Header Adresa

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění od 1. 9. 2023 Rámcové vzdělávací programy pro střední odborné vzdělávání


MŠMT vydává Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-17140/2023-5, kterým se mění Rámcové vzdělávací programy pro střední odborné vzdělávání (dále jen „RVP SOV“), a to s účinností od 1. září 2023. 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy vydal dne 22. srpna 2023 Opatření, kterým se v souladu s § 4 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mění RVP SOV pro kategorie dosaženého vzdělání E, J, H, M (včetně konzervatoří a lyceí), L0 a L5

Změna se týká zavedení v návaznosti na revizi RVP základního vzdělávání a aktualizaci RVP a pro gymnázia, jakož i dynamický vývoj v oblasti ICT, nového pojetí Informatického vzdělávání (s nově koncipovanou Digitální kompetencí a průřezovým tématem Člověk a digitální svět) ve všeobecně vzdělávací složce kurikula

Změny spojené s Informatickým vzděláváním lze zapracovat do školních vzdělávacích programů na dobrovolné bázi nejdříve od 1. 9. 2023. Povinnost vyučovat podle aktualizovaného „ICT kurikula“ platí od 1. 9. 2025 – plošně pro všechny ročníky kategorie oborů vzdělání J, E, H, M, L0 a nástavbového studia L5.

Datum přidání: 2023-09-11

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.