Header Adresa

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, a to s účinností od 1. září 2023


MŠMT zveřejňuje Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, a to s účinností od 1. září 2023. 
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy vydal Opatření, kterým se v souladu s § 4 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Změna zohledňuje především specifické vzdělávací potřeby žáků-cizinců, kteří se vzdělávají v českých školách. 
Poznámky a doporučení k Opatření 
Od kdy je úprava účinná
Opatření je účinné k 1. září 2023. Od tohoto data mohou školy upravit školní vzdělávací programy (ŠVP) podle Opatření. 
Pro koho je úprava určena 
Úprava RVP ZV se týká v jedné části pouze vzdělávání žáků cizinců a v další části obecně také žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka. 
Co úprava umožňuje 
Úprava umožňuje u žáků cizinců nahradit vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Další cizí jazyk v nejlepším zájmu žáka-cizince kromě vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Cizí jazyk také vzdělávacím obsahem Češtiny jako druhého jazyka (lze využít Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro základní vzdělávání). Jinými slovy – místo druhého cizího jazyka je možno zařadit výuku Češtiny jako druhého jazyka. Upozorňujeme, že text RVP ZV záměrně obsahuje upřesnění pro využití úpravy vzdělávacího obsahu: “v nejlepším zájmu žáka”. Nejedná se tedy o automatickou úpravu, kterou může/musí škola vždy nabízet pro všechny žáky cizince, ale o úvahu ředitele školy, zda se jedná o nejlepší zájem žáka/žáků cizinců a zda tuto možnost nabídne. 
V těchto případech se nejedná o podpůrné opatření, vzdělávací obsah se nahrazuje bez vytváření individuálního vzdělávacího plánu pro žáka. Dále úprava výslovně upozorňuje na možnost využití disponibilních hodin k realizaci vzdělávacího obsahu Češtiny jako druhého jazyka pro žáky s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka (lze využít Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro základní vzdělávání), tedy nejen pro žáky - cizince. V podstatě se jedná o vytvoření volitelného předmětu, bez omezení ročníku, tedy i na 1. stupni. Zároveň se doporučuje s výhodou využít možnost vytvářet skupinu žáků na výuku napříč všemi ročníky a stupni základní školy. 
Jak uvést úpravu v ŠVP 
Pokud škola využije změnu RVP ZV, musí ji uvést v ŠVP. Je možné vydat aktualizovaný ŠVP v úplném znění, nebo je možné k dosavadnímu ŠVP vytvořit dodatek s účinností od 1. září 2023. Obě varianty jsou možné, rozhodnutí je v kompetenci ředitele školy. 
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
Jedná se o běžný předmět, ze kterého budou žáci hodnoceni na vysvědčení. Pravidla hodnocení jsou součástí školního řádu. Je možné hodnotit klasifikací (=známkou) nebo slovním hodnocením (pokud je tato možnost součástí školního řádu – pravidel hodnocení). 
Financování výuky (= přímé pedagogické činnosti) 
Výuka je financována v rámci limitů PHmax, stejně jako kterýkoliv jiný povinný předmět. Přímá pedagogická činnost je vykazována v příslušných výkazech a na tomto základě jsou škole poskytovány finanční prostředky. 
Kdo může předmět vyučovat 
Platí stejná pravidla, jako pro ostatní předměty.

Datum přidání: 2023-07-17

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.