Header Adresa

„Komínová vyhláška“


Od 1. ledna 2011 vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Ve zmiňovaném nařízení je stanoven způsob kontroly a čištěné spalinové cesty včetně stanovení lhůt pro provádění této činnosti. Zároveň definuje, kdy se jednotlivé činnosti mají provádět, kým a jak mají být zpracovány písemné dokumenty.

Kontroly a čištění spalinové cesty

Kontrolu i čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoby, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Nařízením vlády je povoleno: čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně provádět svépomocí. Vždy je však třeba nechat provést kontrolu odborně způsobilou osobou takto vyčištěné spalinové cesty alespoň jednou za rok.

O provedené kontrole a čištění spalinové cesty vydá na závěr způsobilá osoba písemnou zprávu. O čištění svépomocí se provede záznam do požární knihy, popř. jiné provozní dokumentace.

Datum přidání: 2011-01-14

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.