Header Adresa

TIMSS: Inspirace pro rozvoj dovedností – úlohy z matematiky a přírodovědy


Česká školní inspekce se dlouhodobě snaží podporovat práci učitelů nabídkou inspirace vycházející z me­zinárodních šetření výsledků vzdělávání. Mezinárodních šetření se žáci z České re­publiky účastní pravidelně, což umožňuje získávat důležité informace o dovednostech žáků a o jejich vývoji v mezinárodním srovnání. Vedle samotných informací o výsledcích v mezinárodním kontextu Česká školní inspekce připravuje a zve­řejňuje také publikace s uvolněnými testovými úlohami, které byly v daném šetření po­užity. Tyto úlohy totiž mají výrazný didaktický potenciál a mohou být zajímavou didaktickou inspirací zejména pro učitele, kteří s nimi mohou pracovat přímo ve výuce. Ke spolupráci na tvorbě publikací Česká školní inspekce přizývá také úspěšné učitele, kteří ve svých příspěvcích sdílejí zajímavé zkušenosti s rozvojem vybraných dovedností žáků zároveň poukazují na konkrétní možnosti využití úloh včetně diferenciace či indivi­dualizace výuky.

Datum přidání: 2021-11-22

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.