Header Adresa

Psychická krize/duševní nemocnění žáka


Příloha č. 23 
k Metodickému doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28) 

Obsah 
Vymezení jevu  
Duševní zdraví 
Psychická krize 
Psychická krize v dospívání 
Diagnostika  
Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a adolescenci 
Hyperkinetické poruchy 
Subtyp nepozorný 
Subtyp s převahou hyperaktivity a impulzivity 
Subtyp smíšený 
Poruchy chování 
Poruchy autistického spektra (PAS) 
Úzkostné poruchy v dospívání 
Panická úzkostná porucha v dospívání
Sociální fobie v dospívání 
Bipolární porucha v dospívání 
Schizofrenie v dospívání 
Sebepoškozování v dospívání 
Suicidalita v dospívání 
Poruchy příjmu potravy v dospívání 
Užívání návykových látek v dospívání 
Disharmonický vývoj osobnosti 
Dospívání 
Souvislost psychických potíží a rizikového chování 
Varovné příznaky psychické krize 
Rizikové a protektivní faktory 
Jak postupovat 
V jakém případě vyrozumět OSPOD/Policii ČR 
Možnosti a limity podpory ze strany pedagoga a školy 
Legislativní rámec 
Na koho se obrátit - síť partnerů, spolupráce v komunitě, kraji 
Úkol prevence v oblasti duševního zdraví 
Použité zdroje a doporučená literatura, odkazy

Datum přidání: 2023-07-10

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.