Header Adresa

Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce


S ohledem na vývoj migračních událostí, které jsou důsledkem válečné agrese Ruské federace na území Ukrajiny, upravuje Česká školní inspekce v kontextu souvisejících činností realizovaných v rámci rezortu školství, mládeže a tělovýchovy priority své práce do konce školního roku 2021/2022 a výraznou metodickou pozornost, podporu i personální kapacity bude směřovat k vybraným školám (zejména základním) s cílem pomoci přímo na místě zvládnout náročnou situaci spojenou s příchodem ukrajinských dětí a žáků do českého vzdělávacího systému, s jejich začleňováním a s udržitelným vzděláváním smíšených kolektivů českých a ukrajinských dětí a žáků. 

Na přípravě této metodické podpory spolupracuje Česká školní inspekce s věcně příslušnými útvary Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, s Národním pedagogickým institutem ČR i relevantními neziskovými organizacemi. Akcent v rámci podpory bude kladen zejména na oblast výuky Českého jazyka jako druhého jazyka, na práci s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem, na adaptaci dětí a žáků, psychosociální podporu dětí a žáků a samozřejmě také učitelů nebo na individualizaci a diferenciaci vzdělávání jak směrem k ukrajinským dětem a žákům, tak směrem ke všem ostatním dětem a žákům, kteří jsou ve školách společně vzděláváni. 

Česká školní inspekce bude provádět metodicky orientované návštěvy škol s vyšším počtem ukrajinských dětí a žáků a na základě komplexního zhodnocení situace v konkrétní škole včetně diskusí s vedením školy i pedagogickými pracovníky pomůže školám na místě řešit témata, která budou v danou chvíli pro danou školu relevantní. Současně Česká školní inspekce na místě zhodnotí potřebu dalších podpor a intervencí a v následné dohodě s Národním pedagogickým institutem ČR či dalšími organizacemi pomůže zajistit poskytnutí takové podpory cíleně na základě potřeb dané školy. Školy se mohou o poskytnutí metodické podpory ze strany České školní inspekce přihlásit i samostatně prostřednictvím InspIS HELPDESK. 

V rámci těchto aktivit nebude v dotčených školách, ve kterých bude přítomen významnější počet ukrajinských dětí a žáků a které budou adresátem metodické podpory ze strany České školní inspekce, vykonáváno žádné hodnocení a nebude vykonávána ani jakákoli kontrola, ale veškeré aktivity budou směřovat výlučně k podpoře školy směrem k úspěšnému zvládnutí současné situace ve prospěch všech vzdělávaných dětí a žáků. 

Současně bude Česká školní inspekce zjišťovat, analyzovat a relevantním aktérům na úrovni řízení vzdělávání z různých úrovní (stát, kraje) zpřístupňovat informace, zjištění, závěry a doporučení směřující k následným opatřením a intervencím do vzdělávací soustavy.

Datum přidání: 2022-03-28

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.