Header Adresa

Výzva k předložení žádostí o přidělení mimořádné dotace na odstranění škod na majetku škol a školských zařízení způsobených povodněmi v srpnu 2010


I. Základní vymezení a cíl výzvy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyzývá právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a dobrovolnými svazky obcí a zapsaných ve školském rejstříku a jejich zřizovatele k předkládání žádostí o přidělení mimořádné dotace na odstranění škod způsobených povodněmi v srpnu 2010 na jejich majetku, který je využíván k činnosti školy nebo školského zařízení. Poskytovatelem dotací bude Ministerstvo financí z kapitoly VPS v rámci programu 298 210 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství.

II. Obecné podmínky poskytnutí dotace

1.    Dotace může být poskytnuta na základě posouzení žádosti jako účelově určená zejména na
·    sanaci vlhkého zdiva
·    rekonstrukci podlah
·    obnovu rozvodů elektřiny, elektrických sítí, plynu, vody a tepla
·    obnovu kanalizačních přípojek
·    rekonstrukci kotelen včetně nákupu jejich zařízení
·    rekonstrukci oken a dveří určených k zabezpečení objektu
·    malování a nátěry postižených prostorů
·    obnovu přístupových cest v rozsahu zajištění bezpečnosti žáků a personálu
·    zpracování projektové dokumentace.

2.    Termín čerpání dotace je do 15. 12. 2010.
3.    Dotaci nelze poskytnout na náklady uhrazené z jiných zdrojů.
4.    Finanční prostředky budou poskytnuty na základě rozhodnutí o dotaci podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zřizovatelům prostřednictvím kraje podle § 19 citovaného zákona, popřípadě příspěvkovým organizacím a v souladu s § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím rozpočtu zřizovatele.
5.    Příjemce je povinen dotaci vypořádat v termínech stanovených vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace je příjemce dotace povinen vrátit do státního rozpočtu v rámci vypořádání finančních vztahů se státním rozpočtem za rok 2010.

III. Podání žádosti, formální náležitosti

1.    Žádosti se podávají Ministerstvu financí prostřednictvím MŠMT do 15. 10. 2010 v závazné formě stanovené v příloze k této výzvě. Ke každé žádosti musí být přiloženy níže uvedené dokumenty:

 - 1x vyplněný formulář „Žádost o přidělení dotace“
 - 2x Investiční záměr zpracovaný na příslušném formuláři a dle pokynů uveřejněných na webových stránkách Ministerstva financí, internetové adrese http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/vf_programy_reprodukce.html s přesným vymezením druhu výdajů, tj. investice stavebního a nestavebního charakteru neinvestice (např. vyklízení poškozeného vybavení, úklidové práce, vysušování apod. a dále stroje a zařízení), neinvestice stavebního charakteru související s investicí
 - čestné prohlášení žadatele, že na daný účel nečerpá dotace z jiného veřejného zdroje, daný účel není kryt pojistným plněním a dotace nebude použita na náklady, které již byly uhrazeny
 - prohlášení, že příjemce vyčerpá poskytnutou dotaci nejpozději do termínu stanoveného příslušným bankovním ústavem (určené pobočky UniCredit bank a České pojišťovny), tj. do 15. 12. 2010.
V případě schválení žádosti bude k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci programu 298 210 z kapitoly VPS nutno předložit zejména: formuláře EDS (ISPROFIN), výpis z katastru nemovitostí, snímek katastrální mapy, smlouva o dílo s dodavatelem zakázky (či jiný identický doklad), čestné prohlášení o zadání zakázky v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, pravomocné stavební povolení či jiný doklad opravňující realizovat akci, pokud je vyžadován stavebním zákonem
2.    Do dotačního řízení budou zařazeny žádosti podané ve stanoveném termínu na adresu:  
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
odbor investic
Karmelitská 7
118 12 Praha  

3.    Žádosti přijímá MŠMT poštou nebo datovou schránkou s datem podání nejpozději 15. 10. 2010, případně osobním podáním do podatelny MŠMT do 15 hodin téhož data.
 V Praze dne …….……….2010

                                                     …………………………………………
                                                    ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Přílohu k výzvě si můžete stáhnout zde.


Datum přidání: 2010-09-30

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.