Header Adresa

RETRO - Poskytování kopírovacích služeb za úplatu


Vzhledem k častým dotazům k poskytování kopírovacích služeb za úplatu připomínáme upozornění MŠMT z roku 2000 k tomuto problému.
 

Upozornění MŠMT pro poskytovatele kopírovacích služeb za úplatu

Č.j.: 31 433 / 2000 – 20

Upozornění

Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy upozorňuje, že s účinností od 1. 12. 2000 každý poskytovatel rozmnožovacích služeb za úplatu, které poskytuje na kopírovacích zařízeních, je podle ustanovení § 25 odst. 2 písm. e) zákona č.121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), /dále jen autorský zákon/ povinen odvádět kolektivnímu správci odměnu pro autory děl ve výši 0,10 Kč za jednu tiskovou rozmnoženinu černobílou a 0,20 Kč za jednu tiskovou rozmnoženinu barevnou. Uvedenými poskytovateli mohou být i školy, předškolní zařízení a školská zařízení, pokud rozmnožovací služby poskytují za úplatu (dále jen poskytovatelé).

Tímto kolektivním správcem je rozhodnutím Ministerstva kultury určena DILIA, divadelní a literární agentura, občanské sdružení se sídlem Krátkého 1, 190 03  Praha 9, IČO: 65401875, bankovní spojení: Živnostenská banka a.s., č.ú.: 1120113004/0400.

Podle ustanovení § 25 odst. 5 autorského zákona jsou poskytovatelé rozmnožovacích služeb za úplatu povinni předkládat kolektivnímu správci, vždy souhrnně za kalendářní pololetí nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce, informace o skutečnostech rozhodných pro výši odměny, tj. o počtu tiskových rozmnoženin zhotovených na přístrojích pro poskytování rozmnožovacích služeb za úplatu. V této souvislosti je třeba, aby poskytovatelé rozmnožovacích služeb za úplatu zaslali vždy do 31.ledna a do 31.července hlášení o počtu kopií za úplatu kolektivnímu správci, a to buď poštou na adresu DILIA - k rukám pana Stejskala, anebo elektronickou poštou na adresu : stejskal@dilia.cz. Příslušná tabulka pro hlášení o počtu tiskových rozmnoženin je přílohou č. 1.

Odměny jsou splatné jednou ročně vždy do konce února na účet DILIA č. 1120113004/0400 . Poskytovatel - plátce uvede jako variabilní symbol své IČO. Pokud plátce nemá své IČO, uvede jako variabilní symbol IZO ředitelství podle sítě škol a předškolních zařízení.

Pro vyjádření specifikace platby na účtu příjemce je třeba aby plátce uvedl jako specifický symbol číslo: 3115651.

Současně upozorňujeme, že podle ustanovení § 100 odst. 4 autorského zákona jsou poskytovatelé rozmnožovacích služeb povinni umožnit kolektivnímu správci řádný výkon jeho správy a bez vážných důvodů neodmítnout poskytnutí k tomu potřebných informací.

Bližší informace o uplatnění výše zmíněných ustanovení autorského zákona jsou zmocněni, Občanským sdružením DILIA, poskytnout následující kontaktní pracovníci:

Ing.Stanislava Kellnerová , telefon 83890666, e-mail : kellnerova@dilia.cz
JUDr.Jiří Smolař, telefon 83890666, e-mail : smolar@dilia.cz
Zdeněk Stejskal, telefon 66199815, e-mail: stejskal @dilia.cz

Podrobnosti naleznete v programu Rukověť školy 1.2011, heslo Ochrana duševního vlastnictví.

Datum přidání: 2011-04-11

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.