Header Adresa

Dodatek k opatření obecné povahy - Úprava přijímacího řízení


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opatřením obecné povahy v souladu s § 184a odst. 4 písm. b) a odst. 5 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), upravuje některá pravidla konání přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou a do nástavbového studia, ve kterých se podle školského zákona koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (tj. obory s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky s výjimkou čtyřletého oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou) v návaznosti na opatření obecné povahy ze dne 5. ledna 2021 č. j. MSMT-43073/2020-3.

Datum přidání: 2021-02-23

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.