Header Adresa

Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke kritériím přijímání k základnímu vzdělávání na základní školy, které jsou zřízeny soukromým nebo církevním zřizovatelem


čj. MSMT-2842/2023-1 V Praze dne 27.1.2023 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zaujímá stanovisko ke kritériím přijímání k základnímu vzdělávání na základní školy, které jsou zřízeny soukromým nebo církevním zřizovatelem. Stanovisko se netýká škol veřejných zřizovatelů a jeho závěry nelze bez dalšího přenášet na tyto školy, a to ani při přijímání nespádových žáků. Cílem stanoviska je sjednotit praxi škol, kontrolních orgánů a nadřízených správních orgánů a zajistit předvídatelnost rozhodování. Stanovisko se vydává také v souvislosti s nabytím účinnosti vyhlášky č. 435/2022 Sb. od 1. ledna 2023, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů. Cílem novely je přizpůsobit procesní podzákonná pravidla pro školy, které nezřizuje tzv. veřejný zřizovatel, tomu, aby mohly využít zákonný prostor pro transparentní prokázání školou zveřejněných kritérií pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání.

Datum přidání: 2023-02-13

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.