Header Adresa

Metodická pomůcka pro ředitele škol a školských zařízení k realizaci rozvojového programu MŠMT na rok 2011

„Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících“,
čj. 29 127/2011-26

1) Rozvojový program je vyhlášen pro pedagogické pracovníky s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. bude se vztahovat na pedagogické pracovníky, kteří současně splní dvě podmínky:
a) podmínku odborné kvalifikace,
b) podmínku vysokoškolského vzdělání.

Ad a) Odbornou kvalifikaci jednotlivých kategorií pedagogických pracovníků upravuje zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“) v §§ 6 až 21.

V souladu s ustanovením § 30 zákona se uznává též odborná kvalifikace pedagogickým pracovníkům, kteří k 1. lednu 2005 splňovali odbornou kvalifikaci (resp. odbornou a pedagogickou způsobilost) podle předchozí právní úpravy, tj. vyhlášky č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců a vyhlášky č. 59/1985 Sb., o odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o určení školských zařízení, ve kterých mají pedagogičtí pracovníci postavení učitele.

Zákon umožňuje, aby ředitel při splnění daných podmínek u některých pedagogických pracovníků od požadavku odborné kvalifikace upustil (§ 10 odst. 2 – učitel uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední odborné škole a konzervatoři; § 11 odst. 4 - učitel uměleckých odborných předmětů na VOŠ) nebo ho prominul (§ 32). V takovém případě však nelze považovat požadavek odborné kvalifikace pro účely zařazení do této platové stupnice za splněný. Požadavek odborné kvalifikace nesplňují ani ti pedagogičtí pracovníci, kteří ještě nedokončili studium, kterým potřebný předpoklad získají.  

Poznámka: Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků, kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost ve školách a školských zařízeních (nebo jejich třídách či odděleních) zřízených pro děti, žáky nebo studenty se speciálními vzdělávacími potřebami se posuzuje podle zvláštních ustanovení zákona, je-li pro danou kategorii zákona stanovena.

Ad b) Vysokoškolským vzděláním se rozumí vzdělání získané absolvováním akreditovaného bakalářského nebo magisterského studijního programu.

Kromě vysokoškolského vzdělání, kterým se získává odborná kvalifikace (např. učitel druhého stupně základní školy získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským magisterským vzděláním zaměřeným na přípravu učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů základní školy), se připouští také jakékoliv jiné vysokoškolské vzdělání, a to u těch kategorií pedagogických pracovníků, u nichž zákon umožňuje získat odbornou kvalifikaci i jinak než absolvováním studijního programu na vysoké škole. Například:
- učitel mateřské školy získá odbornou kvalifikaci středním vzděláním s maturitní zkouškou (ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů předškolního vzdělávání) a po té absolvuje vysokoškolský studijní program ve studijním oboru humanitní studia,
- vychovatel školní družiny získá odbornou kvalifikaci středním vzděláním s maturitní zkouškou (ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu vychovatelů) a po té absolvuje vysokoškolský studijní program ve studijním oboru školský management,
- učitel praktického vyučování na SŠ získá odbornou kvalifikaci středním vzděláním s maturitní zkouškou (ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání odpovídajícího oboru vzdělání) a studiem pedagogiky a po té absolvuje bakalářský studijní program ve studijním oboru speciální pedagogika,
- učitel uměleckého odborného předmětu na ZUŠ získá odbornou kvalifikaci středním vzděláním s maturitní zkouškou (ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání odpovídajícího oboru vzdělání) a studiem pedagogiky a po té absolvuje bakalářský studijní program ve studijním oboru andragogika,
- asistent pedagoga získá odbornou kvalifikaci středním vzděláním s výučním listem (ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání) a studiem pedagogiky a po té absolvuje bakalářský studijní program ve studijním oboru informatika,
- pedagog volného času získá odbornou kvalifikaci vyšším odborným vzděláním (ukončením akreditovaného vzdělávacího programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na vychovatelství) a po té absolvuje bakalářský studijní program ve studijním oboru marketing.

Poznámka: vysokoškolské vzdělání se nezíská absolvováním programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného vysokou školou.

2) Rozvojový program není vyhlášen pro ostatní pedagogické pracovníky (kvalifikované bez vysokoškolského vzdělání + nekvalifikované), tzn., nebude se vztahovat na dvě skupiny pedagogických pracovníků:
a) pedagogické pracovníky, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona a nemají vysokoškolské vzdělání,
b) pedagogické pracovníky, kteří nesplňují odbornou kvalifikaci.


Ad a) Do této skupiny budou náležet tito pedagogičtí pracovníci:
- učitelé mateřských škol, kteří získali odbornou kvalifikaci studiem na příslušné vyšší odborné nebo střední škole (§ 6 odst. 1 písm. b) – c) zákona) a nemají vysokoškolské vzdělání,
- učitelé praktického vyučování na střední škole, kteří získali odbornou kvalifikaci podle § 9 odst. 3 písm. b) – c) zákona a nemají vysokoškolské vzdělání,
- učitelé odborného výcviku na střední škole, kteří získali odbornou kvalifikaci podle § 9 odst. 5 zákona a nemají vysokoškolské vzdělání,
- učitelé uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři, kteří získali odbornou kvalifikaci podle § 10 odst. 1 písm. b) – e) a nemají vysokoškolské vzdělání,
- učitelé praktického vyučování nebo učitelé odborné praxe vyšších odborných škol, kteří získali odbornou kvalifikaci podle § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona a nemají vysokoškolské vzdělání,
- vychovatelé, kteří získali odbornou kvalifikaci podle § 16 odst. 1 písm. c) – f) zákona a nemají vysokoškolské vzdělání,
- pedagogové volného času, kteří získali odbornou kvalifikaci podle § 17 písm. c) – f) zákona a nemají vysokoškolské vzdělání,
- asistenti pedagoga, kteří získali odbornou kvalifikaci podle § 20 písm. b) – e) zákona a nemají vysokoškolské vzdělání,
- trenéři, kteří získali odbornou kvalifikaci podle § 21 písm. d) zákona a nemají vysokoškolské vzdělání.

Ad b) Do této skupiny budou náležet všichni pedagogičtí pracovníci, kteří odbornou kvalifikaci nesplňují bez ohledu na to, zda mají či nemají vysokoškolské vzdělání.

Datum přidání: 2011-01-03

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.