Header Adresa

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

365/2010

VYHLÁŠKA


ze dne 6. prosince 2010,

kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb.,
o fondu kulturních a sociálních potřeb,
ve znění pozdějších předpisů


 Ministerstvo financí stanoví podle § 48 odst. 8 a § 60 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 174/2007 Sb. a zákona č. 306/2008 Sb., a podle § 33 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:

Čl. I

 Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 510/2002 Sb., vyhlášky č. 100/2006 Sb. a vyhlášky č. 355/2007 Sb., se mění takto:

 1. V § 2 odst. 1 se číslo "2" nahrazuje číslem "1".

 2. § 8 včetně nadpisu zní:
"§ 8

Dovolená a rekreace

 Z fondu lze přispívat zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům na dovolenou, včetně rehabilitace a lázeňské léčby, rekreační pobyty ve vlastních zařízeních nebo pořízených od jiných organizačních složek státu nebo od právnických nebo fyzických osob a na zájezdy, a to v tuzemsku i v zahraničí.".

 3. § 9 včetně nadpisu zní:
"§ 9

Kultura, vzdělávání, tělovýchova a sport

 Z fondu lze přispívat zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům na


a)
vstupenky na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce a na dopravu na tyto akce,
b)
náklady na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce pořádané organizační složkou státu nebo příspěvkovou organizací,
c)
náklady na vzdělávací kurzy.".

Čl. II

Účinnost

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Ministr:

Ing. Kalousek v. r.

Datum přidání: 2010-12-15

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.