Header Adresa

Testování očkovaných zaměstnanců


Může zaměstnavatel nařídit testování očkovaným zaměstnancům?

Ano, je možné, aby si zaměstnavatel nastavil řízením rizik na pracovišti, že bude nárokovat požadavek k ochraně zdraví zaměstnanců při práci v rámci vlastního vyhodnocení a řízení rizik, a to i v případě, kdy dané není nařízené mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nebo místně příslušnou krajskou hygienickou stanicí, popřípadě je dané nad rámec povinnosti stanovené mimořádným opatřením. 

V tomto případě tedy zaměstnavatel může například ve formě řízení rizik uložit vnitřním předpisem, aby zaměstnanec, i který je očkován proti onemocnění covid-19, popřípadě touto informaci o jeho očkování nedisponuje, testování strpěl. 

Doplňuje se, že při tomto postupu bude dané otestování zaměstnance hrazeno výhradně zaměstnavatelem, jelikož daný požadavek stanovil v rámci vlastního řízení rizik na pracovišti. 

Uvedené vychází z ustanovení § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož je zaměstnavatel povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Datum přidání: 2021-12-07

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.