Header Adresa

Dodatek k opatření obecné povahy - Úprava přijímacího řízení

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) a b) a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), upravuje možnost stanovit nové termíny konání talentových zkoušek pro obory vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

Datum přidání: 2021-03-01

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.