Header Adresa

PIRLS 2021: Inspirace pro rozvoj čtenářských dovedností


Česká školní inspekce se dlouhodobě snaží podporovat práci učitelů nabídkou inspirace vycházející z mezinárodních šetření výsledků vzdělávání PIRLS, TIMSS a PISA. Zároveň je snahou nabízet v širším kontextu i další inspirace pro rozvoj dovedností v kontextu vzdělávání v České republice. Mezinárodní šetření PIRLS aj. nabízí vedle důležitých informací o výsledcích českých žáků v mezinárodním srovnání také didaktickou inspiraci pro učitele. Česká školní inspekce opětovně poukazuje na potřebu vnímat čtenářskou gramotnost při výuce jako oblast, která má silný mezipředmětový charakter a potenciál k rozvoji nejen v hodinách českého jazyka a literatury. V souvislosti s tím upozorňuje na význam kontinuální podpory vnitřní motivace a důvěry žáků ve smysl a užitečnost čtení. Systematický a cílený rozvoj čtenářství a čtenářských dovedností ve škole je účinným a jinými cestami obtížně nahraditelným nástrojem vyrovnávání bariér a limitů plynoucích z rodinného zázemí. Předkládaná publikace je určena nejen učitelům, ale i vedení mateřských a základních škol, neboť přináší konkrétní inspiraci k rozvoji čtenářství u dětí předškolního věku, k využívání nebeletristických textů při výuce čtenářských dovedností v hodinách různých předmětů, zabývá se různými aspekty úspěšného zavádění čtenářské kultury do škol a poukazuje na význam školních knihoven a na potenciál spolupráce s veřejnými knihovnami.

Datum přidání: 2024-02-12

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.