmy pro žáky s těžkým zdravotním postižením (§ 1 odst. 5 vyhlášky) a žáky se sociálním znevýhodněním (§ 1 odst. 6 vyhlášky).

3. Je určeno, že žák bez zdravotního postižení se nevzdělává podle vzdělávacího programu pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením (§ 3 odst. 4 vyhlášky). Avšak žák bez zdravotního postižení se výjimečně a pouze po dobu nezbytně nutnou pro vyrovnání jeho znevýhodnění může vzdělávat ve škole, třídě či studijní skupině zřízené pro žáky se zdravotním postižením, pokud jde o žáka se zdravotním znevýhodněním nebo o žáka se sociálním znevýhodněním (§ 3 odst. 5 vyhlášky).

4. Nově jsou pojmenovány hlavní činnosti asistenta pedagoga v § 7 odst. 1 vyhlášky.

5. Ve třídách, odděleních a studijních skupinách zřízených pro žáky se zdravotním postižením mohou být zařazeni žáci 2 i více ročníků, jak bylo doposud, ale nově i prvního a druhého stupně (§ 8 odst. 5 vyhlášky).

6. Ve třídách a studijních skupinách zřízených pro žáky s těžkým zdravotním postižením a ve třídách škol při psychiatrických léčebnách mohou zabezpečovat výchovně vzdělávací činnost souběžně 3 pedagogičtí pracovníci, z nichž alespoň 1 je asistent pedagoga. Nově byl tedy odstavec doplněn výrazem „alespoň jeden“ (§ 8 odst. 6 vyhlášky).

7. Zásadně se mění zařazování žáků se zdravotním postižením do speciálního vzdělávání, především jsou přesně definovány podmínky, na základě kterých lze žáka zařadit do školy, třídy nebo studijní skupiny zřízené pro žáky se zdravotním postižením nebo převést do vzdělávacího programu upraveného pro žáky se zdravotním postižením, popř. jeho diagnostický pobyt (§ 9 vyhlášky).

8. Třídy nebo studijní skupiny zřízené pro žáky se zdravotním postižením se mohou doplňovat pouze žáky s jiným typem zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění. Dříve mohli být zařazování žáci i bez zdravotního postižení. Pro zařazení těchto žáků je nově nezbytné doporučení školského poradenského zařízení (§ 10 odst. 2 vyhlášky).

9. Nadále platí, že v běžných třídách lze s přihlédnutím k rozsahu speciálních vzdělávacích potřeb žáků individuálně integrovat nejvýše 5 žáků se zdravotním postižením, nově je ale tato možnost rozšířena i o třídy mateřských škol (§ 10 odst. 4).

Datum přidání: 2011-06-13

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.