Header Adresa

Opatření obecné povahy - Nový model maturitní zkoušky


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) a b) a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), určuje nový model maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021.

Celý text naleznete zde: https://www.msmt.cz/file/55059/

Datum přidání: 2021-03-22

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.