Header Adresa

Novelizace zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů


S účinností k 1. červenci 2023 došlo novelizací č. 167/2023 Sb. k zrušení povinnosti pořizování potravinářských průkazů mj. pro pracovníky stravovacích služeb.

V § 19 odst. 2 větě první se slova „zdravotní průkaz a“ zrušují. 
V § 19 odst. 2 se věty „Zdravotní průkaz před zahájením činnosti podle věty první vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb. Vydání zdravotního průkazu nenahrazuje vstupní lékařskou preventivní prohlídku.“ zrušují. 
V § 20 se písmeno c) zrušuje. Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c). 
V § 21 odst. 1 písm. b) se text „§ 20 písm. d)“ nahrazuje textem „§ 20 písm. c)“.

Datum přidání: 2023-09-11

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.