Header Adresa

Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě

Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
§ 1
Tímto nařízením se stanoví zařazení prací ve veřejných službách a správě do platových tříd zaměstnanců, jimž je za práci poskytován plat (dále jen „katalog prací“).
§ 2
Katalog prací v příloze k tomuto nařízení stanoví zařazení prací do platových tříd podle jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti a člení je podle druhu do povolání.
§ 3
Nařízení vlády č. 137/2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, se zrušuje.
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2010.
Předseda vlády
Ing. Fischer, CSc., v.r.
Ministr práce a sociálních věcí
JUDr. Šimerka, v.r.

Příloha k nařízení vlády č. 222/2010 Sb.
Katalog prací ve veřejných službách a s právě
A. Seznam povolání a rozpětí platových tříd

Část, díl, povolání
Platová
třída
1. ČÁST
Díl 1.01 PRÁCE VE SPRÁVĚ ORGANIZACE

1.01.01 ADMINISTRATIVNÍ A SPISOVÝ PRACOVNÍK 1-11
1.01.02 SEKRETÁŘ 4-6
1.01.03 ASISTENT 7-13
1.01.04 REFERENT MAJETKOVÉ SPRÁVY 4-12
1.01.05 REFERENT ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ 6-8,10
1.01.06 PRACOVNÍK VZTAHŮ K VEŘEJNOSTI 3-13
1.01.07 ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍK 6-12
1.01.08 KONTROLOR 7-14
1.01.09 INTERNÍ AUDITOR 10-13
1.01.10 MANAŽER KVALITY 8-14
1.01.11 BEZPEČNOSTNÍ REFERENT 6-12
1.01.12 KOORDINAČNÍ, PROJEKTOVÝ A PROGRAMOVÝ PRACOVNÍK 8-13
1.01.13 REFERENT FONDŮ EVROPSKÉ UNIE A EKONOMICKÉ SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČÍM 10-15
1.01.14 STATISTIK 4-12
Díl 1.02 PERSONALISTICKÉ, EKONOMICKÉ A OBCHODNÍ PRÁCE
1.02.01 PERSONALISTA 7-13
1.02.02 MZDOVÝ ÚČETNÍ 7-10
1.02.03 ÚČETNÍ 5-12
1.02.04 ROZPOČTÁŘ 7-12
1.02.05 FINANČNÍ REFERENT 7-12
1.02.06 POKLADNÍK 4-7
1.02.07 OBCHODNÍ REFERENT 7-12
1.02.08 ZÁSOBOVAČ 7-9
1.02.09 PROPAGAČNÍ REFERENT 7-9
Díl 1.03 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
1.03.01 PROGRAMÁTOR 8-12
1.03.02 SPRÁVCE INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (INFRASTRUKTURY, DATABÁZE, SÍŤOVÉHO PROSTŘEDÍ, PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ, APLIKACÍ) 8-13
1.03.03 SYSTÉMOVÝ INŽENÝR 11-13
1.03.04 PROJEKTANT INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ 11-14
1.03.05 SPRÁVCE OPERAČNÍHO SYSTÉMU 11-13
1.03.06 ANALYTIK INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 10-13
1.03.07 VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK SYSTÉMU VÝPOČETNÍ TECHNIKY 13,14
1.03.08 OPERÁTOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 5-9
Díl 1.04 PROVOZNĚ-TECHNICKÉ PRÁCE
1.04.01 TECHNOLOG 7-12
1.04.02 INVESTIČNÍ REFERENT 9-13
1.04.03 MISTR 8-11
1.04.04 DISPEČER 8-10
1.04.05 ZKUŠEBNÍ TECHNIK 8-10
1.04.06 METROLOG 8-11
1.04.07 REVIZNÍ TECHNIK 8,9
1.04.08 TECHNICKÝ PRACOVNÍK 7-12
1.04.09 PRACOVNÍK KRYPTOGRAFICKÉ OCHRANY 8-13
1.04.10 BALISTIK 8-10
1.04.11 DOPRAVNÍ REFERENT 6-10
1.04.12 PROJEKTANT, KONSTRUKTÉR 7-13
1.04.13 ARCHITEKT (URBANISTA) 10-14
1.04.14 ZAHRADNÍ ARCHITEKT 7-12
Díl 1.05. SPOLEČNÉ SPECIALIZOVANÉ PRÁCE
1.05.01 PSYCHOLOG 10-13
1.05.02 LABORANT 2-9
1.05.03 PŘÍRODOVĚDNÍ ANALYTIK-DIAGNOSTIK 10-13
1.05.04 KAPLAN 11-13
Díl 1.06 SPOLEČNÉ PROVOZNÍ, VÝROBNÍ A ŘEMESLNÉ PRÁCE
1.06.01 DOMOVNÍK 2-4
1.06.02 POSEL 1,2
1.06.03 ROZMNOŽOVAČ 1-4
1.06.04 SKLADNÍK 2-6
1.06.05 STROJNÍK-TOPIČ 2-7
1.06.06 UKLÍZEČ 1-3
1.06.07 VÁŽNÝ 1,2
1.06.08 VRÁTNÝ 1-3
1.06.09 ŘIDIČ MOTOROVÝCH VOZIDEL 4-7
1.06.10 MANIPULAČNÍ DĚLNÍK 1-3
1.06.11 BEZPEČNOSTNÍ PRACOVNÍK 4-7
1.06.12 TELEFONISTA 2,3,5-7
2. ČÁST
Díl 2.01 DOPRAVA

2.01.01 DĚLNÍK V DOPRAVĚ 2,3
2.01.02 SILNIČÁŘ 3-7
2.01.03 LETECKÝ MECHANIK 4-9
2.01.04 MECHANIK LETADLOVÝCH PŘÍSTROJŮ 4-8
2.01.05 ŘIDIČ MOTOROVÝCH VOZÍKŮ 2,3
2.01.06 STROJVEDOUCÍ 5-7
2.01.07 TRAŤOVÝ DĚLNÍK 2-4
2.01.08 TRAŤOVÝ STROJNÍK 4-7
2.01.09 POSUNOVAČ 5,6
2.01.10 ŘÍDÍCÍ LETOVÉHO PROVOZU 7,8,10-
2.01.11 LETECKÝ TECHNIK 9-12
2.01.12 PRACOVNÍK LETIŠTNÍHO, LETIŠTNÍHO PROVOZNÍHO A RADIOTECHNICKÉHO ZABEZPEČENÍ 7-12
2.01.13 PALUBNÍ PRŮVODČÍ 7,8
2.01.14 VELITEL LETADLA, PILOT LETADLA, LETECKÝ NAVIGÁTOR, PALUBNÍ INŽENÝR, PALUBNÍ OPERÁTOR, PALUBNÍ TECHNIK 8-14
2.01.15 VŮDCE PLAVIDLA 6-7
Díl 2.02 JUSTICE
2.02.01 JUSTIČNÍ PRACOVNÍK 6-13
2.02.02 VYCHOVATEL VE VĚZEŇSKÉ SLUŽBĚ 9,10
Díl 2.03 KNIHOVNICTVÍ, ARCHIVNICTVÍ
2.03.01 KNIHOVNÍK 6-14
2.03.02 ARCHIVÁŘ 5-13
Díl 2.04 KULTURA
2.04.01 ARCHEOLOG 9-14
2.04.02 PAMÁTKÁŘ 9-14
2.04.03 SPRÁVCE PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ (KASTELÁN) 8-12
2.04.04 SPRÁVCE DEPOZITÁŘE 8-10
2.04.05 KURÁTOR SBÍRKOVÝCH A MOBILIÁRNÍCH FONDŮ 9-13
2.04.06 PREPARÁTOR 7-12
2.04.07 DOKUMENTÁTOR 6-12
2.04.08 RESTAURÁTOR 8-14
2.04.09 PRŮVODCE 4-8
2.04.10 KONZERVÁTOR 7-12
2.04.11 VÝSTAVÁŘ 7-12
2.04.12 PROMÍTAČ 3-5,7
2.04.13 ARCHEOLOGICKÝ DĚLNÍK 3,4
2.04.14 ZŘÍZENEC V KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍCH 2-4
2.04.15 MASKÉR-UMĚLECKÝ MASKÉR 7-9
2.04.16 VLÁSENKÁŘ 5-7
2.04.17 ŠPERKAŘ (DESINATÉR) 6,7
2.04.18 MODISTKA-ČEPIČÁŘKA 4-6
2.04.19 ARANŽÉR-VÝTVARNÍK 7,8
2.04.20 MECHANIK JEVIŠTNÍ TECHNOLOGIE 8
2.04.21 GARDEROBIÉR 4,5
2.04.22 KREJČÍ SCÉNICKÝCH KOSTÝMŮ A KROJŮ 6-8
2.04.23 OBUVNÍK SCÉNICKÉ A KROJOVÉ OBUVI 6-8
2.04.24 REKVIZITÁŘ 3-5
2.04.25 MODELÁŘ VÝSTAVNÍCH MODELŮ 4-8
2.04.26 UMĚLECKÝ ČALOUNÍK A DEKORATÉR 6-8
2.04.27 UMĚLECKÝ KOVÁŘ A ZÁMEČNÍK 5-9
2.04.28 UMĚLECKÝ MALÍŘ 6-8
2.04.29 UMĚLECKÝ ŠTUKATÉR A KAŠÉR 5-9
2.04.30 UMĚLECKÝ TRUHLÁŘ 6-9
2.04.31 VÝROBCE V LIDOVÉ UMĚLECKÉ VÝROBĚ 4-7
Díl 2.05 OBCHODNÍ PROVOZ
2.05.01 CUKRÁŘ-MOUČNÍKÁŘ 4-6
2.05.02 KUCHAŘ 3-7
2.05.03 ČÍŠNÍK 2-6
2.05.04 PRODAVAČ 2-5
2.05.05 PRACOVNÍK OBCHODNÍHO PROVOZU 1-6
2.05.06 PROVOZÁŘ 4-9
Díl 2.06 POLYGRAFIE
2.06.01 DĚLNÍK V TISKÁRNĚ 3,4
2.06.02 KNIHAŘ 5-8
2.06.03 SAZEČ 4-9
2.06.04 TISKAŘ 4-9
2.06.05 MONTÁŽNÍK V POLYGRAFII 5-7
2.06.06 REPRODUKČNÍ FOTOGRAF 6-8
2.06.07 GRAFIK 9-13
Díl 2.07 PUBLICISTIKA
2.07.01 TECHNICKÝ REDAKTOR 9,10
2.07.02 REDAKTOR , NOVINÁŘ 9-12
2.07.03 TLUMOČNÍK-PŘEKLADATEL 10-12
Díl 2.08 SOCIÁLNÍ SLUŽBY
2.08.01 PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 3-9
2.08.02 SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK 8-13
Díl 2.09 SPORT
2.09.01 INSTRUKTOR SPORTU 11-14
2.09.02 TRENÉR 10-13
2.09.03 SERVISNÍ PRACOVNÍK SPORTU, SPECIALISTA 9
Díl 2.10 STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA
2.10.01 REFERENT SPOLEČNÉ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY 4-16
2.10.02 REFERENT FISKÁLNÍ POLITIKY, ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ 9-15
2.10.03 REFERENT STÁTNÍ POKLADNY 11-14
2.10.04 REFERENT SPRÁVY ÚČETNICTVÍ 12-14
2.10.05 REFERENT FINANČNÍ KONTROLY A PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 10-15
2.10.06 REFERENT SPRÁVY CEN 8-14
2.10.07 REFERENT POLITIKY FINANČNÍHO TRHU 6,9-15
2.10.08 REFERENT FINANČNÍ A DAŇOVÉ SPRÁVY 6-14
2.10.09 REFERENT HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU A ÚZEMNÍCH
SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 9-15
2.10.10 REFERENT LOTERIÍ A JINÝCH PODOBNÝCH HER 8- 10,12,13
2.10.11 REFERENT SPRÁVY VE VĚCECH POJIŠŤOVEN A PENZIJNÍCH FONDŮ 10-14
2.10.12 REFERENT EKONOMICKÉ OCHRANY STÁTU 12-14
2.10.13 REFERENT SPRÁVY VE VĚCECH PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 10,12-14
2.10.14 REFEREN T ZAHRANIČNÍCH SLUŽEB A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ 6-15
2.10.15 REFERENT ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 8-15
2.10.16 REFERENT PRO MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVU A SPORT 9-15
2.10.17 REFERENT SPRÁVY VÝZKUMU A VÝVOJE 11-15
2.10.18 REFERENT SPRÁVY KULTURY, VE VĚCECH CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ A VE VĚCECH MÉDIÍ A AUDIOVIZE 6-15
2.10.19 REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 6-15
2.10.20 REFERENT ZAMĚSTNANOSTI 6-15
2.10.21 REFERENT PRACOVNÍCH VZTAHŮ 10-15
2.10.22 REFERENT PRO ZDRAVOTNÍ PÉČI (SLUŽBY) VČETNĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJISTĚNÍ 7-15
2.10.23 REFERENT PRO OCHRANU A PODPORU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 8-15
2.10.24 REFERENT PRO LÉČEBNÉ ZDROJE, LÉKY A ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY 5-15
2.10.25 REFERENT SPRÁVY JUSTICE 13,14
2.10.26 REFERENT VŠEOBECNÉ SPRÁVY VNITŘNÍCH VĚCÍ STÁTU 6-15
2.10.27 REFERENT SPRÁVY VE VĚCECH ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÉ SLUŽBY 8-15
2.10.28 REFERENT SPRÁVY PRŮMYSLU A OBCHODU 4,6-15
2.10.29 REFERENT ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU 7-12
2.10.30 REFERENT SPRÁVY VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ 13-14
2.10.31 REFERENT SPRÁVY MÍSTNÍHO ROZVOJE 10-15
2.10.32 REFERENT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU 8-15
2.10.33 REFERENT PRO ZĚMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL A LESNÍ A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 7-15
2.10.34 REFERENT BEZPEČNOSTI STÁTU 6-15
2.10.35 REFERENT SPOLEČNÝCH ČINNOSTÍ DOPRAVNÍ SOUSTAVY STÁTU 9-15
2.10.36 REFERENT PRO DRÁHY A DRÁŽNÍ DOPRAVU 9-13
2.10.37 REFERENT PRO SILNIČNÍ A MĚSTSKOU DOPRAVU 8-13
2.10.38 REFERENT PRO CIVILNÍ LETECTVÍ 8-13
2.10.39 REFERENT PRO PLAVBU A VODNÍ CESTY 8-13
2.10.40 REFERENT PRO POZEMNÍ KOMUNIKACE 9-13
2.10.41 REFERENT ROZVOJE SYSTÉMU VEŘEJNÉ SPRÁVY 10-15
2.10.42 REFERENT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 6-15
2.10.43 REFERENT STÁTNÍ STATISTICKÉ SLUŽBY 7-15
2.10.44 REFERENT ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTRU NEMOVITOSTÍ 7-14
2.10.45 REFERENT BÁŇSKÉ SPRÁVY 9-14
2.10.46 REFERENT OCHRANY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE A DOHLEDU NAD POSKYTOVÁNÍM VEŘEJNÉ PODPORY 12-15
2.10.47 REFERENT ODBORNÉHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI VLÁDY 10-14
2.10.48 REFERENT INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY 6-15
2.10.49 REFERENT ŘÍZENÍ A ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 12-14
2.10.50 REFERENT SPRÁVY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A POŠTOVNÍCH SLUŽEB 8-14
2.10.51 REFERENT ROZVOJE ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 9-14
2.10.52 REFERENT PRO JADERNOU BEZPEČNOST 12-15
2.10.53 REFERENT SPRÁVY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 11-15
Díl 2.11 STAVEBNICTVÍ
2.11.01 STAVEBNÍ DĚLNÍK 2-4
2.11.02 STAVEBNÍ STROJNÍK 4-6
2.11.03 TESAŘ 4-8
2.11.04 ZEDNÍK 4-8
2.11.05 INSTALATÉR-TOPENÁŘ 5-7
2.11.06 PODLAHÁŘ 3,4
2.11.07 POKRÝVAČ 4-6
2.11.08 KLEMPÍŘ 4-7
2.11.09 DLAŽDIČ-ASFALTÉR 3-6
Díl 2.12 STROJÍRENSTVÍ
2.12.01 AUTOMECHANIK 4-7
2.12.02 BRUSIČ KOVŮ 4-7
2.12.03 DĚLNÍK VE VÝROBĚ AKUMULÁTORŮ 3,4
2.12.04 ELEKTROMECHANIK 4-8
2.12.05 PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ 5-7
2.12.06 FRÉZAŘ 3-8
2.12.07 GALVANIZÉR 3-6
2.12.08 ZÁMEČNÍK 4-8
2.12.09 LAKÝRNÍK 3-6
2.12.10 MECHANIK 4-8
2.12.11 MECHANIK ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 4-8
2.12.12 MECHANIK MĚŘICÍCH A REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ 4-7
2.12.13 MECHANIK OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ 3-5,7,8
2.12.14 MODELÁŘ 5-7
2.12.15 MONTÉR POTRUBÁŘ 4-6
2.12.16 NÁSTROJAŘ 4-8
2.12.17 PUŠKAŘ 5-8
2.12.18 DĚLMISTR 4-7
2.12.19 ZBROJÍŘ 4-7
2.12.20 RYTEC KOVŮ 4-8
2.12.21 STROJNÍ ZÁMEČNÍK 3-6
2.12.22 SOUSTRUŽNÍK KOVŮ 3-8
2.12.23 SVÁŘEČ KOVŮ 3-7
2.12.24 KAROSÁŘ 5-7
Díl 2.13 TELEKOMUNIKACE-SPOJE
2.13.01 MECHANIK RADIOTELEKOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ 4-8
2.13.02 MECHANIK SPOJOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 5-8
2.13.03 MONTÉR ANTÉNNÍCH ZAŘÍZENÍ 5-8
2.13.04 MONTÉR KABELOVÝCH TELEKOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ 5-8
Díl 2.14 UMĚNÍ A UMĚLECKÁ REALIZACE
2.14.01 DRAMATURG 11-13
2.14.02 REŽISÉR, ASISTENT REŽIE 8-14
2.14.03 CHOREOGRAF, ASISTENT CHOREOGRAFA 9-14
2.14.04 BALETNÍ MISTR 10,11
2.14.05 SBORMISTR 11-13
2.14.06 DIRIGENT, ASISTENT DIRIGENTA 8-14
2.14.07 SCÉNOGRAF 13
2.14.08 HEREC, HEREC S LOUTKOU 10-13
2.14.09 ČLEN ORCHESTRU, ČLEN SOUBORU 8-12
2.14.10 SÓLISTA 10-13
2.14.11 KOREPETITOR 9,10
2.14.12 LEKTOR DRAMATURGIE 9
2.14.13 TANEČNÍ, HLASOVÝ PEDAGOG 10
2.14.14 KONCERTNÍ MISTR 12,13
2.14.15 NÁPOVĚDA 4-6
2.14.16 SPECIALISTA TITULKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ 8
2.14.17 INSPICIENT 5-7
2.14.18 ZVUKAŘ, MISTR ZVUKU 6-9
2.14.19 OSVĚTLOVAČ, MISTR OSVĚTLENÍ 6-9
2.14.20 SPECIALISTA VIDEOZÁZNAMU 6,7,9,10
2.14.21 PRODUKČNÍ, PROGRAMOVÝ A KULTURNĚ-VÝCHOVNÝ PRACOVNÍK 5-12
2.14.22 TAJEMNÍK UMĚLECKÉHO PROVOZU 9-12
2.14.23 PRACOVNÍK TECHNIKY SCÉNY A ORCHESTRU 3-7
Díl 2.15 VÝZKUM A VÝVOJ
2.15.01 VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK 12-16
Díl 2.16 VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ
2.16.01 UČITEL 8-14
2.16.02 VYCHOVATEL 8-12
2.16.03 SPECIÁLNÍ PEDAGOG 11-13
2.16.04 PEDAGOG VOLNÉHO ČASU 8-13
2.16.05 ASISTENT PEDAGOGA 4-9
2.16.06 AKADEMICKÝ PRACOVNÍK 12-15
2.16.07 METODIK PRO VZDĚLÁVÁNÍ 12
2.16.08 LEKTOR – INSTRUKTOR 6-12
Díl 2.17 ZEMĚMĚŘICTVÍ
2.17.01 FIGURANT 1-3
2.17.02 KARTOGRAF 7-11
2.17.03 GEOGRAF 8-12
2.17.04 GEODET 7-11
Díl 2.18 ZEMĚDĚLSTVÍ
2.18.01 CHOVATEL, INSTRUKTOR A METODIK VÝCVIKU SLUŽEBNÍCH ZVÍŘAT 5-11
2.18.02 CHOVATEL ZVÍŘAT 3-7
2.18.03 KOČÍ 4,5
2.18.04 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 3-7
2.18.05 TRAKTORISTA-MECHANIZÁTOR 4-7
2.18.06 KOVÁŘ-PODKOVÁŘ 6,7
2.18.07 ZAHRADNÍK 4-7
2.18.08 PĚSTITEL PLODIN 2-7
2.18.09 LESNÍK 2-7
2.18.10 LESNÍ 7-9
2.18.11 POLESNÝ 10,11
2.18.12 REVÍRNÍK 10
2.18.13 LESNÍ SPRÁVCE 11,12
2.18.14 VETERINÁRNÍ TECHNIK 8,9
2.18.15 VETERINÁRNÍ LÉKAŘ 11-14
2.18.16 ZOOLOG 9-13
2.18.17 ŘEZNÍK 5,6
Díl 2.19 ZDRAVOTNICTVÍ
2.19.01 SANITÁŘ 2-5
2.19.02 AUTOPTICKÝ LABORANT 5
2.19.03 ŘIDIČ DOPRAVY NEMOCNÝCH A RANĚNÝCH, ŘIDIČ VOZIDLA
ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 5-7
2.19.04 ZUBNÍ INSTRUMENTÁŘKA 5,6
2.19.05 MASÉR 5
2.19.06 OŠETŘOVATEL 5,6
2.19.07 DEZINFEKTOR 5
2.19.08 ASISTENT ZUBNÍHO TECHNIKA 7
2.19.09 NUTRIČNÍ ASISTENT 7
2.19.10 ORTOTICKO-PROTETICKÝ TECHNIK 7
2.19.11 LABORATORNÍ ASISTENT 7
2.19.12 ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (PRAKTICKÁ SESTRA) 7-9
2.19.13 VŠEOBECNÁ SESTRA 9-12
2.19.14 PORODNÍ ASISTENTKA 9-12
2.19.15 ERGOTERAPEUT 8-11
2.19.16 RADIOLOGICKÝ ASISTENT 8-11
2.19.17 ZDRAVOTNÍ LABORANT 8-11
2.19.18 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK 8-11
2.19.19 OPTOMETRISTA 8-10
2.19.20 ORTOPTISTA 8-10
2.19.21 ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 8-10
2.19.22 ORTOTIK-PROTETIK 9,10
2.19.23 NUTRIČNÍ TERAPEUT 8-11
2.19.24 ZUBNÍ TECHNIK 8-10
2.19.25 DENTÁLNÍ HYGIENISTKA 9-11
2.19.26 ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ 9-11
2.19.27 FARMACEUTICKÝ ASISTENT 8-10
2.19.28 BIOMEDICÍNSKÝ TECHNIK 9-11
2.19.29 BIOTECHNICKÝ ASISTENT 9-11
2.19.30 RADIOLOGICKÝ TECHNIK 9-11
2.19.31 ADIKTOLOG 9-11
2.19.32 PSYCHOLOG VE ZDRAVOTNICTVÍ, KLINICKÝ PSYCHOLOG 11-14
2.19.33 KLINICKÝ LOGOPED 12,13
2.19.34 ZRAKOVÝ TERAPEUT 11-13
2.19.35 FYZIOTERAPEUT 9-13
2.19.36 RADIOLOGICKÝ FYZIK 11-14
2.19.37 ODBORNÝ PRACOVNÍK V LABORATORNÍCH METODÁCH A PŘÍPRAVĚ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 11-13
2.19.38 BIOMEDICÍNSKÝ INŽENÝR 11-14
2.19.39 ODBORNÝ PRACOVNÍK V OCHRANĚ A PODPOŘE VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 11-14
2.19.40 FARMACEUT 11-14
2.19.41 ZUBNÍ LÉKAŘ 11-15
2.19.42 LÉKAŘ 11-15
2.19.43 ARTETERAPEUT, PRACOVNÍ TERAPEUT 7-10
Díl 2.20 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
2.20.01 METEOROLOG 5-13
2.20.02 HYDROLOG 8-13
2.20.03 PRACOVNÍK OCHRANY ČISTOTY OVZDUŠÍ 8-13
2.20.04 PRACOVNÍK OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY 3-5,7-14
Díl 2.21 OSTATNÍ PRÁCE
2.21.01 ČISTIČ KANALIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ 3-6
2.21.02 CHEMIK 3-8
2.21.03 KREJČÍ 3-7
2.21.04 MECHANIK AKORDEONŮ A FOUKACÍCH HARMONIK 3-7
2.21.05 MECHANIK KLÁVESOVÝCH HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 3-8
2.21.06 MECHANIK STRUNNÝCH HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 3-7
2.21.07 MECHANIK DECHOVÝCH A BICÍCH HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 3-7
2.21.08 OBUVNÍK 2-7
2.21.09 SEDLÁŘ-MANŽETÁŘ 4-6
2.21.10 ČALOUNÍK A DEKORATÉR 3-7
2.21.11 STROJNÍK VODOHOSPODÁŘSKÝCH ZAŘÍZENÍ 3-6
2.21.12 MALÍŘ A NATĚRAČ 4-6
2.21.13 POTÁPĚČ 7,8
2.21.14 TRUHLÁŘ 3-7
2.21.15 DĚLNÍK LÁZEŇSKÝCH A REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍ 1,2
2.21.16 DĚLNÍK PRÁDELEN A ČISTÍREN 1-3
2.21.17 CHEMIK PRÁDELEN A ČISTÍREN 5,6
2.21.18 OPRAVÁŘ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 6,7
2.21.19 FOTOGRAF 4-7
2.21.20 HOLIČ 3,4
2.21.21 KONDIČNÍ MASÉR 3,4
2.21.22 PLAVČÍK 3,4
2.21.23 RAZÍTKÁŘ 3-6
2.21.24 DĚLNÍK ČIŠTĚNÍ MĚSTA 1-3
2.21.25 ŠKOLNÍK 3-6
2.21.26 PŘEVOZNÍK 4,5
2.21.27 HROBNÍK 2-5
2.21.28 PRACOVNÍK KREMAČNÍHO ZAŘÍZENÍ 3-5
2.21.29 PRACOVNÍK POHŘEBNÍ SLUŽBY 4,5
2.21.30 HASIČ 5-10
2.21.31 STRÁŽNÍK 5-12
B. Zařazení prací do povolání a platových tříd
1. ČÁST

DÍL 1.01 PRÁCE VE SPRÁVĚ ORGANIZACE
1.01.01 ADMINISTRATIVNÍ A SPISOVÝ PRACOVNÍK
1. platová třída

1. Přenášení nebo jiné manipulace s dokumenty nebo kancelářskými pomůckami a materiálem.
2. platová třída
1. Zaprotokolovávání dokumentů a vedení jejich evidence.
2. Pořizování dat na nosná média.
3. platová třída
1. Vykonávání různorodých administrativních prací podle obvyklých postupů nebo rámcových instrukcí.
2. Opisování textů z rukopisů nebo psaní podle diktátů nebo zvukových záznamů.
3. Skenování dokumentů včetně vizuální kontroly.
4. platová třída
1. Práce s textovým editorem.
2. Zajišťování chodu podatelny a výpravny.
3. Vedení spisové evidence a příprava skartačního řízení podle příslušných předpisů. Vyhledávání a poskytování uložené spisové dokumentace podle stanovených postupů.
5. platová třída
1. Zajišťování skartačního řízení.
2. Zajišťování chodu elektronické podatelny.
3. Vedení spisové evidence obsahující utajované informace a údaje chráněné podle příslušných právních předpisů včetně jejich ukládání a přípravy skartačního řízení podle příslušných předpisů.
4. Práce s databázovým systémem nebo tabulkovým procesorem včetně vytváření a doplňování datových a textových databank řízených uživatelským programem nebo systémem a vytváření předprogramovaných tabulek, grafů apod.
6. platová třída
1. Komplexní zajišťování spisové služby a předarchivní péče o dokumenty.
2. Zajišťování skartačního řízení materiálů obsahujících utajované informace a údaje chráněné podle příslušných právních předpisů.
3. Komplexní zajišťování podatelny pro více vojenských útvarů.
4. Provádění doručování a úkonů prostřednictvím datových schránek ve stanoveném rozsahu.
7. platová třída
1. Komplexní zajišťování spisové služby a předarchivní péče o dokumenty zahrnující
utajované informace nebo údaje chráněné podle příslušných právních předpisů nebo
koordinace více spisoven.
2. Komplexní zajišťování spisové služby elektronicky a zajišťování doručování a provádění úkonů prostřednictvím datových schránek.
3. Komplexní zajišťování služby podací stanice s oblastní a celoarmádní působností.
8. platová třída
1. Komplexní zajišťování spisové služby a předarchivní péče o dokumenty zahrnující utajované informace a údaje chráněné podle příslušných právních předpisů včetně koordinace činností více spisoven.
2. Usměrňování a koordinace spisové služby včetně zpracovávání návrhů příslušných vnitřních předpisů (spisový řád).
9. platová třída
1. Komplexní koordinace a metodické usměrňování rozsáhlé spisové služby (více spisoven) a předarchivní péče o dokumenty zahrnující utajované informace a údaje chráněné podle příslušných právních předpisů včetně zpracovávání návrhů příslušných vnitřních předpisů (spisový řád).
10. platová třída
1. Komplexní koordinace a metodické usměrňování spisové služby se složitým členěním, s působností na celém území státu, zahrnující utajované informace a údaje chráněné podle příslušných právních předpisů včetně zpracovávání návrhů příslušných vnitřních předpisů (spisový řád).
2. Zpracovávání koncepce rozvoje spisové služby s rozsáhlým členěním, zahrnující utajované informace a údaje chráněné podle příslušných právních předpisů.
11. platová třída
1. Zpracovávání koncepce rozvoje spisové služby se složitým členěním a s působností na celém území státu, zahrnující utajované informace a údaje chráněné podle příslušných právních předpisů.
1.01.02 SEKRETÁŘ
4. platová třída

1. Vyřizování administrativní agendy vedoucího a provádění všech administrativnětechnických prací včetně pořizování záznamů z jednání.
5. platová třída
1. Vyřizování administrativní agendy vedoucího, vyřizování korespondencí podle obecných postupů a sestavování a koordinace průběhu denních plánů podle dispozic vedoucího.
6. platová třída
1. Koordinace sekretářských, administrativně-technických nebo jiných provozně-technických prací.
1.01.03 ASISTENT
7. platová třída

1. Zajišťování informačních a organizačních prací v ucelené oblasti nebo v organizační
složce.
8. platová třída
1. Zajišťování specializovaných organizačních a koordinačních činností a agend u orgánů státní správy, samosprávy nebo statutárních orgánů organizací s širokou územní nebo celostátní působností.
9. platová třída
1. Zajišťování specializovaných organizačních a koordinačních činností a agend u ústředních orgánů státní správy.
10. platová třída
1. Zpracovávání komplexních politických, ekonomických, právních nebo jiných analýz pro potřeby starosty a primátora včetně zajišťování podkladů pro jejich politická jednání a vystoupení.
11. platová třída
1. Koordinace a zpracovávání komplexních politických, ekonomických, právních nebo jiných analýz pro potřeby hejtmana, primátora hlavního města Prahy nebo náměstka člena vlády včetně zajišťování zpracovávání podkladů pro jejich politická jednání a vystoupení.
12. platová třída
1. Zpracovávání komplexních politických, ekonomických, právních nebo jiných analýz pro potřeby ústavních činitelů na základě informací o činnosti organizačních složek státu, orgánů státní správy a samosprávy, politických stran, ekonomických, odborových i jiných subjektů včetně zajišťování zpracovávání podkladů pro zahraničněpolitická jednání a vystoupení ústavních činitelů.
13. platová třída
1. Provádění expertních konzultačních činností pro ústavní činitele k vrcholným odborně politickým problémům.
2. Provádění expertních konzultačních činností pro soudce Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu, Ústavního soudu a pro státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství.
1.01.04 REFERENT MAJETKOVÉ SPRÁVY
4. platová třída

1. Příprava podkladů pro výpočet nájemného a poplatků za služby za užívání bytů a nebytových prostor a ostatních služeb poskytovaných při jejich užívání.
2. Fyzický soupis majetku.
3. Shromažďování požadavků na opravy a údržbu majetku podle druhu.
4. Organizace provozu zasedacích místností a sálů.
5. platová třída
1. Propočty a sumarizace hodnot a porovnávání fyzických a účetních stavů majetku.
2. Výpočty úhrad za užívání majetku podle obecných metodik nebo předpisů.
3. Zajišťování drobných oprav a údržby majetku.
6. platová třída
1. Provádění inventur, zpracovávání inventarizačních seznamů a ověřování souladu fyzického a účetního stavu majetku.
7. platová třída
1. Příprava věcných podkladů pro uzavírání smluv týkajících se údržby, oprav nebo vybavení majetkem.
2. Komplexní zajišťování správy jednotlivých částí majetkových souborů.
3. Sledování čerpání rozpočtu na správu majetku. Vyřizování požadavků na pořízení, opravy a údržbu majetku podle druhu, kontrola položek a fakturovaných částek za pořízený majetek. Úplná a podrobná operativní evidence majetku, provádění kontrol s účetní evidencí tohoto majetku, vedení průkazné agendy včetně opatření provedených při zjištění nežádoucího stavu.
8. platová třída
1. Zajišťování správy majetku organizace nebo majetku státu ve vymezené působnosti, jeho nabývání, uchovávání, prodeje nebo jiných forem dispozice.
2. Sestavování plánů majetkové správy podle propočtů, sumarizací, výsledků inventur a potřeb.
3. Souhrnné zpracovávání návrhů smluv při správě majetku.
4. Organizace výběrových řízení pro akce provozního charakteru při správě majetku.
9. platová třída
1. Komplexní zajišťování majetkové správy (nabývání, pronájmu, zastavování, prodeje a jiných forem dispozice) a metodické usměrňování majetkové správy na nižších organizačních složkách.
2. Komplexní zajišťování jednotlivých věcně a právně složitých forem dispozice s rozsáhlými a různorodými majetkovými soubory organizace.
10. platová třída
1. Komplexní správa rozsáhlých a různorodých majetkových souborů, právně a věcně složitých forem jeho nabývání, pronájmu, zastavování, prodeje a jiných forem dispozice.
2. Příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek malého rozsahu.
11. platová třída
1. Komplexní koordinace a metodické usměrňování správy značně rozsáhlých a různorodých majetkových souborů rozmístěných na více místech nebo v zahraničí. Navrhování komerčního využití majetku včetně ekonomických analýz, metodik a opatření.
2. Zajišťování specializovaných odborných činností v oblasti majetkové, majetkoprávní a
restituční.
3. Příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek.
12. platová třída
1. Komplexní koordinace postupů veřejného zadavatele při zadávání veřejných zakázek za používání různých druhů zadávacího řízení.
1.01.05 REFERENT ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ
6. platová třída

1. Příprava a kompletace dokladů a dokumentů k zahraničním pracovním cestám jednotlivých osob, například cestovních dokladů, jízdenek, letenek, pojištění, cestovních příkazů a platidel.
7. platová třída
1. Příprava zahraničních pracovních cest a zahraničních návštěv, organizační zajišťování programu, schůzek a jednání se zahraničními partnery.
2. Zpracovávání cestovních příkazů k zahraničním pracovním cestám včetně nároků na cestovní náhrady.
8. platová třída
1. Zajišťování zahraničních služebních styků (návštěv a cest) při konání akcí hromadného charakteru (mezinárodní konference, semináře apod.).
2. Organizace a koordinace průběhu zahraničních cest i zahraničních návštěv v organizaci včetně vykonávání dílčích odborných prací v oblasti zahraničních styků. Koordinace časových a věcných návazností cest v organizaci i ve vztahu k zahraničním partnerům.
3. Zajišťování hospodaření s devizovými prostředky organizace spojené se zahraničními cestami zaměstnanců včetně předávání podkladů pro sestavování rozpočtu a sledování jeho čerpání.
10. platová třída
1. Zajišťování zahraničních služebních styků, vyhledávání a zajišťování zahraničních kontaktů pro aktuální potřeby organizace. Shromažďování a vyhodnocování informací o zahraničních organizacích a institucích nebo o aktuálním dění v cizině a navrhování aktivit k jejich využívání.
1.01.06 PRACOVNÍK VZTAHŮ K VEŘEJNOSTI
3. platová třída
1. Poskytování informací o příslušnosti útvarů, pracovišť nebo osob, o pracovní době a základních náležitostech podání. Poskytování průvodní základní obecné dokumentace, informačních brožur a jiných materiálů.
4. platová třída
1. Podávání informací občanům o náležitostech podání a o postupech při vyřizování jednotlivých podání občanů.
5. platová třída
1. Zpracovávání návodů a obdobných materiálů (přehledů, seznamů, adresářů) pro veřejnost k vysvětlení postupu při vyřizování jejich záležitostí ve věcech příslušejících celému úřadu.
2. Podávání komplexních informací o různorodých skutečnostech, dějích, datech a procesech se vzájemnými souvislostmi a vazbami, například o poskytovaných službách, zajímavostech, ubytování, stravování a cenách.
6. platová třída
1. Podávání informací občanům při vyřizování jejich záležitostí o věcné, místní a funkční příslušnosti všech územních správních úřadů a orgánů obcí.
2. Monitorování názorů, stížností a připomínek veřejnosti k činnosti organizace.
3. Poskytování odborných informací z různých oborů podle stanovené dokumentace a postupů, například historických, zeměpisných a přírodopisných.
7. platová třída
1. Příprava a organizace informačních a popularizačních akcí pro veřejnost, například dnů otevřených dveří.
2. Vyhodnocování názorů veřejnosti na činnost organizace, správního úřadu nebo orgánů územního samosprávného celku. Získávání různorodých informací z různých zdrojů včetně jejich třídění a poskytování k dalšímu využívání a zpracovávání rešerší podle obecných zadání.
3. Zajišťování zveřejňování aktuálních informací organizace, správního úřadu nebo orgánů územního samosprávného celku formou populárně-informačních materiálů.
4. Poskytování specializovaných odborných informací a konzultací ve vymezeném dílčím úseku v reálném čase.
8. platová třída
1. Sledování periodik, vyhodnocování jejich přístupu k vybraným tématům, zpracovávání monitorů denního tisku včetně zpracovávání statistických přehledů.
2. Zajišťování publicity významných společenských akcí, případně některých pracovních jednání. Zpracovávání rozborů a vyhodnocování publicity a podnětů veřejnosti k činnosti organizace, správního úřadu nebo orgánů územního samosprávného celku včetně návrhů na další postup.
3. Příprava a organizace informačních a popularizačních akcí s vlivem na nejširší skupiny obyvatel včetně zajišťování součinnosti s médii a organizace tiskových konferencí.
4. Systematické soustřeďování a vyhodnocování informací ve všech oborech činnosti
organizace, tvorba odborných informačních výstupů a zpracovávání pravidelných informací
pro hromadné sdělovací prostředky.
5. Koordinace poskytování informací, poradenské a konzultační činnosti v reálném čase. Poskytování odborných konzultací ve specializovaném oboru v reálném čase.
6. Vytváření a soustavná a úplná aktualizace souborů informací z různých oborů z oblasti cestovního ruchu s místní působností, například historických, zeměpisných, přírodopisných a dopravních.
9. platová třída
1. Vytváření a realizace projektů a programů informování a prezentace činnosti organizace ve vztahu k veřejnosti.
2. Vytváření a soustavná a úplná aktualizace souborů informací z různých oborů z oblasti cestovního ruchu s regionální působností, například historických, zeměpisných, přírodopisných a dopravních.
10. platová třída
1. Komplexní zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům (tiskový mluvčí).
2. Stanovování přístupů a způsobů provádění informačních kampaní ve sdělovacích prostředcích včetně jejich přípravy a realizace.
11. platová třída
1. Zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů kraje, hlavního města Prahy, statutárního města nebo správních úřadů s celostátní působností k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům ve věcech zpravidla širokého významu včetně publicistické činnosti a vystupování v hromadných sdělovacích prostředcích (tiskový mluvčí).
2. Zpracovávání koncepce vztahu organizace.
12. platová třída
1. Zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů prezidenta republiky, parlamentu, vlády, ústředního správního úřadu nebo bezpečnostního sboru v zásadních věcech s celostátním nebo mezinárodním dosahem ve vztahu k veřejnosti, cizozemským orgánům, hromadným sdělovacím prostředkům apod. (tiskový mluvčí).
2. Tvorba komplexních mediálních projektů a koncepcí uvnitř rezortu, koordinace komunikačních toků s rozsáhlou hierarchickou strukturou a vazbami a utváření zdrojové základny informací.
13. platová třída
1. Tvorba koncepce mediální politiky a mediálních strategií prezidenta republiky, parlamentu, vlády, ústředního správního úřadu nebo bezpečnostního sboru, utváření rozsáhlé komunikační soustavy a koordinace jejího začleňování do jednotného rezortního nebo multirezortního systému, členěného na organizační složky státu nebo příspěvkové organizace.
1.01.07 ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍK
6. platová třída

1. Pořizování zápisů z jednání orgánů územních samosprávných celků nebo organizací.
7. platová třída
1. Vedení organizačně-technické agendy jednání orgánů územních samosprávných celků, výborů a komisí nebo zvláštních orgánů včetně přípravy podkladů.
8. platová třída
1. Zajišťování organizačně-technických agend poradních orgánů ústředních správních úřadů, například rozkladových komisí ministra.
2. Komplexní zajišťování a koordinace vztahů mezi krajem a obcemi, mezi územně členěným statutárním městem a městskými částmi a obvody a mezi obcemi.
3. Samostatné zpracovávání dílčích rozborů organizačního uspořádání, dělby činností, systemizace a toku informací v procesech organizace. Identifikace a mapování procesů řízení v rámci organizace s využitím metod procesního řízení.
9. platová třída
1. Provádění rozborů (analýz) organizačního uspořádání, dělby činností a toku informací včetně návrhů na jejich optimalizaci.
2. Tvorba a aktualizace procesního modelu organizace včetně jeho využití v rámci
optimalizace organizace řízení nebo systemizace.
3. Identifikace procesů územně členěných statutárních měst a krajů včetně jejich zapracování
(zápisu) do procesního modelu.
10. platová třída
1. Provádění rozborů (analýz) organizačního uspořádání, dělby činností a toku informací v procesech úřadů statutárních měst a krajů včetně návrhů na jejich optimalizaci.
2. Tvorba a aktualizace procesního modelu úřadu územně členěného statutárního města nebo kraje včetně jeho využití v rámci optimalizace organizace řízení nebo systemizace.
11. platová třída
1. Organizace a koordinace činností k zajišťování denního výkonu funkce prezidenta republiky nebo předsedy vlády.
2. Tvorba koncepce nebo navrhování procesního modelu úřadu územně členěného statutárního města nebo kraje nebo hlavního města Prahy.
12. platová třída
1. Komplexní protokolární a organizační zajišťování výkonu ústavních pravomocí prezidenta republiky, státních návštěv v České republice, oficiálních, pracovních i soukromých návštěv zahraničních představitelů, koordinace spolupráce s ostatními útvary a organizačními
složkami státu.
2. Koordinace zpracovávání politických materiálů a dokumentů, politických programových prohlášení se zásadním dopadem na široké skupiny obyvatel případně i mimo hranice státu.
1.01.08 KONTROLOR
7. platová třída

1. Příprava podkladů pro kontrolní činnost a provádění dílčích kontrolních akcí, například ověřování správnosti vykazování skutečností a navrhování dílčích závěrů kontrolních akcí.
2. Organizace a zajišťování průběhu kontrolních akcí.
8. platová třída
1. Provádění kontroly v ekonomické, hospodářsko-správní, technické nebo v jiné oblasti vnitřní činnosti organizace, například kontrola a vyhodnocování plnění stanovených harmonogramů a kvality prováděných prací, kontrola čerpání finančních prostředků.
2. Kontrola včasnosti, úplnosti a správnosti vyřizování podnětů, petic a stížností.
3. Samostatné provádění kontrol v rámci samosprávného celku nebo jeho části.
4. Soustavné sledování hospodaření městské části nebo organizační složky obce.
9. platová třída
1. Plánování, koordinace a usměrňování kontrolního systému organizace.
2. Zajišťování kontrol ve všech oblastech vnitřní činnosti organizace. Stanovování kontrolních záměrů podle potřeb organizace.
3. Samostatné provádění kontrol ve vymezeném rozsahu činnosti kontrolovaného objektu nebo provádění specializovaných činností v rámci kontrolní skupiny.
4. Prošetřování závažných podnětů, petic, oznámení a stížností včetně jejich vyřizování.
5. Soustavné sledování, analýza a vyhodnocování hospodaření organizace.
10. platová třída
1. Koordinace kontrolního týmu, sestavování návrhů plánů kontrolních akcí a norem pro
činnost vnitřního kontrolního systému. Zajišťování součinnosti s orgány vnější kontroly.
2. Samostatné provádění vysoce náročných kontrol ve specializované oblasti.
3. Analýza jednotlivých rizikových oblastí činnosti organizace nebo městské části a
stanovování zaměření kontroly.
4. Komplexní koordinace kontrol v celém rozsahu činnosti obce nebo městské části hlavního města Prahy.
5. Stanovování metodiky komplexní kontrolní činnosti statutárních měst nebo městských částí hlavního města Prahy.
6. Vyřizování závažných stížností a navrhování opatření k nápravě.
11. platová třída
1. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému organizace.
2. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy.
3. Komplexní koordinace kontrol v celém rozsahu činnosti kraje nebo hlavního města Prahy.
4. Koordinace výkonu finanční kontroly.
5. Komplexní výkon kontrolní činnosti v dílčích oblastech působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu.
12. platová třída
1. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému správního úřadu, v jehož čele není člen vlády s celostátní působností.
2. Stanovování celostátních metodik kontrolní činnosti ve specializovaném oboru pro kontrolu vykonávanou kontrolními orgány včetně vydávání kontrolních směrnic, řádů a jiných norem a zajišťování jejich věcné a formální funkčnosti.
3. Metodické usměrňování kontrolní činnosti ministerstva, kraje nebo hlavního města Prahy.
4. Komplexní výkon kontrolní činnosti v rozsahu působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu, zajišťování metodiky kontrolní činnosti v dílčích oblastech působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu.
5. Vyhodnocování účinnosti kontrolního systému a provádění analytických, hodnotících a jiných systémových specializovaných prací na úseku kontroly v působnosti ministerstva, kraje nebo hlavního města Prahy.
13. platová třída
1. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému ministerstva, kraje nebo hlavního města Prahy včetně tvorby koncepce, koordinace a usměrňování finanční kontroly v jejich působnosti.
2. Zpracovávání koncepce kontrolní činnosti v jednotlivých oblastech působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu, tvorba metodiky kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce a metodiky kontrolní činnosti v rozsahu působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu včetně její harmonizace a systémové koordinace s mezinárodními a nadnárodními systémy.
1.01.09 INTERNÍ AUDITOR
10. platová třída

1. Komplexní provádění nezávislého a objektivního přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému, zpracovávání návrhů na zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, na předcházení nebo zmírňování rizik a opatření k nápravě zjištěných nedostatků (dále jen „interní audit“) v organizacích s menší pravděpodobností výskytu nepřiměřených rizik při hospodaření s veřejnými prostředky včetně přípravných a analytických prácí.
2. Provádění dílčích prací pro výkon interního auditu obce s rozšířenou působností, městské části hlavního města Prahy, organizační složky státu s územní působností s rozsáhlým vnitřním členěním na další organizační celky nebo organizace s vyšší pravděpodobností výskytu nepřiměřených rizik při hospodaření s veřejnými prostředky nebo výkon jednotlivých typů interního auditu v těchto organizacích.
11. platová třída
1. Komplexní výkon interního auditu obce s rozšířenou působností, městské části hlavního města Prahy, organizační složky státu s územní působností s rozsáhlým vnitřním členěním na další organizační celky nebo organizace s vyšší pravděpodobností výskytu nepřiměřených rizik při hospodaření s veřejnými prostředky.
2. Provádění dílčích a analytických prací pro výkon interního auditu organizační složky státu s celostátní působností nebo územně členěného statutárního města nebo výkon jednotlivých typů interního auditu v těchto organizacích.
12. platová třída
1. Komplexní výkon interního auditu hlavních oblastí činnosti organizační složky státu s celostátní působností nebo územně členěného statutárního města nebo vyhodnocování výsledků interního auditu v těchto organizacích.
2. Provádění dílčích a analytických prací pro výkon interního auditu ministerstva, Nejvyššího kontrolního úřadu, kraje nebo hlavního města Prahy nebo výkon jednotlivých typů interního auditu v těchto organizacích.
13. platová třída
1. Komplexní výkon interního auditu oborů hlavní činnosti ministerstva, Nejvyššího kontrolního úřadu nebo stěžejních směrů rozvoje kraje nebo hlavního města Prahy nebo vyhodnocování výsledků tohoto interního auditu.
1.01.10 MANAŽER KVALITY
8. platová třída

1. Sledování a kontrola kvality služeb poskytovaných orgány a organizacemi veřejných služeb a správy (dále jen „veřejných služeb“) podle stanovených postupů.
9. platová třída
1. Zajišťování požadované úrovně kvality poskytovaných veřejných služeb a správa systému kvality veřejných služeb v organizaci.
2. Hodnocení kvality a porovnávání úrovně veřejných služeb podle zavedených metod a navrhování opatření ke zvyšování jejich úrovně v organizaci.
3. Samostatné provádění specializované kontroly dodržování systému hodnocení kvality poskytovaných veřejných služeb v organizaci, vyhodnocování jejích výsledků a navrhování opatření na zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb.
4. Jednání s dodavateli o kvalitě dodávek a s odběrateli o kvalitě veřejných služeb.
10. platová třída
1. Tvorba a zavádění systému kvality veřejných služeb v organizaci. Tvorba vnitřních nebo aplikace oborových standardů kvality veřejných služeb a metod sledování a měření kvality veřejných služeb včetně provádění konzultační a poradenské činnosti v oboru zvyšování a hodnocení kvality veřejných služeb.
2. Koordinace zajišťování požadované úrovně a správy systému kvality poskytovaných veřejných služeb v organizaci. Aplikace metod a nástrojů pro řízení kvality veřejných služeb. Koordinace akreditace kvality veřejných služeb podle standardů kvality.
3. Analýza výsledků kontrolní činnosti v oblasti hodnocení kvality poskytovaných veřejných služeb v návaznosti na organizační uspořádání, dělbu činností nebo tok informací v procesech výkonu státní správy nebo samosprávy včetně předkládání návrhů na jejich optimalizaci.
11. platová třída
1. Tvorba systému kvality poskytovaných vysoce kvalifikovaných veřejných služeb. Koordinace zajišťování požadované úrovně kvality a správy systému kvality poskytovaných vysoce kvalifikovaných veřejných služeb v organizaci včetně zavádění metod a nástrojů pro řízení kvality těchto veřejných služeb a koordinace akreditace kvality veřejných služeb.
2. Tvorba procedurálních, personálních, provozních a jiných standardů kvality vymezeného dílčího okruhu veřejných služeb. Aplikace oborových standardů vysoce kvalifikovaných veřejných služeb.
3. Zajišťování informační metodické pomoci, metodické, poradenské nebo konzultační činnosti v oblasti hodnocení kvality poskytovaných veřejných služeb nebo jednotného porovnávání úrovně těchto služeb včetně spolupráce s poradenskými a certifikačními subjekty.
4. Tvorba systému kvality akreditované laboratoře včetně zpracování příručky kvality.
12. platová třída
1. Tvorba oborových standardů kvality veřejných služeb.
2. Tvorba metod a nástrojů pro řízení kvality veřejných služeb.
13. platová třída
1. Koordinace činnosti ústředních správních úřadů a orgánů samosprávy v oblasti hodnocení kvality poskytovaných veřejných služeb.
2. Tvorba celostátní koncepce hodnocení kvality poskytovaných veřejných služeb.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce celostátní politiky kvality poskytovaných veřejných služeb.
1.01.11 BEZPEČNOSTNÍ REFERENT
6. platová třída

1. Provádění dílčích odborných prací na úseku požární ochrany při přípravě na mimořádné události a krizové situace. Zpracovávání podkladů a jednoduché dokumentace na úseku požární ochrany.
2. Provádění dílčích odborných prací při přípravě na mimořádné události, zajišťování nouzového přežití, zajišťování varování, evakuace, humanitární pomoci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím.
7. platová třída
1. Prověřování a kontrola dodržování bezpečnostních předpisů, používání ochranných zařízení, prostředků, pomůcek a dodržování bezpečnostních postupů.
2. Komplexní sledování nezávadnosti pracovního prostředí a předkládání návrhů na odstranění nedostatků.
8. platová třída
1. Provádění rozborů úrazovosti a nemocnosti, šetření havárií a poruch ve výrobě a provozu s důsledky na zdraví a životy zaměstnanců včetně havárií a poruch zaviněných zaměstnanci.
2. Zajišťování styku s vnějšími orgány bezpečnosti a hygieny.
3. Školení a ověřování úrovně znalostí zaměstnanců z oblasti bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce.
4. Samostatné zajišťování úkolů a opatření ve vztahu k zaměstnancům, fyzickým a právnickým osobám pro případ požáru na úseku jejich vyrozumění, varování, evakuace, nouzového zabezpečování a organizování záchranných prací.
5. Zajišťování úkolů souvisejících s připraveností na mimořádné události a krizové stavy.
6. Zajišťování ochrany utajovaných informací a zvláštních skutečností.
9. platová třída
1. Komplexní zajišťování metodických, organizačních, řídících a kontrolních činností v oblasti bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti pracovního a životního prostředí.
2. Souhrnné zpracovávání předepsané požární dokumentace a dokumentace pro krizové stavy, souhrnné poskytování informací a podkladů pro zpracovávání a aktualizaci územního havarijního plánu a krizového plánu kraje.
3. Souhrnné zajišťování připravenosti na mimořádné události a krizové stavy.
4. Komplexní zajišťování ochrany utajovaných informací v organizaci (bezpečnostní ředitel).
10. platová třída
1. Komplexní zajišťování bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce v organizacích se značným rizikem ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně metodických a specializovaných prací, například při práci s výbušninami, jedy, municí.
2. Stanovování a komplexní zajišťování systému požární ochrany včetně přípravy požárních řádů.
3. Komplexní zajišťování ochrany utajovaných informací a příprava podkladů pro provádění ověřování podmínek pro přístup fyzických osob k utajovaným informacím stupně utajení Vyhrazené v organizacích určených právním předpisem (bezpečnostní ředitel).
4. Stanovování a komplexní zajišťování opatření pro případ mimořádných událostí a krizových situací.
11. platová třída
1. Komplexní zajišťování krizového řízení, bezpečnosti práce nebo požární ochrany rezortu.
2. Komplexní zajišťování ochrany utajovaných informací rezortu.
12. platová třída
1. Komplexní koordinace ochrany utajovaných informací rezortu členěného na další organizační složky státu s celostátní nebo územní působností.
2. Tvorba koncepce rozvoje ochrany utajovaných informací krajského ředitelství Policie České republiky nebo krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru.
3. Tvorba systému požární ochrany ve vězeňství.
1.01.12 KOORDINAČNÍ, PROJEKTOVÝ A PROGRAMOVÝ PRACOVNÍK
8. platová třída
1. Příprava a zpracovávání podkladů pro přípravu technickoekonomických studií, úkolů, výzkumu a vývoje nebo investičních akcí.
9. platová třída
1. Zpracovávání souhrnných částí technickoekonomických studií, například specifikace majetkových poměrů, ekonomických, technických nebo provozních podmínek.
2. Koordinace přípravy nebo organizačního zajišťování projektů zájmového vzdělávání včetně koordinace a tvorby týmů podílejících se na zájmovém vzdělávání dětí, mládeže nebo dospělých zájemců.
3. Vytváření a realizace volnočasových programů nejrůznějších typů pro děti, mládež nebo dospělé zájemce.
10. platová třída
1. Zpracovávání technickoekonomických studií jednotlivých méně rozsáhlých projektů, úkolů a akcí, například výzkumu a vývoje nebo investic.
2. Specifikace a stanovování technickoekonomických podmínek činnosti organizačních složek zajišťující hlavní činnost organizace včetně jejich koordinace.
3. Komplexní koordinace realizace krátkodobých projektů, programů nebo akcí, jejich organizačního, personálního, finančního, technického, provozního a jiného zajištění v trvání do jednoho roku, podle standardizovaných postupů, zpravidla místního významu, které vyžadují účast zpravidla jednotlivých osob.
4. Koordinace a komplexní organizační a technické zajišťování zájmového vzdělávání nebo
vzdělávání v působnosti územně členěného statutárního města nebo kraje.
5. Tvorba a koncepční příprava volnočasových programů odborného zájmového vzdělávání pro děti, mládež nebo dospělé zájemce.
6. Metodicko-poradenská a konzultační činnosti subjektům neformálního vzdělávání, odborné veřejnosti a ostatním zájemcům.
11. platová třída
1. Zpracovávání technickoekonomických studií projektů výzkumu a vývoje.
2. Komplexní koordinace ekonomické, personální, technické, provozní, majetkové a organizační správy organizace, případně správy dalších oborů činnosti organizace.
3. Komplexní koordinace realizace střednědobých projektů nebo programů s dobou trvání přes jeden rok, vyžadující specializované postupy, s regionálním významem (území kraje, několika obcí), na jehož řešení se podílejí specializovaní odborníci.
4. Tvorba koncepce a organizace odborného zájmového vzdělávání.
12. platová třída
1. Zpracovávání technickoekonomických studií rozsáhlých projektů a programů, například výzkumu a vývoje, a to zpravidla víceoborových, finančně značně náročných a s dlouhodobým, zpravidla víceletým horizontem řešení a s rozsáhlým celostátním a mezinárodním významem.
2. Koordinace finančního, personálního, technického, provozního a organizačního rozvoje, případně rozvoje dalších oborů činnosti organizace.
3. Komplexní koordinace realizace víceletých celostátních nebo nadregionálních (území více krajů) projektů a programů s případným mezinárodním prvkem, vysoce specializovaného zaměření, s vysokými nároky na způsob organizačního, finančního, personálního, provozního, technického a jiného zajištění.
13. platová třída
1. Stanovování směrů finanční strategie, rozsáhlého soustavného investičního rozvoje a personálního rozvoje organizace se zásadním celostátním nebo mezinárodním významem, velkým podílem vysoce kvalifikovaných odborníků, s rozsáhlým vícestupňovým vertikálním a mnohooborovým horizontálním členěním na organizační složky, specializovaným a
náročným provozním a technickým vybavením a provozními režimy, například vrcholných vědeckých pracovišť, zdravotnických, uměleckých a vzdělávacích národních institucí.
2. Komplexní koordinace realizace strategických dlouhodobých mezinárodních projektů nebo rozvojových projektů realizujících komplexní stěžejní cíle státních politik nebo stěžejních výsledků výzkumu a vývoje, vyžadující účast vysoce kvalifikovaných odborníků mnoha různých oblastí, s dosahem do poměrů nejširších skupin osob.
1.01.13 REFERENT FONDŮ EVROPSKÉ UNIE A EKONOMICKÉ SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČÍM
10. platová třída

1. Zpracovávání a shromažďování požadavků na projekty pomoci nebo podpory, provádění analýz dotačních možností kraje nebo využití dotací zřizovanými příspěvkovými organizacemi a zainteresovanými regionálními subjekty.
2. Zpracovávání podkladů k investičním a neinvestičním záměrům projektů pomoci nebo podpory v souladu s programem rozvoje kraje.
3. Zpracovávání dotačního programu kraje v souladu s programem rozvoje kraje.
4. Zajišťování administrace projektů a dotačních programů pomoci nebo podpory kraje v průběhu realizace.
5. Konzultace projektových námětů a záměrů zainteresovaných stran na pomoc nebo podporu.
11. platová třída
1. Průběžné vyhodnocování požadavků zainteresovaných stran, kraje, zřizovaných příspěvkových organizací kraje v návaznosti na dotační možnosti pomoci nebo podpory a zpracovávání jejich přehledů.
2. Zajišťování komplexního zpracovávání projektů pomoci nebo podpory v souladu se stanovenými pravidly.
3. Zpracovávání metodiky přípravy a realizace projektů pomoci nebo podpory v rámci projektového cyklu.
4. Příprava a realizace projektů pomoci nebo podpory podle věcného, finančního, časového a právního rámce.
5. Koordinace přípravy a realizace dotačních programů kraje a jejich vyhodnocování.
6. Příprava návrhů krátkodobých projektů pomoci realizované z prostředků Evropské unie malého rozsahu.
7. Realizace a vyhodnocování dodatků na zprostředkující subjekty a příjemce prostředků z fondů Evropské unie a ostatních zahraničních zdrojů.
8. Provádění dílčích analytických prací při výkonu auditu operačních programů pro čerpání prostředků z fondů Evropské unie.
12. platová třída
1. Stanovování, standardizace a usměrňování realizace pracovních postupů zprostředkujících subjektů (operačních programů).
2. Dohled nad realizací operačního programu, vyhodnocování realizace operačního programu a navrhování změn v operačním programu a programových dokumentech.
3. Systematická analýza dlouhodobých dopadů pomoci realizované z prostředků Evropské unie a národních politik do regionů České republiky.
4. Komplexní analýza operačního programu z hlediska zaměření, cílů, efektivity vynakládání národních zdrojů a prostředků Evropské unie.
5. Analýza a hodnocení slabých míst implementační struktury a absorpčních kapacit.
6. Koordinace zpracovávání monitorovacích indikátorů operačního programu včetně posuzování jejich vhodnosti.
7. Zpracovávání a vyhodnocování evaluačních plánů v rámci operačního programu.
8. Koordinace čerpání technické pomoci v rámci operačního programu.
9. Koordinace, příprava, usměrňování a realizace projektů technické pomoci, příprava plánů, přehledů a rozpočtu technické pomoci v rámci operačního programu.
10. Tvorba prováděcího dokumentu operačního programu včetně jeho aktualizace.
11. Zpracování a aktualizace postupů pro žadatele a příjemce finančních prostředků.
12. Koordinace a monitorování přípravy a realizace projektů, příprava procesu výběru a hodnocení projektů pomoci realizované z prostředků Evropské unie, koordinace přípravy vyhlášení výzev k předložení projektů, poradenská a konzultační činnost při předkládání projektů v rámci operačního programu.
13. Nastavení a aktualizace vnitřního kontrolního systému na úrovni subjektu implementace příslušného operačního programu včetně metodického usměrňování kontrolní činnosti řídícího orgánu.
14. Koordinace řešení následků nesrovnalostí v rámci operačního programu včetně vypracování návrhu opatření a koordinace procesní kontroly.
15. Vyhodnocování čerpání prostředků z operačního programu.
16. Koordinace nebo tvorba postupů pro řízení operačního programu, metodickou podporu, monitoring, evaluaci, nesrovnalosti, administraci, hodnocení a výběr projektů, kontrol, proplácení a certifikaci plateb, publicitu, vzdělávání, technickou pomoc nebo budování absorpční a administrativní kapacity v rámci tvorby implementačních dokumentů operačního programu.
17. Podpora řízení projektů zahraniční pomoci nebo pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí v mezisektorovém průřezu i v rámci jednotlivých sektorů.
18. Posuzování a analýza možností využívání prostředků ze strukturálních fondů a z programů Evropských společenství a ostatních zahraničních zdrojů.
19. Metodické usměrňování a koordinace rozpočtového procesu u zprostředkujících subjektů a příjemců prostředků z fondů Evropské unie a ostatních zahraničních zdrojů.
20. Metodické usměrňování a koordinace hospodaření s prostředky fondů Evropské unie a ostatních zahraničních zdrojů podle jednotlivých příjmových a výdajových oblastí operačních programů a programových dokumentů.
21. Provádění auditů prostředků poskytovaných z fondů Evropské unie.
13. platová třída
1. Vyhodnocování průběhu čerpání prostředků z fondů Evropské unie za všechny operační programy.
2. Zpracovávání společných metodik, procedurálních postupů a pravidel a manuálů pro všechny operační programy.
3. Koordinace monitorovacího a informačního systému operačního programu nebo operačních programů jako celku.
4. Koordinace implementační struktury operačního programu.
5. Metodické usměrňování auditů a auditních subjektů zapojených do realizace operačních
programů a zajišťování provádění auditů k ověření účinného fungování řídícího a kontrolního
systému realizace podpory z fondů Evropské unie.
6. Vytváření jednotného implementačního prostředí pro řízení, realizaci, kontrolu, řešení
nesrovnalostí, technickou pomoc, monitorování nebo evaluaci operačních programů jako celku.
7. Tvorba a rozvoj operačního programu a stanovování postupů pro využívání prostředků
Evropské unie. Tvorba vrcholných realizačních dokumentů operačního programu, řídících a
koordinačních postupů a procesů. Koordinace realizace jednotlivých operačních programů,
výběru projektů, dohledu nad jejich realizací a implementace dalších aktivit v rámci operačního programu.
8. Koordinace kohezní politiky v regionech soudržnosti (regionální rady).
9. Stanovování hlavních směrů rozvoje celostátního kontrolního systému čerpání prostředků
Českou republikou z fondů Evropské unie.
10. Koordinace řešení následků nesrovnalostí včetně vypracovávání návrhů opatření a koordinace procesních kontrol.
11. Koordinace a příprava plánů realizace projektů v rámci operačního programu po věcné
stránce, sledování čerpání prostředků v rámci projektů a koordinace implementačních subjektů.
12. Zpracovávání návrhů celostátních programů, projektů a priorit pro využití prostředků
Evropské unie a ostatních zahraničních zdrojů nebo pomoci poskytované Českou republikou
do zahraničí, tvorba závazných celostátních pravidel v oblasti využívání prostředků Evropské
unie a ostatních zahraničních zdrojů nebo pomoci poskytované Českou republikou do
zahraničí včetně pravidel finančního řízení projektů, vyhodnocování a kontroly.
13. Příprava programů spolupráce České republiky s Evropskými společenstvími z hlediska financování.
14. Koordinace a metodické usměrňování procesu tvorby finančních částí operačních
programů a programových dokumentů, zpracovávání analýzy finančních dopadů na vývoj
odvětví a regionů a efektivnosti vynakládaných finančních prostředků, vývojových tendencí a
struktur odvětví a regionů, možností jejich sjednocování a aplikace do jiných odvětví a regionů.
15. Vytváření metodických pokynů pro rozpočtování prostředků fondů Evropské unie a
finanční vypořádání vztahů s finančními útvary operačních programů.
16. Celostátní metodické usměrňování a koordinace využívání prostředků Evropské unie.
17. Tvorba zásad a principů koordinace finanční kontroly a auditu prostředků Evropské unie a ze zahraničí.
18. Celostátní usměrňování finančních vztahů zprostředkujících subjektů a příjemců
prostředků za finanční části operačních programů a programových dokumentů.
19. Koordinace a usměrňování hlášených nesrovnalostí s orgány na ochranu finančních zájmů
Evropských společenství a v boji proti podvodnému jednání a proti hrozící újmě rozpočtu Evropské unie.
20. Provádění auditu řídícího a kontrolního systému operačního programu včetně
vypracovávání zpráv a stanovisek pro orgány Evropské unie.
14. platová třída
1. Koordinace a metodické usměrňování realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti
v České republice v rámci národních rozvojových dokumentů (Národního strategického
referenčního rámce, případně jiných dokumentů obdobného významu).
2. Tvorba koncepce kohezní politiky v regionech soudržnosti.
3. Tvorba zásad státní regionální politiky a státních regionálních podpor realizovaných z
rozpočtu Evropské unie.
4. Tvorba programů využívání zahraniční pomoci Českou republikou v mezirezortním a
sektorovém průřezu.
5. Tvorba rozvojových programů pro využívání prostředků rozpočtu Evropské unie a
ostatních zahraničních zdrojů nebo pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí.
6. Stanovování zásad a principů tvorby finančních částí celostátních operačních programů a
programových dokumentů včetně vyhodnocování realizace přijatých principů finančních částí
operačních programů a programových dokumentů a projektů spolufinancovaných z rozpočtu
Evropské unie, případně z obdobných zdrojů.
7. Tvorba celostátní koncepce rozpočtových vztahů k rozpočtu Evropské unie.
15. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce hospodářské a sociální soudržnosti. Stanovování rozvojových
oblastí a cílů politiky hospodářské a sociální soudržnosti realizovaných z prostředků Evropské
unie. Koordinace tvorby národních rozvojových dokumentů s orgány Evropské unie, tvorba
soustavy operačních programů a koncepce systému čerpání prostředků z Evropské unie včetně
jeho harmonizace a koordinace s mezinárodními a nadnárodními systémy.
1.01.14 STATISTIK
4. platová třída

1. Vyhotovování a vedení dílčích evidencí, přehledů, seznamů a kartoték.
5. platová třída
1. Příprava, sběr a zpracovávání statistických údajů a dat.
2. Provádění místních statistických šetření podle daných postupů.
3. Pořizování a vedení statistik a evidencí podle závazných postupů.
6. platová třída
1. Vedení časových řad, údržba statistických souborů a příprava statistických podkladů pro další použití.
2. Odborné zpracovávání podkladů pro tvorbu projektů statistických zjišťování.
3. Vedení celostátních statistik ve vymezené oblasti.
4. Sběr, kontrola a zpracovávání dat a údajů při provádění statistických šetření.
7. platová třída
1. Zajišťování rozsáhlých sběrů dat a kontrola průběhu zpracování.
2. Vedení celostátních evidencí.
8. platová třída
1. Provádění prověrek správnosti statistických dat na místě jejich zjišťování.
2. Odborné zpracovávání dílčích částí statistických analýz.
3. Organizace statistického zjišťování ve vymezené věcné nebo územní působnosti včetně zajišťování požadavků na charakteristiky statistického souboru.
9. platová třída
1. Koordinace provádění celostátních statistických šetření.
10. platová třída
1. Věcná analýza požadavků uživatelů statistických informací, jejich transformace do podoby
statistických ukazatelů pro poskytování informačních služeb a vymezování kriterií definování
souborů respondentů.
2. Stanovování jednotných celostátních statistických postupů ve vymezené oblasti.
3. Zpracovávání nestandardních výstupů a analytických vyhodnocování výsledků statistických
zjišťování podle stanovených postupů.
4. Organizace složitých celostátních statistických výběrových šetření.
11. platová třída
1. Tvorba celostátních metodických zásad a nástrojů statistiky, například definování
ukazatelů, tvorba statistických číselníků a statistických klasifikací.
2. Komplexní správa statistických registrů v rámci statistické služby.
3. Zpracovávání analýz a publikačních výstupů z výsledků statistických zjišťování
odvětvových a průřezových statistik. Hodnocení konzistence statistických zjišťování a jejich
porovnávání s ostatními dostupnými zdroji.
4. Odborné zpracovávání podkladů a syntéza souborů statistických a dalších údajů pro
přípravu analýz a predikcí.
12. platová třída
1. Tvorba matematicko-statistických metod pro výběrová zjišťování a jejich dopočty a
inputace. Tvorba a aplikace metod sezónního očišťování, hodnocení a řízení kvality dat.
2. Tvorba metodiky celostátních úsekových statistik, jejich analýz a kvalifikované odhady
vývoje makrospolečenských ukazatelů.
3. Provádění analýz pro ověřování konzistence statistických dat a zpracovávání aktuálních
analytických případových studií a materiálů.
DÍL 1.02 PERSONALISTICKÉ, EKONOMICKÉ A OBCHODNÍ PRÁCE
1.02.01 PERSONALISTA
7. platová třída

1. Provádění dílčích pracovněprávních úkonů a personalistických prací podle stanovených
postupů a pravidel, například vedení personální evidence, příprava a kompletace
pracovněprávní a zaměstnanecké dokumentace a dalších podkladů ke vzdělávání zaměstnanců
a pro oblast systemizace a organizačního uspořádání.
2. Organizační zajišťování akcí ke zvyšování a doplňování kvalifikace zaměstnanců.
3. Zajišťování dílčích úkolů při výběru a přijímání nových zaměstnanců, například
organizačně-technické zabezpečení výběrového řízení.
8. platová třída
1. Vyřizování pracovněprávních záležitostí zaměstnanců.
2. Zajišťování realizace vzdělávání zaměstnanců podle potřeb organizace.
3. Zajišťování realizace sociálních programů.
4. Posuzování a výběr uchazečů o přijetí v rámci výběrového řízení podle stanovených zásad a kriterií.
5. Stanovování bližších podmínek a zajišťování poskytování jednotlivých složek platu
skupinám nebo jednotlivým zaměstnancům podle právních předpisů. Zařazování do platových
tříd podle katalogu prací.
6. Stanovování objemu prostředků na platy pro jednotlivé organizační složky (části)
organizace podle stanovených zásad a pravidel. Rozpis prostředků na platy podle jednotlivých
platových složek.
7. Zajišťování a kontrola dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů z oblasti
zaměstnanosti, sociálního zabezpečení apod.
9. platová třída
1. Komplexní zajišťování oblasti organizačních vztahů a systemizace, personalistiky,
odměňování nebo přípravy a vzdělávání zaměstnanců.
2. Stanovování zásad a kriterií pro výběrová řízení, hodnocení nebo odměňování
zaměstnanců.
10. platová třída
1. Komplexní koordinace a zajišťování rozvoje oblasti organizačních vztahů a systemizace,
personalistiky, odměňování, přípravy a vzdělávání zaměstnanců (dále jen „personální
správa“) organizace.
2. Komplexní koordinace personální správy v organizaci s rozsáhlou kvalifikační a profesní
strukturou, vertikálním a horizontálním organizačním členěním.
3. Tvorba personalistických metod, programů a zásad personálního a sociálního rozvoje
v organizacích s rozsáhlou kvalifikační a profesní strukturou, vertikálním a horizontálním
organizačním členěním, například metod hodnocení zaměstnanců, sociálních nebo
vzdělávacích programů, programů funkční a pracovní adaptace a kariérních programů.
4. Metodické usměrňování, koordinace a zpracovávání komplexních programů organizace a
systemizace, personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání zaměstnanců ústředního
správního úřadu, správního úřadu s celostátní působností, orgánů nebo organizací s celostátní
působností, kraje, hlavního města Prahy nebo statutárních měst.
11. platová třída
1. Tvorba koncepce rozvoje personální správy v organizacích s rozsáhlou kvalifikační,
profesní a organizační strukturou.
2. Tvorba koncepce organizačních vztahů a systemizace, personalistiky, odměňování nebo
přípravy a vzdělávání zaměstnanců ústředního správního úřadu, správního úřadu s celostátní
působností, orgánů nebo organizací s celostátní působností, kraje, hlavního města Prahy nebo
statutárních měst.
3. Metodické usměrňování a koordinace personální správy organizace s mimořádnými
nároky na výkon vysoce specializovaných a kvalifikačně nejnáročnějších prací, například
rezortu, ústředního správního úřadu, správního úřadu, orgánu nebo organizace s celostátní
působností, které se člení na další územní správní úřady nebo pracoviště rozmístěná po celém
území České republiky nebo personální správy kraje, hlavního města Prahy nebo statutárního
města.
4. Metodické usměrňování, zpracovávání komplexních programů a koordinace organizace a
systemizace, personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání v rezortu členěném na
další organizační složky státu s celostátní nebo územní působností, v bezpečnostním sboru
nebo v Armádě České republiky.
12. platová třída
1. Tvorba koncepce rozvoje personální správy organizací s mimořádnými nároky na výkon
vysoce specializovaných a kvalifikačně nejnáročnějších prací, například ústředního správního
úřadu, správního úřadu s celostátní působností, orgánů nebo organizací s celostátní
působností, kraje, hlavního města Prahy nebo statutárních měst.
2. Tvorba koncepce personální správy rezortu.
3. Metodické usměrňování a koordinace personální správy rezortu členěného na další
organizační složky státu s celostátní nebo územní působností nebo tvorba koncepce
organizačních vztahů a systemizace, personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání
zaměstnanců tohoto rezortu.
4. Celostátní koordinace a metodické usměrňování organizace a systemizace, personalistiky
nebo přípravy a vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech ve státní správě jako celku.
5. Tvorba koncepce organizace a systemizace, personalistiky, odměňování nebo přípravy a
vzdělávání v rezortu členěném na další organizační složky státu s celostátní nebo územní
působností, v bezpečnostním sboru nebo v Armádě České republiky.
13. platová třída
1. Tvorba koncepce personální správy rezortu členěného na další organizační složky státu
s celostátní nebo územní působností, bezpečnostního sboru nebo Armády České republiky.
2. Tvorba koncepce obecně závazných systémů dalšího vzdělávání zaměstnanců a dalších
osob, kde se kvalifikační předpoklady pro výkon povolání stanoví právním předpisem.
3. Tvorba koncepce organizace a systemizace, personalistiky nebo přípravy a vzdělávání
zaměstnanců ve správních úřadech ve státní správě jako celku.
1.02.02 MZDOVÝ ÚČETNÍ
7. platová třída

1. Příprava a zpracovávání údajů a provádění dalších úkonů k výpočtu výše platu, náhrad
platu, případně dalších plnění, dávek nemocenského pojištění, k zajišťování srážek z platu, ke
zjišťování výpočtu a odvodu daně z příjmu, pojistného na sociální a všeobecné zdravotní
pojištění zaměstnanců (příslušníků) včetně systematického vedení a archivování těchto a
souvisejících údajů. Provádění registračních a oznamovacích činností a vztahů, týkajících se
zaměstnanců organizace.
8. platová třída
1. Výpočet výše platu, zajišťování výplaty, zúčtovávání platu, náhrad platu a dalších plnění
poskytovaných zaměstnancům, výpočet a provádění srážek z platu, zajišťování agendy daně
z příjmu ze závislé činnosti zaměstnanců a pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
9. platová třída
1. Koordinace nebo metodické usměrňování výpočtu, výplaty a zúčtování platu, náhrad platu
a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, srážek z platu, agendy daní ze závislé činnosti
a pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
2. Výpočet výše platu, zajišťování výplaty a zúčtování platu, náhrad platu, nemocenského a
dalších plnění, výpočet a provádění srážek z platu, výpočet náhrad zvýšených životních
nákladů, zajišťování agendy daně z příjmu ze závislé činnosti, pojistného na sociální a
zdravotní pojištění, a to převážně pro zaměstnance s pravidelným pracovištěm v zahraničí.
10. platová třída
1. Metodické usměrňování způsobu aplikace právních předpisů, zavádění speciálních postupů
nad rámec obecných úprav a zajišťování správnosti programů upravujících výpočet, výplatu a
zúčtování platu, poskytování náhrad platu a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům,
problematiku daní z příjmů ze závislé činnosti, nemocenského pojištění, pojistného na
sociální a zdravotní pojištění a dalších právních předpisů podle specifických podmínek
zaměstnavatele, definice komplexních výstupních sestav, zastupování zaměstnavatele v dané
oblasti při jednáních s vnějšími orgány a poskytování konzultací zaměstnancům.
1.02.03 ÚČETNÍ
5. platová třída

1. Fakturace a likvidace faktur včetně kontroly položek a fakturovaných částek.
2. Ukládání účetních písemností a záznamů účetních jednotek a jejich uschovávání.
6. platová třída
1. Provádění jednotlivých účetních zápisů o účetních případech včetně shromažďování a
kontroly náležitostí dokladů účetních případů.
2. Komplexní zajišťování fakturace v organizaci.
3. Výpočet cestovních náhrad při pracovních cestách, při jiných změnách místa výkonu práce a při přijetí do zaměstnání.
7. platová třída
1. Provádění uceleného souboru účetních operací na jednotlivých účtech nebo skupině účtů.
Zpracovávání účetních dokladů, účetních knih a ostatních účetních písemností pro
automatizované zpracovávání.
2. Provádění dokladových inventur a pořizovaní inventurních soupisů.
3. Provádění úkonů ke zjištění, výpočtu a placení daní, například pro stanovování základu
daně a výpočet daně z účetních podkladů, provádění registračních a oznamovacích činností a
zajišťování dalších vztahů se správci daní. Zpracovávání podání v daňových věcech,
například daňových přiznání, oznámení, žádostí, námitek a odvolání.
4. Samostatné zajišťování agendy některých daní, například daně z pozemků, silniční, z
převodu nemovitostí apod.
8. platová třída
1. Samostatné účtování na uceleném úseku účetnictví, například majetku, pohledávek a
závazků, na úseku zúčtovacích vztahů k odběratelům, dodavatelům a zaměstnancům a
zúčtovávání daní a dotací, na úseku finančních prostředků a zdrojů, pohledávek a závazků.
Sledování a evidování pohybu finančních operací a stavu finančních prostředků na
bankovních účtech a kontrola bankovních zůstatků a hotovosti. Provádění platebního a
zúčtovacího styku s bankou. Provádění oprav v účetních dokladech.
2. Samostatné zajišťování agendy daně z příjmu, daně z přidané hodnoty a zajišťování
daňového řízení se správcem daně.
3. Zajišťování inventarizace majetku a závazků.
9. platová třída
1. Samostatné vedení účetnictví účetní jednotky nebo úseku velké účetní jednotky včetně
řešení případů porušení povinností podle zákona o účetnictví s příslušnými orgány.
2. Sestavování účetní závěrky účetní jednotky a její zveřejňování.
3. Vedení účetních knih, deníku, hlavní knihy, knihy analytické evidence, jejich otevírání a
uzavírání a sestavování účtového rozvrhu.
4. Samostatné zajišťování agendy daně z přidané hodnoty ve vztahu k zahraničí.
10. platová třída
1. Komplexní vedení účetnictví účetní jednotky, koordinace účtování o stavu, pohybu a
rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech, o výdajích a příjmech a o výsledku
hospodaření včetně sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih.
11. platová třída
1. Stanovování metodiky účetnictví, způsobů oceňování, postupů odpisování, postupů
účtování, uspořádání položek účetní závěrky a jejich obsahového vymezení a postupů pro
provedení konsolidace účetní závěrky v účetnictví a v účetní závěrce.
12. platová třída
1. Koordinace účetní uzávěrky rezortu včetně analytických a metodických prací spojených s konsolidací dat.
1.02.04 ROZPOČTÁŘ
7. platová třída

1. Rozpis jednotlivých částí rozpočtu podle položek na organizační celky, výkony, práce,
výrobky nebo služby a sledování jeho čerpání. Provádění dílčích rozpočtových změn.
8. platová třída
1. Příprava ucelených částí rozpočtu. Sledování příjmů a výdajů včetně navrhování opatření
při jejich neplnění. Rozpisy příspěvků a dotací podle stanovených zásad.
9. platová třída
1. Sestavování rozpočtů jednotlivých organizačních celků podle kalkulací, norem a potřeb
včetně jejich rozpisů a zajišťování jejich plnění. Prověřování a zajišťování účetní správnosti
vykazování rozpočtových prostředků. Zajišťování realizace rozpočtových změn.
2. Rozpis ukazatelů rozpočtu, sledování a analýza čerpání rozpočtu a plnění závazných ukazatelů.
10. platová třída
1. Sestavování rozpočtu organizace. Projednávání rozpočtu s jednotlivými rozpočtovými
místy. Sledování, projednávání a zúčtovávání plnění rozpočtu s rozpočtujícím orgánem.
Zajišťování realizace příjmových a výdajových stránek rozpočtu včetně návrhu opatření při
jejich neplnění.
2. Kontrola hospodaření podle rozpočtu včetně sledování vývoje, provádění rozboru a
stanovování návrhů na opatření. Navrhování, přijímání a projednávání rozpočtových změn.
3. Hodnocení vývoje finančního hospodaření územních rozpočtů a vypracovávání podkladů
pro státní závěrečný účet.
11. platová třída
1. Sestavování rozpočtů organizací s rozmanitými obory činností, členitou vnitřní organizační
strukturou a s dynamickým vývojem jednotlivých rozpočtových položek. Optimalizace
příjmové a výdajové politiky organizace. Stanovování zásad rozpisů rozpočtů a jiných
rozpočtových pravidel.
12. platová třída
1. Metodické usměrňování a organizace hospodaření s rozpočtovými prostředky podle
jednotlivých příjmových a výdajových oblastí kapitoly nebo více kapitol.
1.02.05 FINANČNÍ REFERENT
7. platová třída

1. Ověřování výše platební povinnosti a vystavování předpisných, odpisných a přeúčtovacích
platebních poukazů.
8. platová třída
1. Sledování a evidence finančního majetku.
2. Zajišťování agendy oběživa.
3. Zajišťování styku s bankou.
9. platová třída
1. Zajišťování financování organizace (agendy finančních zdrojů, úvěrové agendy,
zúčtovacího a platebního styku).
2. Analýza pohledávek a závazků.
3. Zajišťování agendy správy dotací nebo jiných účelově vázaných prostředků. Kontrola
čerpání a užití dotací nebo jiných účelově vázaných rozpočtových prostředků.
4. Příprava návrhů na sdružování finančních prostředků z veřejných zdrojů, právnických a
fyzických osob včetně jejich vyhodnocování.
10. platová třída
1. Zajišťování zahraničního platebního styku.
2. Zajišťování úvěrové politiky organizace.
3. Koordinace činností souvisejících s podáváním žádostí o podpory a dotace a přijímáním
podpor a dotací a s plněním závazků vzniklých přijetím podpory a závěrečným vyhodnocením
čerpání podpory. Stanovování postupů a zásad výběru žadatelů o podpory včetně
vyhodnocování projektů. Zpracovávání a předkládání závěrečného vypořádání přiznaných
dotací a podpor.
11. platová třída
1. Zajišťování systému financování organizace prostřednictvím více zdrojů financování,
například rozpočtových, mimorozpočtových a dalších veřejných zdrojů, úvěrových, dotačních apod.
2. Zpracovávání analýz efektivnosti vynakládaných finančních prostředků a předkládání
návrhů opatření ke zlepšení efektivnosti hospodaření. Navrhování způsobů financování
organizace. Vyhledávání finančních zdrojů. Zpracovávání finančních plánů.
3. Vytváření zásad financování finanční politiky v jednom nebo více oborech činností územní
státní správy nebo samosprávy a provádění rozpisu závazných a orientačních ukazatelů
rozpočtu s přihlédnutím k prioritám jednotlivých druhů výdajů.
4. Posuzování požadavků financovaných organizací nad rámec schváleného rozpočtu
z hlediska věcnosti, účelovosti a hospodárnosti a provádění rozpočtových opatření ve své pravomoci.
5. Stanovování postupů, zásad a metodik pro poskytování finančních podpor, pro výběr
žadatelů o podpory včetně vyhodnocování projektů.
12. platová třída
1. Stanovování finanční strategie organizace, provádění finančních operací na finančním a
kapitálovém trhu, koordinace finančních a jiných aktivit a zajišťování rovnováhy ve zdrojích
a potřebách organizace.
1.02.06 POKLADNÍK
4. platová třída

l. Prodej vstupenek, například v kulturních zařízeních, památkových objektech, muzeích a
galeriích včetně vedení peněžní agendy.
5. platová třída
1. Pokladní manipulace s peněžní hotovostí.
6. platová třída
1. Zajišťování pokladních služeb pro potřeby organizace včetně přijímání a vydávání peněz
veřejnosti.
7. platová třída
1. Zajišťování pokladních služeb v tuzemské i v zahraničních měnách pro veřejnost.
1.02.07 OBCHODNÍ REFERENT
7. platová třída

1. Příprava podkladů pro obchodní jednání nebo pro uzavírání obchodních smluv.
8. platová třída
1. Zajišťování jednotlivých úseků obchodní agendy.
2. Zpracovávání ekonomických rozborů, sledování obchodní situace včetně návrhů na
opatření v obchodní oblasti.
9. platová třída
1. Zajišťování obchodní agendy organizace a její koordinace s ostatními úseky činnosti.
2. Provádění průzkumů a analýz trhu a navrhování obchodních opatření.
10. platová třída
1. Komplexní zajišťování obchodní činnosti včetně zpracovávání programů a realizace
mezinárodních obchodních vztahů.
11. platová třída
1. Zpracovávání marketingových prognóz a příprava marketingové strategie.
12. platová třída
1. Tvorba koncepce obchodního nebo podnikatelského zaměření organizace. Koordinace
marketingových strategií.
1.02.08 ZÁSOBOVAČ
7. platová třída

1. Samostatný nákup vymezeného sortimentu zboží a sjednávání kontraktů, sestavování
harmonogramů zásobování včetně vystavování objednávek a potvrzování faktur.
8. platová třída
1. Zajišťování dodávek materiálu, surovin, strojů a zboží pro organizaci v požadovaném
sortimentu, množství, kvalitě a času. Vedení poptávkových řízení. Účast na kontraktačních
jednáních, výběr dodávek a uzavírání kontraktů s dodavateli.
9. platová třída
1. Komplexní a samostatné zajišťování materiálně-technického zásobování pro celou
organizaci.
1.02.09 PROPAGAČNÍ REFERENT
7. platová třída

1. Zpracovávání návrhů propagačních akcí. Zadávání realizace propagačních akcí.
2. Zajišťování přípravy a pořizování propagačních předmětů.
8. platová třída
1. Zajišťování všech způsobů a forem propagace organizace nebo úseku její činnosti.
Navrhování, zajišťování a organizace propagačních akcí.
2. Koordinace propagace s ostatními úseky organizace.
9. platová třída
1. Zajišťování propagace činnosti, záměrů, výsledků a dalších věcí daného území, oboru
správy nebo samosprávy nebo jiného oboru činnosti.
DÍL 1.03 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
1.03.01 PROGRAMÁTOR
8. platová třída

1. Vytváření jednoduchých částí aplikačního programového vybavení. Testování aplikačního programového vybavení.
9. platová třída
1. Zajišťování zpracovávání složitých prováděcích projektů zpracování dat a provádění úprav
těchto projektů včetně úprav technologií daných projektem na podmínky konkrétních
provozů.
2. Vytváření a testování aplikačního programového vybavení.
10. platová třída
1. Vytváření a testování složitého aplikačního programového vybavení.
2. Zpracovávání návrhu programového vybavení, návrh jeho systémových komponent,
externích rozhraní a databází a zajišťování jeho integrace včetně jejího testování a vývoje
testů pro ověřování u projektů změn provozu a údržby informačních a komunikačních
systémů, programového vybavení nebo informačních služeb.
11. platová třída
1. Koordinace programovacích prací na aplikačním programovém vybavení. Zpracovávání
dílčího aplikačního programového vybavení s vazbou na hlavní aplikační programové
vybavení a s vazbami na další databázové systémy nebo síťového prostředí.
2. Koordinace vývoje aplikačního programového vybavení, návrh jeho systémových
komponent, externích rozhraní a databází a zajišťování jeho integrace včetně jejího testování
a vývoje testů pro ověřování pro redukované nebo kombinované projekty vývoje
informačních a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb,
které jsou nezávislé na jiných informačních systémech nebo na ně mají omezené vazby,
případně jsou kombinované s dalším externím nákupem a zavedením informačních systémů
nebo rozvojem jejich provozu a údržby.
12. platová třída
1. Koordinace analýzy a vývoje aplikačního programového vybavení.
2. Hodnocení a stanovování programovacích prostředků, navrhování architektury
programového vybavení, vrcholové úrovně vnějšího rozhraní a rozhraní mezi komponenty
programového vybavení, vrcholové úrovně databáze a plánu komplexní integrace pro projekty
vývoje informačních a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních
služeb.
1.03.02 SPRÁVCE INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (INFRASTRUKTURY, DATABÁZE, SÍŤOVÉHO PROSTŘEDÍ, PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ, APLIKACÍ)
8. platová třída

1. Zajišťování základní funkčnosti a bezpečnosti provozované počítačové aplikace nebo
informační a komunikační infrastruktury.
2. Správa báze dat.
9. platová třída
1. Zajišťování chodu a správné funkce počítačových aplikací a procesů zpracování dat.
2. Správa databází ve víceuživatelských počítačových systémech.
10. platová třída
1. Zajišťování správné funkce a chodu vymezených uživatelských úseků informační a
komunikační infrastruktury, například operačních systémů a jejich nadstaveb,
programovacích prostředků, vývojových nástrojů programovacích jazyků, multimediálních
systémů, komunikačních systémů, informačních systémů, vědeckých, vědeckotechnických,
technických, inženýrských, grafických, kancelářských nebo jiných aplikací pro koncového
uživatele, síťového prostředí, databází apod. Stanovování a organizování způsobů a postupů
využívání komunikačních prostředků výpočetní techniky.
2. Samostatná systémová činnost v oblasti zavádění a aplikace systémů výpočetní techniky a
rozbory a analýzy pro tvorbu projektů uživatelských aplikací systémů výpočetní techniky.
3. Zajišťování ochrany, údržby a aktualizace složitých databází.
4. Zajišťování správy, funkčnosti a bezpečnosti lokálního síťového prostředí. Monitorování a
diagnostika sítí, definování a přidělování adres uživatelům a propojování na další sítě.
5. Zajišťování bezpečnosti dat.
6. Zajišťování integrity dat. Nastavování databází.
7. Zajišťování servisu uživatelům na úseku správy databází.
8. Monitorování a nastavování parametrů podle požadavků uživatelů.
9. Projektování a koordinace servisu, údržby a správy databáze.
11. platová třída
1. Zajišťování správy (administrování) systému výpočetní techniky. Metodické usměrňování
uživatelů, definování jejich problémů a jejich řešení se všemi účastníky správy systému,
například se správou operačních systémů databází, síťového prostředí, případně s dodavateli.
2. Definice vazeb mezi aplikacemi systémů výpočetní techniky a zajišťování modulů pro
jejich propojování.
3. Zajišťování nového nastavení systémů při změnách projektu, řešení přístupových práv
konkrétních uživatelů pro vstup do aplikací systémů výpočetní techniky.
4. Zajišťování provozu při změnách projektů informačních a komunikačních systémů nebo
programového vybavení, zpracovávání plánů, norem a postupů změn provozu a údržby,
provozní testování, příprava a realizace modifikací a zajišťování jejich integrity a poskytování
podpory uživatelům.
5. Navrhování a optimalizace databází včetně jejich ochrany a údržby, vytváření nových
modulů a nových verzí, řešení nestandardních problémů s dodavateli, aplikace aktualizací a změn.
6. Výstavba, administrace a zajišťování provozu sítí LAN a vytváření uživatelských aplikací
pro tyto sítě a pro jednotlivé pracovní stanice.
12. platová třída
1. Zajišťování řešení projektů informačních a komunikačních systémů, programového
vybavení nebo informačních služeb, které jsou nezávislé na jiných informačních systémech
nebo mají na ně omezené vazby, případně jsou kombinované s dalším externím nákupem a
zavedením informačního systému nebo rozvojem jejich provozu a údržby včetně
zpracovávání plánů, norem a postupů změn provozu a údržby, testování, přípravy a realizace
modifikací a zajišťování jejich integrity a poskytování podpory uživatelům.
2. Řízení a koordinace správ rozsáhlých centrálních databází včetně jejich navrhování a správy.
3. Přebírání, aplikace, ověřování, uvádění do provozu a správa složitých síťových prostředí,
například u globálních hierarchických síťových prostředí. Navrhování systémů
zabezpečujících ochranu dat i celých systémů, navrhování systémů zálohování dat a jejich
realizace. Navrhování propojení na další systémy výpočetní techniky.
13. platová třída
1. Koordinace komplexních projektů vývoje informačních systémů a komunikačních systémů,
programového vybavení nebo informačních služeb, zpracovávání plánů, norem a postupů
změn provozu a údržby, provozní testování, příprava a realizace modifikací a zajišťování
jejich integrity a poskytování podpory uživatelům.
1.03.03 SYSTÉMOVÝ INŽENÝR
11. platová třída

1. Definice potřeb, posuzování, vyhodnocování a výběr projektů změn provozu a údržby
informačních a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb.
12. platová třída
1. Definice potřeb, posuzování, vyhodnocování a výběr redukovaných nebo kombinovaných
projektů vývoje informačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb,
které jsou nezávislé na jiných informačních systémech nebo na ně mají omezené vazby,
případně jsou kombinované s dalším externím nákupem a zavedením informačního systému
nebo rozvojem jejich provozu a údržby.
13. platová třída
1. Definice potřeb, posuzování, vyhodnocování a výběr komplexních projektů vývoje
informačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb.
1.03.04 PROJEKTANT INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ
11. platová třída

1. Systémové práce spojené s vývojem projektů změn provozu a údržby systémů
informačních a komunikačních technologií, programového vybavení nebo informačních
služeb, například definování modelů a výstupů, analýza systémových požadavků (funkcí a
schopností, uživatelských a bezpečnostních požadavků, požadavků na rozhraní, provoz a
údržbu), navrhování architektury systémů informačních a komunikačních technologií a
integrace jeho složek s jinými systémy, kvalifikační testování, instalace, přezkoumávání a
ověřování jejich funkce.
12. platová třída
1. Tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů.
2. Projekční řízení informačních systémů s rozsáhlou hierarchickou strukturou a vazbami na
jiné informační systémy, s rozsáhlou databází popřípadě s celostátní topologií, tj. metodické,
analytické, normotvorné a jiné odborné činnosti a projektování informačních systémů.
3. Systémové specializované práce spojené s projekty vývoje systémů informačních a
komunikačních technologií, programového vybavení nebo informačních služeb, které jsou
nezávislé na jiných informačních systémech nebo mají na ně omezené vazby, případně jsou
kombinované s dalším externím nákupem a zavedením informačního systému nebo rozvojem
jejich provozu a údržby.
13. platová třída
1. Tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů s rozsáhlou hierarchickou
strukturou a vazbami na jiné informační systémy, s rozsáhlými databázemi popřípadě s
celostátní topologií.
2. Zpracovávání komplexních projektů vývoje informačních systémů, programového
vybavení a informačních služeb.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce informační politiky a strategie rozsáhlé soustavy informačních systémů,
například rezortu, ozbrojených sil, bezpečnostních sborů nebo hlavního města Prahy, tj.
vytváření dlouhodobé strategie informačních potřeb rezortu a jeho informační a komunikační
infrastruktury, koordinace vývoje, provozu, inovací a údržby soustavy informačních a
komunikačních systémů a zajišťování její harmonizace s celostátní informační politikou a
dalšími mezinárodními požadavky.
1.03.05 SPRÁVCE OPERAČNÍHO SYSTÉMU
11. platová třída

1. Zajišťování funkčnosti a bezpečnosti provozování počítačových systémů, přebírání,
ověřování, uvádění do provozu, nastavování parametrů, monitorování a diagnostika
operačních systémů počítačů zpravidla jednouživatelských, řešení a odstraňování závad a
chyb.
12. platová třída
1. Přebírání, ověřování, uvádění do provozu a nastavování parametrů operačních systémů
počítačů a síťových prostředí.
2. Optimalizace využívání informační a komunikační infrastruktury a instalování nových
prvků a modulů výpočetní techniky, například operačních systémů a jejich nadstaveb,
programovacích prostředků, vývojových nástrojů programovacích jazyků, multimediálních
systémů, komunikačních systémů, informačních systémů, databází nebo vědeckých,
vědeckotechnických, technických, inženýrských, grafických, kancelářských a jiných aplikací
pro koncového uživatele, sítí, databází.
13. platová třída
1. Komplexní správa složitých víceuživatelských operačních systémů počítačů a síťových
prostředí vysoké systémové úrovně, přebírání, ověřování a uvádění do provozu operačních
systémů počítačů a síťových prostředí, zajišťování jejich optimálního využívání a vývoj jejich
speciálních částí.
1.03.06 ANALYTIK INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
10. platová třída

1. Provádění systémových analýz uživatelských požadavků včetně návrhů databází a jejich ochrany a údržby.
2. Analýza a projekce dílčích zpracování dat (uživatelských aplikací) včetně vypracovávání
příslušných projektových dokumentací.
11. platová třída
1. Systémové analýzy složitých procesů a požadavků uživatelů, analýzy a projektování řešení
bází dat, ochrany a údržby dat. Zajišťování realizace prováděcích projektů zpracování dat.
12. platová třída
1. Systémové analýzy nejsložitějších procesů a požadavků uživatelů, například s celostátním
nasazením včetně návrhů databází a integrace s existujícími systémy.
13. platová třída
1. Koncepční analýza řešení nejsložitějších procesů a navrhování databází a rozlehlých
počítačových nebo síťových prostředí s celostátním nasazením včetně interface na jiné
celostátní a světové systémy.
1.03.07 VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK SYSTÉMU VÝPOČETNÍ TECHNIKY
13. platová třída

1. Vývoj a zdokonalování programovacích prostředků systémů výpočetní techniky a aplikace
těchto systémů v konkrétních podmínkách.
2. Navrhování, optimalizace a zvyšování efektivnosti prostředků výpočetní techniky a komunikačních systémů.
14. platová třída
1. Analýza a vývoj nového aplikačního programového vybavení nebo zásadních úprav
stávajících systémů výpočetní techniky, například operačních systémů a jejich nadstaveb,
programovacích prostředků, vývojových nástrojů programovacích jazyků, multimediálních
systémů, komunikačních systémů, informačních systémů, databázových systémů, vědeckých,
vědeckotechnických, technických, inženýrských, grafických, kancelářských a jiných aplikací
pro koncového uživatele, sítí, databází. Navrhování nových nástrojů a prostředků realizace
těchto systémů.
1.03.08 OPERÁTOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ
5. platová třída

1. Obsluha specializovaných zařízení informačních a komunikačních technologií a zajišťování
vazeb na informační systémy, například následná úprava textů a obrázků po skenování.
6. platová třída
1. Výdej dat z bází dat veřejných informačních systémů při případném využití speciálních komunikačních systémů.
7. platová třída
1. Výdej dat z více databází veřejných informačních systémů nebo z databází veřejných
informačních systémů jiných organizací.
2. Zajišťování provozu počítačových aplikací (úloh) včetně organizace, vkládání a
zpracovávání informací a dat.
3. Samostatné zpracovávání dílčích úloh na výpočetní technice při případném využití
speciální komunikační techniky včetně zajišťování sběru vstupních a distribuce výstupních dat.
4. Obsluha počítačových aplikací při řešení a realizaci úloh podle daných postupů.
Obsluhování zálohovacích zařízení tiskáren a periferií.
5. Vykazování údajů o provedených zdravotních výkonech, spotřebovaném zdravotnickém
materiálu a léčivých přípravcích pomocí kódů pro účely úhrad zdravotní péče zdravotními
pojišťovnami.
8. platová třída
1. Koordinace zpracovávání více zároveň probíhajících aplikací (úloh) podle zavedených
projektů, zejména ve složité informační a komunikační infrastruktuře.
2. Zajišťování chodu složitých a speciálních počítačových aplikací, jejich optimálního
využívání a řešení kapacitních a jiných problémových situací.
3. Výběr tiskových souborů, tiskových médií, výběr, řazení a správa tiskových front.
4. Vyřizování nestandardních požadavků na výdej dat z databází veřejných informačních
systémů.
5. Koordinace sběru dat o provedených zdravotních výkonech, spotřebovaném zdravotnickém
materiálu a léčivých přípravcích pomocí kódů pro účely úhrad zdravotní péče zdravotními
pojišťovnami a kontrola jejich vykazování ve zdravotnickém vykazování.
9. platová třída
1. Organizace provozu systémů informačních a komunikačních technologií dílčího provozu
počítačových systémů a zajišťování komplexní obsluhy speciálních počítačových aplikací a
síťového prostředí počítačů podle návodů a provozní dokumentace technologie zpracování dat.
DÍL 1.04 PROVOZNĚ-TECHNICKÉ PRÁCE
1.04.01 TECHNOLOG
7. platová třída

1. Samostatné určování technologických postupů a způsobů provádění konzervace a ukládání
různých druhů vojenské techniky a materiálu v rámci odborné pomoci vojskům Armády
České republiky.
2. Provádění technické vstupní, mezioperační a výstupní kontroly konzervace a ukládání
vojenské techniky a materiálu podle stanovených technologických postupů a technických
podmínek u vojsk Armády České republiky.
8. platová třída
1. Stanovování technologických postupů a technických podmínek ucelených částí výrob
využívajících běžné univerzální stroje a zařízení, omezený rozsah a kvalitu surovin a
materiálů, nástrojů, přípravků apod.
2. Stanovování průběhu provozních činností zajišťovaných větším počtem zaměstnanců a se
značnou intenzitou vazeb mezi dílčími provozními jednotkami, popřípadě s využíváním
složitějšího provozního zařízení, například údržba strojů a zařízení, stavební údržba.
3. Poskytování metodické pomoci v oblasti konzervace, ochrany a skladování vojenské
techniky a materiálu.
4. Stanovování technologických postupů při pěstování a sklizni rostlin.
5. Aplikace speciálních opatření na úseku ochrany rostlin.
6. Stanovování technologických postupů chovu zvířat.
7. Kontrola užitkovosti hospodářských zvířat.
9. platová třída
1. Určování technologických postupů výrobních a provozních systémů s vysokými nároky na
přesnost a spolehlivost, například tváření a obrábění kovů, chemická úprava povrchů, opravy
dopravních prostředků.
2. Samostatné zpracovávání technických podmínek, norem, normativů a technologických
postupů pro systém konzervace, ochrany a skladování vojenské techniky a materiálu.
3. Samostatné zpracovávání technologických normativů pro proces mikrofilmování
knihovních fondů a dlouhodobé archivace mikrofilmů, vyhodnocování nestandardních vlivů
pomocí diagnostických zařízení a navrhování změn a úprav technologických postupů.
4. Samostatné určování a usměrňování specializovaných pěstebních postupů.
5. Samostatné určování specializovaných technologických postupů chovu zvířat.
10. platová třída
1. Komplexní zajišťování vysoce specializovaných pyrotechnických činností v oblasti
výzkumných, vývojových a provozních zkoušek munice a jejích elementů.
2. Komplexní zajišťování technologické přípravy provozu rostlinné výroby .
3. Komplexní zajišťování technologické přípravy provozu živočišné výroby.
4. Určování technologií nejsložitějších výrob, procesů a provozů, například zkoušení a oprav
speciálních vojenských technických komplexů s řídícími systémy.
11. platová třída
1. Ověřování a aplikace poznatků výzkumu a vývoje na úseku technologie pěstování a sklizně rostlin.
2. Ověřování a aplikace poznatků výzkumu a vývoje ve výživě a chovu zvířat.
3. Stanovování a uplatňování technologických postupů prováděných oprav silniční sítě a silničního majetku.
4. Komplexní zajišťování technologické přípravy náročných výrob, například speciálních
jednoúčelových strojů a zařízení, investičních celků.
12. platová třída
1. Komplexní zajišťování technologické přípravy nejsložitějších a nejnáročnějších provozů a
výrob, využívajících speciální technická a technologická zařízení a s velmi vysokými nároky
na přesnost a spolehlivost, například opravy a údržby silniční a dálniční sítě.
2. Komplexní zajišťování technologické přípravy nejsložitějších a nejnáročnějších výrobních
celků a systémů, například speciálních vojenských technických systémů.
1.04.02 INVESTIČNÍ REFERENT
9. platová třída

1. Příprava nebo realizace jednotlivých investic menšího rozsahu nebo částí velkých investic.
2. Shromažďování a vyhodnocování požadavků na výstavbu, stanovování optimálních
způsobů realizace a zpracovávání zadávacích listů.
3. Zpracovávání návrhů investičních plánů.
4. Příprava výběrových řízení investičních akcí po věcné stránce.
5. Provádění technického dozoru stavebníka.
6. Příprava a zajišťování dokumentace pro stavební povolení.
10. platová třída
1. Zajišťování přípravy investičních akcí, zpracovávání investičních záměrů podle zadání,
způsobů financování, projektové přípravy apod. Řešení majetkoprávních vztahů podle
investičních záměrů a technickoekonomických požadavků. Zpracovávání rozpočtů a plánů
nákladů na přípravné, průzkumové a projektové práce.
2. Zajišťování realizace investičních akcí včetně dozorování průběhu realizace investic, výběr
a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, přebírání prací, příprava, uzavírání a
provádění změn smluv, prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace a
zpracovávání zápisů a protokolů o předání staveb, zajišťování odstraňování nedostatků v
průběhu jejich realizace. Průběžná kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu.
Technickoekonomické hodnocení efektivnosti investic včetně návrhů opatření na změny.
3. Posuzování technickoekonomických zadání investic z hlediska finančního zajištění.
11. platová třída
1. Koordinace přípravy a realizace investic, zpracovávání investičních záměrů, koordinace
finančního zajišťování investic a projektové, technické, provozní, obchodní a organizační
přípravy a řešení rozporů, a zpracovávání odborných technických posudků, organizace
vypořádání majetkoprávních vztahů.
2. Stanovování způsobů realizace investic a průzkum finančních zdrojů, navrhování,
kontraktace a koordinace účastníků investic, projektantů, dodavatelů apod. Zajišťování a
koordinace kolaudačních řízení u stavebních investic.
12. platová třída
1. Koordinace a stanovování koncepčních záměrů rozsáhlých investičních činností včetně
koordinace všech účastníků přípravy a realizace investičních činností.
2. Koordinace a usměrňování přípravy a realizace projektů veřejných investic a rekonstrukcí
s celostátní, krajskou nebo působností v rámci hlavního města Prahy.
13. platová třída
1. Tvorba koncepce veřejného investování a zadávání veřejných zakázek pro realizaci
celostátních komplexních politik, například obrany, vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku,
dopravy nebo sociálního a ekonomického rozvoje kraje nebo hlavního města Prahy včetně
komplexní věcné koordinace a usměrňování nejrozsáhlejších projektů veřejných investic
s mezinárodními návaznostmi.
1.04.03 MISTR
8. platová třída

1.Organizace ucelených provozních a výrobních úseků bez vnitřního členění a bez širších
vazeb na další technologické a pracovní úseky podle přesně daných postupů.
2. Organizace a usměrňování pěstební a těžební činnosti, prací v lesních školkách nebo prací
v provozu myslivosti nebo v jiné lesní výrobě na svěřeném lesnickém úseku.
9. platová třída
1. Organizace výrobních a provozních úseků s vnitřním členěním a vazbami na další
technologické a pracovní úseky podle obvyklých postupů a s rámcovými výstupy.
2. Zajišťování provozních úkolů a organizace práce při údržbě a opravách silnic a dálnic ve
vymezeném úseku včetně příslušenství.
3. Koordinace prací jevištní techniky, přímá spolupráce s realizačním týmem, výrobou
dekorací, stavebních a montážních prvků a technologií stavby.
4. Řízení a organizování výroby a provozu technických zařízení, například technického
provozu, telekomunikačních zařízení, údržby a oprav motorů.
10. platová třída
1. Organizace výrob a provozů s technologickým a technickým zařízením, umožňujícím
různorodé plnění pracovních úkolů, například opravy složitých technických a
technologických zařízení, stavební výroby, celkové opravy dopravních a pracovních strojů a
zařízení.
2. Koordinace prací při řízení jevištní techniky na hydraulických stolech, motorových tazích a
jiných zařízeních ovládaných a řízených počítačovou technikou.
3. Organizace a stanovování technologického postupu a rozsahu oprav a údržby uceleného
úseku dálnic a rychlostních silnic včetně údržby mostů a dalších příslušenství (svodidla,
portály, informační systémy, mostní prvky), zajišťování jejich zprůjezdňování po haváriích a
zpracovávání typových podkladů pro opravy a údržbu.
11. platová třída
1. Řízení oprav letadel.
2. Řízení organizace a koordinace výstavby souborů velmi složitých staveb a technologických
celků a zařízení.
1.04.04 DISPEČER
8. platová třída

1. Dispečerské řízení technického provozu telekomunikační sítě na úrovni distribučního uzlu
vojenského telefonního obvodu.
9. platová třída
1. Koordinace a zajišťování sjízdnosti vozovek v zimním období v souladu s operačními
plány a zajišťování včasného nasazení a optimálního využívání přidělených provozních
prostředků.
2. Dispečerské zajišťování technického provozu stálé vojenské spojovací a informační sítě na úrovni tranzitního obvodu.
10. platová třída
1. Příprava operačních plánů zimní údržby silnic a dálnic a organizace procesu zimní údržby.
2. Dispečerské řízení technického provozu stálé vojenské spojovací sítě na centrální (republikové) úrovni.
1.04.05 ZKUŠEBNÍ TECHNIK
8. platová třída

1. Provádění funkčních zkoušek, ověřování a vyhodnocování předepsaných parametrů u
výrobků, hodnocení jejich způsobilosti, vypracovávání zkušebních protokolů.
2. Komplexní obsluha pěchotních zbraní (rektifikace mířidel, seřízení spouště, seřízení
střeleckého stendu, nabíjení, střelba, údržba, specifikace závad) pro výzkumné, vývojové a
provozní zkoušky munice v rámci standardů NATO.
9. platová třída
1. Zkoušení, ověřování a porovnávání parametrů prototypů nebo nových výrobků včetně navrhování zkušebních metod.
2. Komplexní obsluha dělostřeleckých, tankových a raketometných zbraní pro přímou i
nepřímou střelbu (rektifikace, umělý zákluz, měření tlaku brzdovratného zařízení a vratníku,
měření vložné hloubky nábojové komory, měření teploty prachové náplně, vyloučení mrtvých
chodů zbraně a optických zaměřovačů, nabíjení, nastavování parametrů střelby a střelba) pro
výzkumné, vývojové a provozní zkoušky munice v rámci standardů NATO.
3. Ověřování postupů a zařízení pro separaci a slévání drahých kovů.
10. platová třída
1. Komplexní obsluha zbraní pro střelbu řízených, protitankových a protiletadlových střel,
například kompletace a příprava odpalovacího pultu, proměření elektrických obvodů
předepsanými přístroji podle druhu střely, specifikace závad při přerušení obvodů včetně
komplexní přípravy odpalovacího zařízení pro výzkumné, vývojové a provozní zkoušky
munice v rámci standardů NATO.
2. Navrhování a ověřování postupů a zařízení pro separaci a slévání drahých kovů včetně kovů platinových.
1.04.06 METROLOG
8. platová třída

1. Samostatné zajišťování metrologických činností, například kalibrace jednorozsahových
měřidel, délkových měřidel v jedné ose.
9. platová třída
1. Kalibrace nebo opravy složitých, technicky náročných a vysoce přesných přístrojů,
například vícerozsahová měřidla, zdroje měronosného signálu, délková měřidla ve více osách
a speciální nářadí.
10. platová třída
1. Komplexní koordinace metrologických činností v organizaci, provádění nejsložitějších
prací, spojených s rozšiřováním a zaváděním systému automatizace měření. Zpracování
složitých expertíz.
11. platová třída
1. Systémová koordinace metrologických činností s širokou působností vyhodnocování
metrologických expertíz a statistických výstupů v Armádě České republiky .
1.04.07 REVIZNÍ TECHNIK
8. platová třída

1. Provádění revizních činností na technických zařízeních.
9. platová třída
1. Provádění revizních činností na vybraných technických zařízeních (zdvihacích, tlakových, elektrických nebo plynových).
1.04.08 TECHNICKÝ PRACOVNÍK
7. platová třída
1. Příjem a výdej technických prostředků, kontrola celkového technického stavu a funkčnosti skupin.
2. Komplexní obsluha temperační komory, zavádění řídících programů temperace podle
speciálních programů pro přezkoušení jakostního stavu munice v rámci výzkumných,
vývojových a provozních zkoušek munice, zbraní a zbraňových systémů.
3. Sledování a šetření stavu, stupně opotřebení a technické způsobilosti budov, strojů a
jednotlivých částí technologických zařízení včetně navrhování opatření.
4. Zajišťování údržby a běžných oprav, revizí, prohlídek a prověrek technické způsobilosti.
5. Zajišťování chodu částí hardware počítačů, analýza základních poruch jednotlivých dílů
počítačů, například monitorů, zdrojů, klávesnic, tiskáren, skenerů, plotterů, zálohovacích a
zdrojových jednotek nebo jiné kancelářské techniky, testování zařízení, instalace zařízení
(například kabeláže, propojování), zaškolování obsluh, instalace operačních systémů a
programového vybavení, měření základních parametrů a výměna základních diskových
jednotek podle přesných návodů nebo pod odborným vedením.
6. Vykonávání dílčích prací při úpravách technických a technologických postupů pro řešení
výzkumných a vývojových projektů a úkolů včetně případného grafického zpracovávání
dílčích výsledků a výzkumu.
8. platová třída
1. Samostatné provádění náročných ucelených technických prací nebo zajišťování dílčích
odborných technických agend. Samostatné zajišťování technického provozu, montáží,
servisních činností a uvádění do provozu technických a technologických zařízení. Technické
zajišťování a organizace údržby a oprav technologických zařízení, budov a jiných rozsáhlých
majetkových souborů.
2. Komplexní kontrola stavu techniky, zhodnocování technického stavu a zpracovávání
zápisů.
3. Zajišťování realizace technického zabezpečení objektů včetně elektronických a
kamerových systémů.
4. Zajišťování chodu ucelených částí hardware počítačů včetně jeho instalace a oživování do
provozních podmínek. Lokalizace a odstraňování poruch speciálních strojů a zařízení
výpočetních systémů nebo vyčleněných částí počítačů a zajišťování profylaxe a běžné údržby
těchto částí.
5. Zpracovávání pasportů vodních toků a jejich technicko provozní evidence.
6. Samostatné řešení dílčích požadavků a provádění úprav a změn technických a
technologických postupů v rámci řešení výzkumných a vývojových projektů a úkolů nebo
matematické zpracovávání dílčích výsledků výzkumu.
7. Navrhování a provádění dílčích technických a technologických úprav strojů, zařízení a
materiálů podle požadavků řešitelů výzkumných a vývojových projektů a úkolů.
9. platová třída
1. Zajišťování řádného technického stavu vybraných technických zařízení, například
zdvihacích zařízení, tlakových nádob a bezpečnostních a speciálních radiokomunikačních a
šifrových zařízení a zařízení výpočetní techniky.
2. Zajišťování údržby a organizace provádění oprav svěřených zařízení. Plánování a
provádění pravidelných prohlídek svěřených technických zařízení a kontroly jejich obsluhy,
vedení záznamů a dokumentace a podávání návrhů na provádění oprav a údržby. Provádění
školení obsluh technických zařízení a strojů, například jeřábníků a vazačů. Zajišťování
pracovní a technologické kázně pracovníků údržby.
3. Zajišťování náhradních dílů, plánů prohlídek, údržeb a běžných a středních oprav
svěřených zařízení.
4. Navrhování a posuzování systémů ochrany objektů a navrhování doplňujících technických
a organizačních opatření.
5. Zajišťování funkčnosti hardware počítačů a počítačových systémů včetně lokalizace a
odstraňování poruch. Zajišťování prací při montáži, oživování a uvádění do provozu
komplexních počítačových systémů.
6. Zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod (monitoring vod), technickobezpečnostní
dozor vodohospodářských děl v hydrologickém území včetně navrhování opatření.
7. Vypracovávání technických, hygienických a jiných norem a normativů včetně uspořádání
ve sbornících norem a normativů (katalogizace).
8. Provádění dílčích technických a technologických úprav strojů, zařízení a materiálů
vyplývajících z výzkumných a vývojových projektů a úkolů nebo grafické a matematické
zpracovávání dílčích výsledků výzkumu.
10. platová třída
1. Zajišťování a provádění odborných opravářských prací a údržby speciálních strojů a
složitých přístrojů a zařízení ve výzkumu a vývoji nebo v jiných náročných oborech a
elektronických systémů včetně jejich oživování, uvádění do provozu a testování (technik
elektronik).
2. Zajišťování technické správy rozsáhlých majetkových souborů, například diagnostika a
hodnocení stavu, příprava a realizace výstavby a oprav včetně koordinace
technickohospodářského provozu.
3. Zajišťování bezpečného a řádného provozu vybraných technických zařízení, například
zvedacích zařízení (jeřábů), transportních zařízení. Zajišťování dodržování pracovní a
technologické kázně obsluh vybraných technických zařízení.
4. Zajišťování provozuschopnosti, oprav a údržby výrobních, nevýrobních a ostatních
provozních zařízení, budov, staveb apod. včetně jejich efektivního využívání a návrhů na
vyřazení nebo prodej. Provádění rozborů poruchovosti, technického stavu, poškození,
opotřebení, časových a ekonomických ztrát, revizních nálezů, zkoušek a prohlídek.
Navrhování, zajišťování a kontrola realizace opatření k nápravě.
5. Zpracovávání programů a plánů péče o stroje a technická zařízení, plánů běžných, středních
a generálních oprav, prohlídek a prověrek včetně jejich zajišťování. Zajišťování souladu
provádění oprav a modernizace strojů a zařízení. Sestavování rozpočtů a sledování
nákladovosti.
6. Vypracovávání rozborů, studií a návrhů částí koncepcí a prognóz rozvoje technických a
technologických zařízení, mechanizace a systémů řízení.
7. Provádění rozborů pro tvorbu technických projektů. Projektování a koordinace servisu a
údržby zařízení výpočetní nebo jiné kancelářské techniky. Samostatné řešení složitých
poruch a závad, například sálových rychlotiskáren, serverů s diskovým polem,
víceprocesorových serverů, zajišťování styku s dodavateli počítačové techniky a uvádění
zařízení do provozu. Projektování a řešení požadavků na hardware z hlediska požadavků
provozu.
8. Zpracovávání vodohospodářských studií a záměrů k výstavbě v povodí.
9. Zpracovávání a analýza kodifikačních dat v návaznosti na mezirezortní strukturu norem.
10. Navrhování a úprava nových technologických zařízení a technologických postupů pří
přípravě výzkumu jevů, procesů a materiálů a při řešení výzkumných a vývojových projektů a
úkolů.
11. Komplexní zpracovávání výsledků výzkumných a vývojových projektů a úkolů.
12. Vypracování koncepcí a prognóz péče o vodní díla a stavby k vodohospodářským
melioracím pozemků a o další technická a technologická zařízení s nimi souvisejícími.
11. platová třída
1. Organizační zajišťování technického provozu nebo montáže přenosových prostředků
včetně diagnostických zařízení na úrovni regionální, celostátní a mezinárodní sítě.
2. Vrchní stavební dozor nad veřejnými pracemi regionálního nebo celostátního rozsahu
(stavební dozor).
3. Zajišťování a koordinace rozvoje systémů technických a technologických zařízení včetně
řídících.
4. Zpracovávání rozborů, studií, koncepcí a prognóz rozvoje technických a technologických
zařízení podle potřeb organizace.
5. Tvorba technických projektů pracovních stanic. Stanovování dlouhodobých hardwarových
zajištění. Optimalizace vztahu programového a technického zajištění. Koordinace technické
údržby rozsáhlých počítačových systémů a atypických zařízení výpočetní techniky. Zavádění
a zajišťování provozů nejsložitějších zařízení výpočetních a informačních systémů.
Komplexní koordinace nejsložitějších oprav prostředků výpočetní a informační techniky
včetně počítačových sítí.
6. Zajišťování a koordinace činností cestmistrovského obvodu.
7. Zpracovávání vodohospodářských studií a záměrů zásadních pro změnu povodí.
8. Komplexní koordinace a zajišťování zpracovávání podkladů pro tvorbu národních katalogů
technických norem a externí komunikace při mezinárodní výměně dat.
9. Navrhování a realizace složitých technických zařízení a technologických postupů při
přípravě výzkumu jevů, procesů a materiálů při řešení výzkumných a vývojových projektů a
úkolů.
10. Samostatné zpracovávání výsledků výzkumu dosažených na složitých vědeckých
přístrojích v rámci výzkumných a vývojových projektů a úkolů a navrhování dalších postupů.
11. Vyhledávání nových technických a technologických postupů, laboratorních a
počítačových metod s případným stanovením technického nebo technologického postupu při
výrobě nebo zadávání zakázek při řešení výzkumných a vývojových projektů a úkolů.
12. Stanovování metodik a koncepce provozních činností na dálničních a rychlostních
komunikacích a zásad pro jednotnou aplikaci provádění údržby dálničních komunikací a
mostů.
12. platová třída
1. Stanovování směrů dalšího vývoje a technického rozvoje podle podmínek programového a
systémového vybavení. Vyhledávání a navrhování nejvhodnějších hardwarových studií a
technických analýz problémů složitých systémů výpočetní techniky.
2. Koordinace správy úseku dálnice, zpracovávání programů a plánů péče o dálniční úsek
včetně zajišťování údržby a oprav daného úseku dálnice.
3. Tvorba obecných technických podmínek pro výstavbu, modernizaci silnic a dálnic a
významných vodních toků včetně technických kvalitativních podmínek pro projektování
staveb.
4. Stanovování obecných technických podmínek vodohospodářských činností v celostátním
rozsahu.
5. Zajišťování vývoje a realizace nejsložitějších nových technických zařízení a nestandardních
technologických a laboratorních postupů nezbytných pro řešení výzkumných a vývojových
projektů a úkolů.
6. Navrhování zásad a norem bezpečnosti práce nezbytných při řešení výzkumných a
vývojových projektů a úkolů v oborech s nejvyšší mírou nepředvídatelných bezpečnostních
rizik ohrožení zdraví a života, například v jaderném, chemickém nebo biochemickém
výzkumu.
1.04.09 PRACOVNÍK KRYPTOGRAFICKÉ OCHRANY
8. platová třída

1. Provozování kryptografických prostředků a systémů vyžadujících specializovanou
přípravu.
2. Provádění bezpečnostní správy jednoduchého kryptografického systému.
3. Výroba a testování kryptografického materiálu.
4. Zajišťování komplexní obsluhy speciálních strojů a zařízení výpočetních systémů podle
návodu a provozní dokumentace. Provádění opravárenské a údržbářské činnosti manuálního
charakteru u spojového, technického a technologického zařízení, které není zajištěno
servisním nebo dodavatelským způsobem. Podílení se na odpovídajícím aktivování pracoviště
v případě mimořádných událostí.
5. Organizace a zajišťování dílčího provozu radiokomunikační služby a výpočetní sítě,
zajišťování kódování zpráv. Výkon správy šifry. Lokalizace a odstraňování poruch
speciálního zařízení výpočetních systémů. Spolupráce na odpovídajícím aktivování pracoviště
v případě mimořádných situací.
9. platová třída
1. Komplexní koordinace provozu kryptografického pracoviště.
2. Provádění bezpečnostní správy kryptografických systémů.
3. Provádění specializovaných činností při výrobě, testování nebo evidenci kryptografického
materiálu.
4. Zajišťování složitých odborných úkolů organizace provozu, údržby, oprav, obnovy a
rozvoje radiokomunikačních zařízení na jednotlivých úsecích komunikací. Zajišťování
operativního (dispečerského) řízení složitého provozu zahraničních radiových spojů a
operačního styku s vysílacím střediskem, kódování zpráv. Zajišťování a provádění odborných
a opravářských prací a údržby komplexních technologických zařízení vysílacího střediska
(včetně výpočetních systémů), jejich oživování, uvádění do provozu a testování. Správa
banky dat.
10. platová třída
1. Provádění bezpečnostní správy rozsáhlých a složitých kryptografických systémů.
11. platová třída
1. Provádění bezpečnostní správy rozsáhlých a složitých kryptografických systémů s rezortní působností.
2. Výkon samostatných, vysoce specializovaných odborných činností při výrobě kryptografického materiálu.
12. platová třída
1. Provádění bezpečnostní správy rozsáhlých a složitých kryptografických systémů s celostátní působností.
2. Provádění vysoce specializovaných kryptoanalytických činností s celostátní působností.
3. Navrhování a tvůrčí aplikace nových technologických a metodických postupů při výrobě
kryptografického materiálu.
13. platová třída
1. Provádění bezpečnostní správy rozsáhlých nebo specializovaných kryptografických
systémů s mezinárodní působností.
1.04.10 BALISTIK
8. platová třída

1. Komplexní obsluha měřícího radiolokátoru v rámci výzkumných, vývojových a provozních
zkoušek munice, zbraní a zbraňových systémů.
9. platová třída
1. Komplexní obsluha a údržba vyhodnocovacích přístrojů pro měření balistických veličin
v rámci výzkumných, vývojových a provozních zkoušek munice, zbraní a zbraňových
systémů.
10. platová třída
1. Komplexní analýza balistických veličin všech střel zavedených do Armády České
republiky včetně nově zaváděných v rámci výzkumných, vývojových a provozních zkoušek
munice, zbraní a zbraňových systémů.
1.04.11 DOPRAVNÍ REFERENT
6. platová třída

1. Organizační zajišťování provozu, údržby, oprav, pojištění a hospodárného využívání
dopravních prostředků, mechanizačních prostředků apod. Organizace provozu menšího počtu
osobních automobilů včetně provozu garáží.
7. platová třída
1. Zajišťování dopravy v organizačně složitých podmínkách. Koordinace jízd jednotlivých
stejnorodých vozidel, dopravních a přepravních prostředků a řidičů, popřípadě jiných
zaměstnanců v oblasti dopravy. Organizační zajišťování provozuschopnosti dopravních
prostředků, způsobilosti řidičů a ostatních zaměstnanců v oblasti dopravy. Zajišťování agendy
pojištění v působnosti útvaru dopravy.
2. Samostatná kontrola celkového stavu stejnorodých druhů motorových vozidel před
výjezdem s rozhodnutím o provozu vozidla nebo způsobu provedení oprav.
8. platová třída
1. Organizace velkého rozsahu pravidelných a nepravidelných jízd vozidel a posádek podle
objednávek uživatelů dopravy. Plánování a optimalizace tras.
2. Zajišťování provozuschopnosti, oprav a údržby různorodých dopravních prostředků a
jiných zařízení včetně návrhů na vyřazování starých a pořizování nových. Zajišťování a
plánování údržby a oprav potřebných materiálů a surovin pro provoz dopravy, například
pohonných hmot, maziv a náhradních dílů.
3. Zajišťování dopravy a přepravy velkého množství materiálu, zboží a osob prostřednictvím
cizích dopravců.
9. platová třída
1. Koordinace, usměrňování a komplexní zajišťování přepravy prostřednictvím různých druhů
dopravy (silniční, železniční, vodní, kombinované a další).
2. Usměrňování a koordinace vnitřní technologické dopravy s dopravou cizích dopravců.
3. Zajišťování dopravy a přepravy nebezpečných nákladů.
4. Plánování a optimalizace tras zimní údržby silniční sítě ve vymezeném územním celku.
10. platová třída
1. Plánování a optimalizace tras zimní údržby dálnic a stanovených silnic 1. třídy.
1.04.12 PROJEKTANT, KONSTRUKTÉR
7. platová třída

1. Jednoduché projekční práce podle náčrtků, pokynů nebo běžných postupů. Vypracovávání
výkresů a projekčních podkladů dílčích částí jednoduchých systémů podle dispozic.
2. Vypracovávání výkresů a konstrukčních podkladů.
8. platová třída
1. Zpracovávání projekčních podkladů jednodušších sestav nebo k jednotlivým úsekům
projektů staveb, technologických zařízení nebo uspořádání provozů a provádění složitých
prací v projekci podle rámcových dispozic. Stanovování technických podmínek.
2. Vypracovávání projektových podkladů k jednodušším částem projektů stavebních objektů,
staveb, technologických zařízení a rekonstrukcí nebo uspořádání provozů.
3. Vypracovávání podkladů investorské přípravy staveb pro územní dokumentaci, pro
typizační práce nebo pro rozpočty projektovaných staveb.
4. Zpracovávání projektových dokumentací staveb, které nevyžadují složitější řešení,
například drobných pozemních staveb a montovaných typových objektů z lehkých a
nevelkých dílů nebo běžně používaných konstrukcí a technologií.
5. Projektová řešení jednodušší přenosové a spojovací technologie.
6. Jednoduché projektové práce v oblasti vytápění a elektroinstalace administrativních,
obytných a podobných budov.
7. Zpracovávání jednodušších konstrukčních řešení, stanovování základních technických
podmínek, parametrů a rámcových technických instrukcí, například pro výrobu pomocných
přípravků a nástrojů.
9. platová třída
1. Samostatná řešení dílčích projektových úkolů méně složitých objektů nebo jednodušších
ucelených částí staveb. Vypracovávání složitějších dispozičních a detailních konstrukčních
řešení a technických výpočtů stavebních částí, technologických zařízení a uspořádání
provozů. Zpracovávání rozpočtů stavebních a provozních souborů.
2. Zpracovávání projektových dokumentací montovaných přízemních staveb, jiných
pozemních objektů s jednoduchým založením nebo adaptací složitějších stavebních objektů.
3. Konstrukční řešení výrobků a samostatné navrhování nových modelů, vzorů a tvarů
výrobků nebo částí souborů a celků, například jednoúčelových strojů a zařízení.
10. platová třída
1. Samostatné zpracovávání nebo posuzování projektů staveb, technologických zařízení nebo
uspořádání provozních procesů včetně zpracovávání a projednávání projektových
dokumentací a územně plánovacích podkladů se zainteresovanými orgány a organizacemi.
2. Zpracovávání projektů stavebních a technologických částí.
3. Konstrukční řešení složitých výrobků a zařízení, například technických a technologických
zařízení řízených elektronickými systémy. Samostatná tvůrčí řešení typů, modelů, tvarů a
vzorů. Provádění konstrukčního dozoru.
11. platová třída
1. Samostatné vypracovávání a projednávání přípravných dokumentací a projektů rozsáhlých,
významných a technicky náročných staveb a technologických zařízení včetně jejich
projednávání s příslušnými orgány a organizacemi. Navrhování podstatných změn a
rekonstrukcí provozů a projektů na nové uspořádání provozů s vysokou mechanizací a
automatizací. Zajišťování funkce generálního projektanta na příslušných stavbách a
autorského dozoru.
2. Samostatné tvůrčí řešení konstrukcí nových technických zařízení nebo výrobků založených
na funkčně nových principech, například prototypů nových strojů a zařízení a modernizace
technologického zařízení.
12. platová třída
1. Zpracovávání projektových dokumentací rozsáhlých a složitých investičních celků,
popřípadě jejich nejnáročnějších stavebních a technologických částí.
2. Tvůrčí řešení nejsložitějších konstrukčních úkolů, například konstrukční řešení investičních
celků nebo rozsáhlých technologických celků.
13. platová třída
1. Koordinace přípravy úvodních projektů nejobtížnějších a mimořádně složitých staveb,
progresivních technologických celků a typizačních a podobných prací této úrovně.
2. Zpracovávání a projednávání územně plánovacích podkladů a dokumentací rozsáhlých a
složitých územních celků.
3. Koordinace a tvůrčí řešení nejsložitějších konstrukčních úkolů, například koordinace
skupiny konstruktérů při konstrukčním řešení rozsáhlých investičních celků, unikátních
technologických komplexů a zařízení.
1.04.13 ARCHITEKT (URBANISTA)
10. platová třída

1. Jednoduchá architektonická a urbanistická řešení dílčích částí staveb.
11. platová třída
1. Architektonická a urbanistická řešení jednoduchých staveb na vymezeném území podle
podmínek daných urbanistickou koncepcí a územní projektovou dokumentací. Posuzování
projektových úkolů všech staveb na území města z hlediska urbanistické koncepce oblasti
nebo místa stavby. Řešení rozmístění obytné výstavby, občanské vybavenosti a služeb.
Zpracovávání urbanistických směrnic a podmínek pro stavby a soubory staveb včetně
grafického znázornění.
12. platová třída
1. Architektonické ztvárňování, projektování, plánování a koordinace rozvoje staveb
městských i venkovských oblastí. Posuzování architektonických řešení v oblasti projektové a
investiční činnosti z výtvarného hlediska. Poradenská činnost spojená s doporučováním
nejvhodnějších stavebních slohů a ostatních aspektů výstavby. Vytváření koncepcí
urbanistických řešení a vybavenosti měst a obcí. Zpracovávání programů výstavby pro
podrobné územní plány včetně organizování a projednávání připomínkových řízení.
Zpracovávání urbanistických směrnic a podmínek pro stavby a soubory staveb včetně
grafických znázornění. Posuzování projektových úkolů staveb z hlediska technického,
ekonomického a výtvarného nebo z hlediska urbanistické koncepce oblasti a místa stavby.
13. platová třída
1. Architektonická řešení a projektování velmi složitých staveb a technologických, územních
a urbanistických celků. Metodické usměrňování zpracovávání urbanistických směrnic a
podmínek pro stavby a soubory staveb.
14. platová třída
1. Koordinace zpracovávání urbanistických koncepcí a architektonických řešení oblasti nebo
města. Posuzování nejobtížnějších, nejvýznamnějších a nejrozsáhlejších inženýrských,
architektonických a jiných úkolů výstavby na území z hlediska technické, ekonomické,
výtvarné nebo urbanistické koncepce oblasti nebo města (obce). Koordinace a tvůrčí řešení
projektových a architektonických úkolů, například významných staveb, městských částí,
urbanistických celků.
1.04.14 ZAHRADNÍ ARCHITEKT
7. platová třída

1. Zpracovávání návrhů uspořádání sezónní veřejné zeleně a okrasných záhonů a květin a dohled nad jejich realizací.
8. platová třída
1. Zpracovávání návrhů uspořádání trvalé zeleně, například stromů, keřů, záhonů na veřejných prostranstvích.
9. platová třída
1. Řešení uspořádání obecních a městských veřejných parků, sadů a zahrad. Navrhování
architektonického uspořádání charakterově orientovaných parkových nebo zahradních ploch
jako součástí určitých celků, například výstav, veletrhů, kulturních akcí.
10. platová třída
1. Zpracovávání návrhů architektonických řešení zahrad, parků, sadů a jiných veřejných ploch
včetně poradenské služby. Dohled nad realizací návrhů v praxi. Vypracovávání a realizace
návrhů architektonických řešení výstavních ploch.
11. platová třída
1. Architektonické řešení uspořádání nebo obnovy tradičních a historických parků a zahrad
jako součástí stylově komponovaných celků nebo součástí architektonicko-urbanistických řešení.
12. platová třída
1. Architektonické řešení zahradních a parkových úprav jako součástí historických nebo jinak
významných míst celostátního nebo mezinárodního významu.
DÍL 1.05 SPOLEČNÉ SPECIALIZOVANÉ PRÁCE
1.05.01 PSYCHOLOG
10. platová třída

1. Aplikace poznatků psychologie v podmínkách organizace.
2. Provádění psychologických vyšetření podle standardních metod a pokynů.
3. Navrhování opatření k aplikaci poznatků psychologie při výcviku jednotlivců a skupin.
11. platová třída
1. Samostatné zajišťování prací v psychodiagnostice, poskytování poradenských a
psychoterapeutických služeb. Poskytování psychologického, rozvodového a porozvodového
poradenství. Samostatné provádění psychosociálních vyšetření a diagnostiky
v předmanželské, manželské a rodinné sféře.
2. Poskytování krizové intervence.
3. Kontaktní činnosti zaměřené na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem školní
neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji. Provádění individuálních a
skupinových psychologických vyšetření dětí a mládeže podle stanovených postupů.
4. Vedení výcvikových a dalších programů osobnostního rozvoje a prevence sociálně
patologických jevů u dětí, žáků a studentů. Psychologické poradenství související se
vzděláváním a výchovou dětí, žáků a studentů.
12. platová třída
1. Komplexní zajišťování psychoterapeutických služeb, rodinného, předmanželského a
manželského poradenství. Poskytování edukativního, psychologického i speciálního
poradenství a psychoterapie. Rozvodové a porozvodové poradenství včetně mediace dohod o
porozvodovém uspořádání. Odborná pomoc specialistům poradenské služby v daném regionu.
Práce s rodinami ohroženými alkoholismem a jinými závislostmi, rodinami ohroženými
nezaměstnaností, domácím násilím, s rodinami pečujícími o těžce zdravotně postižené děti
apod. Metodická pomoc sociálním pracovníkům.
2. Poskytování krizové intervence v obzvláště náročných životních situacích.
3. Aplikace klinické psychologie pod vedením odborného pracovníka se specializovanou
způsobilostí, například provádění diferenciální diagnostiky psychických poruch a odchylek,
posuzování vhodnosti a efektu psychoterapie či rehabilitace, odolnosti vůči zátěži z hlediska
zdravotního. Spolupráce při provádění rehabilitace, reedukace a resocializace.
4. Samostatné provádění náročných kontaktních činnosti zaměřených na jedince a skupiny se
zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji.
5. Samostatné provádění individuálních a skupinových psychologických vyšetření dětí, žáků a
studentů.
6. Tvorba metodických a koncepčních materiálů z oblasti psychologického poradenství a
prevence ve školství.
7. Provádění komplexní psychologické diagnostiky a náročného psychologického poradenství
při řešení problémů ve vývoji a vzdělávání dětí, žáků a studentů ve škole a v rodině.
8. Provádění bilanční diagnostiky.
13. platová třída
1. Poskytování nejnáročnějších psychoterapeutických služeb včetně psychologického
poradenství, například řešení obzvláště složitých případů rodin ohrožených sociální patologií,
rodin zasažených nezaměstnaností, domácím násilím, rodin pečujícím o těžce zdravotně
postižených dětí i rodin ohrožených syndromem týraného, zneužívaného či zanedbávaného
dítěte.
2. Tvorba, koordinace a hodnocení nejsložitějších projektů z oblasti vzdělávání a
pedagogicko-psychologické péče o psychický a sociální vývoj, vzdělávání a volbu životní
dráhy jednotlivců a skupin dětí, žáků a studentů.
3. Tvorba zásadních koncepcí systému preventivních a poradenských služeb ve školství.
1.05.02 LABORANT
2. platová třída
1. Mytí, asanace a sterilizace laboratorního skla a aparatur.
2. Obsluha destilačního přístroje.
3. Vedení evidence vzorků.
4. Stanovování sušiny v organických vzorcích.
3. platová třída
1. Příprava jednosložkových roztoků.
2. Provádění dílčích úkonů základních mikrobiologických testů.
4. platová třída
1. Provádění jednoduchých sériových chemických, mikrobiologických a biochemických
analýz včetně základního vyhodnocování.
2. Příprava vícesložkových roztoků.
3. Jednoduchá příprava vzorků pro analýzy hlavních složek.
5. platová třída
1. Ucelené provádění analýz vzorků jednoduchými instrumentálními metodami.
2. Samostatné zakládání a vyhodnocování mikrobiologických pokusů nevyžadující speciální
přístup k bezpečnosti práce v souvislosti s patogenitou organizmů.
3. Vícestupňová příprava vzorků pro analýzy hlavních složek.
6. platová třída
1. Ucelené provádění speciálních analýz vzorků jednoduchými instrumentálními metodami.
2. Vypracovávání ucelených souborů výsledků včetně jejich vyhodnocování a dokumentace.
3. Samostatná vícestupňová příprava a úprava vzorků pro stopovou analýzu.
4. Dekontaminace laboratorního skla pro účely stopové analýzy a pro biologické a
mikrobiologické rozbory vyžadující vysoký stupeň čistoty včetně obsluhy speciální myčky a kontroly kvality procesu.
7. platová třída
1. Samostatné provádění nejsložitějších laboratorních operací, například měření pH,
mineralizace a extrakce včetně základních prací v laboratorním informačním a řídícím systému.
2. Speciální práce na složitých přístrojích včetně ověřování jejich funkce.
3. Dekontaminace speciálního laboratorního skla pro účely ultrastopové analýzy včetně kontroly kvality procesu.
4. Samostatné provádění mikrobiologických rozborů včetně analýz s patogenními
mikroorganizmy kromě původců závažných infekčních chorob.
8. platová třída
1. Samostatné laboratorní práce výzkumného a vývojového charakteru.
2. Příprava základních a pracovních standardních a kalibračních roztoků pro instrumentální
analýzu se zajišťováním plné metrologické návaznosti.
3. Ověřování správné funkce laboratorních přístrojů, jejich nastavování a naprogramování
včetně diagnostiky běžných závad a kontroly kvality procesu.
4. Samostatné provádění laboratorních prací za použití různých metod a vícestupňových prací,
například vícestupňových syntéz, analýz a preparací látek, základní validace přístrojů a metod
včetně prací v laboratorním informačním a řídícím systému.
5. Samostatné provádění laboratorní identifikace semen, klíčenců, škůdců či patogenů.
9. platová třída
1. Provádění specializovaných laboratorních vyšetření biologického materiálu nebo potravin,
například elektroforézou pomocí genetických bílkovinných markérů.
2. Kontrola kvality laboratorních metod a jejich validace v souladu s příručkou kvality laboratoře.
3. Provádění náročných laboratorních prací za použití více speciálních přístrojů s různým
programovým vybavením včetně pokročilé diagnostiky závad a jejich odstraňování v rozsahu
doporučeném výrobcem a zajišťování náležitého stavu metrologického ověření.
1.05.03 PŘÍRODOVĚDNÍ ANALYTIK-DIAGNOSTIK
10. platová třída

1. Rozvoj, navrhování a zavádění nových laboratorních metod a provádění zvlášť náročných
biologických chemických a fyzikálně-chemických analýz, například při vyšetřování
přítomnosti geneticky modifikovaných organizmů nebo při kontrole potravin.
11. platová třída
1. Stanovování způsobů provádění a vyhodnocování individuálně indikovaných laboratorních
vyšetření, například biochemických, chemických, hematologických, imunochemických,
imunologických, imunohematologických, toxikologických, mikrobiologických,
radioizotopové analýzy, monitorování hladiny léčiv a toxických látek a vstupů do půdy a do potravního řetězce.
2. Hodnocení závěrů analýz údajů státního zdravotního dozoru a navrhování opatření orgánu
ochrany veřejného zdraví včetně provádění těchto analýz.
3. Provádění a vyhodnocování individuálních laboratorních analýz při použití speciálních
citlivých metod analytické chemie. Vývoj, ověřování, příprava a aplikace metodik pro laboratorní analýzy.
4. Zadávání nebo provádění speciálních odběrů vzorků a laboratorních analýz pro zjišťování
stavu povrchových a podzemních vod, sedimentů a bioty, léčiv, léčivých přípravků,
diagnostik, biologického materiálu, půdy, hnojiv a krmiv, přebírání a kontrola výsledků laboratorních prací.
5. Provádění speciálních odběrů a chemických a biologických vyšetřování vzorků životního a
pracovního prostředí a biologického materiálu a fyzikální měření v souvislosti s ochranou a podporou veřejného zdraví.
12. platová třída
1. Provádění náročných a vysoce specializovaných analýz a diagnóz v oblasti státního
zdravotního dozoru, posuzování výsledků měření pro monitorování vztahu zdravotního stavu
obyvatel a faktorů životního a pracovního prostředí, příprava podkladů pro hodnocení zdravotních rizik.
2. Provádění náročných chemických analýz a hodnocení v ochraně ovzduší, v ochraně půdy a
vstupu do půdy, v oblasti kontroly potravin, v oblasti státního monitoringu kvality ovzduší a
půdy nebo v oblasti státního monitoringu potravin, příprava a aplikace metodik analýz a
monitorování s celostátní působností.
3. Hodnocení výsledků laboratorních analýz, zpracovávání podkladů pro zprávy o stavu
povrchových a podzemních vod a toxických látek v půdě a vstupů do půdy a do potravního
řetězce. Vývoj, odzkoušení a zavádění metod speciálních odběrů a analýz.
4. Provádění náročných chemických, fyzikálně-chemických, imunochemických a
biologických analýz v oboru farmacie v rámci státního dozoru nad výrobou a uváděním léčiv
do oběhu a kontroly trhu s léčivými přípravky. Vývoj, odzkoušení a zavádění nových metod analýz.
13. platová třída
1. Provádění náročných ojedinělých analýz a diagnóz v oborech buněčné, molekulární a
jiných oborech ochrany a podpory veřejného zdraví, farmacie, ochrany půdy a vstupů do půdy nebo potravin.
2. Provádění vysoce náročných ojedinělých chemických a fyzikálně-chemických analýz
v oblasti monitorování kvality ovzduší a půdy nebo v oblasti kontroly potravin pomocí zvláště
citlivých speciálních analyzátorů, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializace v oboru
včetně výchovy a dalšího vzdělávání specialistů. Příprava a aplikace metodik analýz a
koncepce rozvoje a optimalizace monitorovacích sítí s mezinárodní působností.
3. Zpracovávání koncepcí rozvoje a optimalizace monitorovacích sítí pro zjišťování stavu
povrchových a podzemních vod včetně mezinárodní spolupráce.
4. Provádění náročných ojedinělých analýz v oboru farmacie nebo v oboru analýz potravin
v rámci státního dozoru nad výrobou a uváděním léčiv nebo potravin do oběhu nebo kontroly
trhu s léčivými přípravky, příprava a aplikace metodik analýz a tvorba koncepce rozvoje
v rámci sítí s mezinárodní působností. Vývoj, odzkoušení a zavádění nových metod analýz.
5. Tvorba koncepce, koordinace a metodické usměrňování pověřené oblasti mezinárodních
kruhových (kontrolních) testů shody v rámci vícestranných mezinárodních dohod nebo Evropské unie.
1.05.04 KAPLAN
11. platová třída
1. Poskytování duchovní služby ve vězeňských, zdravotních, sociálních a jiných zařízeních
včetně zajišťování styku s jednotlivými církvemi.
12. platová třída
1. Metodická a koordinační činnost v oblasti duchovní služby ve vězeňských, zdravotních,
sociálních a jiných zařízeních. Koordinace regionální problematiky duchovní služby v návaznosti na související odvětví.
13. platová třída
1. Tvorba zásadních koncepcí duchovní služby a její řízení ve vězeňských, zdravotních,
sociálních a jiných zařízeních. Systémová koordinace duchovní služby s přesahem do
souvisejících sociálně-společenských oblastí. Synchronizace duchovních aktivit na
mezinárodní úrovni s účastí na systémovém řešení evropské multikulturní problematiky.
DÍL 1.06 SPOLEČNÉ PROVOZNÍ, VÝROBNÍ A ŘEMESLNÉ PRÁCE
1.06.01 DOMOVNÍK
2. platová třída

1. Udržování, mytí a čištění společných prostorů v objektech, například chodeb, schodišť
včetně chodníků, zelených pásů apod.
3. platová třída
1. Běžné domovnické práce, obsluha vytápění a jednodušší údržba celých objektů a jejich zařízení.
2. Otevírání a zavírání objektů, obsluha hlavních energetických uzávěrů, výměna žárovek a
pojistek, dozor nad správným používáním společných zařízení objektů.
4. platová třída
1. Domovnické práce včetně odborných řemeslných prací při opravách a údržbě domovních,
popřípadě ubytovacích objektů menšího rozsahu a technického vybavení, například
údržbářské práce, zahradnické, sklenářské, zednické a zámečnické práce.
1.06.02 POSEL
1. platová třída

1. Podávání a doručování listovních zásilek a balíčků o hmotnosti do 5 kg.
2. Pochůzky ve vnitřním a vnějším styku úřadů a organizací.
2. platová třída
1. Pochůzky převážně ve vnějším styku úřadů a organizací, podávání a doručování peněz,
listovních zásilek a balíků o hmotnosti nad 5 kg včetně drobných nákupů (kancelářských potřeb apod.).
1.06.03 ROZMNOŽOVAČ
1. platová třída

1. Rozmnožování (kopírování) dokumentací menších formátů (do A2) na světlotiskových strojích.
2. Obsluha adresovacích strojů, ražení údajů na štítky a tisk na formuláře různých formátů.
2. platová třída
1. Rozmnožování (kopírování) dokumentací velkých formátů v rámech i při používání
obloukových světelných zdrojů.
2. Rozmnožování na termografech nebo elektrostatickou cestou (na strojích typu Apeco apod.).
3. platová třída
1. Rozmnožování (kopírování) dokumentací velkých formátů v rámech při vícebarevném soutisku.
2. Rozmnožování (kopírování) na diasografických strojích s připojeným snášecím zařízením.
4. platová třída
1. Rozmnožování (kopírování) technických a jiných informací a výkresových dokumentací na
rotačních xerografických strojích s rychlostí kopírování nad 1 500 kopií za hodinu s
připojeným snášecím zařízením. Pořizování oboustranných kopií včetně volby rozměrů
zmenšení. Nastavování, obsluha a běžná údržba strojů.
2. Rozmnožování (kopírování) dokumentací, technických a jiných informací na
automatických diasografických linkách a strojích s připojeným snášecím zařízením,
zhotovování transparentních kopií včetně seřizování a běžné údržby strojů.
3. Vykonávání jednoduchých knihařských prací.
1.06.04 SKLADNÍK
2. platová třída

1. Příjem, skladování a příprava expedice zboží (výrobků) ve skladech podle pokynů,
popřípadě obsluha mechanizačních prostředků. Účast při soupisech zboží (výrobků) a inventarizacích.
3. platová třída
1. Samostatný příjem, skladování, ošetřování a výdej zboží a materiálu ve vnitropodnikových
skladech. Příprava expedice zásilek podle dodávkových rozpisů a odpovědnost za jejich
úplnost. Vedení předepsané evidence a účast při provádění inventur.
4. platová třída
1. Organizace prací při kompletaci zboží a materiálu pro odběratele výběrem z jednotlivých
palet podle počítačem zpracovaných sestav. Odstraňování běžných funkčních poruch
mechanizačních prostředků. Provádění inventarizací, vedení předepsané evidence, provádění
soupisů zásob a vystavování protokolů pro reklamační řízení.
5. platová třída
1. Organizace příjmu, skladování, ošetřování a výdeje zboží nebo surovin v širokém
sortimentu včetně vstupní i výstupní kontroly. Udržování stavu zásob podle údajů z počítače a
navrhování likvidace nadnormativních zásob. Hospodaření s vratnými obaly. Provádění
inventur včetně vedení předepsané evidence. Běžná údržba mechanizačních prostředků a
ostatního skladového zařízení.
6. platová třída
1. Organizace a kontrola druhových a kvantitativních přejímek zboží, jejich uskladňování na
volná paletizační místa programově určená příkazem počítače. Obsluha zakladačů
s programově řízeným skladovacím režimem.
1.06.05 STROJNÍK-TOPIČ
2. platová třída

1. Obsluha výměníkové stanice bez automatické regulace o výkonu do 2,2 MW (1,9 Gcal/h)
regulace teploty sekundárního okruhu.
2. Obsluha redukční stanice dálkového vytápění.
3. platová třída
1. Obsluha kotlů v nízkotlakých kotelnách III. kategorie (kotelny se jmenovitým tepelným
výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a vyšší do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů
do 0,5 MW a kotelny se součtem jmenovitých výkonů kotlů větším než 100 kW do součtu
jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW).
2. Obsluha výměníkových a předávacích stanic s částečnou automatickou regulací a tepelným
výkonem vyšším než 2,2 MW do celkového výkonu 5,8 MW.
3. Obsluha redukčních stanic o hmotnostním průtoku nad 16,7 kg/s (60 t/h).
4. Obsluha a údržba strojních a rozvodných soustav malých lázeňských a rehabilitačních
zařízení s bazénem a ohřívanou vodou nebo s vanovými a sprchovými boxy a dalšími
procedurami (výměníková čerpací a filtrační zařízení s případnou úpravou vody).
4. platová třída
1. Obsluha kotlů v nízkotlakých kotelnách II. kategorie s automatizovanými regulačními
prvky (kotelny se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů od 0,5 MW do 3,5 MW).
2. Obsluha teplovodního nebo horkovodního kotle o výkonu do 5,8 MW nebo parního kotle
s množstvím vyrobené páry do 8 t/h.
3. Obsluha výměníkových a předávacích stanic s plně automatizovanými regulačními prvky
s výkonem nad 5,8 MW.
4. Zajišťování provozu celých zařízení pro výrobu ledu a chladicích zařízení pro ledovou
plochu, údržba a seřizování strojního zařízení ve strojovně (kompresory, výbušné motory,
agregáty pro nouzové osvětlení, čerpadla apod.).
5. Obsluha kompresorových stanic o objemovém průtoku nad 2,8m3/s do 8,3m3/s (od 10 000
m3/h do 30 000 m3/h) za normálních podmínek.
6. Obsluha a údržba klimatizačních zařízení sestávajících z topných a chladicích elementů
(chladicí výkon cca 3,5 MW), seřizování termostatů vstupní vody, předehřívačů lehkých
topných olejů a uzavírání armatur na okruzích topného média.
7. Obsluha a běžná údržba strojních a rozvodných soustav plaveckého bazénu nad 20 m délky
s ohřívanou vodou nebo středních lázeňských zařízení s běžnými vodoléčebnými procedurami
(horký vzduch, pára, sauna apod.), čerpací, filtrační, výměníkové, klimatizační
stanice, úprava a provádění zkoušek vody.
5. platová třída
1. Obsluha kotlů v nízkotlakých kotelnách I. kategorie se součtem jmenovitých tepelných
výkonů nad 3,5 MW s plně automatizovanými regulačními prvky.
2. Řízení provozu a obsluha parního kotle nebo více kotlů s celkovým množstvím vyrobené
páry do 60 t/h nebo horkovodních kotlů o celkovém jmenovitém výkonu do 35 MW.
3. Zajišťování provozu komplexů strojoven krytých zimních stadionů s vytápěním a
klimatizací všech prostor s náhradními zdroji elektrické energie při výrobě a údržbě ledové
plochy (první strojník).
4. Zajišťování provozu a obsluha energetických zařízení zařazených do technologických
procesů velkých čistíren odpadních vod při likvidaci a využití kalového plynu, pro výrobu
tepla nebo elektrické energie (kompresorové stanice kalového plynu, tepelné strojovny,
výlučníkové stanice, úpravny vody, plynové turbiny, generátory).
5. Zajišťování provozu, údržba a opravy velkých klimatizačních zařízení sestávajících z
parovodních nebo teplovodních kotlových jednotek o výkonu cca 8,1 MW (6 Gcal/h),
turbokompresorů, chladicích směsí, klimatizačních jednotek včetně jejich příslušenství.
6. Zajišťování provozu strojních zařízení velkých plaveckých nebo lázeňských zařízení s více
bazény a speciálními vodními nebo vodoléčebnými zařízeními.
7. Zajišťování provozu, údržby a oprav složitých technologických zařízení velkoskladů PHM,
například poloautomatických strojoven, obsluha příjmových a výdejových terminálů.
6. platová třída
1. Řízení provozu a obsluha parního kotle nebo více kotlů s celkovým množstvím vyrobené
páry nad 60 t/h nebo horkovodních kotlů o celkovém jmenovitém výkonu nad 35 MW.
2. Zajišťování provozu, údržba a opravy automatizovaných a poloautomatizovaných
klimatizačních zařízení pro velmi rozsáhlé objekty o výkonu tepelných zdrojů cca 11,6 MW
(10 Gcal/h), turbokompresorů, chladicích věží, klimatizačních jednotek a jejich příslušenství.
7. platová třída
1. Řízení provozu středotlakého tepelného zdroje s instalovaným výkonem nad 180 MW.
1.06.06 UKLÍZEČ
1. platová třída

1. Běžný úklid, zametání, utírání prachu, větrání místností, vynášení odpadků, čištění nábytku
a zařízení, čištění koberců vysavačem, vytírání podlah například PVC a dlaždic.
2. platová třída
1. Mechanické mytí, drátkování a leštění podlah, čištění osvětlovacích těles, mechanické
klepání koberců, čištění, úklid a dezinfekce klozetů.
2. Čištění oken (i zdvihových) včetně jednoduchých ventilací, zrcadel, přepážek nebo stěn s
olejovým nátěrem, dlaždicemi apod.
3. platová třída
1. Úklidové práce v interiérech historických objektů, prohlášených za kulturní památku
s vysokými nároky na památkovou ochranu.
1.06.07 VÁŽNÝ
1. platová třída

1. Vážení zásilek na mostových vahách a vedení požadované evidence.
2. platová třída
1. Obsluha automatické programovatelné váhy pro vážení nákladu na kolejových nebo
kolových dopravních prostředcích v příjmu a expedici. Zakládání programů do paměťového
systému, vyznačování potřebných údajů (váhových tříd, druhů vážení, druhů, tvarů a čísel
vozů, údajů o zásilkách apod.) a vážení a kontroly výsledných údajů.
1.06.08 VRÁTNÝ
1. platová třída

1. Kontrola příchodů a odchodů pracovníků i návštěvníků včetně poskytování informací a
namátkové kontroly příručních zavazadel odcházejících. Kontrola příjezdů a odjezdů všech
druhů vozidel ve vrátnici.
2. Výdej klíčů, zavírání a otevírání objektů, provádění obchůzek objektů, sledování
bezpečnostních signalizačních zařízení.
2. platová třída
1. Kontrola a evidence příjezdů a odjezdů dopravních prostředků z uzavřených areálů, hlídání,
střežení a bezpečnostní dohled na parkovištích.
3. platová třída
1. Kontrola a evidence příjezdů a odjezdů dopravních prostředků s náročným režimem pro
vstup, pohyb po areálu a jeho opouštění, spojená s inkasem peněz, hlídáním, střežením a
bezpečnostním dohledem na parkovištích.
1.06.09 ŘIDIČ MOTOROVÝCH VOZIDEL
4. platová třída

1. Řízení, údržba a běžné opravy motorových vozidel, jejichž největší přípustná hmotnost
nepřevyšuje 3 500 kg.
5. platová třída
1. Řízení, údržba a běžné opravy motorových vozidel pro dopravu nákladů, jejichž největší
přípustná hmotnost převyšuje 3500 kg avšak nepřevyšuje 12 000 kg.
6. platová třída
1. Řízení, údržba a opravy motorových vozidel pro přepravu osob, která mají více než 8 míst
k sezení kromě místa řidiče a jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 5 000 kg..
2. Řízení, údržba a opravy motorových vozidel pro přepravu nákladů, jejichž nejvyšší
přípustná hmotnost převyšuje 12 000 kg.
7. platová třída
1. Řízení, údržba a opravy jízdních souprav složených z motorového vozidla pro přepravu
nákladů, jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 12 000 kg a přípojného vozidla,
jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 10 000 kg.
2. Řízení, údržba a opravy tahačů s nákladním návěsem, jejichž maximální přípustná
hmotnost převyšuje 20 000 kg.
3. Řízení, údržba a opravy motorových vozidel pro přepravu osob, která mají více než 8 míst
k sezení kromě řidiče a jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 5 000 kg.
1.06.10 MANIPULAČNÍ DĚLNÍK
1. platová třída

1. Ruční manipulace s hmotami, materiály, polotovary a výrobky nebo zbožím o hmotnosti do 15 kg.
2. Obsluha jednotlivých dopravníků a násypek.
2. platová třída
1. Ruční manipulace s hmotami, materiály, polotovary a výrobky nebo zbožím o hmotnosti od 15 kg do 50 kg.
2. Nakládání a skládání přepravovaných hmot, výrobků nebo zboží na vozidlo (závozník).
3. platová třída
1. Ruční přesun hmot, polotovarů a výrobků o hmotnosti nad 50 kg.
2. Ruční manipulace a přenášení těžkých kusů nábytku, trezorů, strojů a zařízení.
3. Manipulace s předměty a materiálem s použitím mechanizačních prostředků.
4. Ruční manipulace s uměleckými díly a výstavním fundusem vysoké umělecké hodnoty.
1.06.11 BEZPEČNOSTNÍ PRACOVNÍK
4. platová třída

1. Ozbrojená ochrana a střežení objektů a zařízení, popřípadě obchůzky se služebním psem včetně péče o psa.
2. Provádění obchůzek a obsluha bezpečnostního systému včetně kamerového,
vyhodnocování a sledování snímání okolí budov, archivace nasnímaných záznamů.
3. Provádění běžných úkonů zaměřených na péči a dohled ve školském nebo jiném zařízení
ve večerních a nočních hodinách.
5. platová třída
1. Ozbrojená ochrana a střežení objektů a vedení předepsané evidence, zajišťování činností
spojených se zvýšenými stupni bojové pohotovosti, dispečinku havarijní služby, provádění obchůzek objektů.
2. Samostatný výkon dozorčí a strážní služby se služebním psem ve vojenských objektech.
3. Ozbrojená ochrana a střežení výbušnin, zbraní nebo hořlavin.
4. Ozbrojená ochrana objektů soustřeďujících vyšší finanční, umělecké nebo historické hodnoty.
6. platová třída
1. Ozbrojený doprovod peněžních zásilek a cenin.
2. Ozbrojená ochrana a střežení důležitých objektů s velkým množstvím výbušnin, zbraní
nebo hořlavin (základny a sklady munice nebo pohonných hmot).
7. platová třída
1. Speciální ozbrojená individuální ochrana.
1.06.12 TELEFONISTA
2. platová třída

1. Obsluha pobočkových telefonních ústředen, telefaxů, popřípadě poskytování informací o
příslušnosti a telefonních linkách pracovišť a zaměstnanců.
3. platová třída
1. Obsluha pobočkových telefonních ústředen, telefaxů včetně evidence hovorů a
telekomunikačních služeb.
5. platová třída
1. Obsluha vybraných tranzitních telefonních ústředen a uzlů dokumentačního spojení.
6. platová třída
1. Samostatné odborné instradování a kartování podaných zásilek telegramů a zpráv na
spojovacím uzlu.
7. platová třída
1. Koordinace a kontrola provozu na pracovištích tranzitních telefonních ústředen.
2. ČÁST
DÍL 2.01 DOPRAVA
2.01.01 DĚLNÍK V DOPRAVĚ
2. platová třída

1. Vymývání vnitřku nákladních železničních vozů, nákladních silničních vozidel (mrazicí
vozy apod.) a dezinfekčních ramp.
2. Obsluha mechanizovaného tlakového mycího zařízení povrchu letadel.
3. Úklid a dezinfekce vnitřních prostor letadel, ošetření pilotní kabiny a speciálních
prostor letadel, vybavení letadel speciálními a vybranými nouzovými prostředky.
3. platová třída
1. Čištění a vymývání otevřených skladovacích nádrží, palivových nádrží letadel,
velkých tanků (podzemních nádrží) a mobilních cisteren od pohonných látek, olejů,
chemikálií, asfaltu, dehtu apod.
2.01.02 SILNIČÁŘ
3. platová třída

1. Ruční zemní práce při úpravě terénu nebo výkopy struh a jam pro sloupky dopravního značení.
2. Údržba dopravních značek, ruční čištění směrových sloupků a značek, stavění sněhových plotů, zábran apod.
3. Sečení travních porostů ruční motorovou sekačkou.
4. platová třída
1. Zasekávání vysprávek, provádění výkopů rýh a jam s pažením.
2. Provádění vysprávek obalovaným materiálem.
5. platová třída
1. Provádění stavební údržby silnic, dálnic, jejich součástí a příslušenství.
2. Opravování a osazování svodidel.
3. Provádění stavebních oprav propustků a mostů.
4. Strojní vodorovné značení vozovek s obsluhou a údržbou stříkacího zařízení.
5. Řízení, obsluha a běžná údržba stavebních mechanizačních prostředků, například
samopojízdných zhutňovacích statických válců se šířkou běhounu do 2 m, strojů na řezání
živičných a betonových koberců, lopatových rypadel do 2 m3obsahu lopaty.
6. Řízení traktorů s přídavnými zařízeními odvětvovačích strojů, štěpkovacích strojů,
seřezávání krajnic vozovek, hloubení příkopů a sekání travních porostů (strojně).
6. platová třída
1. Provádění stavebních oprav mostů o délce 10 a více metrů.
2. Zakládání dlažeb na křižovatkách a klopených úsecích silnic.
3. Provádění výsprav vozovek například tryskovou metodou.
7. platová třída
1. Provádění oprav vozovek speciálními silničními pracovními stroji řízenými počítačem
(velká výspravková souprava) s možností technologických korekcí programu a s přesným
elektronickým dávkováním materiálu.
2.01.03 LETECKÝ MECHANIK
4. platová třída

1. Demontáž agregátů z letecké techniky, čištění prostorů, v nichž jsou uloženy, jejich opětné
usazování, dotahování a zajišťování, zapojování vzduchové, kyslíkové a dusíkové instalace,
nabíjení a vybíjení kanonů, kulometů, zavěšování pum a raket.
5. platová třída
1. Technické ošetřování letecké techniky a letecké munice při provozu a stání, například připojování pozemního zdroje, vizuální kontrola letecké techniky a letecké munice.
2. Montáž podvozků letecké techniky, kontejnerů a odpalovacích zařízení letecké munice a jejich seřizování.
6. platová třída
1. Průletové technické prohlídky letecké techniky s odstraňováním závad hlášených posádkou.
2. Výměna agregátů (motorů, kanónů, kulometů, střeleckých stanovišť, letecké munice) se
zapojováním pomocných zařízení a celé instalace včetně seřizování.
7. platová třída
1. Provádění motorových zkoušek pístových motorů před předáním letounů k letu se
zjišťováním příčin závad a s určováním způsobů jejich odstraňování.
2. Přezkušování a odstraňování závad včetně seřizování systémů letecké výzbroje, například
přezkušování a seřizování kanónů, kulometů, zámků a závěsníků.
8. platová třída
1. Provádění nejsložitějších výměn agregátů letecké techniky nebo jejich částí, vyhledávání
závad a jejich odstraňování.
2. Zjišťování a odstraňování závad a poškození letadel a jejich systémů, například posilovačů
a zatěžovačů řízení, přistávacích zařízení, palivových, hydraulických, vzduchových,
odmrazovacích, výškových, střeleckých a bombardovacích systémů, s rozhodováním o jejich
provozuschopnosti včetně případné organizace práce leteckých mechaniků.
3. Provádění motorových zkoušek reaktivních (proudových) motorů před předáním letounů k
letu se zjišťováním příčin závad a s určováním způsobů jejich odstraňování.
4. Zajišťování a provádění příprav, ošetřování a provozu palubních komplexů, soustav,
systémů a zařízení letecké techniky.
5. Technické a organizační zajišťování specializovaných prací při odbavení letadla.
6. Zhotovování fotografické dokumentace pomocí speciálního vybavení.
9. platová třída
1. Výkon specializovaných prací při údržbě a opravách palubních komplexů, speciálního
vybavení, metrologických, diagnostických a kontrolních zařízení.
2.01.04 MECHANIK LETADLOVÝCH PŘÍSTROJŮ
4. platová třída

1. Demontáž a mechanická montáž elektrických, radiových, zaměřovacích,
radiolokačních agregátů, nastavení polohy podvozku, klapek a bombardovacích zařízení.
5. platová třída
1. Montáž systémů letecké výzbroje, elektrického a speciálního vybavení, radiového a
radiolokačního vybavení na leteckou techniku.
2. Přezkušování systémů jednotlivých odborností se seřízením elektrických, radiových,
radiolokačních zařízení a letecké výzbroje na letecké technice.
6. platová třída
1. Montáž, oprava a seřízení systémů letecké výzbroje, elektrického a speciálního
vybavení, radiového a radiotechnického vybavení, seřízení dálkových přenosů typu selsyn a
magnesyn. Lokalizace a odstranění závad v elektrických obvodech pracujících na
principu změny indukčnosti v můstkovém zapojení (otáčkoměr, horizont, dálkoměr,
průtokoměr, výškoměr apod.).
7. platová třída
1. Přezkoušení a odstranění závad včetně seřízení kursových, zaměřovacích a navigačních
systémů letecké techniky. Přezkoušení a seřízení elektromechanických, radiových,
zaměřovacích, lokačních a optických zařízení (výškoměry, umělé horizonty, zapisovače,
testery, zaměřovače, radiostanice, radiolokátory apod.).
8. platová třída
1. Provádění veškerých oprav obnovujících celkový regurs letecké techniky, lokalizace
závad a jejich odstranění ve složitých systémech řízení, seřizování a přezkušování
systémů.
2.01.05 ŘIDIČ MOTOROVÝCH VOZÍKŮ
2. platová třída

1. Řízení, denní ošetřování a běžné opravy akumulátorových nebo motorových vozíků,
případně s vlekem, uvnitř závodu včetně manipulace s náklady.
3. platová třída
1. Řízení, denní ošetřování a běžné opravy jeřábových vozíků včetně obsluhy zvedacího
zařízení.
2. Řízení, denní ošetřování a běžné opravy motorových vozíků s přídavnými a doplňkovými
zařízeními a mechanizmy při jízdě na veřejných komunikacích včetně manipulace s břemeny.
2.01.06 STROJVEDOUCÍ
5. platová třída

1. Řízení a údržba lokomotiv při přepravě materiálu a zboží na vlečkách a při posunu uvnitř organizace.
6. platová třída
1. Řízení a údržba lokomotiv při posunu na železnici a v ostatních organizacích dopravy.
7. platová třída
1. Řízení a údržba lokomotiv na vlečkách se složitým provozem navazujících na hlavní trať.
2.01.07 TRAŤOVÝ DĚLNÍK
2. platová třída

1. Demontáž pražců, kolejí a výhybek.
2. Čištění příkopu železniční tratě s úpravou svahu a spádu.
3. platová třída
1. Oprava výšky a směru kolejí a výhybek, kontrola stykových komor, výměna spojek,
izolačních vložek a upevňovadel, oprava rozchodu koleje, podbíjení pražců ruční
elektrickou podbíječkou za provozu.
2. Úplná výměna kolejového lože, výměna kolejových polí, kolejí a výhybek včetně strojního
čištění štěrkového lože, montáž kolejových polí a výhybek včetně jejich regenerace,
směrová a výšková úprava koleje.
4. platová třída
1. Montáž a osazení pojízdné kolejnice na točně.
2. Kontrola uložení mostnic na mostních konstrukcích, kontrola přímého uložení kolejnic na
mostech a mostních provizoriích, kontrola pojistných úhelníků.
2.01.08 TRAŤOVÝ STROJNÍK
4. platová třída

1. Řízení, obsluha, údržba motorového víceúčelového vozíku, například motorového
univerzálního vozíku. Montáž, údržba, obsluha a opravy přídavných zařízení při jejich
střídavém používání.
5. platová třída
1. Obsluha zařízení odklizovacího stroje, například pro odklízení nečistot a sněhu z
kolejiště a řízení čety při obsluze, údržbě a běžných opravách stroje.
6. platová třída
1. Řízení, obsluha a údržba včetně seřízení a nastavení parametrů automatických strojů
pro současné podbíjení pražců, úpravu směru a nivelaci koleje a výhybek.
7. platová třída
1. Řízení chodu, seřizování a řízení oprav automatického stroje pro komplexní rekonstrukci
železničních tratí včetně nivelety a směru koleje technologií oddělené pokládky pražců a
kolejnic kontinuálním způsobem a stroje vyšších typů, například pokladač kolejových polí
nebo stroj pro úpravu pláně s laserovým naváděcím systémem.
2.01.09 POSUNOVAČ
5. platová třída

1. Posun s železničními vozy rozchodu 900 mm a více, jejich vyvěšování a svěšování s
obsluhou brzd jednotlivých vozů nebo jejich skupin, zadržování spouštěných a
odrážených vozů, zajišťování vozů proti ujetí, dávání a opakování návěstí, popřípadě
obsluha kolejových brzd.
2. Doprovod nákladních průběžně i ručně brzděných vlaků s prohlídkou a střežením
přikázaných vozů a se zjišťováním, zda jsou způsobilé k jízdě, provádění posunu ve stanicích
na určené trati, svěšování a rozvěšování vozů a účast na zkoušce brzdy (průvodčí
nákladních vlaků).
6. platová třída
1. Organizace a výkon posunu v přiděleném obvodu železniční stanice nebo vlečky s
rozhodováním, které vozy odrážet a s kterými nutno najíždět včetně těchto prací.
2.01.10 ŘÍDÍCÍ LETOVÉHO PROVOZU
7. platová třída

1. Samostatné řešení dílčích úkolů při zabezpečení letového provozu.
2. Zajišťování provozuschopnosti a technické spolehlivosti systému spojovací, radiové
a výpočetní techniky střediska řízení letového provozu.
8. platová třída
1. Sběr, vyhodnocování a distribuce informací při řízení letového provozu, plánování letového
provozu ve stanoveném rozsahu, přenos dat systému řízení letového provozu.
10. platová třída
1. Samostatné řešení dílčích úkolů spojených se zabezpečováním letového provozu.
2. Zajišťování nepřetržitého spojení orgánů letištního stanoviště řízení letů s osádkami letadel.
11. platová třída
1. Vedení přehledu o letovém provozu s podílem na řízení letového provozu ve stanoveném
prostoru, korespondence s osádkami letadel.
2. Kontrolní činnost a šetření událostí ve službě řízení letového provozu.
3. Komplexní radiolokační řízení letového provozu ve stanoveném rozsahu odpovědnosti,
koordinace letového provozu se všemi uživateli vzdušného prostoru, řešení situací s osádkami
letadel (řídící přistání, radarový řídící).
12. platová třída
1. Tvorba koncepce technického zabezpečení střediska řízení letového provozu, komplexní
zajišťování vzdušného i pozemního spojení, přenosu a zobrazení radiolokační a
radionavigační informace a automatizovaných systémů plánování a řízení letů pro orgány
střediska řízení letového provozu.
2. Komplexní radiolokační řízení letadel při zabezpečování obrany území a vzdušného
prostoru České republiky, zajišťování bezpečnosti letového provozu ve stanoveném prostoru odpovědnosti.
2.01.11 LETECKÝ TECHNIK
9. platová třída

1. Zajišťování údržby a oprav palubních komplexů, speciálního vybavení, metrologických,
diagnostických a kontrolních zařízení.
10. platová třída
1. Výkon vysoce specializovaných prací při zajišťování řádného technického stavu veškerých
palubních komplexů, systémů, soustav a zařízení letecké techniky.
2. Realizace spojení se službami řízení letového provozu, odpovědnost za informační vstupy a
výstupy z letounu, kontrola a zajišťování provozu spojovacího zařízení letounu (palubní radista).
11. platová třída
l. Komplexní zajišťování provozu a oprav letecké techniky a koordinace inženýrskoletecké
služby a zabezpečení v oblasti jednotlivých odborností (draky a motory, elektrické a speciální
vybavení, letecká výzbroj, radiové a radiotechnické vybavení, optoelektronika).
2. Vydávání odborných technických předpisů změnové služby vlastní i výrobce. Ověřování
technologických postupů na letecké technice pro jednotlivé odbornosti v oblasti odborných
leteckých předpisů. Inspekční a kontrolní činnost v oblasti tvorby, vedení a použití letecké
technické dokumentace.
12. platová třída
1. Tvorba koncepce technického provozu letecké techniky a pozemního příslušenství.
Stanovování způsobu výběru a provozování letecké techniky, vyhodnocování technické
způsobilosti, navrhování a realizace opatření ke zvýšení spolehlivosti, provozuschopnosti a
bezpečnosti.
2.01.12 PRACOVNÍK LETIŠTNÍHO, LETIŠTNÍHO PROVOZNÍHO A
RADIOTECHNICKÉHO ZABEZPEČENÍ

7. platová třída
1. Samostatné řešení odborných specializovaných prací v oblasti letištního zabezpečení,
lokalizace závad, jejich odstranění, kontrola provedených oprav v dílnách (mechanik letky
letištního zabezpečení).
2. Provozní přezkušování, seřizování, lokalizace závad a jejich odstraňování u prostředků
radiotechnického zabezpečení letectva, radiostanic, přenosových zařízení, automatizovaných
a zobrazovacích systémů.
3. Organizování přípravy letištní provozní techniky k zabezpečení provozu letadel a systémů
k jejich ošetřování, přezkušování, doplňování a vyzbrojování.
4. Řízení údržby, přípravy a přísunu souprav, vybavení a náhradních dílů letadel a munice
k zabezpečení provozuschopnosti letadel a jejich bojové připravenosti.
5. Zajišťování bezchybného stavu a úplnosti padákové záchranné a výsadkové techniky,
doplňování a opravy zařízení padákových a výsadkových cvičišť a trenažerů, plnění úkolů v pátrací službě.
6. Komplexní materiální zajišťování údržby a oprav palubních komplexů, systémů a zařízení
a náhradních dílů letadel.
8. platová třída
1. Zajišťování odborných specializovaných prací v oblasti letištního zabezpečení k zajištění
provozu, údržby, oprav pohybových ploch, zpracovávání návrhů na vyřazení letištní techniky.
2. Provádění oprav obnovujících provozuschopnost radiotechnických prostředků, lokalizace
závad, jejich odstraňování u složitých radiolokačních a navigačních systémů.
3. Zajišťování nepřetržitého a včasného přísunu prostředků letištního technického
zabezpečení a materiálu k letadlům, odpovědnost za komplexní a správnou činnost a využití
prostředků letištně-technického zabezpečení.
4. Řízení provozu letištní provozní techniky pro zabezpečení provozu letadel, zajišťování
správného technického stavu letecké munice.
5. Zajišťování připravenosti posádkové záchranné a výsadkové techniky k použití, výuka
létajícího personálu o záchranných prostředcích a způsobu použití, řízení výcviku na trenažerech.
6. Zajišťování letecké informační služby.
7. Zajišťování technické způsobilosti a spolehlivosti techniky, komplexů, systémů a zařízení
letištní provozní služby (technik výrobny kyslíku, dusíku, vedoucí pracovišť akumulátorové
nabíjecí stanice, kompresorové a přečerpávací stanice a pracoviště speciálních agregátů).
9. platová třída
1. Komplexní zajišťování činností, koordinace odborných specializovaných prací v oblasti
LTZ k zajištění údržby, provozu, oprav a revizí s působností do organizační struktury
základny (technik LTZ).
2. Komplexní zajišťování řádného technického stavu letištní provozní techniky a technického
zařízení. Řízení odborných prací, činností a služeb jednotlivých odborností.
3. Komplexní zajišťování řádného technického stavu letecké munice.
4. Komplexní dispečerské řízení leteckého provozu, jeho koordinace se všemi zúčastněnými složkami.
5. Komplexní zajišťování činností, koordinace odborných specializovaných prací v oblasti
radiotechnického zabezpečení letectva k zajištění údržby, provozu, oprav a revizí techniky
radiotechnické zabezpečení (technik radiotechnického zabezpečení).
10. platová třída
1. Provádění systémových prací v oblastech jednotlivých podsystémů letištního zabezpečení
k zajištění provozu, údržby, oprav pohybových ploch včetně zajišťování jejich ochranných
pásem.
2. Řízení letecké pátrací a záchranné služby v rámci civilních složek nebo v rámci druhu
vojska s působností do celé organizační struktury podřízených stupňů, zabezpečení výcviku
specialistů letecké pátrací a záchranné služby, kontrola připravenosti létajícího personálu
v záchranné činnosti, součinnost mezi orgány zdravotnické služby, orgány SAR a středisky
letecké záchranné služby.
3. Provádění systémových prací v oblastech jednotlivých podsystémů radiotechnického
zabezpečení k zajištění provozu, údržby a oprav systémů radiotechnického zabezpečení.
4. Provádění systémových prací v oblastech jednotlivých podsystémů letištního provozního
zabezpečení k zajištění provozu, údržby, oprav letištní provozní techniky a technického zařízení.
11. platová třída
1. Komplexní koordinování a usměrňování systémů řízení letištního a letištního provozního
zabezpečení při zajišťování vojenského leteckého provozu v rámci Armády České republiky
(pracoviště speciálního zabezpečení letišť, speciálního zabezpečení letectva) nebo civilního
leteckého provozu v rámci velkých veřejných dopravních letišť s koordinovaným provozem.
2. Komplexní koordinování a usměrňování systémů řízení radiotechnického zabezpečení při
zajišťování leteckého provozu v rámci Armády České republiky nebo letišť s koordinovaným
leteckým provozem.
12. platová třída
1. Tvorba koncepce pozemních leteckých zabezpečovacích zařízení (radiotechnické
zabezpečení a letecké technické zabezpečení). Stanovování způsobu výběru a provozování
techniky radiotechnického zabezpečení a leteckého technického zabezpečení, navrhování
opatření ke zvýšení spolehlivosti a provozuschopnosti systémů.
2.01.13 PALUBNÍ PRŮVODČÍ
7. platová třída

1. Poskytování služeb cestujícím i posádce včetně doplňování zásob, řešení nestandardních
situací na palubě letounu.
8. platová třída
1. Organizace obsluhy na palubě letadla, koordinace prací mezi palubním a leteckým personálem.
2.01.14 VELITEL LETADLA, PILOT LETADLA, LETECKÝ NAVIGÁTOR, PALUBNÍ INŽENÝR, PALUBNÍ OPERÁTOR, PALUBNÍ TECHNIK
8. platová třída

1. Pilotování ultralehkého letadla nebo řízení bezpilotního prostředku při zajišťování
například leteckého pozorování, monitorování terénu, plnění zvláštních úkolů.
9. platová třída
1. Obsluha technického systému letadla (palubní technik).
10. platová třída
1. Obsluha technických systémů letadel, zajišťování spojení se službami řízení letového
provozu (palubní technik, palubní radiotelefonista).
11. platová třída
1. Navigační vedení, obsluhování technických systémů letadla, zajišťování spojení se
službami řízení letového provozu na pravidelné trati za nestandardních podmínek (letecký
navigátor, palubní inženýr, palubní radiotelefonista) nebo obsluha technických systémů
letadel roje se zbraňovými systémy.
12. platová třída
1. Pilotování, navigační vedení a obsluhování technických a speciálních systémů letadel
vybavených zbraňovými systémy (pilot letadla, letecký navigátor, palubní inženýr).
2. Pilotování, navigační vedení, obsluhování technických a speciálních systémů letadla na
nepravidelné trati s přistáním na neznámém letišti nebo v neznámém terénu
a s nepravidelnými přistáními na mezinárodních letištích (pilot letadla, letecký navigátor,
palubní inženýr, palubní inženýr - operátor).
13. platová třída
1. Pilotování letadla na nepravidelné trati s přistáním na neznámém letišti nebo v neznámém
terénu a s nepravidelnými přistáními na mezinárodních letištích při letech bezpečnostního
charakteru a do krizových oblastí (pilot letadla, instruktor výcvikového střediska).
2. Vedení letadla na pravidelné trati a za standardních podmínek (velitel letadla).
14. platová třída
1. Vedení letadla na nepravidelné trati s přistáním na neznámém letišti nebo v neznámém
terénu a s nepravidelnými přistáními na mezinárodních letištích při letech bezpečnostního
charakteru a do krizových oblastí (velitel letadla, piloti opravárenských zařízení, zkušební
piloti, letoví funkcionáři vyšších velitelství).
2.01.15 VŮDCE PLAVIDLA
6. platová třída

1. Vedení (řízení) a údržba malého plavidla s vlastním strojním pohonem.
7. platová třída
1. Vedení (řízení) a údržba plavidla s vlastním strojním pohonem.
DÍL 2.02. JUSTICE
2.02.01 JUSTIČNÍ PRACOVNÍK

6. platová třída
1. Vyhotovování zápisů ze soudních jednání, zajišťování přípravy a průběhu soudního
jednání, vyhotovování rozhodnutí a vyřizování porozsudkové agendy.
7. platová třída
1. Komplexní zajišťování agendy rejstříku soudů a státních zastupitelství podle vnitřních
kancelářských řádů.
2. Vedení organizačně-technické agendy spojené s přípravou rozhodování soudce.
8. platová třída
1. Organizování chodu soudní kanceláře nebo kanceláře státního zastupitelství.
2. Samostatná protokolace v řízení před soudem podle předpisů upravujících trestní řízení
před soudy spojená s osobní odpovědností za věcnou správnost protokolace.
3. Samostatné vykonávání úkonů v trestních, občanskoprávních správních a obchodních
věcech vyhrazených jinak podle zákona předsedovi senátu (samosoudci) na základě pověření,
v rozsahu stanoveném v jednacím řádu.
9. platová třída
1. Organizování, kontrola a metodické řízení chodu soudních kanceláří nebo kanceláří státních zastupitelství.
2. Komplexní zajišťování a provádění výkonu soudních rozhodnutí podle procesních
předpisů, jednacího řádu pro okresní a krajské soudy a vnitřního kancelářského řádu pro
okresní, krajské a vrchní soudy, spojené s osobní odpovědností za dodržování procesních
předpisů upravujících výkon rozhodnutí včetně hmotné odpovědnosti.
3. Provádění úkonů probace a mediace podle právních předpisů.
4. Samostatné zajišťování agendy spojené s vydáváním sbírky soudních rozhodnutí a
stanovisek, zpracovávání podkladů pro legislativní činnost, analýza a publikace soudních rozhodnutí.
10. platová třída
1. Koordinace, metodické usměrňování a odborný dohled nad činností soudních kanceláří
nebo kanceláří státních zastupitelství nižších stupňů.
2. Výkon probačních činností spojených s vedením a kontrolou odsouzených k alternativním
trestům včetně mapování a prevence rizik opakování trestné činnosti. Poradenství a vedení
spolupracujících organizací a poskytování podpůrných služeb a poradenství pro oběti trestné činnosti.
3. Provádění rozhodovací činnosti a úkonů soudu na základě pověření předsedy senátu v
trestních, občanskoprávních, správních a obchodních věcech svěřených jinak vyššímu
soudnímu úředníkovi podle zvláštního zákona.
11. platová třída
1. Komplexní zajišťování činnosti správního úseku okresního soudu včetně odborného a
metodického řízení odborné činnosti na všech úsecích soudního výkonu a státní správy soudu,
s výjimkou soudcovské činnosti.
2. Provádění úkonů vyhrazených samosoudci nebo státnímu zástupci v rozsahu vymezeném
právními předpisy do složení zkoušky podmiňující jmenování do funkce soudce nebo státního zástupce.
3. Provádění samostatné rozhodovací činnosti při výkonu soudnictví a kompetencí státních
zastupitelství v rozsahu vymezeném zákonem.
4. Výkon probační a mediační činnosti v rámci celého průběhu trestního řízení a v souvislosti
s ním. Poradenská, výchovná a kontrolní činnost u pachatelů trestné činnosti a jejich
motivování k vedení života v souladu se zákonem v rámci probační činnosti. Poradenská
pomoc obětem trestné činnosti.
12. platová třída
1. Komplexní zajišťování činnosti správního úseku soudu vyššího stupně nebo státního
zastupitelství vyššího stupně včetně odborného metodického usměrňování všech úseků
odborné činnosti na úseku soudního výkonu a výkonu kompetencí státního zastupitelství a
státní správy soudů a státního zastupitelství, s výjimkou soudcovské činnosti a činnosti
státních zástupců včetně komplexní odpovědnosti za chod těchto úseků u soudů a státních
zastupitelství nižších stupňů.
2. Komplexní řešení složitých konfliktních a rizikových situací v souvislosti s trestním
řízením, analýza vyhodnocování a prevence rizik opakování trestné činnosti v rámci
mediačních činností. Diagnostická, poradenská, výchovná a kontrolní činnost u dospělých,
mladistvých i nezletilých pachatelů trestné činnosti a jejich motivování k vedení života v
souladu se zákonem v rámci probačních činností. Poskytování krizové intervence obětem
trestné činnosti v závažných případech. Tvorba resocializačních programů, obecných postupů
a opatření v probaci a mediaci.
3. Samostatná rozhodovací činnost namísto zákonného soudce ve všech oborech práva podle zvláštního zákona.
13. platová třída
1. Tvorba a rozvoj probačních a resocializačních metod a aplikace nejnovějších poznatků
z psychologie, sociologie, pedagogiky, práva a jiných společenských věd. Vytváření plánů a
koncepcí trestní politiky v oblasti mapování a prevence rizik opakování trestné činnosti.
Plánování a implementace vysoce specializovaných a nejnáročnějších odborných intervencí a
opatření směřujících ke snížení rizika opakování závažné trestné činnosti, k dosažení
resocializace pachatelů a k účinné ochraně a podpoře obětí trestné činnosti.
2.02.02 VYCHOVATEL VE VĚZEŇSKÉ SLUŽBĚ
9. platová třída

1. Komplexní vychovatelská činnost ve věznicích a vazebních věznicích.
10. platová třída
1. Komplexní výchovná, vzdělávací, diagnostická a preventivní činnost ve věznicích a
vazebních věznicích.
2. Samostatné provádění socioterapie ve věznicích a vazebních věznicích, směrující k sociální rehabilitaci a integraci.
DÍL 2.03 KNIHOVNICTVÍ, ARCHIVNICTVÍ
2.03.01 KNIHOVNÍK
6. platová třída

1. Provádění základních knihovnických prací, například výpůjční služby podle přesných
podkladů a pokynů.
7. platová třída
1. Samostatné zajišťování chodu knihovny s univerzálním fondem a lokální působností.
2. Organizování knihovního fondu v knihovnách s lokální působností.
3. Revize knihovních sbírek a zpracovávání knihovního fondu pro potřeby výpůjčního
procesu v knihovnách s lokální působností.
4. Aktualizace katalogů podle stanovených metodik v knihovnách s lokální působností.
5. Základní informační služby v knihovnách s lokální působností.
6. Samostatné zajišťování agend souvisejících s ochranou fondů (mikrofilmování,
digitalizace, péče o knihovní fondy).
8. platová třída
1. Samostatné zajišťování chodu knihovny s univerzálním fondem a regionální působností.
2. Knihovnické a bibliografické, referenční a informační služby v knihovnách s lokální
působností.
3. Zajišťování vnitrostátních meziknihovních služeb v knihovnách s lokální působností.
4. Organizování knihovního fondu s regionální působností.
5. Samostatná katalogizace podle standardů a stanovených metodik v knihovnách s lokální
působností.
6. Revize knihovního fondu v knihovnách s regionální nebo krajskou působností.
9. platová třída
1. Samostatné zajišťování chodu knihovny se specializovaným fondem.
2. Profilování fondů v knihovnách s lokální působností.
3. Knihovnické a bibliografické, referenční a informační služby v knihovnách s regionální
působností.
4. Zajišťování vnitrostátních meziknihovních služeb v knihovnách s regionální působností.
5. Organizace ochrany a revizí knihovního fondu v knihovnách s regionální působností.
6. Aktualizace knihovních fondů v knihovnách s regionální působností.
7. Samostatná katalogizace podle stanovených metodik v knihovnách s regionální působností.
8. Organizace knihovního fondu v knihovnách s krajskou působností.
10. platová třída
1. Profilování fondů a vedení specializovaných akvizičních činností na regionální úrovni.
2. Knihovnické a bibliografické, referenční a informační služby uživatelům ve
specializovaných knihovnách s regionální působností.
3. Správa a organizace specializovaných samostatných studoven v knihovnách s regionální
působností.
4. Zajišťování vnitrostátních meziknihovních služeb v knihovnách s celostátní působností.
5. Koordinace ochrany a revizí knihovního fondu, vedení a doplňování systémů evidence a
ukládání knihovních fondů v knihovnách s celostátní působností.
6. Aktualizace knihovních fondů z hlediska obsahu a druhu dokumentů v knihovnách
s celostátní působností.
7. Samostatná katalogizace podle standardů a stanovených metodik přesahující regionální
působnost.
8. Koordinace meziknihovních služeb v knihovnách s krajskou působností.
9. Tvorba všeobecných faktografických a bibliografických databází včetně zpracování
dokumentů.
10. Metodická, konzultační a poradenská činnost v knihovně s regionální působností
(metodik).
11. platová třída
1. Komplexní obsahové a druhové profilování knihovních fondů, usměrňování
specializovaných akvizičních činností na celostátní úrovni.
2. Tvorba speciálních bibliografických a faktografických databází na základě obsahové
analýzy dokumentů.
3. Tvorba tezaurů a souborů jmenných a věcných národních autorit.
4. Zpracovávání historických fondů včetně analytického popisu.
5. Zajišťování mezinárodní meziknihovní výpůjční služby v knihovnách s celostátní
působností.
6. Komplexní knihovnické a bibliografické, referenční a informační služby uživatelům
v knihovnách s celostátní působností.
7. Správa a organizace specializovaných samostatných studoven v knihovnách s celostátní
působností.
8. Posuzování rozsáhlých a specializovaných fondů (revize).
9. Koordinace katalogizace na regionální nebo celostátní úrovni včetně vytváření metodik
katalogizace s vazbami na národní a mezinárodní standardy.
10. Metodická, konzultační a poradenská činnost v knihovně s krajskou působností
(metodik).
11. Koordinace digitalizace knihovních fondů na celostátní úrovni, návrhy změn standardů,
správa a organizace rozsáhlé digitální knihovny, správa a aktualizace informačního portálu.
12. platová třída
1. Tvorba koncepce zavádění specializovaných knihovnických systémů (systémový knihovník).
2. Zpracovávání specializovaných rešerší s využitím specializovaných databází a
informačních zdrojů domácí a zahraniční provenience.
3. Vytváření jedinečných, zvlášť náročných specializovaných souborných katalogů rukopisů,
prvotisků, vzácných tisků, speciálních dokumentů.
4. Stanovování rozvoje profilování a doplňování fondů knihoven s celostátní úrovní.
5. Komplexní řešení provozu mezinárodních registračních systémů v České republice včetně
spolupráce s právními subjekty vydavatelské sféry.
6. Metodická, konzultační a poradenská činnost v knihovně s celostátní působností (metodik).
13. platová třída
1. Vytváření národních a mezinárodních standardů pro oblast knihovnictví, informační
činnosti a systém digitalizace knihovních fondů.
2. Studijně-rozborová činnost na ústřední nebo vědecké úrovni, zpracovávání náročných
odborných a specializovaných informačních studií a rozborových materiálů.
3. Tvorba koncepce a koordinace mezinárodních knihovnickoinformačních systémů a
kooperace na mezinárodní úrovni.
4. Zpracovávání celostátních koncepcí, plánů a programů tvorby knihovních a informačních
zdrojů, jejich zpracovávání a zpřístupňování, například koncepce národní katalogizační
politiky.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce rozvoje knihovnictví.
2.03.02 ARCHIVÁŘ
5. platová třída

1. Zpracovávání archivních inventářů.
6. platová třída
1. Provádění dílčích specializovaných archivních pořádacích a zpřístupňovacích prací podle
stanovené metodiky.
2. Samostatné vykonávání základních prací výpůjční služby, například kontrola výdeje
a vracení archiválií včetně kontroly stavu vracených archiválií.
3. Zpracovávání nových přírůstků rozmnožovacích ochranných a studijních kopií archiválií
a provádění revizí a kontrol jejich stavu.
4. Zpracovávání elektronických inventářů a jednoduchých databází v analogové nebo digitální
podobě, archivních fondů a sbírek.
5. Zhotovování digitálních kopií archiválií, jejich označování a vedení související evidence.
7. platová třída
1. Pořádání a inventarizace archivních fondů a sbírek podle stanovené metodiky.
2. Pořádání a zpřístupňování archivních souborů digitálních kopií a digitalizovaných
(převedených) archiválií podle stanovené metodiky.
3. Komplexní výkon archivní výpůjční služby.
4. Vyhledávání, deponování archiválií, vedení badatelské evidence v listinné formě nebo na technických nosičích dat.
8. platová třída
1. Odborná správa archivních fondů a sbírek a jejich revize.
2. Provádění státního dohledu nad spisovou službou, nad vyřazováním dokumentů (skartační
řízení) a výběrem archiválií.
3. Odborná správa archivních souborů digitálních kopií a digitalizovaných (převedených) archiválií.
9. platová třída
1. Komplexní zajišťování odborné ochrany archivních fondů včetně zpracovávání složitých
archivních rešerší a kontroly dodržování povinností na úseku archivnictví a spisové služby
a odborného dohledu nad vyřazováním dokumentů.
2. Samostatné pořádání, inventarizace a katalogizace jazykově a typologicky náročných archivních fondů a sbírek.
10. platová třída
1. Zajišťování, organizace a koordinace činnosti specializovaných archivních pracovišť.
2. Zajišťování, uchovávání, ochrana a přípustné využívání svěřených částí Národního archivního dědictví.
3. Odborná správa archivních fondů a sbírek a výkon předarchivní péče.
4. Koordinace systémů evidence archiválií Národního archivního dědictví v působnosti archivů s celostátní působností.
5. Zajišťování, organizace a koordinace činnosti technických archivů pro klasifikované a neveřejné dokumenty.
6. Zajišťování administrace a údržby databáze archivních fondů dokumentů, například NATO, Evropské unie.
5. Kontrola dodržování ustanovení pro manipulaci s neutajovanými a klasifikovanými
dokumenty cizí moci pro listinné a elektronické dokumenty.
11. platová třída
1. Komplexní zajišťování odborné správy a ochrany archivních fondů nejvyšší kategorie včetně zpracovávání složitých archivních rešerší, výkon kontroly dodržování povinností na úseku archivnictví a spisové služby a odborného dohledu nad archivní a spisovou službou, příprava a zpracovávání vědeckých edic archivních dokumentů.
2. Zpracovávání nových metodických postupů a posuzování náročných pořádacích,
zpřístupňovacích a edičních archivních prací.
3. Samostatné pořádání, inventarizace a katalogizace složitých paleografických a jazykově náročných archivních fondů a sbírek. Komplexní zajišťování odborné správy a ochrany archivních fondů nejvyšší kategorie včetně zpracovávání složitých archivních rešerší, přípravy a zpracovávání vědeckých edic archivních dokumentů a samostatné publikační činnosti.
4. Zajišťování a organizace archivních pracovišť regionálního a odvětvového významu.
5. Komplexní zajišťování odborné správy fondů a sbírek digitálního archivu v celostátní působnosti.
12. platová třída
1. Koordinace činností samostatného archivního pracoviště.
2. Zajišťování komplexní péče o uchovávání, ochranu a racionální využívání svěřených částí Národního archivního dědictví, koordinace přípravy vědeckých edic archivních fondů a sbírek nejvyšší kategorie (kulturních a národních kulturních památek).
3. Tvůrčí zpracovávání nových metodických postupů a posuzování nejnáročnějších pořádacích, zpřístupňovacích a edičních archivních prací včetně ověřování technologických postupů.
4. Mezinárodní spolupráce při zpracovávání specifických archivních fondů a při jejich prezentaci veřejnosti.
5. Metodická, konzultační a poradenská činnost v oblasti pořádacích, zpřístupňovacích, a edičních prací včetně péče o archiválie v celostátním rozsahu.
13. platová třída
1. Komplexní koordinace činností velkých samostatných odborných pracovišť, členěných do většího počtu vnitřních organizačních jednotek a vykonávajících celostátní nebo oblastní působnost (pro území kraje nebo několika krajů).
DÍL 2.04 KULTURA
2.04.01 ARCHEOLOG

9. platová třída
1. Provádění základních archeologických průzkumových prací a průzkumů včetně záchranných prací.
2. Zajišťování ochrany a záchrany archeologických nalezišť a nálezů.
3. Utváření a zprostředkovávání archeologických sbírek a fondů.
10. platová třída
1. Provádění archeologických průzkumů nalezišť včetně jejich vyhodnocování.
2. Zajišťování ochrany a záchrany archeologických nalezišť a nálezů v přímých vazbách na péči o památkový fond jak na úrovni odborných organizací památkové péče, tak na úrovni výkonu státní správy v přenesené působnosti nebo samosprávy, zejména při stavebním a územním řízení.
3. Zpracovávání komplexní evidence, dokumentace a podmínek ochrany archeologického fondu.
11. platová třída
1. Provádění archeologických výzkumných prací na významných rozsáhlých nalezištích značné historické hodnoty.
2. Koordinace záchrany, ochrany a prezentace archeologických nalezišť včetně vyhodnocování výsledků výzkumu.
3. Tvorba koncepcí a syntéz zabezpečení ochrany a záchrany archeologického fondu v přímých vazbách na další obory pro výkon státní správy nebo samosprávy.
4. Komplexní odborné zpracovávání archeologických nálezů a sbírek.
12. platová třída
1. Provádění archeologických výzkumných prací včetně koordinace ochrany, záchrany a prezentace archeologických nalezišť celostátního významu a vyhodnocování výsledků výzkumu.
2. Tvorba koncepcí zachování archeologického fondu v přímých vazbách na další obory pro výkon státní správy nebo samosprávy.
3. Zpracovávání a zhodnocování archeologických fondů celostátního významu.
13. platová třída
1. Tvorba celostátních komplexních koncepcí zachování archeologického fondu nebo
archeologických lokalit prohlášených za Národní kulturní památky.
2. Metodické usměrňování a celostátní koordinace archeologie.
14. platová třída
1. Tvorba komplexních koncepcí zachování národního a světového archeologického fondu a
archeologického dědictví.
2.04.02 PAMÁTKÁŘ
9. platová třída

1. Samostatné odborné práce v oboru památkové péče, například provádění ucelených částí průzkumů a dokumentace památkového fondu.
10. platová třída
1. Provádění základních průzkumů a dokumentace památkového fondu včetně přípravy odborných vyjádření k ochraně, obnově a využívání kulturních památek.
11. platová třída
1. Samostatné provádění systémově náročných odborných prací v jednotlivých disciplinách
památkové péče s úplnou orientací v problematice památkové péče, například posuzování
návrhů na památkovou ochranu movitých a nemovitých věcí kulturní hodnoty včetně
provádění šetření a zpracovávání odborných vyjádření a odborných metodik.
2. Souhrnné zpracovávání výsledků průzkumů a vytváření oborových informačních a
dokumentačních fondů.
12. platová třída
1. Samostatné provádění specializovaných průzkumů památkového fondu a vyhodnocování jejich výsledků včetně vytváření specializovaných informačních a dokumentačních fondů v systému památkové péče.
2. Koordinace systémově náročných odborných prací v několika disciplinách humanitních, přírodních a technických věd v oboru památkové péče.
3. Zpracovávání expertních vyjádření a odborných metodik pro specializované činnosti
v památkové péči.
13. platová třída
1. Metodické usměrňování celostátního systému památkové péče a koordinace naplňování jeho hlavních funkcí.
2. Tvorba celostátních koncepcí subsystémů památkové péče (ochrana, uchovávání nebo zprostředkovávání kulturních hodnot).
3. Komplexní vyhodnocování výsledků základních a speciálních průzkumů památkového fondu a zpracovávání komplexních, velmi náročných odborných vyjádření zejména k obnově a využívání národních kulturních památek a památek zapsaných do Seznamu světového dědictví.
14. platová třída
1. Koordinace tvorby celostátní koncepce a dlouhodobých výhledů rozvoje památkové péče, vytváření komplexního systému památkové péče a kulturního dědictví tvořeného zvlášť významnými sbírkami a mobiliárními fondy v České republice a v mezinárodním kontextu.
2.04.03 SPRÁVCE PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ (KASTELÁN)
8. platová třída

1. Zajišťování ochrany, provozu a správy nepřístupného památkového objektu bez mobiliárního fondu v jeho provozní době.
2. Dohled nad prováděním obnovy nepřístupného památkového objektu bez mobiliárního fondu.
3. Zajišťování průvodcovských činností a prezentace pro veřejnost na provozně samostatných
částech rozsáhlých areálů.
9. platová třída
1. Komplexní zajišťování ochrany, provozu, ošetřování a správy nezpřístupněného a ke zpřístupnění nepřipravovaného památkového objektu s menším rozsahem mobiliárního fondu.
2. Zajišťování průvodcovských činností a prezentace pro veřejnost přístupného památkového objektu s nižší provozní náročností (menší počet návštěvníků, menší rozsah areálu).
10. platová třída
1. Komplexní zajišťování ochrany, provozu, ošetřování a správy dočasně nepřístupného památkového objektu významného počtem mobiliáře a rozsahem areálu.
2. Komplexní zajišťování ochrany, provozu, ošetřování, správy a prezentace přístupného památkového objektu se střední provozní náročností (rozsah mobiliáře, počet návštěvníků, velikost areálu).
11. platová třída
1. Komplexní zajišťování ochrany, provozu, ošetřování, správy a prezentace přístupného
památkového objektu s vyšší než průměrnou provozní náročností (rozsah a význam mobiliáře,
počet návštěvníků, výnosy a velikost areálu).
2. Zajišťování provozu více provozně oddělených objektů se samostatnou prezentací
veřejnosti pod jednou správou.
3. Organizace návštěvnického provozu na více trasách za pomoci časové rezervace a početní
regulace návštěvnosti.
12. platová třída
1. Komplexní zajišťování ochrany, provozu, správy, prezentace a tvorby koncepce využívání
významného památkového objektu s velkou provozní náročností (vysoké počty mobiliáře,
vysoký počet návštěvníků a výnosů, rozsáhlé a provozně složité areály).
2. Tvorba koncepce využívání významného památkového objektu, komplexní péče o
mobiliární fond, zajišťování badatelských a průzkumných činností.
3. Komplexní správa dvou a více přístupných památkových objektů spadajících do nižších
velikostních skupin.
4. Organizace návštěvnického provozu za pomoci rezervace, časové a početní regulace
návštěvnosti v nadregionálním systému.
2.04.04 SPRÁVCE DEPOZITÁŘE
8. platová třída
1. Odborná správa jednooborového depozitáře sbírek nebo mobiliárních fondů.
9. platová třída
1. Odborná správa depozitářů rozsahem a povahou významných sbírek nebo mobiliárních
fondů.
10. platová třída
1. Stanovování způsobů a podmínek správy depozitářů, určování podmínek ukládání, ochrany
a manipulace se sbírkami nebo mobiliárními fondy.
2.04.05 KURÁTOR SBÍRKOVÝCH A MOBILIÁRNÍCH FONDŮ
9. platová třída

1. Správa sbírky nebo mobiliárního fondu.
2. Terénní výzkumy prostředí, z nějž jsou získávány sbírkové předměty.
3. Zprostředkovávání sbírkových předmětů badatelům a zajišťování prezentace sbírky
veřejnosti.
4. Zajišťování tuzemských zápůjček a výpůjček sbírkových předmětů a mobiliárních fondů
včetně zpracovávání výpůjčních smluv.
10. platová třída
1. Tvorba sbírky a správa významných a rozsáhlých mobiliárních fondů.
2. Stanovování postupů a způsobů a výběr sbírkových předmětů pro preparování a konzervování a pro restaurování mobiliárních fondů včetně dohledu nad prováděnými pracemi.
3. Samostatná příprava muzejních výstav, programů a publikací nebo instalací zpřístupněných památkových objektů.
4. Zajišťování zahraničních výpůjček a zápůjček sbírkových předmětů a mobiliárních fondů
včetně dokumentování jejich stavu.
11. platová třída
1. Tvorba a správa sbírky nebo mobiliárních fondů mimořádného významu a rozsahu.
2. Tvorba a organizace náročných nebo víceoborových muzejních výstav, programů, publikací a instalací zpřístupněných památkových objektů.
3. Samostatné provádění a organizace týmových terénních výzkumů prostředí, z nějž jsou
získávány sbírkové předměty.
4. Zajišťování tuzemských a zahraničních zápůjček a výpůjček sbírkových předmětů a mobiliárních fondů z víceoborových sbírek a mobiliářů z více organizací včetně koordinace těchto zápůjček a výpůjček.
12. platová třída
1. Zpracovávání koncepcí sbírkotvorné činnosti a koncepcí instalací památkových objektů.
Odborné pořádání a vědecké zpracovávání sbírky nebo mobiliárních fondů v širokých
souvislostech. Kompletace autentických a rodových mobiliárních fondů.
2. Organizace rozsáhlých výstavních projektů včetně mezinárodních, příprava a organizace
náročných muzejních programů, výstav a expozic.
3. Zpracovávání koncepcí ochrany sbírky nebo mobiliárních fondů.
13. platová třída
1. Tvorba koncepce sbírkotvorné činnosti v širokých mezioborových souvislostech včetně
organizace správy víceoborových sbírek nebo mobiliárních fondů mimořádného významu.
2. Metodické usměrňování tvorby, správy a kompletace sbírek nebo mobiliárních fondů.
3. Specializované zkoumání a zpracovávání sbírek nebo mobiliárních fondů včetně tvorby
vědeckých katalogů sbírek a mobiliárních fondů.
2.04.06 PREPARÁTOR
7. platová třída

1. Preparování přírodnin pod odborným vedením a vykonávání terénních prací při sběru přírodnin a zpracovávání dokumentace.
8. platová třída
1. Zhotovování jednoduchých preparátů, například preparátů hmyzu (balků), odlitků
paleontologických a osteologických sběrů pro uložení do sbírky včetně sběru přírodnin a
odchyt živočichů podle dispozic.
9. platová třída
1. Zhotovování běžných preparátů a odlitků podle stanovených postupů včetně sběru
přírodnin a odchytu živočichů. Provádění průzkumů stavu sbírek přírodnin a zajišťování
preventivní péče o ně.
10. platová třída
1. Zhotovování náročných preparátů, například preparátů velkých ryb, plazů, ptáků a savců.
2. Provádění repasí přírodovědných expozic.
3. Provádění náročných laboratorních průzkumů preparovaných materiálů.
11. platová třída
1. Stanovování obecných preparátorských metod a postupů.
2. Zpracovávání koncepcí preparátorské činnosti a komplexních analýz přírodovědeckých
sbírek s aplikací výsledků základního výzkumu pro svěřené sbírky.
12. platová třída
1. Tvorba celostátních komplexních koncepcí péče o přírodovědecké sbírky v širokých mezioborových souvislostech a s možností obecného využití pro všechny správce sbírek. Aplikace a ověřování nových metod, laboratorních experimentů a nejsložitějších technologií v preparátorské činnosti.
2.04.07 DOKUMENTÁTOR
6. platová třída
1. Provádění dokumentačních nebo evidenčních záznamů ke kulturním památkám,
sbírkovým předmětům, odborným průzkumům a vědeckým výzkumům, k prezentaci,
preparování, konzervování či restaurování podle zadání.
7. platová třída
1. Pořizování ucelených souborů evidenčních a dokumentačních záznamů ke kulturním
památkám, sbírkovým předmětům, odborným průzkumům a vědeckým výzkumům,
k prezentaci, preparování, konzervování či restaurování a jejich průběžná aktualizace.
2. Pořizování obrazové dokumentace kulturních památek a sbírkových předmětů, například
fotografické, kresebné, videozáznamů a samostatná evidence těchto záznamů.
3. Posuzování, systémové třídění a zakládání písemných materiálů a dokumentačních
podkladů o památkovém fondu včetně jejich uchovávání.
8. platová třída
1. Sledování, vyhodnocování a dokumentování technického stavu, využívání a přemísťování
památkového fondu.
2. Katalogizace, inventarizace a evidence dokumentačních podkladů včetně digitálních,
vytváření základní identifikační dokumentace památkového fondu a spolupráce při
průzkumech a šetřeních a vytváření odborných informačních fondů.
9. platová třída
1. Dokumentace terénních výzkumů a průzkumů, například archeologických, etnografických, přírodovědeckých a stavebně-historických.
10. platová třída
1. Provádění technicky náročné dokumentace terénních průzkumů a archeologických, etnografických, přírodovědeckých, stavebně-historických výzkumů apod.
2. Stanovování odborných podmínek pro tuzemské zápůjčky a výpůjčky kulturních památek.
11. platová třída
1. Koordinace, stanovování metodik a postupů pořizování technicky náročné dokumentace kulturních památek, sbírkových předmětů a knižních fondů zejména pro publikační a prezentační účely.
2. Stanovování podmínek pro vývoz kulturních památek do zahraničí.
12. platová třída
1. Systémové řešení dokumentačních činností specializovaných pracovišť a rozsáhlých
vědeckých výzkumů, například archeologických, etnografických, stavebně-historických,
přírodovědeckých.
2. Metodické usměrňování dokumentačních činností památkové péče a muzejnictví v celostátním rozsahu včetně koordinace vývozu kulturních památek do zahraničí z více organizací.
3. Zpracovávání koncepcí a systémové řešení dokumentačních činností v oborech památkové péče nebo muzejnictví.
4. Zajišťování ochrany movitého kulturního dědictví prostřednictvím koordinace výkonných pracovišť celostátního integrovaného systému.
2.04.08 RESTAURÁTOR
8. platová třída

1. Provádění základních přípravných průzkumů a restaurátorských prací pod odborným
dohledem včetně zpracovávání dílčích restaurátorských zpráv.
9. platová třída
1. Provádění průzkumů a restaurátorských prací a samostatné zpracovávání pokynů pro další
nakládání s předměty včetně způsobu jejich uložení a prezentace a zpracovávání
restaurátorských zpráv.
10. platová třída
1. Provádění průzkumů a restaurátorských prací včetně zhotovování modelačních doplňků
originálů.
11. platová třída
1. Provádění náročných specializovaných průzkumů a restaurování uměleckých a uměleckořemeslných děl včetně zpracovávání komplexních restaurátorských zpráv se zobecňováním použitých restaurátorských postupů.
12. platová třída
1. Provádění vysoce náročných průzkumů a restaurování významných historických uměleckých a uměleckořemeslných děl.
13. platová třída
1. Provádění komplexních a speciálních výtvarně a technicky náročných průzkumů a
restaurování souborů významných historických uměleckých a uměleckořemeslných děl.
14. platová třída
1. Koordinace průzkumových a restaurátorských prací souborů nejvýznamnějších
historických uměleckých a uměleckořemeslných děl celostátního a mezinárodního kulturního
významu včetně jejich interpretace a vědeckého zkoumání. Zpracovávání systémových a
metodických opatření v oboru restaurování v celostátním a mezinárodním měřítku.
2.04.09 PRŮVODCE
4. platová třída

1. Doprovázení skupin návštěvníků ve zpřístupněných přírodních a památkových objektech, v muzeích, galeriích a jiných kulturních zařízeních, případně s reprodukcí průvodcovských textů.
2. Dohled nad návštěvnickým provozem ve výstavních prostorách a poskytování základních provozních informací.
5. platová třída
1. Doprovázení skupin návštěvníků zpřístupněných přírodních objektů a památek nebo
kulturních zařízení včetně reprodukce průvodcovských textů s poskytnutím dalších základních
informací pro návštěvníky v českém jazyce.
6. platová třída
1. Zajišťování návštěvnického provozu ve zpřístupněném přírodním a památkovém objektu
nebo v kulturním zařízení, poskytování odborných výkladů a rozšířených informací pro
návštěvníky s transformací do jednoho cizího jazyka.
7. platová třída
1. Organizační zajišťování a koordinace návštěvnického provozu ve zpřístupněných
přírodních a památkových objektech nebo kulturních zařízeních a poskytování
kvalifikovaných výkladů se znalostí dvou cizích jazyků.
2. Poskytování informací a demonstrace určených a osvojených činností vztahujících se svou
povahou k prezentované expozici, času a prostředí, dohled nad stavem expozice a
odpovědnost za svěřené předměty.
8. platová třída
1. Organizační zajišťování a koordinace návštěvnického provozu ve zpřístupněných
přírodních a památkových objektech nebo kulturních zařízeních s více prohlídkovými trasami
provozovanými současně se schopností komunikovat ve více cizích jazycích.
2. Poskytování výkladů s vysokými nároky na informace z humanitních a přírodovědných
oborů s případným používáním dvou i více cizích jazyků.
2.04.10 KONZERVÁTOR
7. platová třída

1. Základní ošetřování a konzervování sbírkových předmětů a mobiliárních fondů pod
odborným vedením, směřující k zastavení destrukčních procesů a k zachování současného
stavu a vzhledu předmětů.
8. platová třída
1. Průzkum stavu sbírek, historických knižních fondů a mobiliárních fondů a konzervování
předmětů a zhotovování kopií a modelů podle dispozic.
9. platová třída
1. Samostatný průzkum stavu sbírek, historických knižních fondů a mobiliárních fondů a
samostatné provádění základní konzervace předmětů včetně přípravy předmětů k prezentaci,
zpracovávání dokumentace o konzervování předmětů, použitých materiálech, technikách a
metodách.
10. platová třída
1. Zajišťování preventivní péče o sbírkové předměty, historické knižní fondy a mobiliáře a
provádění náročných průzkumů sbírek, knižních fondů a mobiliářů.
2. Provádění náročné konzervace předmětů.
11. platová třída
1. Zpracovávání komplexních koncepcí péče o sbírkové předměty, historické knižní fondy a mobiliáře a provádění vysoce náročných konzervátorských prací.
12. platová třída
1. Zpracovávání celostátních komplexních koncepcí péče o sbírkové předměty, historické knižní fondy a mobiliáře ve vymezeném oboru.
2. Odborná koordinace víceoborových činností při provádění speciální konzervace zvláště významných souborů uměleckých děl užitého umění, uměleckého řemesla a uměleckého průmyslu.
2.04.11 VÝSTAVÁŘ
7. platová třída

1. Organizační zajišťování a koordinace činností souvisejících s přípravou výstav.
2. Instalace výstavního mobiliáře podle návrhu architekta.
8. platová třída
1. Koordinace prací při instalaci výstav a expozic, zajišťování bezpečnosti práce účastníků
instalace a dodržování časového harmonogramu.
9. platová třída
1. Koordinace prací při instalaci rozsáhlých výstav a při realizaci složitých výstavních
projektů s vysokými nároky na bezpečnost exponátů a na časový průběh prací.
2. Zpracovávání záměrů a libret částí výstav nebo jednotlivých expozic a příprava
prováděcích scénářů.
3. Zpracovávání projektů méně rozsáhlých výstav nebo jednotlivých expozic podle daných
záměrů.
10. platová třída
1. Zpracovávání záměrů a libret výstav včetně prováděcích scénářů.
2. Zpracovávání projektů výstav a expozic.
11. platová třída
1. Komplexní zpracovávání rozsáhlých a náročných libret výstav a koordinace přípravy libret jednotlivých expozic a prováděcích scénářů.
2. Zpracovávání projektů náročných projektů výstav.
12. platová třída
1. Zpracovávání náročných projektů výstav velkého rozsahu a souborů více výstav, například
veletrhů a mezinárodních výstav a koordinace zpracování libret a prováděcích scénářů.
2.04.12 PROMÍTAČ
3. platová třída

1. Příprava přenosných promítacích zařízení pro film včetně přípravy příslušenství a pomocného zařízení, opravy a ošetřování filmových kopií a promítání filmů.
4. platová třída
1. Příprava a obsluha pevně zabudovaných promítacích zařízení včetně přípravy a ošetřování
filmových kopií.
5. platová třída
1. Příprava a obsluha promítacích zařízení včetně řídicího pultu v hledišti, promítání
speciálními technologiemi.
7. platová třída
1. Příprava, obsluha, ošetřování specializovaných promítacích filmových technologií,
například dolby-stereo, multiplexů a obdobné práce v oblasti dalších audiovizuálních
technologií včetně digitálních a počítačových.
2.04.13 ARCHEOLOGICKÝ DĚLNÍK
3. platová třída

1. Manipulační práce prováděné pod vedením archeologa.
4. platová třída
1. Mechanické zpracovávání archeologické dokumentace vykonávané podle pokynů.
2.04.14 ZŘÍZENEC V KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍCH
2. platová třída

1. Uvaděčské práce včetně kontroly vstupenek.
3. platová třída
1. Podávání informací, prodej propagačních materiálů, dohled a zajišťování provozu při
samostatných prohlídkách návštěvníků.
2. Pořádková služba při kulturních akcích.
3. Dohled a zajišťování provozu v šatnách včetně případného inkasa peněz.
4. platová třída
1. Podávání odborných informací včetně dozoru v expozicích, sbírkách muzeí, galérií,
výstav a podobně.
2.04.15 MASKÉR-UMĚLECKÝ MASKÉR
7. platová třída

1. Vytváření masek podle scénáře.
8. platová třída
1. Realizace návrhu výtvarníka při zhotovování masek.
9. platová třída
1. Samostatné navrhování a provedení individuálních masek podle záměrů inscenátorů.
2.04.16 VLÁSENKÁŘ
5. platová třída

1. Provádění kadeřnických prací a tvorba účesů pro divadelní role.
6. platová třída
1. Zhotovování vlásenkářských výrobků.
7. platová třída
1. Zajišťování vlásenkářských prací pro vytváření vnější podoby umělce podle záměru
inscenátorů.
2. Zhotovování všech druhů vlásenek a vlasových doplňků, například vousů, copů, tupé apod.
z klasických materiálů (vlasů, bůvolky), z umělých materiálů (kanekalon, silon),
z experimentálních materiálů (látky, šňůry, papír, kůže). Zhotovování náhlavců.
3. Výroba dobových historických vlásenek.
2.04.17 ŠPERKAŘ (DESINATÉR)
6. platová třída

1. Výroba a opravy ozdob, šperků a doplňků scénických kostýmů v rámci výtvarné koncepce
z různých materiálů a různou technologií.
7. platová třída
1. Individuální výroba šperků a doplňků podle vlastního návrhu nebo návrhů výtvarníků
s používáním speciálních materiálů a mimořádných výrobních technologií.
2.04.18 MODISTKA-ČEPIČÁŘKA
4. platová třída

1. Zhotovování a opravy všech druhů pánských, dámských a dětských klobouků a čepic podle
předloh.
5. platová třída
1. Odborné práce při zhotovování modistických výrobků z náročných materiálů, například
kůže nebo při opravách modelových a historických klobouků.
6. platová třída
1. Individuální zhotovování historických nebo modelových modistických výrobků podle
vlastních návrhů včetně zhotovování střihů, kreslení a stříhání.
2.04.19 ARANŽÉR-VÝTVARNÍK
7. platová třída

1. Samostatné návrhy a realizace grafických a výtvarných propagačních materiálů.
8. platová třída
1. Samostatné tvůrčí grafické řešení a zpracovávání publikací a propagačních materiálů
včetně kompletní technické předtiskové přípravy.
2.04.20 MECHANIK JEVIŠTNÍ TECHNOLOGIE
8. platová třída

1. Zajišťování provozu a oprav strojní technologie horního a spodního jeviště včetně
udržování hydraulických ručních tahů, elektro a hydropohonů, točny, kinetiky jevištních
stolů, výtahů dekorací řízených počítačovou technikou.
2.04.21 GARDEROBIÉR
4. platová třída

1. Oblékání a převlékání účinkujících umělců podle potřeb vyplývajících ze scénáře, představ
režisérů a kostýmních výtvarníků včetně oprav divadelních kostýmů, používaných při
představeních.
5. platová třída
1. Úpravy scénických kostýmů a doplňků při alternaci umělců.
2. Oblékání a převlékání účinkujících umělců do složitých kostýmů při realizaci umělecky
nejnáročnějších, pohádkových a historických her.
3. Organizace a kompletní příprava kostýmní výpravy na zájezdová představení.
4. Speciální údržba a úpravy originálních dobových scénických kostýmů a doplňků.
2.04.22 KREJČÍ SCÉNICKÝCH KOSTÝMŮ A KROJŮ
6. platová třída

1. Zhotovování jednotlivých částí scénických kostýmů. Odborné práce při zhotovování
civilních a dobových scénických kostýmů a dobového prádla.
2. Zhotovování oděvních součástek civilních a dobových scénických kostýmů nebo národních
krojů.
7. platová třída
1. Zhotovování všech druhů scénických kostýmů podle výtvarných návrhů z textilních,
kožených a umělých materiálů nebo národních krojů včetně jejich přešívání.
2. Odborné práce ve výrobě kostýmů a zpracovávání kostýmních střihů.
8. platová třída
1. Specializované práce ve výrobě nejnáročnějších scénických kostýmů a střihů, například
rozmanitých historických oděvů a pohádkových variací.
2.04.23 OBUVNÍK SCÉNICKÉ A KROJOVÉ OBUVI
6. platová třída

1. Individuální výroba a opravy ručně šité scénické a taneční obuvi podle návrhů výtvarníků a
podle potřeb scénické praxe z různých materiálů a různou technologií.
7. platová třída
1. Individuální ruční výroba historické, krojové, baletní a jiné speciální obuvi včetně oprav,
barvení a stříkání.
8. platový stupeň
1. Samostatné vypracovávání návrhů a zhotovování nejnáročnějších modelů scénické, krojové
obuvi, různé ortopedické úpravy při dodržování náročných tvarů podle požadavků výtvarníka
s používáním speciálních materiálů a mimořádných výrobních technologií, bez dělby práce,
podle vlastních znalostí dobových stylů a podle potřeb scénické praxe.
2.04.24 REKVIZITÁŘ
3. platová třída

1. Rutinní práce při zajišťování divadelních představení, například nákup, příprava, úprava a
udržování osobních a spotřebních divadelních rekvizit, jejich aranžování a instalace na scéně.
4. platová třída
1. Práce při zajišťování divadelních představení podle dispozic inscenátorů, oprava osobních
a spotřebních divadelních rekvizit, jejich aranžování a instalace na scéně.
5. platová třída
1. Běžné odborné práce při technickém zajišťování funkcí rekvizit, například střelných zbraní
nebo vytváření optických nebo zvukových efektů pyrotechnickými prostředky podle scénáře.
2.04.25 MODELÁŘ VÝSTAVNÍCH MODELŮ
4. platová třída

1. Zhotovování jednotlivých částí a detailů statických modelů z různých materiálů podle
technické dokumentace, jejich povrchová úprava včetně repase.
2. Kompletace sestav a podsestav do jednodušších celků podle technické dokumentace včetně
jednoduchých terénních úprav modelů.
5. platová třída
1. Výroba laminátových krejčovských bust včetně jejich potahování textilní tuženkou a
dokončovací práce.
2. Zhotovování laminátových figurín včetně atypických, jejich kompletace, kontrola vzhledu a
detailní kolorace.
3. Odlévání částí modelů z umělých hmot.
4. Zhotovování a sestavování jednodušších funkčních modelů.
6. platová třída
1. Přesné terénní úpravy modelů v souladu s dokumentací.
2. Zhotovování forem pro odlévání částí modelů z epoxidových pryskyřic a dentakrylu.
3. Ruční laminování figurín do vícedílných klínových forem včetně vkládání kovových
výztužných a spojovacích částí a zámků.
7. platová třída
1. Zhotovování a montáž složitých statických architektonických a urbanistických modelů do
větších celků, například modely měst.
2. Zhotovování a montáž složitých funkčních modelů s elektronickým vybavením.
8. platová třída
1. Zhotovování a montáž technicky a výtvarně nejnáročnějších funkčních modelů pro
vývojové účely při dodržování technických parametrů a podmínek včetně jejich
průmyslového a výtvarného řešení.
2. Určování grafické úpravy a barevného pojetí modelů, předvádění těchto modelů na
zahraničních veletrzích a výstavách.
2.04.26 UMĚLECKÝ ČALOUNÍK A DEKORATÉR
6. platová třída

1. Čalounické a dekoratérské práce jako čalounění scénických prvků, dekorační práce, výroba
velkoplošných panorám prospektů, koberců, opon apod.
2. Samostatné provádění dekoratérských prací s výtvarným řešením interiéru.
7. platová třída
1. Samostatné zhotovování a opravy veškerých slohových uměleckořemeslných čalounických
individuálních výrobků a samostatné práce v interiérech s používáním materiálů náročných na
zpracování podle návrhů výtvarníků a architektů.
2. Vytváření nejnáročnějších velkoplošných kompozic, například goblénů, koberců,
dekoračních závěsů a opon náročnými aplikacemi a povrchovými strukturami z různých
materiálů s dotvářením podle vlastních návrhů.
8. platová třída
1. Vysoce odborné individuální práce při rekonstrukcích a specializovaných úpravách na
historicky cenném čalouněném nábytku v historických interiérech s využitím restaurátorských
technik.
2.04.27 UMĚLECKÝ KOVÁŘ A ZÁMEČNÍK
5. platová třída

1. Zhotovování atypických kovových výrobků a konstrukcí při realizaci uměleckých návrhů
ve výstavní a interiérové tvorbě všech druhů.
2. Zhotovování dlouhých závěsů s okem, zdobených rýhováním za tepla i studena,
vykovávání ozdobných hřebů s raženou hlavou do zápustky s ručním kováním.
6. platová třída
1. Zhotovování a cizelování kopií slohových klik a štítů.
2. Zhotovování a montáž stavebních zámečnických výrobků (pevných oken, mříží, žebříků,
schodišťových madel apod.).
3. Výroba základních, výtvarně méně náročných scénických konstrukcí podle výkresové
dokumentace.
7. platová třída
1. Zhotovování výtvarně náročných konstrukcí scénických dekorací, výroba složitého
kovového nábytku, výroba rekvizit a kostýmních doplňků a práce s barevnými kovy.
2. Zhotovování kovaných a svařovaných plastik podle modelů i s využíváním vlastního
řemeslného rukopisu.
3. Povrchové úpravy prací cínováním v lázni, chemické barvení kovů a svařování kovů
v ohni.
8. platová třída
1. Zhotovování výtvarně nejnáročnějších architektonických kovových sestav (kovaných,
svařovaných, obráběných apod.) monumentálního pojetí v kombinaci s různými druhy
materiálů.
2. Zhotovování a opravy složitých kovových mechanismů, například soustrojí větrných
mlýnů, vodních hamrů, lisoven a valch (ozubená kola, hřídele, převodky, exentry apod.) a
jejich uvedení do provozu.
3. Zhotovování výtvarně nejnáročnějších kovových sestav scénických dekorací a staticky a
kineticky náročných konstrukcí v kombinaci s různými druhy materiálu podle výtvarných
návrhů.
4. Zhotovování figurálních plastik, tepaných z měděných nebo mosazných plechů nebo
kovaných z oceli podle návrhu výtvarníků nebo podle vlastních návrhů.
9. platová třída
1. Rekonstrukce a specializované úpravy nejstarších slohových kovářských a zámečnických
děl a zhotovování jejich kopií s využíváním restaurátorských technik.
2.04.28 UMĚLECKÝ MALÍŘ
6. platová třída

1. Malířské napodobování všech druhů materiálů včetně patinování, zhotovování plastických
maleb a napodobování architektonických prvků a soch.
2. Patinování štukových ornamentů.
3. Provádění velkoplošných maleb podle vícebarevných plakátů nebo vícebarevných
fotografií.
4. Kreslení složitých map a grafů a provádění složitých plošných schematických maleb.
5. Zpevňování (injektáž) uvolněných částí omítky s nástěnnou malbou.
6. Finální úpravy divadelních rekvizit.
7. platová třída
1. Ruční domalovávání chybějících částí ornamentů a domodelovávání menších částí
chybějící štukové ornamentální výzdoby.
2. Přesná realizace maleb portrétů podle fotografií.
3. Provádění výtvarně náročných maleb (litých i strukturálních) špachtlí, podle vlastní
kompozice.
4. Složité figurální malby nejrůznějšími technikami podle vlastní kompozice.
5. Náročné grafické velkoplošné práce včetně volby barevných kompozic a rozvrhování
prostoru.
6. Malování složitých druhů písma a znaků.
8. platová třída
1. Barevné dotváření napodobenin historických interiérů scénických staveb, například kostelů,
zámeckých komnat, oltářů, imitací sloupů s perspektivou, aut a letadel.
2. Barevné vytváření pohádkových a fantastických dekorací a dotváření stáří objektů
malířskými technikami.
3. Vytváření monumentálních scénických staveb všech druhů, například horizontů, prospektů,
panorámat a koberců různými technologiemi na nejrůznějších materiálech.
2.04.29 UMĚLECKÝ ŠTUKATÉR A KAŠÉR
5. platová třída

1. Zhotovování jednoduchých klínových forem a odlévání sádrových odlitků včetně retuše.
2. Zhotovování konstrukcí a tažení jednoduchých říms a profilů.
3. Modelování a zhotovování menších plastických modelů a různých plastik a odlitků
z nejrůznějších materiálů.
4. Modelování slohových ornamentů podle dokumentace a zhotovování šablon všech druhů.
6. platová třída
1. Tažení profilů a rozet na stropě včetně zhotovování konstrukcí.
2. Zhotovování sgrafitových výzdob budov a montáž složitých sádrových konzol a říms.
3. Zhotovování silikonových a kaučukových forem.
4. Plastická řezba slohových nebo jiných tvarů u nábytku, ozdobných rámů a
architektonických a ornamentálních prvků z různých druhů materiálů.
7. platová třída
1. Zhotovování klínových a kombinovaných forem včetně želatinových.
2. Zhotovování složitých rabicových stropů a tažení nik, sloupů a jiných profilů.
3. Modelování a zhotovování modelů a plastik všeho druhu z nejrůznějších materiálů
s různými povrchovými úpravami podle výtvarných návrhů pro scénografickou výrobu.
4. Snímání odlitků různých částí lidského těla a zhotovování forem pro výrobu odlitků.
8. platová třída
1. Zhotovování složitých modelů a písem podle výtvarného návrhu.
2. Provádění nejnáročnějších uměleckořemeslných štukatérských prací vnější a vnitřní
slohové výzdoby objektů, například vícebarevného figurálního sgrafita a barevného umělého
mramoru.
3. Snímání masek nebo částí obličeje u živých modelů.
9. platová třída
1. Samostatné provádění rekonstrukce a specializovaných úprav nejnáročnějších
štukatérských děl s využíváním restaurátorských technik.
2.04.30 UMĚLECKÝ TRUHLÁŘ
6. platová třída

1. Samostatné zhotovování truhlářských výrobků bez technologické dělby práce.
2. Převážně ruční zhotovování individuálních scénických doplňků bez dělby práce.
3. Vykládání a sestavování okrasných dýh na křížovou spáru, šachovnici a žilky a
přimořování domácích okrasných dřevin se zachováním kresby včetně konečné povrchové
úpravy.
7. platová třída
1. Zhotovování slohových oken a dveří podle původních vzorů s přenášením detailů a
profilace dřeva včetně okovávání.
2. Rekonstrukce vykládaných historických podlah a vlysů se zachováním původních druhů
dřev, rozměrů a povrchové úpravy.
3. Zhotovování a sestavování složitých individuálních skříní zabudovaných do
nepravidelného prostoru.
4. Zhotovování kusového nábytku podle návrhu včetně přípravy materiálu a výtvarně
náročných a složitých částí scénických dekorací.
5. Zhotovování náročných ornamentálních a figurálních intarzií včetně jejich oprav všemi
technikami.
96
6. Dekorativní obkládání stěn historických interiérů rámovými konstrukcemi a výplněmi
z ušlechtilých dřev včetně jejich konzervace.
7. Samostatné vyřezávání loutek podle návrhů výtvarníků a výroba jejich mechanizmů.
8. platová třída
1. Náročné práce při zhotovování slohového nábytku, interiérového zařízení, stavebních
slohových prvků s výraznými uměleckými prvky podle návrhu včetně jejich sestavování.
2. Zhotovování složitých truhlářských výrobků lidové umělecké výroby.
9. platová třída
1. Zhotovování složitých ornamentálních a figurálních intarzií a maketárií včetně rekonstrukcí
a specializovaných zásahů na historických truhlářských dílech s využíváním restaurátorských
technik.
2.04.31 VÝROBCE V LIDOVÉ UMĚLECKÉ VÝROBĚ
4. platová třída
1. Ruční výroba tradičních zvykoslovných předmětů lidové umělecké výroby podle vzorů
s přesným zachováním původních technik, původní barevnosti a s použitím výhradně
původních přírodních materiálů, například lýk, polasů a svíček včetně přesného zachování
původních postupů přípravných a dokončovacích prací.
2. Ruční výroba bižuterie z přírodních materiálů rostlinného původu, například klokočí
s využitím vlastní výtvarné invence včetně přesného zachování původních postupů
přípravných a dokončovacích prací .
5. platová třída
1. Ruční výroba všech druhů zvykoslovného pečiva včetně přípravy a zdobení, například
vizovického pečiva a perníků, ozdob a figurek ze slámy a kukuřičného šustí a drobných
dlabaných dřevěných předmětů z volné ruky, například dřeváků s přesným zachováním
původních postupů přípravných a dokončovacích prací.
2. Podmalby na skle.
6. platová třída
1. Výroba všech typů kraslic s přesným zachováním původních postupů přípravných a
dokončovacích prací, štípaných holubiček včetně výběru a přípravy vhodného materiálu a
výroba velkých dlabaných dřevěných předmětů z volné ruky včetně případného zdobení a
povrchových úprav, například velkých mís a korýtek.
2. Ruční řezba betlémových a jiných dřevěných figurek a zhotovování betlémové krajiny
včetně výběru a přípravy vhodného dřeva a povrchových úprav.
7. platová třída
1. Batikování originálních interiérových a oděvních kuponů z přírodních materiálů (z čistého
hedvábí, batistu, jemného plátna apod.) různými technikami v přímé spolupráci s výtvarníkem
nebo s využitím vlastní výtvarné invence.
DÍL 2. 05 OBCHODNÍ PROVOZ
2.05.01 CUKRÁŘ-MOUČNÍKÁŘ
4. platová třída

1. Výroba a výdej běžných druhů moučníků a cukrářských výrobků, například harlekýn,
sachr, koláče, bábovky, vánočky, výroba teplých moučníků, například koblihy, ovocné
nákypy, hromadná výroba cukrářských výrobků a moučníků v závodních (školních) a
obdobných stravovacích zařízeních.
2. Výroba všech druhů zmrzlin.
5. platová třída
1. Samostatné zhotovování všech druhů cukrářských výrobků včetně složitějších,
zhotovování speciálních vařených a ochucených krémů a náplní, například
smetanový, griliášový, karamelový a speciálních druhů polev s použitím vlastních receptur.
6. platová třída
1. Zhotovování složitých a výtvarně náročných cukrářských výrobků, zejména podle
individuálních požadavků nebo podle vlastních návrhů.
2. Zajišťování výroby cukrářských výrobků, moučníků a cukrářských specialit v
menším provozu, pro zvláštní akce převážně podle vlastních receptur a kalkulací
s použitím různé technologie, případná účast na výrobě.
2.05.02 KUCHAŘ
3. platová třída

1. Dohotovování jídel z polotovarů, příprava na talíř a výdej.
2. Výroba polévek a příloh k hlavním jídlům.
4. platová třída
1. Výroba a výdej běžných druhů teplých jídel a moučníků.
2. Výroba složitých jídel studené kuchyně.
5. platová třída
1.Výroba technologicky náročných teplých jídel nebo specialit studené kuchyně.
6. platová třída
1. Stanovování technologických postupů a jejich kalkulace při rozsáhlé výrobě jídel včetně
kontroly jejich dodržování, sestavování vlastních receptur, jídelních lístků a zajišťování
správné gastronomické skladby.
2. Výroba náročných specialit české kuchyně a kuchyní cizích národů, výroba specialit
studené kuchyně pro bankety a recepce včetně sestavování vlastních receptur.
3. Výroba nejsložitějších dietních jídel v rozsahu podle dietního systému závazného
ve zdravotnických zařízeních, například dieta bezlepková, nízkocholesterolová,
nízkobílkovinová s omezením tuků při akutní pankreatitidě. Výroba jídel s dvojím a vyšším omezením.
7. platová třída
1. Organizace práce při výrobě jídel spojené s hmotnou odpovědností, stanovování a
provádění technologických postupů a kalkulací při rozsáhlé výrobě širokého sortimentu,
stanovování a zajišťování správnosti gastronomické skladby jídel, racionální výživy a
zajišťování výroby náročných specialit.
2.05.03 ČÍŠNÍK
2. platová třída

1. Nabídka jednoduchého sortimentu zboží včetně obsluhy.
2. Obsluha strávníků v závodních jídelnách a obdobných stravovacích zařízeních.
3. platová třída
1. Obsluha hostů převážně pod přímým vedením, případné inkaso tržeb a jejich vyúčtování.
2. Obsluha strávníků v závodních jídelnách a obdobných stravovacích zařízeních s inkasem.
4. platová třída
1. Čepování nápojů včetně základní údržby výčepního zařízení a inkasa tržeb.
2. Samostatné přijímání objednávek, stolničení a obsluha hostů, inkaso tržeb.
5. platová třída
1. Příprava tabule, stolničení a obsluha, zejména při zvláštních příležitostech včetně
dohotovení jídel u stolu a jejich konečné úpravy.
2. Výroba míšených nápojů včetně obsluhy u barového pultu, inkaso tržeb, případně i ve valutách a jejich vyúčtování.
6. platová třída
1. Organizace prací a obsluhy na svěřeném úseku.
2. Vysoce odborné a specializované práce při obsluze hostů, spojené se složitým
servírováním, například francouzským, staroanglickým a mezinárodním.
2.05.04 PRODAVAČ
2. platová třída

1. Samostatný prodej zboží a teplých jídel v kantýnách a bufetech spojený s úpravou na talíře,
případné ošetřování jídel dodávaných v teplé, chlazené nebo jinak konzervované podobě.
3. platová třída
1. Nabídka a samostatný prodej zboží, jeho přejímka, uskladňování, vystavování a aranžování
zboží v prodejně, inkaso nebo vystavování potřebného dokladu pro pokladnu.
4. platová třída
1. Samostatný prodej zboží nebo služeb náročného sortimentu, jeho přejímka, skladování,
ošetřování, aranžování v prodejně, průzkum spotřebitelské poptávky, účast na inventarizacích,
samostatné vyřizování reklamací.
5. platová třída
1. Organizace práce na svěřeném úseku prodeje.
2.05.05 PRACOVNÍK OBCHODNÍHO PROVOZU
1. platová třída

1. Pomocné práce při výrobě jídel, například sběr nádobí, jeho mytí, čištění a obsluha ručních kuchyňských strojků.
2. Péče o hosty v ubytovacích zařízeních při příjezdu, pobytu a odjezdu, zajišťování různých
služeb hostům (například manipulace se zavazadly, vydávání klíčů).
2. platová třída
1. Pomocné práce při prodeji zboží spojené s jeho doplňováním, balením a tříděním.
2. Péče o svěřené pokoje v ubytovacích zařízeních včetně inventáře a výměny prádla,
zprostředkovávání služeb, například žehlení obleků, prádla a čištění obuvi (pokojská).
3. Mytí černého nádobí.
3. platová třída
1. Expedice zboží, pokrmů, cukrářských výrobků, polotovarů jednotlivě nebo hromadně.
4. platová třída
1. Organizace práce zaměstnanců při úklidu, samostatné vedení příručního skladu,
zprostředkovávání služeb v ubytovacím zařízení (pokojská).
2. Recepční práce v ubytovacích zařízeních bez oddělené činnosti vrátnice, inkaso tržeb,
popřípadě inkaso za jiné služby (vrátný s recepční službou, pomocný recepcionář).
3. Přijímání peněz a kontrola cen zakoupeného zboží a případný doplňkový prodej, pokladní
inventarizace nebo přijímání pokladních dokladů a jejich kontrola spočívající v porovnání
vyexpedovaného zboží (pokrmů, nápojů) s údaji na dokladu, kontrolní rozpisy, případné
podklady pro fakturaci (pokladní).
5. platová třída
1. Organizace a zajišťování úklidových prací a doplňkových služeb, například čištění oděvů,
obuvi, žehlení ve stravovacích a ubytovacích provozech, vedení příručního skladu (hospodyně).
2. Samostatné přijímání a vyřizování objednávek ubytovacích a jiných hotelových služeb,
vedení předepsané evidence, styk s orgány státní správy (recepcionář).
3. Provádění rozpisu služeb obslužného personálu a vyřizování drobných reklamací ubytovaných hostů.
6. platová třída
1. Organizace a zajišťování doplňujících a úklidových prací v rozsáhlém stravovacím nebo
ve velkém ubytovacím provozu včetně vedení skladu drobného hmotného investičního
majetku a zásob, vedení předepsané evidence.
2.05.06 PROVOZÁŘ
4. platová třída

1. Různorodé řemeslné práce při údržbě sportovišť, ubytovacích a jiných objektů menšího
rozsahu včetně používání malé mechanizace.
5. platová třída
1. Zajišťování běžné údržby, vytápění, temperování, ochrany, větrání, úklidu jednotlivých uvolněných stavebních objektů, ploch a vybavení.
2. Organizace a zajišťování běžných provozních a úklidových prací a doplňkových služeb,
vedení příručního skladu.
6. platová třída
1. Zajišťování provozu jednotlivých uvolněných objektů po technické stránce (stavební,
strojní, elektro) včetně zajišťování a organizace údržby objektů.
2. Organizace a zajišťování úklidových prací v rozsáhlém stravovacím nebo ve velkém
ubytovacím provozu včetně vedení skladu.
7. platová třída
1. Zajišťování provozu souboru uvolněných technologicky provozovaných objektů
(výcviková a školící zařízení případně ubytovací, rekreační, stravovací nebo jiná víceúčelová
zařízení) a organizace údržby a oprav jednotlivých technologických zařízení a budov.
2. Zajišťování provozu ubytovacího nebo stravovacího zařízení.
8. platová třída
1. Organizace provozu velkokapacitního stravovacího zařízení včetně zajišťování jeho
technického vybavení a údržby, ekonomické agendy, stanovování technologických postupů a
zajišťování jejich dodržování včetně kontroly dodržování hygienických předpisů.
2. Komplexní zajišťování provozu souboru objektů včetně jejich hospodárného využití po
provozně-ekonomické stránce, zajišťování provozu a údržby, organizace prováděných prací,
zajišťování potřebného materiálu a technického dozoru na prováděné práce, zajišťování
podkladů pro zpracování návrhu finančního rozpočtu a spolupráce při projednávání smluv s
dodavatelskými a projektovými organizacemi, přebírání dodávek a provedených prací,
zajišťování dodržování programu odpadového hospodářství.
9. platová třída
1. Koordinace provozů velkokapacitních stravovacích zařízení s celodenním provozem.
DÍL 2.06 POLYGRAFIE
2.06.01 DĚLNÍK V TISKÁRNĚ
3. platová třída

1. Vykonávání složitějších prací v polygrafické výrobě, například nakládání nebo odebírání
papíru od tiskového stroje, kontrola tisku za chodu stroje.
4. platová třída
1. Vykonávání náročných prací v polygrafické výrobě, například pomocník u
velkoformátových tiskových strojů.
2.06.02 KNIHAŘ
5. platová třída

1. Vykonávání složitějších knihařských prací, například obsluha automatických níťovek,
řezání potištěného papíru, zdobení desek dvěma i více barvami či razicími foliemi.
6. platová třída
1. Vykonávání odborných knihařských prací na knižních vazbách a převazbách, zpracovávání
neprůmyslové vazby včetně zdobení desek ručně, kartonážní a řezačské práce.
7. platová třída
1. Vykonávání speciálních knihařských prací, organizace práce v knihařské dílně.
8. platová třída
1. Vypracovávání návrhů a samostatné zhotovování vzorů umělecky vysoce náročných knihařských výrobků.
2. Seřizování výrobních linek na zhotovení tuhých vazeb při využití 11 a více základních
operací s programovatelnými částmi linky.
3. Vykonávání odborných knihařských prací na počítačem řízených zařízeních, například
unášecí linka s 24 stanicemi včetně čelního ořezu.
2.06.03 SAZEČ
4. platová třída

1. Ruční sázení hladké sazby časopisů, knih apod.
5. platová třída
1. Sázení a korigování standardních sazeb společenských a hospodářských tiskopisů,
například poděkování, vstupenek, navštívenek, plakátů, letáků apod. nebo sazeb z tištěných
vzorů včetně provádění mutací.
2. Sázení i cizojazyčných prací a korektur hladké a jedenkrát smíšené sazby na fotosázecích
zařízeních s automatickým vyplňováním řádek včetně sazby předem rozpočítané do stran.
6. platová třída
1. Lámání včetně upravování a korigování sazeb politických, vědeckých, technických a
odborných knih a časopisů, brožur a podobně i cizojazyčných.
2. Sázení hladkých sazeb i cizojazyčných časopisů a podobně na sázecích strojích
písmenových a řádkových.
3. Sázení i cizojazyčných prací hladké a jedenkrát smíšené sazby na fotosázecích zařízeních
bez automatického vyplňování řádek.
7. platová třída
1. Lámání, upravování a korigování sazeb náročných časopisů s obtížnou typografickou
úpravou textů nejméně dvousloupečných (každé číslo se zařazuje samostatně), vědeckých a
technických časopisů s různou úpravou textů, obrázků, tabulek, matematických nebo
chemických vzorců (pokud se v časopise vyskytuje nejméně polovina stran s touto kombinací).
2. Sázení smíšených sazeb i cizojazyčných na sázecích strojích a sázení deníků, časopisů,
technických příruček, vědeckých knih, učebnic, náročných hospodářských a společenských
tiskopisů, tabulek a podobně.
3. Sázení i cizojazyčných prací a korektur na všech typech fotosázecích zařízení časopisů a
deníků mimo románů, básní a povídek sázených v časovém předstihu.
4. Zajišťování technologie zpracování složitých prováděcích projektů zpracování dat na
výpočetních systémech včetně zabezpečení ochrany, údržby a aktualizace složitých databází,
provádění úprav těchto projektů na podmínky konkrétního pracoviště.
8. platová třída
1. Obsluha řídicí a osvitové jednotky a provádění systémových operací (diagnostiky a úpravy databází).
2. Sázení prostorových matematických a chemických vzorců.
3. Analýza, formulace a algoritmizace konkrétních úloh zpracování polygrafických
uživatelských aplikací v oblasti fotosazby, automatizované tvorby map, osvitové jednotky a
zařízení digitálního nátisku.
9. platová třída
1. Komplexní zajišťování nejsložitějších automatizovaných polygrafických činností nebo
atypických prací včetně jejich projektování a vyhodnocování.
2.06.04 TISKAŘ
4. platová třída

1. Příprava tiskové formy, seřizování stroje a tisk vícebarevných prací jedno- a
oboustranných na maloformátovém stroji do formátu B3.
5. platová třída
1. Příprava tiskových forem, seřizování strojů a tisk jednobarevných prací jednostranných a
oboustranných na archových strojích, tisk vícebarevných prací na maloformátových strojích.
6. platová třída
1. Příprava tiskových forem, seřizování strojů a tisk na archových strojích jednobarevných
oboustranně současně tištěných prací, vícebarevných prací. Tisk barvotiskových prací na maloformátových strojích.
7. platová třída
1. Příprava tiskových forem, seřizování strojů a tisk na archových strojích barvotiskových
prací.
8. platová třída
1. Seřizování strojů a tisk náročných barvotiskových prací vyžadujících přesné dodržení barev
a výtvarného rukopisu podle originálu, například uměleckých monografií a obrazů na
archových strojích. Tisk topografických, speciálních a atlasových map. Tisk náročných
barvotiskových prací na rychloběžných kotoučových rotačních strojích.
9. platová třída
1. Příprava tiskové formy, seřizování stroje a tisk náročných barvotiskových prací,
topografických, speciálních a atlasových map na počítačem řízeném více barvovém stroji do
formátu A0.
2.06.05 MONTÁŽNÍK V POLYGRAFII
5. platová třída

1. Lámání (včetně korektur) publikací a časopisů jedno- i dvousloupečných kombinovaných
s obrázky, vzorci, tabulkami a podobně s dokreslováním netypických znaků a cizích liter.
2. Zhotovování (včetně rozměrových archů) kombinovaných montáží pro ofsetový tisk.
6. platová třída
1. Lámání (včetně korektur) náročných publikací (vícesloupečných s vysvětlivkami,
poznámkami, margináliemi, oblomením obrázků, iniciálami, nepravidelnou úpravou apod.,
vyskytujících se převážně v celém díle) kombinované s obrázky, vzorci, tabulkami apod.
s dokreslováním netypických znaků s cizích liter.
2. Zhotovování barvotiskových montáží včetně rozměrových archů, kolíčkovým způsobem.
7. platová třída
1. Zhotovování montáží náročných časopisů včetně rozměrových archů, ve více verzích a
náročných barvotiskových časopisů, jejichž výrobní harmonogram je stanoven maximálně v hodinách.
2. Zhotovování barvotiskových montáží včetně rozměrových archů, montovaných na kresbu
bez krycích znamének a bez použití kolíčkového způsobu.
3. Zhotovování (včetně rozměrových archů) montáží topografických, speciálních a atlasových map.
4. Zhotovování (včetně rozměrových archů) montáží s vysokou soutiskovou přesností na celé
ploše montáže pro velkoformátové tiskové stroje.
2.06.06 REPRODUKČNÍ FOTOGRAF
6. platová třída

1. Zhotovování polotónových a síťových negativních výtažků z barevné předlohy.
2. Provádění polotónových i autotypických prací stabilizovaným procesem s použitím všech
druhů korekčních masek bez vypracování programu.
3. Zhotovování ofsetových tiskových desek do formátu B2.
7. platová třída
1. Provádění polotónových a autotypických prací stabilizovaným procesem s použitím všech
druhů korekčních masek s vypracováním programu.
2. Provádění náročných fotoreprodukčních prací pro tisk topografických a speciálních map ve čtyřech barvách.
3. Zhotovování ofsetových tiskových desek do formátu A0.
8. platová třída
1. Provádění nejsložitějších reprodukčních postupů při zpracování kartolitografických
originálů a zhotovování tiskových podkladů s mimořádnými nároky na kvalitu a rozměrovou přesnost.
2. Obsluha osvitového a vyvolávacího automatu pro zhotovování ofsetových tiskových desek do formátu A0.
2.06.07 GRAFIK
9. platová třída

1. Pořizování kopií obrazových a transparentních obrazových předloh na plochých skenerech
včetně korekce barevného posunu.
2. Tvorba grafických návrhů akcidenčních tiskovin pomocí grafických a zlomových programů.
10. platová třída
1. Barevná úprava skenovaných obrazových předloh a elektronických fotosouborů, provádění
uměleckých retuší, výřezů a elektronických montáží.
2. Zpracovávání konkrétních titulů do výsledné výtvarné podoby pomocí grafických,
zlomových a vyřazovacích programů na základě autorského grafického návrhu.
11. platová třída
1. Návrh a tvorba grafické a výtvarné stránky náročných druhů tiskovin, například knih a
dalších druhů merkantilní grafiky.
12. platová třída
1. Tvorba návrhů výtvarných projektů s vysokou mírou uměleckého zpracování.
13. platová třída
1. Tvorba nejnáročnějších výtvarných projektů s celostátně uznávanou vysokou uměleckou
úrovní a přispívajících k rozvoji výtvarného oboru.
DÍL 2.07 PUBLICISTIKA
2.07.01 TECHNICKÝ REDAKTOR

9. platová třída
1. Příprava podkladů pro články, anotace, bulletiny, katalogy, almanachy, mapy a jiná
kartografická díla a další materiály.
2. Samostatné redigování méně závažných tiskovin.
3. Provádění všeobecných jazykových a stylistických úprav.
4. Uspořádávání textů rukopisů podle pokynů včetně jejich konečné redakce. Úprava a
sjednocování terminologie. Ověřování faktografické správnosti textů.
5. Prohlížení autorských korektur ve sloupcových a stránkových obtazích. Kontrola
vysázených rukopisů (imprimatur) a vývěsných archů.
6. Vytváření elektronické verze časopisů.
7. Redakční příprava a zajišťování zveřejňování informačních výstupů na internetu a tvorba a
další rozvoj webových stránek.
10. platová třída
1. Odborné posuzování náročných materiálů, například náročných rukopisů, lektorských
posudků, výtvarných, grafických a fotografických předloh, po odborné a umělecké stránce.
2. Vybírání námětů a okruhu autorů, ilustrátorů, externích spolupracovníků a překladatelů
včetně jejich usměrňování a zadávání děl.
3. Organizační zajišťování harmonogramů prací a dodržování stanovených redakčních plánů.
4. Zpracování koncepčních záměrů a projektů vydávání literárních, kartografických a jiných děl.
5. Práce s elektronickými a digitálními technologiemi redakční přípravy. Příprava
elektronické verze publikací (časopisů).
2.07.02 REDAKTOR, NOVINÁŘ
9. platová třída

1. Publicistická činnost podle pokynů nebo daných postupů včetně jednodušších výtvarných,
grafických, fotoreportérských a technických prací. Příprava podkladů pro publikaci v tisku,
rozhlasu a televizi. Stanovování obsahového zaměření publikací. Úprava méně náročných rukopisů.
10. platová třída
1. Samostatná publicistická činnost, příprava zpráv, článků a reportáží. Zajišťování odborné
informační nebo umělecké úrovně a obsahového zaměření publikovaných materiálů.
Organizování a koordinace vydávání periodik nebo vysílání sdělovacích prostředků.
2. Samostatný výkon zpravodajských, komentátorských a reportérských činností.
11. platová třída
1. Koordinace a zpracování koncepce činností spojených s vydavatelskou, propagační a
redaktorskou činností včetně samostatné publicistické činnosti.
2. Systémové práce při vytváření koncepce publicistické činnosti nebo média.
3. Samostatné tvůrčí provádění publicistických činností (zpravodajských, komentátorských a
reportérských) včetně případných elektronických verzí a internetových prezentací.
12. platová třída
1. Vytváření koncepce tištěných a elektronických médií s celostátní působností, jejich
odborné, technické a věcné úrovně a koordinace procesu jejich tvorby, produkce a distribuce.
2.07.03 TLUMOČNÍK-PŘEKLADATEL
10. platová třída

1. Překládání odborných textů.
2. Doprovodné tlumočení (informativní tlumočení) a běžné konsekutivní tlumočení.
11. platová třída
1. Překlad odborných textů pro využití v rámci oficiálního mezinárodního styku.
2. Běžné konsekutivní tlumočení v rámci oficiálního mezinárodního styku.
12. platová třída
1. Překlady pro potřeby ústavních činitelů a členů vlády v rámci oficiálního mezinárodního styku.
2. Běžné konsekutivní tlumočení pro potřebu ústavních činitelů a členů vlády nebo
konferenční tlumočení v rámci oficiálního mezinárodního styku.
DÍL 2.08 SOCIÁLNÍ SLUŽBY
2.08.01 PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
3. platová třída

1. Provádění jednoduchých úkonů pečovatelské služby. Výdej a rozvoz jídla klientům.
Provádění dílčích sociálně-pečovatelských úkonů pro klienty.
2. Poskytování přímé obslužné péče o klienty, podpora jejich soběstačnosti, nácvik
jednoduchých denních činností a poskytování pomoci při osobní hygieně a oblékání klientů,
manipulace s přístroji, pomůckami a prádlem a udržování čistoty a hygieny u klientů.
4. platová třída
1. Provádění úkonů pečovatelské služby u mobilních a imobilních klientů, komplexní péče o
jejich domácnost. Provádění pečovatelských úkonů v péči o děti.
2. Poskytování zvlášť obtížné a namáhavé komplexní přímé obslužné péče o fyzicky a
psychicky postižené klienty, poskytování pomoci při vytváření základních sociálních a
společenských kontaktů, posilování životní aktivizace klientů a uspokojování jejich
psychosociálních potřeb.
5. platová třída
1. Provádění obtížných pečovatelských prací spojených s přímým stykem s klienty s
fyzickými a psychickými obtížemi. Pomoc při zajištění chodu domácnosti, nákupy, péče o
prádlo, donášky paliva a provádění pohybové aktivizace klientů. Vedení klienta
k samostatnosti, nácvik dovedností, rozvíjení jeho vlastních schopností při sebeobsluze a
pomoc při naplňování jeho osobních cílů.
2. Podpora při vytváření, prohlubování a upevňování základních hygienických a pracovních
návyků při péči o klienty. Spolupráce na posilování sociálních a společenských kontaktů
klientů (základní výchovná nepedagogická činnost).
3. Sledování potřeb klienta a vedení individuálních záznamů o průběhu sociální služby (tzv.
klíčový pracovník v sociálních službách). Řešení záležitostí spojených s poskytovanou
službou, případně zprostředkování kontaktu klienta s kompetentním pracovníkem.
6. platová třída
1. Komplexní provádění pečovatelských činností včetně prací spojených s přímým stykem
s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi, zajišťování sociální pomoci při uplatňování
práv, oprávněných zájmů a zajišťování osobních záležitostí. Provádění dílčích sociálních
depistáží pod vedením sociálního pracovníka a psychická aktivizace klientů, sociálněpečovatelské
(výchovné) práce s dětmi. Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím.
2. Provádění asistenční služby a osobní asistence klientům zdravotně postiženým s fyzickým,
mentálním nebo psychickým handicapem bez omezení místa a času, podle jejich aktuální
potřeby. Kompenzace postižení při naplňování základních životních potřeb (pečovatelská činnost).
3. Působení na vytváření, prohlubování a upevňování pracovních návyků klientů názorným
předváděním řemeslných a jiných prací, vytváření pozitivních mezilidských vztahů, rozvíjení
jemné motoriky. Nácvik denních běžných činností (základní výchovná nepedagogická činnost).
4. Vytváření vztahů klientů k živým tvorům včetně péče o ně (základní výchovná
nepedagogická činnost).
7. platová třída
1. Fixace získaných hygienických, společenských a pracovních návyků u mentálně
postižených klientů (základní výchovná nepedagogická činnost).
2. Rozvíjení pracovních návyků, pracovní aktivity a individuální manuální zručnosti klientů.
Zajišťování materiálu a pomůcek pro pracovní výcvik klientů. Provádění speciálních
pracovních postupů a používání nástrojů, pracovních pomůcek a různých materiálů (základní
výchovná nepedagogická činnost).
3. Zajišťování zájmové a kulturní činnosti v zařízeních sociálních služeb (základní výchovná
nepedagogická činnost).
4. Vyhledávání, organizování a provádění volnočasových aktivit zaměřených zejména na
rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností klientů formou výtvarné, hudební,
dramatické nebo pohybové výchovy (základní výchovná nepedagogická činnost).
8. platová třída
1. Organizování, odborné a ekonomické zajišťování pečovatelské služby, osobní asistence a
asistenční služby v okrsku. Řešení jednodušších sociálně-právních a zdravotních problémů a
spolupráce při provádění sociální depistáže v okrsku.
2. Zpracování metodiky, organizování a zajišťování přímé obslužné péče a základní výchovné
nepedagogické činnosti v rámci provádění příslušné služby sociální péče včetně provádění
prací souvisejících s přípravou těchto procesů (základní výchovná nepedagogická činnost).
3. Poskytování nebo zprostředkování neodkladné pomoci osobám vystaveným stálému
vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života formou distanční hlasové a elektronické komunikace.
4. Plánování průběhu poskytování sociální služby včetně jejího hodnocení podle osobních
cílů, potřeb a schopností klienta.
9. platová třída
1. Komplexní koordinace a zajišťování pečovatelské služby, osobní asistence a asistenční
služby ve větším územním celku po odborné, metodické, provozní a ekonomické stránce
včetně kontrolní činnosti. Provádění psychosociální podpory a podle potřeby akutní sociální
intervence. Odborné zajišťování pečovatelských služeb v chráněném bydlení.
2. Komplexní koordinace a souhrnné zajišťování přímé obslužné péče a základní výchovné
nepedagogické činnosti v rámci poskytování více služeb sociální péče.
2.08.02 SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
8. platová třída

1. Provádění dílčích odborných sociálních prací včetně zajišťování standardní dokumentace.
Řešení dílčích sociálně-právních problémů. Zajišťování informací a odborných podkladů pro
sociální práci včetně jejich zpracovávání.
9. platová třída
1. Sociálně-právní poradenství, analytická a metodická činnost v sociální péči v zařízeních
sociálních služeb, ve zdravotnických zařízeních nebo v záchytných zařízeních a v zařízeních
sociálně-právní ochrany dětí. Vytváření podmínek pro zapojení klientů do společenského
procesu za účelem sociálního začlenění i mimo rámec zařízení sociálních služeb.
2. Řešení sociálně-právních a sociálně zdravotních problémů klientů aplikací odborných
metod sociální práce, diagnostická činnost, poradenství; účast na jednání se správními orgány
a jinými organizacemi v zájmu klientů. Sociální práce v zařízeních sociálních služeb
poskytujících služby sociální prevence (azylové domy, noclehárny apod.) a v zařízeních
sociálně-právní ochrany dětí.
10. platová třída
1. Analytická, koncepční a metodická činnost v individuální a skupinové sociální práci.
2. Samostatný výkon náročných specializovaných agend péče o osoby, rodiny a skupiny
v nepříznivé sociální situaci. Zajišťování sociálně-právního poradenství. Poskytování
soustavné sociální pomoci v přímém styku s osobami nebo rodinami, které se dostaly do
nepříznivé sociální situace.
3. Koncepční činnost sociální práce v zařízeních sociálních služeb, v zařízeních sociálněprávní
ochrany dětí, ve zdravotnických zařízeních nebo v záchytných zařízeních.
4. Poskytování odborné sociálně-právní pomoci osobám ohroženým násilným chováním
vykázané osoby. Zajišťování spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními
centry, poskytovateli sociálních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí, obcemi, Policií
České republiky a obecní policií, orgány veřejné správy apod.
11. platová třída
1. Samostatné zajišťování sociálně-právního poradenství a sociální práce s rodinami nebo
jednotlivci v krizových situacích. Odborná činnost ve střediscích drogové a jiné závislosti.
2. Depistážní činnost zaměřená na vědomé, cílené a včasné vyhledávání jednotlivců, rodin a
skupin v nepříznivé sociální situaci a na analýzu jejich sociálních potřeb v dané komunitě.
Komplexní správa sítě sociálních služeb.
3. Poskytování krizové intervence.
4. Sociální práce zaměřené na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního
vyloučení nebo vzniku problémů v osobním nebo sociálním vývoji.
5. Vedení specializovaných výcvikových a dalších preventivních programů osobního rozvoje
a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže se speciálními sociálními potřebami.
6. Tvorba koncepce a strategie poskytování více druhů sociálních služeb, zavádění systému
kvality sociální práce, analytická činnost a metodické usměrňování sociální práce v rámci
daného zařízení.
12. platová třída
1. Poskytování sociálně-právního poradenství v oblasti rodinných vztahů, zdravotního a
psychického onemocnění či postižení, sociálně-patologických nebo kriminálních jevů apod.
2. Provádění náročných metodických a specializovaných kontaktních činností se zaměřením
na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo vzniku
problémů v osobním a sociálním vývoji.
3. Příprava a koordinace sociálně-preventivních programů na ochranu týraných, zneužívaných
a zanedbávaných dětí, usměrňování péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost, posuzování a
řešení zvláště složitých a výjimečně obtížných případů ohrožených dětí.
13. platová třída
1. Tvorba a rozvoj metod sociální práce a aplikace nejnovějších poznatků z psychologie,
sociologie, pedagogiky, práva a jiných společenských věd.
DÍL 2.09 SPORT
2.09.01 INSTRUKTOR SPORTU
11. platová třída

1. Vykonávání sportovních činností a sportovní reprezentace v nejvyšších domácích a
mezinárodních soutěžích.
12. platová třída
1. Vykonávání sportovních činností a sportovní reprezentace na vrcholných mezinárodních
soutěžích s účastí na olympijských hrách, mistrovství světa a mistrovství Evropy.
13. platová třída
1. Vykonávání sportovních činností a sportovní reprezentace na vrcholných mezinárodních
soutěžích s umístěním do bodovaného místa na olympijských hrách, mistrovství světa a
mistrovství Evropy.
14. platová třída
1. Vykonávání sportovních činností a sportovní reprezentace na vrcholných mezinárodních
soutěžích, olympijských hrách, mistrovství světa a mistrovství Evropy s medailovým
umístěním.
2.09.02 TRENÉR
10. platová třída

1. Zajišťování odborné trenérsko-metodické a sportovní přípravy v daném sportovním
odvětví.
11. platová třída
1. Odborná trenérsko-metodická činnost při řízení sportovní přípravy v daném sportovním
odvětví.
2. Odborná trenérsko-metodická a přímá pedagogická činnost při řízení sportovní přípravy
žáků oboru vzdělávání gymnázia a gymnázia se sportovní přípravou.
12. platová třída
1. Komplexní koordinace trenérsko-metodického procesu přípravy reprezentantů na evropské
a světové úrovni.
2. Komplexní odborná trenérsko-metodická a přímá pedagogická činnost při řízení sportovní
přípravy žáků, reprezentantů na evropské a světové úrovni v kategorii mládeže a dorostu.
13. platová třída
1. Komplexní tvorba, koordinace a usměrňování odborných trenérsko-metodických koncepcí
procesu přípravy sportovní reprezentace nejvyšší světové a evropské úrovně (vedoucí trenér).
2.09.03 SERVISNÍ PRACOVNÍK SPORTU, SPECIALISTA
9. platová třída

1. Odborné specializované činnosti při zabezpečení trenérsko-metodického procesu především
v oblasti regenerační, materiálně-nutriční a technické.
DÍL 2.10 STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA
2.10.01 REFERENT SPOLEČNÉ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY
4. platová třída

1. Provádění dílčích prací ve státní správě a samosprávě, například shromažďování, třídění,
uspořádávání, aktualizace a kontroly formálních náležitostí a úplnosti podání, protokolů,
záznamů, písemných vyhotovení rozhodnutí, podkladů a dalších písemností ve správním
řízení.
2. Doručování úředních písemností. Předvolávání osob ke správnímu orgánu. Předvolávání
účastníků k jednání a ověřování jejich totožnosti.
5. platová třída
1. Provádění jednoduchých úkonů ve správním řízení, například přijímání jednoduchých
podání do protokolu, pořizování soupisu součástí spisu, vedení evidencí návrhů a vyjádření
účastníků řízení, důkazů, čestných prohlášení, přiznání a úředních dokladů, vyvěšování
veřejné vyhlášky, vyměřování správních nebo jiných poplatků, provádění místních šetření
podle daných pokynů.
2. Příprava a vedení podkladů, podkladové dokumentace a dalších náležitostí ve správním
řízení v jednoduchých věcech malého rozsahu a jednoduchého způsobu zjišťování, kontrola
jejich věcné správnosti a doplňování určených náležitostí. Kompletace a předávání správní a
jiné dokumentace na příslušné správní úřady, samosprávné celky, účastníkům řízení a dalším
místům, například v řízení o odvolání nebo při postoupení pro nepříslušnost.
6. platová třída
1. Vyřizování věcí ve správním řízení s jednoznačným postupem a s malým počtem
účastníků.
2. Samostatné vyřizování dílčích částí správního řízení podle běžných postupů, například
opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí včetně jejich ověřování a došetřování, příprava
usnesení o postoupení podání, o dožádání nebo o odmítnutí provedení úkonu nebo o účasti ve
správním řízení, kontrola a oprava zřejmých nesprávností v rozhodnutí, vyjádření, osvědčení
nebo sdělení, sepisování protokolu o ústním jednání a ústním podání, výslechu svědka nebo
znalce, o provedení důkazu listinou a o ohledání, jakož i o jiných úkonech ve styku
s účastníky správního řízení včetně vyřizování stížností a oprav.
3. Vyměřování poplatků ve sporných a složitých případech.
4. Zajišťování doručování písemností správního orgánu.
7. platová třída
1. Vyřizování věcí ve správním řízení. Posuzování podkladů pro správní řízení. Provádění
důkazů potřebných ke zjištění stavu věci a zajišťování důkazů.
2. Příprava řešení věcí ve správním řízení s více účastníky zasahující do mnoha různorodých
a věcných oblastí a vyžadující rozsáhlou podkladovou dokumentaci, dožádání, znalecké
posudky a složitý výkon rozhodnutí.
3. Samostatné vyřizování náročných částí správního řízení, například poskytování předběžné
informace správním orgánem nebo sepisování protokolů o ústním jednání ve složitém
správním řízení.
4. Zajišťování odborných agend výkonu státní správy (dále jen „státní správy“) nebo agend
výkonu samostatné působnosti územního samosprávného celku (dále jen „samosprávy“) ve
vymezeném dílčím úseku, pokud není v této části ustanoveno jinak.
5. Zajišťování výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky nebo srážkami ze mzdy.
6. Zajišťování průběhu a účelu správního řízení užitím zajišťovacích prostředků. Opatřování
vysvětlení.
7. Zrušování vyjádření, osvědčení nebo sdělení, která jsou v rozporu s právními předpisy.
8. Poskytování poučení o právech a povinnostech správním orgánem.
9. Provádění kontrolních prací podle daných postupů.
8. platová třída
1. Vyřizování věcí ve správním řízení s velkým počtem účastníků, s rozsáhlou podkladovou
dokumentací, zasahujících do více právních a věcných oblastí náročných na dobu řízení a
dodržování lhůt a se značnými nároky na posuzování podkladů ve správním řízení, na
provádění důkazů potřebných ke zjištění stavu věci. Vedení společných správních řízení
s rozhodnutími s podmiňujícími výroky.
2. Příprava řešení přestupků a jiných správních deliktů.
3. Zajišťování ucelených odborných agend státní správy nebo samosprávy, pokud není v této
části stanoveno jinak.
4. Provádění poradenských a konzultačních činností v dílčích úsecích odborných agend státní
správy nebo samosprávy včetně vydávání stanovisek.
5. Zajišťování výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky nebo srážkami ze mzdy plynoucí
z exekučních titulů dožádaných ze států Evropské unie v rámci mezinárodní pomoci.
6. Zajišťování vymáhání nedoplatků, penále a pokut.
7. Kontrola včasnosti, úplnosti a správnosti vyřizování petic a stížností.
8. Provádění státního dozoru, státní inspekce nebo kontroly podle stanovených postupů ve
vymezené dílčí působnosti.
9. platová třída
1. Zajišťování výkonu souhrnu více věcně souvisejících odborných agend státní správy nebo
samosprávy (dále jen „obor státní správy nebo samosprávy“).
2. Zpracovávání návrhů vnitřních předpisů nebo norem úzce vymezené věcné působnosti
podle přesně daných postupů.
3. Provádění přezkumného řízení správním orgánem, který rozhodnutí vydal.
4. Zajišťování exekucí na nepeněžitá plnění.
5. Provádění konzultační a poradenské činnosti v ucelené odborné agendě státní správy nebo
samosprávy včetně vydávání stanovisek.
6. Vykonávání specializovaných činností v konkrétních případech v rozsahu působnosti
ústředního správního úřadu nebo správního úřadu s celostátní působností.
7. Komplexní zajišťování agendy vydávání osvědčení nebo potvrzení podle zvláštních zákonů
v působnosti celého správního úřadu nebo územního samosprávného celku.
8. Zpracovávání ucelených metodických postupů k zabezpečení činnosti ve vymezené
působnosti územního správního úřadu nebo územního samosprávného celku.
9. Prošetřování stížností proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu.
10. Samostatné provádění státní inspekce, státního dozoru nebo kontroly nad dodržováním
povinností, vyplývajících z právních předpisů ve vymezené působnosti.
10. platová třída
1. Přezkoumávání rozhodnutí v přezkumném řízení nadřízeným orgánem.
2. Vedení řízení o návrhu opatření obecné povahy. Příprava návrhu opatření obecné povahy a
jeho projednávání s dotčenými orgány.
3. Zajišťování pohledávek a jejich příslušenství uplatněním rozsahu zástavního práva.
Zajišťování výkonu exekucí prodejem movitých věcí nebo nemovitostí.
4. Vykonávání dílčích legislativních prací a právních činností v oboru státní správy nebo
samosprávy a příprava právních předpisů po obsahové a formální stránce.
5. Provádění konzultační a poradenské činnosti v oboru státní správy nebo samosprávy nebo
v oblasti aplikace mezinárodních smluv a práva Evropské unie.
6. Samostatné vykonávání agendy zřizovatelských a zakladatelských funkcí vůči organizacím
nebo organizačním složkám státu nebo územního samosprávného celku.
7. Osvědčování odborné způsobilosti vyžadované právním předpisem.
8. Zajišťování obnovy správního řízení a nového rozhodování.
9. Řešení sporů ve sporném řízení.
10. Navrhování veřejnoprávních smluv včetně navrhování jejich změn, výpovědí a zrušení.
11. Vyřizování závažných stížností proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti
postupu správního orgánu a navrhování opatření k nápravě.
12. Provádění státního dozoru, inspekce nebo komplexní kontrolní činnosti v celém rozsahu
působnosti územního správního úřadu nebo orgánu územního samosprávného celku.
13. Analýza výsledků inspekční, dozorové a kontrolní činnosti včetně návrhů opatření.
11. platová třída
1. Legislativní zpracovávání návrhů právních předpisů obcí. Zpracovávání závazných opatření
správních úřadů s celostátní působností.
2. Výkon komplexních právních činností v jednotlivých oborech státní správy nebo
samosprávy včetně zastupování veřejných zájmů v soudních sporech.
3. Řešení sporů a rozporů mezi správními orgány, popřípadě mezi dotčenými orgány o
věcnou příslušnost při rozhodování nebo otázek, jež jsou předmětem rozhodování.
4. Přezkoumávání jednoduchých rozhodnutí ústředního správního úřadu včetně zajišťování
obnovy správního řízení a nového rozhodování. Přezkoumávání rozhodnutí žalovaného
správního orgánu po podání žaloby ve správním soudnictví. Přezkoumávání souladu opatření
obecné povahy s právními předpisy.
5. Posuzování veřejnoprávních smluv z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným
zájmem nebo řešení sporů z veřejnoprávní smlouvy.
6. Příprava návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy zpravidla vícestranné a mezi subjekty
veřejné správy včetně navrhování jejich změn, výpovědí a zrušení.
7. Prošetřování způsobu vyřízení stížnosti proti nevhodnému chování úředních osob nebo
proti postupu správního orgánu.
8. Metodické usměrňování nebo zajišťování informační metodické pomoci nižším správním
úřadům a územním samosprávným celkům v agendách ústředních správních úřadů a
správních úřadů s celostátní působností.
9. Metodická, poradenská a konzultační činnost v oboru samosprávy prováděná magistráty
statutárních měst nebo hlavního města Prahy a kraji.
10. Samostatné vykonávání věcně a právně složitých agend zřizovatelských a zakladatelských
funkcí vůči organizacím a organizačním složkám státu nebo územních samosprávných celků.
11. Koordinace a zajišťování přípravy vzdělávání a posuzování odborné nebo specializované
způsobilosti vyžadované právním předpisem.
12. Zajišťování informační metodické pomoci státním fondům.
13. Poradenská a konzultační činnost v ucelené části oboru působnosti ústředního správního
úřadu nebo správního úřadu s celostátní působností.
14. Tvorba koncepce oboru státní správy v působnosti územního správního úřadu.
15. Zajišťování vyvlastňovacího řízení.
16. Posuzování práv na náhradu za škodu a na zadostiučinění za nemajetkovou újmu, kterou
způsobily územní samosprávné celky nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním
postupem způsobenou při výkonu veřejné moci. Uplatňování požadavků na regresní úhrady
za poskytnuté náhrady za škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným
úředním postupem a zadostiučinění za nemajetkovou újmu územním samosprávným celkem.
12. platová třída
1. Komplexní zpracovávání návrhů právních předpisů s vymezenou územní působností kraje.
2. Provádění posuzovací, konzultační a poradenské činnosti v oboru státní správy ústředního
správního úřadu.
3. Příprava a posuzování návrhů programů a dlouhodobých koncepcí státní podpory výzkumu
a vývoje. Koordinace procesu hodnocení výzkumných záměrů a výsledků činnosti rezortních
výzkumných ústavů a vědeckovýzkumných institucí.
4. Celostátní koordinace a metodické usměrňování správy státních fondů.
5. Stanovování jednotných celostátních postupů a zásad poskytování finančních podpor a
dotací včetně vyhodnocování projektů.
6. Výkon vlastnických práv státu v orgánech organizací.
7. Komplexní odborná legislativně-technická příprava publikace právních předpisů
s celostátní působností a mezinárodních smluv včetně jejich obsahového a terminologického
popisu.
8. Vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek nebo stanovování obecných
postupů aplikace právních předpisů nebo komunitárních předpisů ve specializovaných
oborech ve vymezené působnosti státní správy nebo samosprávy včetně případného řešení
věcně a právně složitých případů a zastupování veřejných zájmů v soudních sporech.
9. Přezkoumávání rozhodnutí ústředního správního úřadu a zajišťování obnovy správního
řízení a nového rozhodování ústředního správního úřadu.
10. Komplexní výkon rozhodování o mimořádných opravných prostředcích v působnosti kraje
nebo hlavního města Prahy.
11. Koordinace zajišťování zřizovatelských a zakladatelských funkcí vůči organizacím a
organizačním složkám státu s celostátní nebo mezinárodní působností, ve speciálních věcně a
právně zvlášť složitých případech.
12. Celostátní koordinace a metodické usměrňování oboru působnosti ústředního správního úřadu.
13. Tvorba koncepce oboru státní správy v působnosti správního úřadu s celostátní působností.
14. Posuzování veřejnoprávních smluv z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným
zájmem a řešení sporů z veřejnoprávní smlouvy zpravidla vícestranné a mezi subjekty veřejné
správy, je-li alespoň jednou ze smluvních stran kraj nebo obec s rozšířenou působností.
15. Posuzování práv na náhradu za škodu a na zadostiučinění za nemajetkovou újmu, kterou
způsobily státní orgány nebo jiné orgány nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným
úředním postupem při výkonu veřejné moci a jednání jménem státu o těchto právech
v soudních sporech. Uplatňování požadavků státu na regresní úhrady za poskytnuté náhrady
za škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a
zadostiučinění za nemajetkovou újmu.
13. platová třída
1. Přezkoumávání věcně nebo právně komplikovaných rozhodnutí ústředního správního úřadu
včetně zajišťování obnovy správního řízení a nového rozhodování v těchto věcech.
2. Tvorba nebo komplexní posuzování návrhů právních předpisů s celostátní působností nebo
komunitárních předpisů, analýza právního a skutkového stavu, zhodnocování nezbytnosti
změny právního stavu, změny rozsahu právní regulace, souladu s dalšími právními předpisy,
mezinárodními smlouvami a s právem Evropských společenství.
3. Tvorba celostátních rezortně závazných předpisů s nejširšími a zásadními dopady do
poměrů organizačních složek státu a dalších subjektů, které jsou jimi vázány a s rozsáhlými
věcnými a právními vazbami na další společenské systémy.
4. Výkon komplexních právních činností v oboru státní správy ústředního správního úřadu,
vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek a stanovování obecných postupů
aplikace právních předpisů včetně řešení věcně a právně složitých případů a zastupování
v soudních sporech.
5. Odborná tvorba komplexního systému souborů metadat a indexačních slovníků právní
terminologie pro oblast práva České republiky, mezinárodního práva a práva Evropské unie
v rámci systému elektronické tvorby a publikace právních předpisů včetně spolupráce s úřady
Evropské unie.
6. Tvorba koncepce oboru státní správy v působnosti ústředního správního úřadu.
7. Posuzování práv na náhradu za škody značného rozsahu a na zadostiučinění za rozsáhlou
nemajetkovou újmu, kterou způsobily státní orgány nebo jiné orgány nezákonným
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci ve věcně a právně
složitých případech a jednání jménem státu o těchto právech v soudních sporech včetně
uplatňování požadavků státu na regresní úhrady za poskytnuté náhrady za škody způsobené
nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a zadostiučinění za
nemajetkovou újmu.
14. platová třída
1. Tvorba návrhů koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností nebo právních
úprav věcí dosud zákony neupravených nebo komunitárních předpisů nebo jejich komplexní
posuzování v připomínkovém řízení nebo zpracovávání zásadních komplexních stanovisek
k těmto předpisům.
2. Komplexní tvorba systému elektronické publikace právních předpisů České republiky
včetně spolupráce na tvorbě koncepce rozvoje právní informatiky v rámci Evropské unie.
15. platová třída
1. Tvorba návrhů nejsložitějších systémů právních úprav včetně systémů právních úprav
mezinárodního práva a práva Evropské unie nebo nejsložitějších zákonných úprav s nejširšími
dopady na právní poměry České republiky nebo jejich posuzování v rámci legislativní
činnosti na úrovni vlády nebo komplexní koordinace stanovisek k těmto předpisům pro člena vlády.
16. platová třída
1. Komplexní koordinace stanovování koncepcí dlouhodobého vývoje oborů hlavní činnosti
v zákonem vymezené působnosti ministerstev s rozsáhlým vnitřním členěním na
specializované obory s vazbami na jiné obory správy s celostátní působností a jiné
celospolečenské systémy předurčující chování nejširších skupin osob v zásadních oblastech.
2.10.02 REFERENT FISKÁLNÍ POLITIKY, ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ
9. platová třída

1. Příprava návrhu rozpočtu obce, zdrojů příjmů a zaměření výdajů, rozpis schváleného
rozpočtu.
2. Zajišťování agendy správy dotací nebo jiných účelově vázaných prostředků. Kontrola
čerpání a užití dotací nebo jiných účelově vázaných rozpočtových prostředků včetně
stanovování odvodů a penále za jejich neoprávněné použití nebo zadržení.
3. Zajišťování agendy veřejných sbírek včetně dozoru.
4. Metodické usměrňování obcí a příspěvkových organizací v oblasti výkaznictví, kontroly a
usměrňování dat za kraj.
10. platová třída
1. Provádění rozpočtových opatření finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu územních
orgánů v průběhu rozpočtového roku.
2. Sestavování návrhu rozpočtu obce s rozsáhlou vnitřní strukturou příjmových a výdajových
položek s náročnými podmínkami pro jeho sestavování, usměrňování hospodaření podle
tohoto rozpočtu a jeho vyhodnocování včetně provádění rozpočtových opatření. Realizace a
vyhodnocování rozpočtových opatření na jednotlivé organizační složky obce. Zajišťování
rozpisu ukazatelů rozpočtu samosprávného celku pro organizační složky, městské části,
organizace a další příjemce prostředků.
3. Zajišťování financování obce, zpracovávání analýz efektivnosti vynakládaných finančních
prostředků a předkládání doporučení a návrhů opatření ke zlepšení efektivnosti hospodaření
(místních daní a poplatků, přijímání a poskytování úvěrů, kapitálové správy, dotací,
návratných finančních výpomocí, půjček a dalších účelově vázaných výdajů z rozpočtu)
včetně vyhodnocování hospodaření.
4. Sestavování rozpočtu pro oblast školství a stanovování územních normativů na
jednotlivé školy a školská zařízení (jednotky výkonů a obory vzdělávání) v územním celku.
11. platová třída
1. Provádění analytických prací v oblasti dotační politiky státu ve vztahu k územním
rozpočtům a v oblasti vývoje jejich finančního hospodaření.
2. Kontrola dodržování dotační politiky při využívání dotačních prostředků dotovanými
subjekty v daném území.
3. Zajišťování agendy účelového určování centrálních zdrojů pro jednotlivé akce, posuzování
žádostí podnikatelských subjektů zaměstnávajících občany se zvláštní pracovní způsobilostí,
nestátních neziskových organizací, organizací sociálních služeb apod. o poskytnutí dotací ze
státního rozpočtu.
4. Provádění rozpisu ukazatelů rozpočtu kapitoly na organizační složky státu a stanovování
příspěvku příspěvkovým organizacím. Zpracovávání pokynů pro jednotlivé organizační
složky státu a příspěvkové organizace v působnosti správce kapitoly k rozborům hospodaření,
jejich analyzování a zpracovávání návrhů potřebných opatření pro zabezpečení hospodaření s
prostředky státního rozpočtu a prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu.
5. Koncepční a rozvojová činnost na vymezených úsecích finančních vztahů k územním
rozpočtům včetně poskytování účelových systémových dotací nebo individuálních dotací ze
státního rozpočtu.
6. Sestavování návrhu rozpočtu statutárního města a hospodaření podle něj včetně
stanovování zásad pro jeho sledování a způsob zúčtování. Provádění analytických a
predikčních činností pro přípravu rozpočtu územně členěného statutárního města včetně
provádění rozpočtových opatření.
7. Zpracovávání zásad, koordinace a usměrňování financování statutárního města včetně
vyhodnocování hospodaření.
8. Stanovování finančních možností obce v rámci střednědobé a dlouhodobé strategie včetně
sledování majetkových a obchodních podílů.
12. platová třída
1. Vypracovávání návrhů částí rozpočtu kapitoly státního rozpočtu včetně rozpisu
schváleného rozpočtu a provádění rozpočtových opatření.
2. Metodické usměrňování a koordinace podřízených organizací nebo územních
samosprávných celků při přidělování rozpočtových prostředků.
3. Příprava a realizace smlouvy mezi ministerstvem a příslušným subjektem při vládou
schválené záruce za bankovní či jiné úvěry nebo při poskytnutí návratné finanční výpomoci ze
státního rozpočtu, posuzování požadavků a návrhu rozpočtu státních fondů, zajišťování
finanční analýzy státních fondů.
4. Zpracovávání metodiky přípravy návrhu rozpočtu územních samosprávných celků.
5. Zpracování analýz a hodnocení rozpočtového určení výnosů daní.
6. Metodické usměrňování a organizace hospodaření s rozpočtovými prostředky podle
jednotlivých příjmových a výdajových oblastí kapitoly státního rozpočtu.
7. Koordinace a kontrola finančně-plánovací a finančně právní činnosti v rezortu.
8. Sestavování návrhu rozpočtu územně členěného statutárního města včetně provádění
rozpočtových opatření a stanovování zásad pro jeho sledování a způsob zúčtování.
9. Tvorba souhrnné koncepce a metodiky financování územně členěného statutárního města.
10. Provádění analytických a predikčních činností pro přípravu rozpočtu kraje nebo hlavního
města Prahy včetně provádění rozpočtových opatření.
11. Příprava a realizace celostátní dotační politiky v rámci podpory nestátních neziskových
organizací.
13. platová třída
1. Tvorba nástrojů a informačních zdrojů pro hodnocení a prognózování makroekonomického
vývoje a pro formulování a hodnocení dopadů fiskální a rozpočtové politiky.
2. Tvorba koncepce financování rezortu nebo mimorozpočtového financování v působnosti
ministerstva.
3. Sestavování návrhu rozpočtu kraje nebo hlavního města Prahy včetně provádění
rozpočtových opatření a stanovování zásad pro jeho sledování a způsob zúčtování.
4. Tvorba souhrnné koncepce a metodiky financování kraje nebo hlavního města Prahy.
5. Zpracovávání souhrnu státního rozpočtu a závěrečného účtu kapitoly, provádění rozpisu
schváleného rozpočtu, posuzování požadavků nad rámec schváleného rozpočtu z hlediska
věcnosti, účelovosti a hospodárnosti a provádění návazných rozpočtových opatření.
6. Celostátní koordinace a metodické usměrňování procesu tvorby státního rozpočtu.
7. Navrhování zásadních obecných postupů ke snižování výdajů a zvyšování příjmů
financovaného odvětví.
8. Vytváření metodických pokynů pro rozpočtování prostředků státního rozpočtu a finanční
vypořádání vztahů se státním rozpočtem.
9. Usměrňování finančních vztahů podnikatelských subjektů, občanských sdružení, církví,
rozpočtových a příspěvkových organizací a ústředních orgánů při zúčtování se státním
rozpočtem za financované kapitoly.
10. Tvorba koncepce a pravidel dotační politiky rezortu (kapitoly) včetně její koordinace.
11. Utváření a zajišťování realizace systému financování veřejné správy.
12. Hodnocení vývoje účasti centrálních zdrojů na financování programů při tvorbě
rozpočtového výhledu a střednědobých a dlouhodobých finančních plánů.
13. Tvorba celostátního systému programového financování z centrálních zdrojů a jeho uplatňování v praxi.
14. Zpracovávání strategie účasti státu na financování rozvoje energetických, dopravních,
poštovních a telekomunikačních sítí nebo dalších systémů.
15. Koordinace přípravy a realizace smluv o podmínkách převzetí státních záruk za bankovní úvěry poskytované určeným subjektům.
16. Tvorba koncepce rozpočtu a dotační politiky kraje nebo hlavního města Prahy.
17. Tvorba systému financování v jednotlivých oblastech financování rezortu.
14. platová třída
1. Prognózování vývoje makroekonomických sektorů a fungování trhů pro potřeby
formulování fiskální a rozpočtové politiky.
2. Utváření bilančních vztahů u základních ukazatelů státního rozpočtu a státního závěrečného
účtu v celorepublikovém měřítku.
3. Stanovování zásad a principů tvorby státního rozpočtu včetně vyhodnocování realizace
přijatých principů.
4. Zpracovávání návrhů, přístupů a východisek pro sestavení státního rozpočtu nebo státního
závěrečného účtu.
5. Tvorba koncepce financování v působnosti ministerstva.
6. Zpracovávání zásad a metodiky rozpočtování jednotlivých kapitol, příprava ukazatelů
kapitol státního rozpočtu.
7. Tvorba koncepce dlouhodobého vývoje odvětví z hlediska možností bilance státního
rozpočtu a dlouhodobé finanční a rozpočtové politiky státu.
8. Koordinace finančních a rozpočtových vztahů České republiky k Evropské unii.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce fiskální politiky státu a její transformace do ekonomických nástrojů
státního rozpočtu.
2.10.03 REFERENT STÁTNÍ POKLADNY
11. platová třída

1. Zpracovávání přehledů a bilancí o plnění příjmů a výdajů státního rozpočtu se zaměřením
na vyhodnocování denních odchylek pro potřeby řízení ministerstva.
2. Zpracovávání přehledů daňových příjmů v členění podle komitentů-plátců příjmů na účty
státního rozpočtu rezorty, krajskými úřady, finančními úřady nebo celními úřady.
Zpracovávání časových řad hlavních příjmových a výdajových položek státního rozpočtu
včetně evidence finančních prostředků uvolňovaných ze státního rozpočtu do územních rozpočtů.
3. Zajišťování kontroly finančního zúčtování rozpočtových kapitol a krajských úřadů se
státním rozpočtem.
12. platová třída
1. Zpracovávání analýz pokladního plnění příjmů a výdajů státního rozpočtu a ostatních
veřejných rozpočtů podle druhů a podrobného plnění příjmů a výdajů kapitol státního
rozpočtu a veřejných rozpočtů územní úrovně včetně časových řad a rozborové činnosti.
2. Zpracovávání bilancí o příjmech a výdajích územních rozpočtů, analýz o plnění vztahů
státního rozpočtu k územním orgánům a zpracování odvětvových bilancí o plnění státního
rozpočtu a tabulkové přílohy pro státní závěrečný účet.
13. platová třída
1. Stanovování metodik a organizace platebního a zúčtovacího systému veřejných rozpočtů.
Posuzování vývoje veřejných rozpočtů.
2. Metodické usměrňování a správa státních finančních aktiv a státních finančních pasiv.
3. Metodické usměrňování a správa státní pokladny a správa státního dluhu.
14. platová třída
1. Stanovování základních koncepčních a rozvojových směrů platebního a zúčtovacího
systému realizace veřejných rozpočtů a jejich závěrečného zúčtování.
2. Stanovování rozvojových směrů řízení likvidity veřejných rozpočtů a správy státního dluhu.
3. Stanovování základních koncepčních a rozvojových směrů správy finančních aktiv a pasiv.
2.10.04 REFERENT SPRÁVY ÚČETNICTVÍ
12. platová třída

1. Provádění analytických a metodických prací v oboru účetnictví, součinnost s daňovými
odbory na metodice statistiky a vyhodnocování obvyklých cen majetku.
13. platová třída
1. Provádění komplexu systémových srovnávacích a metodických činností spojených
s požadavky mezinárodních účetních standardů a předpisy Evropských společenství.
2. Vytváření českých účetních standardů.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce dlouhodobého vývoje účetnictví České republiky.
2.10.05 REFERENT FINANČNÍ KONTROLY A PŘEZKOUMÁVÁNÍ
HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
10. platová třída

1. Přezkoumávání hospodaření obcí, měst, dobrovolných svazků obcí nebo městských částí
hlavního města Prahy v dílčích oblastech, sestavování plánu přezkoumávání, monitorování
jeho dodržování a provádění operativních změn.
11. platová třída
1. Komplexní zajišťování přezkoumávání hospodaření obcí, měst, dobrovolných svazků obcí
nebo městských částí hlavního města Prahy.
2. Přezkoumávání hospodaření krajů a hlavního města Prahy v dílčích oblastech.
3. Sestavování a aktualizace celostátních plánů přezkoumávání hospodaření všech územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a dozoru nad přezkoumáváním
hospodaření v přenesené působnosti.
12. platová třída
1. Koordinace přezkoumávání hospodaření obcí, měst, dobrovolných svazků obcí nebo
městských částí hlavního města Prahy včetně zajišťování koordinace výkonu přezkoumávání
s výkonem jiných druhů kontrol.
2. Stanovování celostátních zásad a principů pro výkon dozoru nad přezkoumáváním
hospodaření územních samosprávných celků.
3. Tvorba celostátní koncepce výkonu přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků.
4. Komplexní přezkoumávání hospodaření krajů a hlavního města Prahy.
13. platová třída
1. Celostátní koordinace přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí.
2. Celostátní koordinace a metodické usměrňování finanční kontroly v celé veřejné správě.
Navrhování celostátních systémových opatření na úseku finanční kontroly v celé veřejné
správě.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce a strategických záměrů přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků.
2. Tvorba dlouhodobé koncepce, koordinace a metodické usměrňování finanční kontroly
v celé veřejné správě České republiky včetně její harmonizace a systémové koordinace
s mezinárodními a nadnárodními kontrolními systémy.
15. platová třída
1. Vytváření jednotného systému ochrany finančních zájmů zemí Evropských společenství.
2.10.06 REFERENT SPRÁVY CEN
8. platová třída

1. Provádění cenových kontrol, vytýkacích řízení nebo vyhledávací činnosti.
9. platová třída
1. Analýza a statistické vyhodnocování vývoje cen, výdajů a příjmů domácností a jejich
dopadů na životní náklady obyvatel.
2. Zjišťování obvyklých cen movitého majetku, ověřování deklarovaných údajů o hodnotách
majetku daňových subjektů a kontrola cen nemovitostí zjištěných ze znaleckých posudků.
10. platová třída
1. Oceňování majetku podle cenových předpisů, zjišťování obvyklých cen majetku a
zajišťování oceňovací činnosti pro výkon exekucí včetně analýzy a vyhodnocování zjištěných
údajů.
2. Posuzování cenových regulačních opatření navržených regulátory podle zvláštních
právních předpisů.
3. Komplexní výkon cenové kontroly v působnosti územních správních úřadů. Koordinace
výkonu cenové kontroly v působnosti územního samosprávného celku.
11. platová třída
1. Příprava návrhů na úpravy cenové regulace a změny cenových předpisů, kontrolních
programů a cenových prověrek na základě poznatků získaných v průběhu odvolacího řízení.
2. Zpracovávání návrhů na zkvalitnění způsobů oceňování jednotlivých druhů nemovitostí na
základě analýz cen na trhu s nemovitostmi včetně provádění komplexní kontroly ocenění.
3. Navrhování jednotlivých cenově regulačních opatření.
4. Koordinace a metodické usměrňování cenové kontroly ve vymezené územní působnosti.
5. Komplexní výkon cenové kontroly s celostátní působností.
12. platová třída
1. Celostátní koordinace cenových opatření.
2. Zpracovávání analýz a predikcí vývoje cen a výdajů domácností a jejich vlivu na vývoj míry inflace a životních nákladů.
3. Zpracovávání matematických modelů pro prognózy vývoje cen a pro zpracovávání návrhů
na stanovení regulovaných cen a jejich dopadů na vývoj inflace a životních nákladů.
4. Zpracovávání nákladových analýz a návrhů forem regulace cen v jednotlivých odvětvích.
5. Tvůrčí zpracovávání obecných způsobů oceňování hmotného i nehmotného majetku.
6. Analýza vlivu subvencovaných dovozů na jednotlivá odvětví.
7. Příprava intervenčních zásahů při regulaci trhu v zemědělství a výrobě potravin.
8. Metodické usměrňování kontrolní činnosti, určování zásad a zpracovávání pokynů pro
výkon cenové kontroly s celorepublikovou působností.
9. Stanovování postupů řešení případů zneužití hospodářského postavení v oblasti cen.
13. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce cenové kontroly.
2. Metodické usměrňování a celostátní koordinace cenově regulačních opatření.
3. Komplexní posuzování koncepčních materiálů se zřetelem na oblast cen a úroveň soutěžního prostředí, liberalizaci trhu, ochranu spotřebitele a bydlení.
4. Tvorba celostátní koncepce odvětvové cenové regulace.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce cenové politiky České republiky.
2.10.07 REFERENT POLITIKY FINANČNÍHO TRHU
6. platová třída

1. Zajišťování jednoduchých analýz informací o finančním trhu.
9. platová třída
1. Aplikace právních předpisů při přípravě metodických podkladů v oblasti finančních trhů.
10. platová třída
1. Provádění metodických činností v oblasti finančních trhů.
2. Komplexní výkon kontroly prováděné ve stavebních spořitelnách (bankách).
11. platová třída
1. Koordinace metodické činnosti v oblasti finančních trhů mezi jednotlivými subjekty.
12. platová třída
1. Provádění systémových prací spojených s tvorbou politiky finančních trhů.
13. platová třída
1. Zpracovávání analýz finančních trhů při utváření koncepce politiky finančního trhu.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce finančního trhu a její sbližování s mezinárodními normami. Systémová
koordinace finančního trhu s mezinárodními a nadnárodními systémy.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce politiky finančního trhu.
2.10.08 REFERENT FINANČNÍ A DAŇOVÉ SPRÁVY
6. platová třída

1. Příprava ucelených podkladů pro jednoduchá rozhodnutí v daňovém a správním řízení
včetně odborného ověřování zpracování podání daňových subjektů podle obecně stanovených
postupů.
2. Ověřování kreditní strany osobních daňových účtů s doklady bank nebo pošty včetně
objasňování nejasných plateb a zúčtování daňových povinností a plateb v automatizovaném
daňovém informačním systému.
7. platová třída
1. Správa jednotlivých daní nebo poplatků nebo provádění nedaňových agend, například
dotací, pokut a odvodů v rozsahu působnosti správce daně podle obecných postupů.
2. Provádění daňových kontrol, místních šetření, vytýkacích řízení, kontrol dotací nebo
vyhledávací činnosti podle přesně stanovených postupů.
3. Ověřování výše daňové a platební povinnosti daňových subjektů a vystavování
předpisných, odpisných a přeúčtovacích a platebních poukazů.
8. platová třída
1. Samostatné zajišťování odborných agend v rámci správy jednotlivých druhů daní nebo fází
správy daní.
2. Provádění odborných prací pro výkon rozhodnutí, například ověřování deklarovaných
údajů o hodnotách majetku daňových subjektů.
3. Vedení složitých daňových řízení formou ústních jednání.
4. Samostatné zajišťování včasnosti a správnosti uzávěrek evidence daní včetně identifikace
nepřípustných stavů a koordinace činností při jejich odstraňování.
5. Zajišťování agendy převodů vybraných výnosů daní do veřejných rozpočtů.
6. Provádění daňových kontrol a kontrol dotací podle rámcových pokynů nebo úzce
zaměřených revizí hospodaření se státními prostředky.
9. platová třída
1. Provádění daňových kontrol a vytýkacích řízení více druhů daní nebo více fází daňového řízení.
2. Kontrola čerpání a užití dotací ze státního rozpočtu nebo jiných účelově vázaných
rozpočtových prostředků včetně zajišťování správy odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále.
3. Zajišťování agendy vyměřování více druhů daní, správy dotací nebo jiných účelově
vázaných prostředků.
4. Komplexní správa registrů daňových subjektů včetně přebírání a využívání dat registrů
jiných správních úřadů.
5. Metodické usměrňování úseku daní v obci.
6. Zajišťování agendy správních poplatků.
7. Komplexní správa a metodické usměrňování úseku evidence daní včetně řešení složitých
případů platebního styku a komunikace s bankami a poštou.
8. Komplexní správa agendy převodů výnosů daní do veřejných rozpočtů včetně průběžného
vyhodnocování tohoto procesu a realizace příslušných opatření.
9. Samostatný výkon cenové nebo finanční kontroly v působnosti územního finančního orgánu.
10. platová třída
1. Koordinace výkonu správy jednotlivých druhů daní nebo fází daňového řízení.
2. Koordinace a metodické usměrňování výkonu cenové kontroly, státního dozoru nebo
správy cizích pokut v působnosti finančního ředitelství.
3. Komplexní vyměřování daní ve složitých případech daňového řízení u subjektů se
zahraniční majetkovou účastí a jiných specifických subjektů, například bank nebo subjektů
kolektivního investování.
4. Koordinace územní správy jednotlivých druhů dotací nebo účelově vázaných rozpočtových
prostředků.
5. Provádění specializovaných daňových kontrol nebo vytýkacích řízení u specifických
subjektů, subjektů se zahraniční majetkovou účastí nebo u subjektů s majetkově, personálně
nebo jinak propojenou činností.
6. Komplexní zpracovávání rozhodnutí o prominutí daňového nedoplatku v případech
daňového řízení s výraznými dopady a vazbami na široké vrstvy obyvatel.
7. Komplexní zajišťování správy nebo vymáhání daní podle předpisů Evropské unie v rámci
mezinárodní spolupráce.
8. Zajišťování vyhledávací, analytické a vyhodnocovací činnosti v oblasti opatření proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti
9. Zajišťování pohledávek a jejich příslušenství zřízením zástavního práva včetně zajišťování
výkonu exekucí na prodej movitých věcí nebo nemovitostí.
10. Koordinace kontroly daní nebo komplexní zajišťování daňových kontrol a vytýkacích
řízení.
11. Komplexní zajišťování výkonu daňové exekuce a zajišťování dražeb, provádění dražeb
movitých nebo nemovitých věcí, přihlašování a vedení řízení se soudy a soudními exekutory
o pohledávkách územních finančních orgánů, realizace žádostí na mezinárodní vymáhání do
zemí Evropské unie i ze zemí Evropské unie.
11. platová třída
1. Koordinace a metodické usměrňování rozhodujících směrů výkonu správy daní ve
vymezené územní působnosti.
2. Koordinace postupů realizace správy dotací, návratných finančních výpomocí, půjček,
státní podpory hypotečního úvěrování a dalších účelově vázaných výdajů ze státního rozpočtu
v územní působnosti finančního ředitelství včetně realizace správy odvodů za porušení
rozpočtové kázně ve vztahu k finančním prostředkům (dotacím) poskytnutým z Evropské unie
nebo z Národního fondu.
3. Stanovování jednotných zásad a postupů výkonu správy daní v působnosti územních
finančních orgánů včetně poradenství a konzultačních činností.
4. Vyhodnocování účinnosti finanční a daňové správy v územní působnosti finančního
ředitelství včetně systémových analýz.
5. Komplexní výkon specializovaných daňových kontrol u specifických subjektů, subjektů se
zahraniční majetkovou účastí a u subjektů s majetkově, personálně nebo jinak propojenou činností.
6. Koordinace mezinárodní spolupráce při správě nebo vymáhání daní podle předpisů Evropské unie.
12. platová třída
1. Určování rozhodujících směrů a koncepcí finanční a daňové správy vykonávané
specializovaným územním správním úřadem, s výraznými dopady do příjmů veřejných
rozpočtů a širokými vazbami a součinností s dalšími správními úřady, samosprávnými celky a
dalšími orgány, například činnými v trestním řízení.
2. Metodická, normotvorná a koordinační činnost v oblasti aplikace daňových a souvisejících
právních předpisů s celorepublikovou působností nebo předpisů Evropské unie.
3. Vyhodnocování výsledků řízení o mimořádných opravných prostředcích a výsledků
rozhodování soudů ve správním soudnictví včetně návrhu opatření při výkonu daňové
správy.
4. Provádění svodných analýz daní a poplatků pro koncepční a legislativní výstupy.
5. Komplexní výkon rozhodování o mimořádných opravných prostředcích v působnosti územního finančního orgánu.
13. platová třída
1. Vypracovávání návrhu celostátních systémových opatření pro zvýšení efektivity výkonu
daňové správy a provádění analýz souladu výkonu finanční a daňové správy s právními
předpisy.
2. Koordinace výkonu finanční a daňové správy s celostátní působností a stanovování
jednotných zásad pro zajišťování daňových zájmů státu.
3. Zpracovávání predikcí plnění daňových příjmů na celostátní úrovni.
4. Kvantifikace dopadů legislativních úprav na vývoj daňových příjmů České republiky pro
účely sestavení návrhu státního rozpočtu a státního závěrečného účtu.
5. Koordinace a sjednocování postupu v rámci vzájemné mezinárodní pomoci při správě daní
a vymáhání finančních pohledávek s mezinárodní působností.
14. platová třída
1. Zpracovávání návrhů dalšího rozvoje daňové soustavy včetně simulace rozpočtového
dopadu a vyhodnocování významných legislativních, organizačních, kompetenčních a jiných
změn v oboru finanční a daňové správy.
2. Vytváření strategie realizace daňové politiky včetně posuzování mezinárodně právních,
makro i mikroekonomických souvislostí.
3. Komplexní příprava návrhů věcného řešení na úseku daní a poplatků se zásadními
rozpočtovými, ekonomickými a sociálními dopady.
4. Tvorba systému správy účelově vázaných rozpočtových prostředků státu a Národních
fondů.
2.10.09 REFERENT HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU A ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
9. platová třída

1. Komplexní zajišťování správy majetku obce, jeho nabývání, pronájmu, zastavování,
prodeje a jiných forem disponování s tímto majetkem. Samostatný výkon kontroly na úseku
hospodaření s majetkem územních samosprávných celků.
2. Metodické usměrňování částí obce na úseku správy majetku.
10. platová třída
1. Komplexní zajišťování správy rozsáhlého a různorodého majetku obce, právně a věcně
složitých forem jeho nabývání, pronájmu, zastavování, prodeje a jiných způsobů disponování
s tímto majetkem včetně kontroly.
2. Navrhování komerčního a obchodního využití majetku obce včetně ekonomických analýz a
návrhů na svěření majetku částem obce nebo jiným subjektům.
3. Komplexní zajišťování odborných činností v procesu změny formy vlastnictví majetku
státu včetně tvorby metodiky dané agendy.
11. platová třída
1. Hospodaření a nakládání s vybranými věcmi, majetkovými právy a jinými majetkovými
hodnotami v rozsahu stanoveném právním předpisem.
2. Zpracovávání zásad, koordinace a usměrňování hospodaření s majetkem statutárního města,
jeho nabývání, převodu, prodeje, pronájmu, zastavování apod.
3. Koordinace postupu a metodické usměrňování procesu změny formy vlastnictví majetku státu.
4. Provádění systémových specializovaných prací v oblasti programového financování a
obnovy majetku z prostředků státního rozpočtu.
12. platová třída
1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování kontroly hospodaření s majetkem státu.
2. Zpracovávání analytických a metodických materiálů v oblasti majetkové, majetkoprávní a
restituční. Zpracovávání obecných metodických postupů ministerstva v oblasti hospodaření
s majetkem státu.
3. Celostátní poradenská činnost v oblasti restitucí a vyrovnání (vydání) majetkových podílů
z transformace zemědělských družstev.
4. Komplexní výkon činností spojených s tvorbou projektů změny formy vlastnictví majetku,
analýzou a odborným posouzením souhrnu ekonomických a právních údajů.
5. Koordinace a usměrňování hospodaření s majetkem kraje nebo hlavního města Prahy.
6. Stanovování hlavních směrů rozvoje, koordinace a metodické usměrňování programového
pořizování a obnovy majetku z prostředků státního rozpočtu, stanovování postupů a standardů
pro posuzování a vyhodnocování potřeb, využívání vstupů a stanovování
technickoekonomických podmínek.
13. platová třída
1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování jednotného výkonu vlastnického práva státu.
2. Tvorba kontrolní politiky státu na úseku hospodaření s majetkem státu.
3. Tvorba koncepce změn forem vlastnictví majetku státu ve vazbě na záměry příslušného
ministerstva, které plní zakladatelskou funkci, se zřetelem na povahu majetku státu a
majetkových účastí státu na podnikání jiných osob.
4. Stanovování celostátních zásadních změn forem vlastnictví majetku státu.
5. Tvorba koncepce programového pořizování a obnovy majetku z prostředků státního
rozpočtu a financování investic rezortu s rozsáhlým vnitřním členěním a dalšími vazbami na
jiné celostátní nebo mezinárodní systémy.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce finanční politiky státu v oblasti hospodaření s majetkem státu.
2. Tvorba koncepce zásadních programů změn forem vlastnictví majetku státu.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce politiky pohybu kapitálu a plateb a v oblasti ochrany zahraničních investic.
2.10.10 REFERENT LOTERIÍ A JINÝCH PODOBNÝCH HER
8. platová třída

1. Zajišťování agendy správy loterií a jiných podobných her.
9. platová třída
1. Výkon státního dozoru nad provozováním loterií a jiných podobných her.
10. platová třída
1. Zpracovávání metodických návodů a dalších metodických materiálů v oboru loterií a
jiných podobných her pro ostatní povolující orgány a orgány vykonávající státní dozor.
2. Koordinace výkonu státního dozoru nad provozováním loterií a jiných podobných her.
12. platová třída
1. Koordinace a metodické usměrňování státního dozoru na úseku loterií a jiných podobných
her ve vztahu k územním finančním orgánům a obcím vykonávajícím státní dozor.
2. Analytická činnost v oblasti provozování loterií a jiných podobných her a v oblasti výkonu
státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi.
13. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce v oblasti loterií a jiných podobných her.
2.10.11 REFERENT SPRÁVY VE VĚCECH POJIŠŤOVEN A PENZIJNÍCH FONDŮ
10. platová třída

1. Zajišťování agendy správy pojišťovnictví a penzijních fondů.
11. platová třída
1. Posuzování návrhů pro povolení k podnikání v pojišťovnictví a penzijním připojištění a ke
změně předmětu podnikání. Posuzování všeobecných pojistných podmínek nebo jejich změn.
12. platová třída
1. Posuzování právních předpisů týkajících se pojišťovnictví nebo penzijních fondů, výjimek
a úlev z právních předpisů v oboru pojišťovnictví.
2. Zpracovávání celostátních analýz pojistného trhu a trhu penzijního připojištění.
13. platová třída
1. Tvorba koncepce státního dozoru nad penzijními fondy a pojišťovnami.
14. platová třída
1. Tvorba koncepcí a zásad pojišťovnictví a penzijních fondů.
2.10.12 REFERENT EKONOMICKÉ OCHRANY STÁTU
12. platová třída

1. Analytické činnosti při vyhledávání, vyhodnocování a syntéze komplikovaných
ekonomických a právních vazeb, například ve finančních institucích.
13. platová třída
1. Vyhledávání, vyhodnocování a syntéza komplikovaných ekonomických a právních vazeb
ve věcech zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti. Analýza komplexu mezinárodních
vazeb a aspektů problematiky boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
2. Koordinace řešení nejsložitějších případů boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a
řešení nejsložitějších úkolů při vyhledávání, vyhodnocování a syntéze komplikovaných
ekonomických a právních vazeb v rámci boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu.
2.10.13 REFERENT SPRÁVY VE VĚCECH PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ
10. platová třída

1. Komplexní správa poplatků za řízení ve věcech průmyslových práv ve vazbě na zahraničí a podle mezinárodních dohod.
12. platová třída
1. Komplexní správa a zpřístupňování celosvětových informací o stavu průmyslových práv.
2. Metodické usměrňování ekonomických vztahů se zahraničím v oblasti průmyslového
vlastnictví.
3. Odborná expertiza zápisné způsobilosti, celosvětové novosti, vynálezecké činnosti,
průmyslové využitelnosti, individuální povahy nebo shodnosti technického řešení, vzhledu
výrobku a označení, například v oborech chemie, lékařství, biotechnologie, mechanika,
stavebnictví, doprava.
13. platová třída
1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování ochrany průmyslových práv.
2. Koordinace tvorby systému utváření a zpřístupňování celosvětových informací o stavu průmyslových práv.
3. Tvorba koncepce ekonomických vztahů se zahraničím v oblasti průmyslového vlastnictví.
4. Komplexní vyhodnocování nejnáročnějších expertizních činností ve věcech ochrany
průmyslových práv na nejvyšší úrovni současného poznání vědy a techniky, například
vyhodnocování celosvětové novosti řešení přihlášených k ochraně patentem, a to
v nejnáročnějších oborech (lékařství, biotechnologie, chemie).
5. Rozhodování ve sporných řízeních po udělení právní ochrany na technická řešení a označení.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce ochrany průmyslového vlastnictví České republiky.
2.10.14 REFERENT ZAHRANIČNÍCH SLUŽEB A ZAHRANIČNÍCH
VZTAHŮ
6. platová třída

1. Výkon depozitářských funkcí České republiky.
2. Shromažďování a příprava podkladů pro vydání rozhodnutí v konzulárních a vízových
záležitostech včetně jejich ověřování a došetřování na konzulárních odděleních
zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí.
7. platová třída
1. Sjednávání bezcelních dovozů pro diplomatické mise, konzulární úřady a mezinárodní
organizace.
2. Výkon agendy cestovních dokladů na konzulárních odděleních zastupitelských úřadů
České republiky v zahraničí.
3. Výkon agendy krátkodobých víz na konzulárních odděleních zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí.
4. Posuzování podkladů pro výkon matriční a státoobčanské agendy a poskytování pomoci v
nouzi na konzulárních odděleních zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí.
5. Zajišťování vidimace a legalizace dokladů a úředních listin a úkonů spojených s vyšším
ověřením listin na konzulárních odděleních zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí.
8. platová třída
1. Zpracovávání odborných podkladů pro sjednávání mezinárodních smluv a vyhotovování
ratifikačních listin a přístupu k nim.
2. Výkon agendy dlouhodobých víz a povolení pobytu na konzulárních odděleních
zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí.
3. Komplexní výkon agendy cestovních dokladů na konzulárních odděleních zastupitelských
úřadů České republiky v zahraničí.
9. platová třída
1. Zajišťování vystavování diplomatických a služebních pasů, náhradních cestovních dokladů
a dalších úředních dokladů včetně jejich změn na konzulárních odděleních zastupitelských
úřadů České republiky v zahraničí.
2. Zpracovávání dílčích informací a podkladů o jiném státu či skupině států.
3. Zajišťování povolení přeletů a přistání cizích státních letadel přes území České republiky,
zajišťování povolení přeletů a přistání našich státních letadel při letech do zahraničí.
4. Samostatné rozhodování o poskytování pomoci českým občanům, kteří se v zahraničí ocitli
v nouzi, na konzulárních odděleních zastupitelských úřadů České republiky zahraničí.
5. Zajišťování komplexního výkonu agendy vyššího ověřování listin na Ministerstvu
zahraničních věcí.
10. platová třída
1. Poradenská, konzultační a informační činnost v konzulární oblasti poskytovaná i v cizím jazyce.
2. Zajišťování vztahů České republiky s jiným státem nebo skupinou států v oblasti
ekonomické, kulturní, vědecké, vzdělávací a zdravotní spolupráce a konzulární činnosti.
3. Koordinace dvoustranných a mnohostranných styků v jednotlivých oborech, například
environmentálním.
4. Systematické vyhodnocování a odborné zpracovávání informací o jiném státu či skupině
států, spolupráce se zastupitelskými úřady jiných států, napomáhání rozvoji styků
zastupitelských úřadů s českými orgány, politické zajišťování stykových akcí oficiálních
představitelů České republiky s představiteli jiného státu či skupiny států.
5. Zajišťování agendy žádostí o agrément pro nově jmenované velvyslance cizích zemí a
agendy jmenování nových velvyslanců České republiky včetně zajišťování příjezdů a odjezdů
cizích velvyslanců, předávání jejich pověřovacích listin, protokolárních návštěv při nástupu a
ukončení jejich diplomatické mise a zajišťování vyhotovení pověřovacích a odvolacích listin,
kabinetních listů, konzulských patentů pro představitele České republiky v zahraničí,
exequatur pro konzuly akreditované v České republice.
6. Zajišťování agendy akreditací vojenských a leteckých přidělenců České republiky v
zahraničí a vojenských a leteckých přidělenců cizích zemí v České republice.
7. Zajišťování agendy protokolárních záležitostí jednotlivých zemí a registrací členů
diplomatických misí a úřadů.
8. Příprava obchodních jednání se zahraničními partnery, sledování obchodní situace v relaci
a vypracovávání návrhů opatření v obchodní oblasti.
9. Zajišťování matriční agendy na konzulárních odděleních zastupitelských úřadů České
republiky v zahraničí.
11. platová třída
1. Samostatná realizace koncepce zahraniční politiky České republiky k jinému státu či
skupině států, koordinace přípravy podkladových materiálů o jiném státu či skupině států a
jejich aprobace.
2. Řešení konzulárních případů, poskytování pomoci českým občanům a zajišťování
konzulárních funkcí, vyplývajících z Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích.
3. Analytická a realizační činnost v jednotlivých oblastech vztahů České republiky s jiným
státem nebo skupinou států, vyhodnocování politických aspektů ekonomického vývoje,
environmentální, kulturní, vědecké, vzdělávací, zdravotnické a konzulární politiky státu,
zajišťování realizace dvoustranných smluvních dokumentů.
4. Příprava uzavírání mezinárodních smluv, příprava plných mocí, ratifikačních listin a listin
o přístupu k mezinárodním smlouvám.
5. Samostatné metodické usměrňování zastupitelských úřadů v otázkách kulturních a
školských styků v rámci dané relace a v dalších otázkách vztahů České republiky k ostatním
státům.
6. Samostatné zajišťování agendy vztahů s krajanskými a nevládními organizacemi v jiném
státě nebo na teritoriu skupiny jiných států.
7. Příprava a zajišťování projektů mezinárodních vládních organizací.
8. Provádění obchodních analýz a vytváření podmínek a předpokladů pro posuzování
exportních zájmů České republiky na zahraničních trzích včetně zajišťování obchodních
vztahů České republiky k jinému státu i skupině států.
9. Samostatné metodické usměrňování konzulárních úřadů, vedených honorárními
konzulárními úředníky.
10. Rozhodování o žádostech o udělení krátkodobých víz.
11. Komplexní koordinace ekonomické, personální, technické, provozní, majetkové a
organizační správy zastupitelského úřadu České republiky.
12. platová třída
1. Zajišťování diplomatických vztahů České republiky vůči jinému státu či skupině států,
příslušným mezinárodním vládním organizacím a mezinárodním orgánům včetně koordinace
přípravy podkladů a stanovisek a zajišťování vnitrostátních předpokladů pro spolupráci.
2. Stanovování základních směrů a způsobů řešení konzulárních případů.
3. Koncipování a koordinace postupu České republiky při poskytování zahraniční
humanitární pomoci.
4. Analytická, poradenská a konzultační činnost o právních řádech cizích států.
5. Analytická, poradenská a konzultační činnost v oboru konzulární služby (vízový,
poplatkový, legalizační, teritoriálně-konzulární, honorární konzuláty) na konzulárních
odděleních zastupitelských úřadů České republiky.
6. Ochrana zájmů českých občanů v zahraničí a zajišťování jejich právního zastoupení před
soudy i jinými orgány cizího státu v zahraničí.
7. Zajišťování realizace obecného mezinárodního práva a práva Evropských společenství ve
vztazích České republiky k jiným státům a mezinárodním orgánům a organizacím.
8. Koordinační, analytická a posudková činnost v oblasti ekonomického, politického,
bezpečnostního, environmentálního, kulturního a vzdělávacího vývoje nebo jiných
společenských oblastí ve vztahu České republiky k jiným státům a mezinárodním orgánům a
organizacím.
9. Zajišťování rozvoje komplexu kulturních, školských, vědeckých a zdravotnických styků
České republiky se zahraničím a v rámci Evropské unie.
10. Tvorba koncepce oblasti vládních stipendijních míst v rámci rozvojové pomoci České
republiky.
11. Sledování a vyhodnocování aktuálního vývoje v relaci a zajišťování operativní odezvy
České republiky.
12. Samostatné zpracovávání a vydávání pravidel jednotné diplomatické protokolární praxe.
13. Analytická, poradenská a konzultační činnosti v oblasti agendy diplomatických výsad a
imunit.
14. Tvorba koncepce a koordinace mezinárodní spolupráce rezortu, kraje nebo hlavního města
Prahy a jeho působení v rámci Evropské unie.
15. Příprava a sjednávání mezinárodních smluv a přístupů k nim včetně smluv v rámci
Evropské unie.
16. Koordinace plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv a z členství
v mezinárodních organizacích a v Evropské unii v rámci jednoho rezortu.
17. Analytická, poradenská a konzultační činnost v oblasti mezinárodního práva ozbrojených
konfliktů.
18. Komplexní koordinace a metodické usměrňování finančního, personálního, technického,
provozního a organizačního rozvoje správy zastupitelského úřadu České republiky.
19. Zajišťování hospodářských vztahů České republiky v rámci dimenze ekonomické
diplomacie vůči jinému státu či skupině států, státním hospodářským uskupením, příslušným
mezinárodním hospodářským organizacím a mezinárodním orgánům včetně koordinace
přípravy podkladů a stanovisek a zajišťování vnitrostátních předpokladů a požadavků pro
spolupráci.
13. platová třída
1. Koordinace diplomatických vztahů České republiky s jiným státem, skupinou států nebo
s mezinárodními orgány a organizacemi v oblasti politické, ekonomické, bezpečnostní,
konzulární, kulturní, vědecké, školské a zdravotnické politiky státu a statistiky a krajanských
a nevládních vztahů včetně jejich vyhodnocování a realizace dvoustranných a
mnohostranných smluvních dokumentů.
2. Tvorba zásad a koordinace zajišťování diplomatického protokolu České republiky.
3. Koordinace a metodické usměrňování konzulárních vztahů České republiky.
4. Koordinace a usměrňování realizace vízové politiky České republiky včetně posuzování a
vyhodnocování zahraničněpolitických a bezpečnostních zájmů České republiky.
5. Koordinace a analýza vztahů České republiky s jiným státem či skupinou států,
vymezování politického rámce rozvoje smluvní základny těchto vztahů, sledování provádění
mezinárodních smluv v relaci, reagování České republiky na nestandardní události a jevy v
mezinárodní politice (ozbrojené konflikty, eskalace napětí, závažné finančně-hospodářské
krizové jevy), koordinace vztahů s mezinárodními regionálními politickými nebo
hospodářskými uskupeními.
6. Koordinace sjednávání a vnitrostátního projednávání mezinárodních smluv včetně smluv
v rámci Evropské unie, sjednocování mezinárodní smluvní praxe České republiky.
7. Koordinace a analýza komplexů ekonomických, kulturních, školských, vědeckých a
zdravotnických styků a krajanských a nevládních vztahů České republiky se zahraničím
včetně mezirezortního metodického usměrňování.
8. Koordinace uplatnění obecného mezinárodního práva ve vztazích České republiky k jiným
státům a mezinárodním organizacím a k Evropské unii (výsady a imunity, sukcese do smluv),
negociační činnost v oboru mezinárodního práva a mezinárodních smluv se zahraničními
partnery a s Evropskou unií.
9. Koncepční a metodické usměrňování činnosti zastupitelských úřadů a jejich jednotlivých
úseků, zodpovědných za vztahy s mezinárodními organizacemi, koncepce politického
zajišťování stykových akcí s představiteli mezinárodních vládních organizací.
10. Stanovování zahraničněpolitické orientace České republiky v jednotlivých oborech.
11. Tvorba koncepce sjednávání mezinárodních smluv (prezidentských, vládních, rezortních)
včetně smluv v rámci Evropské unie a příprava jejich sjednávání, vnitrostátního projednávání
a vypovídání.
12. Koordinace ochrany zájmů státu a zastupování státu v soudních a kvazisoudních řízeních
před orgány mezinárodních vládních organizací a orgány Evropské unie a koordinace opatření
k provádění rozhodnutí těchto orgánů.
13. Koordinace postupu všech ministerstev a ostatních ústředních správních orgánů při plnění
závazků vyplývajících z mezinárodních smluv a smluv v rámci Evropské unie nebo z členství
v mezinárodních organizacích.
14. platová třída
1. Tvorba a realizace zahraničněpolitické orientace České republiky pro státy daného teritoria
nebo v přijímacích státech.
2. Tvorba koncepce obecného uplatnění práva mezinárodních smluv a smluv v rámci
Evropské unie včetně stanovování zásad jejich sjednávání, dodržování a vypovídání.
3. Formulace právních aspektů zahraniční nebo evropské politiky České republiky a ostatních
právních vztahů s mezinárodním prvkem, posuzování souladu politických cílů a přijímaných
opatření s mezinárodněprávními závazky České republiky.
4. Tvorba koncepce konzulární a vízové politiky České republiky.
5. Tvorba koncepce zahraniční bezpečnostní politiky České republiky a prognózy
vnitropolitického vývoje, zahraniční a bezpečnostní politiky jiného státu či skupin států.
6. Tvorba komplexní koncepce komunikační strategie České republiky nebo vývoje
kulturních, školských, vědeckých a zdravotnických styků a krajanských a nevládních vztahů
České republiky se zahraničím v souladu s cíli zahraniční politiky.
7. Tvorba koncepce zahraniční nebo evropské politiky České republiky v oblasti členství a
působení v mezinárodních vládních organizacích a orgánech nebo vůči institucím Evropské unie.
8. Tvorba koncepce vnějších ekonomických vztahů České republiky.
9. Stanovování zahraničněpolitické enviromentální orientace České republiky.
10. Tvorba koncepce ochrany zájmů státu a zastupování státu v soudních a kvazisoudních
řízeních před orgány mezinárodních vládních organizací a orgány Evropské unie včetně
tvorby koncepce opatření k provádění rozhodnutí těchto orgánů. Zastupování státu před
Evropským soudním dvorem a podobnými mezinárodními soudními orgány.
11. Tvorba mezinárodních systémů v ucelených oborech, například sociálním, ekonomickém,
bezpečnostním nebo právním včetně jejich koncipování a formulace a koordinace jejich
uplatnění v národních systémech.
12. Tvorba koncepce rozvoje vnitřního trhu Evropské unie.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce zahraniční politiky České republiky nebo koncepce politiky České
republiky vůči Evropské unii.
2.10.15 REFERENT ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ
8. platová třída

1. Posuzování technické, hygienické a další způsobilosti škol a školských zařízení při
zařazování do školského rejstříku v územním celku.
2. Řešení složitých případů odvolání proti rozhodnutí ve věcech odkladu povinné školní
docházky, proti rozhodnutí ředitele školy nebo rozhodnutí obce ve věcech správy škol
a školských zařízení.
9. platová třída
1. Samostatné provádění kontrol a dohledu nad efektivním využíváním finančních prostředků
ve školách a školských zařízeních a nad dodržováním norem a postupů včetně návrhů na
odstranění nedostatků.
2. Zajišťování agendy správy školského rejstříku v územním celku.
3. Příprava dílčích systémových opatření na úseku výkonu správy ve školství, například
zřizování, slučování škol a školských zařízení.
4. Zajišťování agendy akreditací vzdělávacích institucí a vzdělávacích nebo studijních
programů.
10. platová třída
1. Komplexní zajišťování agendy tvorby školského rejstříku.
2. Koordinace výkonu územní školské správy.
3. Posuzování žádostí o akreditaci vzdělávacích institucí nebo vzdělávacích nebo studijních programů.
4. Výkon státní kontroly dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování
vzdělání a školských služeb.
11. platová třída
1. Celostátní koordinace výkonu správy školského rejstříku.
2. Provádění analýz, konzultační a metodické činnosti v jednotlivých oblastech vzdělávací
soustavy nebo celoživotního vzdělávání v návaznosti na kompetence ministerstva, kraje nebo
hlavního města Prahy.
3. Výkon státní správy na úseku akreditací vzdělávacích institucí nebo vzdělávacích nebo
studijních programů.
4. Koncepční činnost a zajišťování systémových opatření na úseku školského rejstříku z
hlediska společenské potřeby a optimální struktury v územním celku v návaznosti na trh
práce, demografickou a kvalifikační strukturu, dopravní dostupnost atd.
5. Posuzování zahraničního vzdělání a vědeckých hodností získaných v zahraničí pro účely
jejich uznávání.
6. Uznávání dokladů zahraničního vzdělávání.
7. Posuzování a uznávání odborných kvalifikací.
8. Koordinace státní kontroly dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování
vzdělávání a školských služeb.
12. platová třída
1. Tvorba celostátních zásad pro postavení studia občanů České republiky na zahraničních
vysokých školách včetně koordinace působení zahraničních poboček vysokých škol.
2. Tvorba metodických postupů pro řešení specifických celospolečenských problémů
v jednotlivých oblastech vzdělávací soustavy pro školy a školská zařízení, například
talentované mládeže, drogové závislosti, kriminality, nezaměstnanosti nebo diskriminace
mladistvých a dětí.
3. Analýza a posuzování úrovně kvality vysokoškolského vzdělávání, všech typů projektů,
dlouhodobých záměrů a studijních programů vysokých škol a programů v oblasti
celoživotního vzdělávání včetně procesu akreditace.
4. Metodické, koordinační a rozborové činnosti ústředního orgánu v oblasti správy školského
rejstříku všech zřizovatelů.
5. Celostátní metodické usměrňování tvorby a používání pedagogické dokumentace.
6. Tvorba zásad a metodiky zřizování soukromých vysokých škol.
7. Stanovování zásad pro udělování akreditací vzdělávacím institucím nebo vzdělávacím nebo
studijním programům.
8. Celostátní koordinace a metodické usměrňování uznávacích programů pro uznávání
odborných kvalifikací.
9. Hodnocení efektivnosti vzdělávací soustavy České republiky, získávání a analyzování
informací o vzdělávání dětí, žáků a studentů, o činnosti škol a školských zařízení, zjišťování a
hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání včetně zjišťování a hodnocení náplní
školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem.
10. Tvorba zásad a metodiky habilitačních řízení včetně řízení ke jmenování profesorem.
11. Celostátní koordinace a metodické usměrňování autorizace a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
13. platová třída
1. Tvorba celostátních zásad finančního zabezpečení studia občanů České republiky
na zahraničních vysokých školách a studia cizinců na veřejných vysokých školách v České republice.
2. Tvorba zásad a úprava podmínek vzdělávání cizinců ve školách v České republice.
3. Celostátní koordinace školského rejstříku.
4. Tvorba celostátní koncepce vzdělávání pedagogických pracovníků.
5. Stanovení zásad a metodiky pro hodnocení kvality vysokoškolského vzdělávání a pro
zřizování vysokých škol.
6. Celostátní metodické usměrňování organizace výchovně-vzdělávací činnosti pro školy a
školská zařízení vzdělávací soustavy.
7. Celostátní koordinace a metodické usměrňování územních orgánů státní správy a
samosprávy ve školství a tvorba koncepce dalšího rozvoje školské správy.
8. Koordinace a stanovování zásad pro tvorbu rozvojových programů a dlouhodobých záměrů
v jednotlivých oblastech vysokého školství, vědy, výzkumu a vývoje.
9. Tvorba celostátní koncepce uznávání odborných kvalifikací.
10. Tvorba zásad rámcových vzdělávacích programů.
11. Tvorba celostátní koncepce evaluace (monitorování a hodnocení) vzdělávání.
12. Tvorba celostátní koncepce akreditací vzdělávacích institucí, vzdělávacích programů nebo
studijních programů.
13. Zpracovávání hlavních směrů rozvoje školní inspekce.
14. Tvorba a rozvoj metod evaluační a inspekční činnosti v oblasti hodnocení předškolních
zařízení, škol a školských zařízení.
15. Tvorba zásad programů evaluace vzdělávání na základě koncepcí dlouhodobého vývoje
celostátního vzdělávacího systému.
16. Tvorba metod a nástrojů pro zjišťování nových trendů ve vzdělávání.
17. Tvorba Národní soustavy kvalifikací nebo celostátní koordinace systému uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce státní správy a samosprávy ve školství.
2. Tvorba celostátní koncepce rozvoje vysokých škol.
3. Tvorba celostátní koncepce rozvoje vzdělávání.
4. Tvorba celostátní koncepce rozvoje vzdělávací soustavy včetně školského rejstříku.
5. Tvorba celostátní koncepce systému ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivněvýchovné
péče včetně systému pedagogickopsychologického poradenství.
6. Tvorba celostátní koncepce systému dalšího vzdělávání a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce státní politiky výchovy a vzdělávání, mládeže, tělovýchovy a sportu.
2.10.16 REFERENT PRO MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVU A SPORT
9. platová třída

1. Koordinace péče o mládež a tělovýchovu ve vymezené územní působnosti, koordinace
účasti na celostátních programech a koncepcích v oblasti sportu, podpory a ochrany dětí, žáků
a studentů, zpracování odborných stanovisek k projektům a žádostem o finanční podporu ze
státních programů, realizace opatření na podporu a ochranu dětí a mládeže s celostátní
působností.
10. platová třída
1. Koordinace péče o mládež a tělovýchovu v územní působnosti kraje, hlavního města Prahy
a statutárních měst, metodická pomoc obcím a občanským sdružením při účasti na
celostátních programech a koncepcích v oblasti sportu, podpory a ochrany dětí, žáků a
studentů, zpracovávání odborných stanovisek k projektům a žádostem o finanční podporu z
celostátních programů, realizace opatření na podporu a ochranu dětí a mládeže s celostátní
působností.
11. platová třída
1. Koordinační a metodická činnost v oblasti sportu nebo koordinace programů státní podpory sportu.
2. Koordinační a metodická činnost v oblasti zájmového vzdělávání.
12. platová třída
1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování oblasti sportu včetně analytické činnosti,
ekonomiky sportu a antidopingového programu.
2. Celostátní koordinace a metodické usměrňování oblasti zájmového vzdělávání dětí a
mládeže včetně rozborové činnosti.
13. platová třída
1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování územních orgánů státní správy a
samosprávy ve školství a tvorba koncepce dalšího rozvoje správy mládeže a tělovýchovy.
2. Tvorba celostátních zásad sportovní činnosti a státní podpory v oblasti sportu (státní
sportovní reprezentace, péče o sportovně talentovanou mládež, sport pro všechny a
antidopingový program).
3. Tvorba rezortní koncepce rozvoje sportu, přípravy ke státní reprezentaci a přípravy sportovních talentů.
4. Tvorba celostátních zásad práce s dětmi a mládeží a státní podpory práce s dětmi a mládeží.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce státní politiky sportu, státní sportovní reprezentace a antidopingového
programu.
2. Tvorba celostátní koncepce zájmového vzdělávání.
3. Tvorba celostátní koncepce oblasti mládeže.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce státní politiky výchovy a vzdělávání, mládeže, tělovýchovy a sportu.
2.10.17 REFERENT SPRÁVY VÝZKUMU A VÝVOJE
11. platová třída

1. Provádění analýz výsledků aplikace výzkumu a vývoje.
2. Příprava ucelených částí celostátní politiky výzkumu a vývoje (národní politiky výzkumu a
vývoje) a programů výzkumu a vývoje (národní program orientovaného výzkumu).
12. platová třída
1. Posuzování rozvojových programů výzkumu a vývoje.
2. Analýza a posuzování oblasti výzkumu a vývoje.
13. platová třída
1. Stanovování způsobů hodnocení výsledků jednotlivých oborů výzkumu a vývoje a způsobů
porovnávání se zahraničím včetně případného hodnocení mezinárodní spolupráce ve výzkumu
a vývoji a koncepce ochrany práv k výsledkům výzkumu a vývoje.
2. Tvorba celostátních koncepcí rozvoje základního, průmyslového a dalších sektorů
výzkumu a vývoje.
3. Stanovování způsobů poskytování podpor programů rozvoje výzkumu a vývoje s celostátní působností.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce celostátních nebo mezinárodních programů výzkumu a vývoje včetně
jejich koordinace.
2. Tvorba celostátní koncepce správy výzkumu a vývoje (národní politiky výzkumu a vývoje).
3. Tvorba koncepce výzkumu a vývoje rezortu a jeho odborného zaměření.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce a strategie státní politiky výzkumu a vývoje.
2.10.18 REFERENT SPRÁVY KULTURY, VE VĚCECH CÍRKVÍ A
NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ A VE VĚCECH MÉDIÍ A AUDIOVIZE
6. platová třída

1. Evidence památkového fondu v území, registrace kulturních památek včetně evidenčních
listů jednotlivých kulturních památek.
7. platová třída
1. Provádění dílčích inspekčních prací památkové inspekce, odborné zpracování, ověřování a
došetřování podkladů pro kontrolní činnost v působnosti památkové inspekce.
8. platová třída
1. Zajišťování agendy prohlašování kulturních památek.
2. Zajišťování odborné agendy v oblasti autorských práv, práv výkonných umělců a výrobců
zvukových a zvukově obrazových záznamů.
9. platová třída
1. Samostatné provádění rozborové, hodnotící, rozhodovací a kontrolní činnosti v oblasti
vývozu a prodeje a výkupu předmětů kulturní hodnoty do státních sbírek, schvalování,
vyřazování předmětů ze sbírek muzeí a galerií, zápůjček sbírkových předmětů do zahraničí a
k výměnám sbírkových předmětů.
2. Samostatná celostátní organizační a kontrolní činnost při zabezpečování a ochraně objektů
kulturních památek a sbírkových předmětů.
3. Samostatné zajišťování ucelených odborných agend v oblasti kultury a státní památkové
péče včetně specializovaných agend péče o kulturní památky, národní kulturní památky a
archeologické nálezy.
4. Posuzování územních plánů a urbanistických studií z hlediska památkové péče.
10. platová třída
1. Zajišťování péče o kulturní památky a koordinace správy místních památek a kontroly
plnění zákonných povinností vlastníků (uživatelů) kulturních památek, rozhodování o
podmínkách péče, obnovy, nakládání, využívání a zajišťováni ochrany kulturních památek
v územní působnosti včetně stanovení způsobu financování.
11. platová třída
1. Vyhodnocování úrovně a příprava návrhů metodických postupů a opatření a další
systémové specializované práce v dílčích oblastech umění, kulturně-výchovné činnosti,
ochrany kulturních památek a sbírkových předmětů, tisku, audiovize, nových informačních technologií.
2. Koncepce a koordinace správy místních památek, jejich obnovy, nakládání, využívání a
zajišťování ochrany kulturních památek včetně stanovování způsobu financování.
3. Zpracovávání koncepcí a programů rozvoje muzejní, galerijní, divadelní, knihovnické,
kulturně-naučné, vědeckopopulární a dalších oblastí kultury.
4. Vyhodnocování úrovně a příprava návrhů na opatření památkové inspekce ministerstva.
12. platová třída
1. Stanovování celostátních principů a zásad na úseku památkové péče, například pro
prohlašování a rušení věcí za kulturní památky, pro přemisťování kulturních památek, pro
udělování oprávnění k restaurování kulturních památek, pro vydávání povolení k provádění
archeologických výzkumů.
2. Celostátní koordinace a usměrňování správy rozsáhlých a významných kulturních památek
a sbírkových předmětů.
3. Stanovování celostátních principů a zásad koordinace a metodické usměrňování výkonu
státní správy na úseku památkové péče, ochrany a zachování kulturních památek a
památkových území, movitého kulturního dědictví a činnosti sbírkotvorných institucí, na
úseku uchování, rozvoje a podpory profesionálního umění, literární tvorby a knižní kultury,
knihoven a knihovnictví, vydavatelské činnosti, při vytváření, uchovávání, rozvoji a podpoře
kulturně-výchovné činnosti, neprofesionálního umění a v oblasti periodického tisku.
4. Stanovování celostátní metodiky výkonu památkové inspekce.
13. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce systému ochrany a zabezpečení kulturních památek a
sbírkových předmětů v návaznosti na mezinárodní systémy.
2. Celostátní koordinace a metodické usměrňování vývoje umění, kulturně-výchovné činnosti,
uchování a ochrany kulturních památek, oblasti sbírkových předmětů, ve věcech církví a
náboženských společností, tisku a jiných informačních prostředků, ve věcech rozhlasového
nebo televizního vysílání nebo ve věcech autorského práva.
3. Koordinace celostátního systému státní památkové péče ve vazbě zejména na územní
plánování a stavební řád, správu životního prostředí a mezinárodní závazky.
4. Tvorba koncepce dlouhodobého vývoje památkové inspekce.
14. platová třída
1. Tvorba celostátních koncepcí dlouhodobého vývoje politiky umění, kulturně-výchovné
politiky nebo ochrany kulturních památek a sbírkových předmětů včetně koordinace
mezinárodních souvislostí.
2. Tvorba celostátních koncepcí rozvoje oboru sbírkových předmětů a vědeckých sbírek
nejvyššího celostátního a mezinárodního významu v oboru přírodních a humanitních věd.
3. Tvorba dlouhodobé koncepce rozvoje na úseku vztahu státu a církví a náboženských
společností České republiky a tvorba a realizace zahraničněpolitické orientace České
republiky v oblasti církví a náboženských společností.
4. Tvorba celostátních koncepcí dlouhodobého vývoje oblasti hromadných sdělovacích
prostředků, audiovize a nových informačních prostředků.
5. Tvorba celostátních koncepcí ochrany práv duševního vlastnictví.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce kulturní a církevní politiky státu.
2.10.19 REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
6. platová třída

1. Příprava ucelených podkladů pro provádění a zajišťování odborných agend v sociálním
zabezpečení. Shromažďování, správa a vyhledávání podkladů různých forem důležitých pro
řízení související s dávkami důchodového, nemocenského pojištění nebo s pojistným na
sociální zabezpečení a příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti.
2. Samostatná kontrola dodržování léčebného režimu dočasně práce neschopných pojištěnců.
3. Příprava ucelených podkladů pro provádění a zajišťování přiznávání dávek státní sociální
podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek sociální péče pro zdravotně postižené a
mimořádných výhod z hlediska nároků včetně přijímání, zakládání a vedení ucelené
podkladové dokumentace žadatelů.
4. Zajišťování výplaty a vyúčtování dávek státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné
nouzi, dávek sociální péče pro zdravotně postižené a mimořádných výhod z hlediska nároků
včetně přijímání, zakládání a vedení ucelené podkladové dokumentace žadatelů podle
oznámení a pravomocných rozhodnutí o dávce a její výši, účtování finančních prostředků,
pohledávek a závazků a jejich kontrola, sledování plateb pohledávek.
5. Provádění dílčích šetření romských komunit (romský asistent) a jiných národnostních
menšin v regionu podle kritérií demografických, sociálně-ekonomických, vzdělanostních
apod. pod odborným vedením a hledání způsobu komunikace mezi jednotlivci, komunitou a
orgány správy, samosprávy a jinými orgány.
7. platová třída
1. Ověřování správnosti postupů provádění důchodového pojištění, nemocenského pojištění a
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
2. Zajišťování a provádění odborných agend ve vymezené oblasti důchodového pojištění,
nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti. Provádění odborných činností v řízení o dávkách důchodového pojištění,
nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti.
3. Zajišťování výplaty různých dávek státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi,
dávek sociální péče pro zdravotně postižené a mimořádných výhod z hlediska nároků včetně
přijímání, zakládání a vedení ucelené podkladové dokumentace žadatelů včetně ověřování a
došetřování podkladů a údajů pro správní řízení.
4. Vyúčtovávání dávek státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek sociální
péče pro zdravotně postižené a mimořádných výhod z hlediska nároků včetně přijímání,
zakládání a vedení ucelené podkladové dokumentace žadatelů podle oznámení a
pravomocných rozhodnutí o dávce a její výši, účtování finančních prostředků, pohledávek a
závazků a jejich kontrola, sledování plateb pohledávek a jejich vymáhání.
8. platová třída
1. Zajišťování a provádění ucelených odborných agend, rozhodování o nárocích v dávkovém
řízení důchodového a nemocenského pojištění, v řízení nedávkovém a v řízení o pojistném.
2. Zajišťování agendy státní sociální podpory.
3. Zajišťování agend při poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek sociální péče pro
zdravotně postižené.
4. Zajišťování agend na úseku sociálních služeb a přiznávání příspěvku na péči.
5. Zajišťování agend mimořádných výhod u zdravotně postižených osob.
6. Zajišťování agendy osob se statutem uprchlíka na území České republiky včetně jejich integrace.
9. platová třída
1. Zajišťování specializovaných a zvlášť složitých agend důchodového pojištění,
nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti. Posuzování nároků na dávky, které vyžadují rozsáhlá šetření nebo komplexní
aplikaci několika právních předpisů a jejich vzájemných vazeb, rozhodování o plnění
povinností a vymáhání pohledávek a sankčních opatření při neplnění povinností.
2. Zajišťování odborných a specializovaných agend sociální prevence. Posuzování celkového
stavu a příčin negativních jevů, navrhování preventivních a provádění okamžitých opatření
podle aktuálního stavu, stanovení finanční a věcné pomoci, vystupování u soudních jednání a
spolupráce s orgány a institucemi.
3. Sociálně-výchovná prevence a sociální práce s problémovými skupinami, prevence
negativních jevů. Výkon činnosti sociálního kurátora. Práce s osobami sociálně vyloučenými
nebo ohroženými sociálním vyloučením.
4. Komplexní výkon agendy péče o staré občany nebo osoby se zdravotním postižením.
5. Kontrola výplaty dávek státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek
sociální péče pro zdravotně postižené a mimořádných výhod z hlediska nároků a zpracování
nápravných opatření a souhrnného řešení přeplatků.
6. Metodická činnost na úseku nároků a výplaty všech dávek systému státní sociální podpory,
dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek sociální péče pro zdravotně postižené a mimořádných
výhod z hlediska nároků nebo v oblasti zaměstnanosti a stanovení postupů pro řešení
sporných a zvlášť složitých případů.
7. Zajišťování komunikace a dalších vztahů romských komunit na území regionu s orgány
správy, samosprávy a jinými orgány a organizacemi včetně návrhů příslušných opatření
směřujících ke včlenění romských komunit do sociálních vazeb měst a obcí, provádění
potřebné poradenské a konzultační činnosti k romské problematice, řešení zásadních
problémů romských komunit v oblasti občanského soužití, zaměstnanosti, vzdělání, sociální a
dalších (romský poradce).
8. Zajišťování protidrogové politiky v rámci regionu, provádění odborných prací souvisejících
s prevencí drogových závislostí, organizace a koordinace preventivních protidrogových akcí v
rámci regionu a koordinace činnosti protidrogové komise.
10. platová třída
1. Aprobační činnost v důchodové agendě nebo v důchodové agendě s mezinárodním prvkem.
2. Koordinace a usměrňování provádění důchodového pojištění, nemocenského pojištění a
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v zásadních
záležitostech ve vymezené působnosti.
3. Zajišťování sociálně-právní ochrany dětí.
4. Koordinace a usměrňování jednotlivých oborů sociálních věcí, například péče o rodinu a
děti včetně občanů potřebujících zvláštní péči, sociální prevence nebo sociálních služeb.
5. Koordinace a usměrňování státní sociální podpory nebo dávek pomoci v hmotné nouzi,
dávek sociální péče pro zdravotně postižené a mimořádných výhod z hlediska nároků včetně
poradenské činnosti.
6. Metodická, konzultační a rozborová činnost v oblasti sociální politiky pro klienty i dávkové
specialisty včetně řešení obzvláště sporných a složitých případů dávek státní sociální podpory,
dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek sociální péče pro zdravotně postižené a mimořádných
výhod z hlediska nároků.
7. Stanovování směrů a zásad ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi,
protidrogové politiky v rámci daného území.
8. Samostatné zpracovávání sociální anamnézy, sociální diagnózy a individuálních
socioterapeutických plánů, samostatné provádění socioterapie směřující k sociální rehabilitaci
a integraci.
9. Koordinace a metodické usměrňování činností romských poradců a zpracovávání koncepce
problematiky etnických menšin při vyšších územně samosprávných celcích včetně navrhování
příslušných opatření zejména v oblasti zaměstnanosti, dopravy, bydlení, péče o zdraví,
školství, sociálního zabezpečení, společenského a kulturního života orgánům kraje, vládě
nebo ústředním správním úřadům (koordinátor romských poradců).
10. Koordinace a usměrňování tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a
zajišťování místní a typové dostupnosti sociálních služeb.
11. Zajišťování náhradní rodinné péče.
12. Sociální práce s dětmi, které spáchaly trestný čin nebo čin jinak trestný a s dětmi
páchajícími přestupky. Plnění úkolů orgánu sociálně-právní ochrany dětí (kurátor pro děti a mládež).
13. Koordinace prorodinných služeb a zajišťování jejich místní a typové dostupnosti.
14. Odborné posuzování podmínek pro registraci a zrušování registrace poskytovatelům sociálních služeb.
11. platová třída
1. Metodické usměrňování a koordinace státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné
nouzi, dávek sociální péče pro zdravotně postižené a mimořádných výhod z hlediska nároků
v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy včetně poradenské činnosti.
2. Konzultační činnost a aprobace ve zvlášť složitých agendách důchodového pojištění,
nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti.
3. Metodická a odborná koordinace provádění důchodového a nemocenského pojištění a
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
4. Tvorba koncepce sociální nebo rodinné politiky na daném území.
5. Samostatné zajišťování sociální diagnózy a terapie, realizace nebo prosazování sociálních
opatření, odborné práce při socializaci a resocializaci, poradenská činnost, vyhodnocování poradenských testů.
6. Zpracovávání koncepce protidrogové politiky kraje nebo hlavního města Prahy.
7. Komplexní výkon inspekce poskytování sociálních služeb.
8. Koordinace a usměrňování tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a
zajišťování místní a typové dostupnosti sociálních služeb kraje nebo hlavního města Prahy.
9. Kontrola, metodické usměrňování a koordinace výkonu sociálně-právní ochrany dětí
v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.
10. Odborné posuzovaní žadatelů a dětí pro potřeby zprostředkování náhradní rodinné péče
krajským úřadem, výběr vhodných osvojitelů a pěstounů pro konkrétní dítě, zajišťování
poradenské pomoci osvojitelům a pěstounům, zajišťování agendy pověřování k výkonu
sociálně-právní ochrany právnickými a fyzickými osobami včetně kontroly pověřených osob.
12. platová třída
1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování výkonu státní správy v oblasti
důchodového a nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
2. Zpracovávání celostátních analýz činnosti a výsledků systému státní sociální podpory,
pomoci v hmotné nouzi, sociální péče pro zdravotně postižené, sociálně-právní ochrany dětí nebo dětské práce.
3. Zpracovávání celostátních analýz sociální a ekonomické situace sociálních skupin obyvatel.
4. Zpracovávání celostátních analýz systému sociálních služeb.
5. Zpracovávání celostátních analýz vývoje, prognóz a opatření pro zachování finanční
rovnováhy důchodového pojištění, nemocenského a úrazového pojištění a penzijního
připojištění včetně analýz dopadů právních úprav.
6. Zpracovávání celostátních analýz jednotlivých oblastí příjmů.
7. Zajišťování mezinárodněprávní ochrany dětí v oblasti vymáhání výživného, protiprávního
přemístění a mezinárodního osvojení včetně zastupování zájmů v soudních sporech.
8. Celostátní koordinace a metodické usměrňování výkonu státní správy v oblasti rodinné politiky.
13. platová třída
1. Tvorba koncepce výkonu správy důchodového pojištění, nemocenského pojištění a
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
2. Celostátní koordinace a metodické usměrňování státní sociální podpory, pomoci v hmotné
nouzi, sociální péče pro zdravotně postižené, sociálně-právní ochrany dětí nebo dětské práce.
3. Celostátní koordinace a metodické usměrňování jednotlivých oblastí sociálních služeb.
4. Tvorba celostátní koncepce a národní politiky rovných příležitostí a rovného zacházení žen a mužů.
5. Zpracovávání celostátních zásad organizace sociálních služeb.
6. Tvorba koncepce důchodového pojištění a nemocenského pojištění vymezených skupin pojištěnců.
7. Celostátní koordinace a metodické usměrňování důchodového, nemocenského nebo úrazového pojištění.
8. Zpracovávání ekonomické rozvahy k návrhům koncepce sociálního pojištění a dopadů do
úprav v této oblasti včetně návrhu sazeb pojistného.
9. Celostátní koordinace a metodické usměrňování posudkové služby.
10. Stanovování hlavních směrů vývoje minimálních příjmových kategorií.
11. Stanovování hlavních směrů vývoje sociálních aspektů politiky bydlení v rámci
spolupráce na tvorbě státní bytové politiky.
12. Tvorba koncepce výkonu správy státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi nebo
sociální péče pro zdravotně postižené.
13. Zpracovávání ekonomické rozvahy nebo způsobů financování k návrhům koncepce státní
sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi nebo sociální péče pro zdravotně postižené.
14. Celostátní koordinace a metodické usměrňování sociálně-právní ochrany dětí včetně
zprostředkovávání náhradní rodinné péče ve zvlášť složitých případech.
14. platová třída
1. Tvorba celostátních koncepcí státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek
sociální péče pro zdravotně postižené a mimořádných výhod z hlediska nároků, sociální péče,
sociálně-právní ochrany dětí, náhradní rodinné péče nebo dětské práce.
2. Tvorba koncepce státní rodinné politiky nebo politiky vůči ohroženým skupinám obyvatel.
3. Tvorba celostátní koncepce důchodového pojištění, nemocenského pojištění, pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penzijního připojištění nebo
úrazového pojištění.
4. Tvorba celostátní koncepce a dlouhodobých záměrů sociálních služeb, zejména v oblasti
služeb pobytových, terénních a ambulantních a jejich propojování v systému organizace a
řízení sociálních služeb.
5. Tvorba celostátní koncepce lékařské posudkové služby.
6. Tvorba celostátní koncepce příjmové politiky včetně principů a základních přístupů
k ochraně před hmotnou nouzí.
7. Tvorba celostátní koncepce lidských práv.
8. Tvorba mezinárodních systémů v ucelených oborech (sociální, ekonomické, bezpečnostní,
právní) včetně jejich koncipování a formulace a koordinace jejich uplatnění v národních systémech.
15. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce sociální politiky, zaměstnanosti a pracovních vztahů.
2.10.20 REFERENT ZAMĚSTNANOSTI
6. platová třída

1. Zařazování do evidence a vyřazování z evidence uchazečů o zaměstnání.
2. Příprava rozhodnutí o vydání nebo odejmutí povolení k zaměstnání cizincům a osobám bez
státní příslušnosti a povolení zaměstnavatelům získávat na volná pracovní místa občany ze zahraničí.
3. Jednání se zaměstnavateli o volných místech a jejich obsazování.
7. platová třída
1. Vyřizování věcí ve správním řízení v oblasti zaměstnanosti a pracovněprávních vztahů,
například přiznávání, odnímání, zastavení nebo vrácení výplaty podpory v oblasti
zaměstnanosti.
2. Vyřizování dohod v oblasti zaměstnanosti a pracovněprávních vztahů, například přispívání
zaměstnavatelům na zřízení a provoz chráněných pracovních míst a chráněných pracovních
dílen.
3. Zprostředkovatelská činnost při umísťování uchazečů o zaměstnání.
4. Monitorování trhu práce, zpracovávání dílčích rozborů, prognóz trhu práce a návrhu dílčích opatření.
5. Informačně-poradenská činnost pro pracovní integraci uchazečů a zájemců o zaměstnání a volbu povolání.
8. platová třída
1. Zajišťování agendy přiznávání, nepřiznávání, odejmutí, zastavení nebo vrácení výplaty
podpory v oblasti zaměstnanosti.
2. Poradenství pro zprostředkování zaměstnání, individuální práce s uchazeči a
zaměstnavateli. Návrh postupů pro zvýšení zaměstnanosti uchazeče.
3. Zajišťování agendy pro sociální integraci obtížně umístitelných uchazečů a zájemců o
zaměstnání v rámci poradenských, informačních a vzdělávacích služeb (v rámci boje proti sociální exkluzi).
4. Zajišťování agendy vydávání nebo odnímání povolení k zaměstnání cizincům a osobám bez
státní příslušnosti a povolení zaměstnavatelům získávat na volná pracovní místa občany ze
zahraničí.
5. Zajišťování agendy povolování výkonu umělecké, kulturní nebo sportovní činnosti dítěte
nebo jeho činnosti v reklamě.
6. Analýza jednotlivých faktorů trhu práce, například nabídky a poptávky včetně monitoringu
zaměstnanosti a nezaměstnanosti.
9. platová třída
1. Komplexní zajišťování agendy zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
2. Systémové zpracovávání analýz trhu práce regionu a vývoje zaměstnanosti na základě
monitorování trhu práce. Zpracovávání krátkodobých prognóz vývoje.
3. Koordinace a zajišťování agendy poradenství pro volbu povolání.
4. Zajišťování agendy ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.
5. Provádění sociálně-právních a základních poradenských činností v oblasti zaměstnanosti a
rekvalifikace uchazečů o zaměstnání.
6. Vypracovávání individuálních akčních plánů ke zvýšení možností uplatnění na trhu práce
včetně jejich vyhodnocování.
10. platová třída
1. Systémové zabezpečení poradenských služeb v oblasti zaměstnanosti (psychologických,
psychodiagnostických).
2. Zpracovávání prognóz vývoje trhu práce v daném území.
3. Realizace nástrojů a opatření politiky zaměstnanosti v daném území.
4. Koordinace a usměrňování systému podpor v oblasti zaměstnanosti včetně poradenské činnosti.
11. platová třída
1. Koordinace a usměrňování jednotlivých oborů služby úřadů práce (aktivní politiky
zaměstnanosti, zprostředkování zaměstnání, poradenství pro volbu povolání a rekvalifikace,
státní sociální podpory) ve vymezené územní působnosti.
2. Koordinace zpracování analýz, výhledů, studií a prognóz vývoje trhu práce ve vymezené
územní působnosti.
3. Usměrňování ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele z celostátních
hledisek.
4. Koordinace kontrolní činnosti v celém rozsahu působnosti úřadu práce.
12. platová třída
1. Zpracovávání celostátních analýz a prognóz vývoje, vypracovávání metodických postupů a
opatření a sjednocování postupů úřadů práce v jednotlivých oblastech státní politiky
zaměstnanosti (aktivní politiky zaměstnanosti, zprostředkování, poradensko-psychologické
služby, rekvalifikace).
2. Tvorba koncepce a strategie rozvoje státní politiky zaměstnanosti na daném území.
3. Tvorba celostátní koncepce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.
13. platová třída
1. Stanovování hlavních směrů vývoje jednotlivých oblastí státní politiky zaměstnanosti,
jejich sledování a vyhodnocování.
2. Celostátní koordinace a metodické usměrňování politiky zaměstnanosti.
3. Tvorba celostátní koncepce a zásad ochrany zaměstnanců ve mzdové oblasti při platební
neschopnosti zaměstnavatele.
14. platová třída
1. Tvorba koncepcí a strategických záměrů státní politiky zaměstnanosti.
15. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce sociální politiky, zaměstnanosti a pracovních vztahů.
2.10.21 REFERENT PRACOVNÍCH VZTAHŮ
10. platová třída

1. Inspekce práce v oblasti pracovních podmínek, pracovního prostředí a pracovišť nebo
v oblasti dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů.
11. platová třída
1. Komplexní výkon inspekce práce v oblasti pracovních vztahů a pracovních podmínek.
2. Komplexní výkon inspekce práce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3. Metodické usměrňování a výběr lektorů pro výuku v oblasti výchovy a vzdělávání
k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s celorepublikovou působností včetně přednáškové činnosti.
4. Koordinace projektů a programů školení a kurzů v oblasti výchovy a vzdělávání
k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci včetně jejich vyhodnocování s celorepublikovou
působností a zpracovávání návrhů na zkvalitnění výuky po stránce pedagogické i odborné.
5. Komplexní provádění auditů a prověrek u certifikovaných osob v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
12. platová třída
1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování ochrany zaměstnanců ve mzdové oblasti.
2. Vyhodnocování kolektivního vyjednávání vyššího stupně.
3. Vyhodnocování účinnosti systému bezpečnosti práce, zpracovávání souhrnných analýz
úrovně bezpečnosti práce, pracovních podmínek a pracovního prostředí na celostátní úrovni
včetně návrhů systémových opatření.
4. Stanovování celostátní metodiky výkonu inspekce práce.
5. Tvorba koncepce výchovy a vzdělávání k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s celorepublikovou působností.
6. Tvorba koncepce a celostátní koordinace certifikačních procesů při řízení jakosti a auditů
v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
13. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce odměňování zaměstnanců v podnikatelské sféře nebo ve sféře
veřejných služeb a správy nebo zvláštních způsobů odměňování a vývoje cestovních náhrad.
2. Vypracovávání celostátních zásad a metod hodnocení prací a katalogů prací.
3. Celostátní koordinace a usměrňování platových poměrů a jiných forem odměňování
ucelených skupin osob v pracovních a obdobných vztazích.
4. Tvorba systému poskytování cestovních náhrad.
5. Vypracovávání strategií a stanovování priorit pro oblast bezpečného a zdravého pracovního
prostředí na celostátní úrovni.
6. Koordinace a metodické usměrňování bezpečnosti práce, pracovních podmínek a
pracovního prostředí.
7. Zpracovávání návrhů národních programů bezpečnosti práce.
8. Tvorba celostátní koncepce inspekce práce.
9. Tvorba celostátní koncepce rozvoje systému výchovy a vzdělávání k bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci včetně koncepce systému certifikace odborné způsobilosti.
14. platová třída
1. Tvorba celostátních koncepcí a strategických záměrů jednotlivých oblastí pracovních
vztahů. Stanovování základních principů a zásad utváření, podmínek trvání a ukončování
pracovních, služebních a obdobných poměrů.
2. Tvorba celostátní koncepce politiky bezpečnosti práce.
3. Stanovování základních celostátních principů a přístupů k odměňování v pracovních a obdobných vztazích. Utváření celostátních platových a jiných systémů odměňování nebo systémů ochrany mzdy.
4. Tvorba koncepce individuálních a kolektivních vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.
5. Tvorba celostátní koncepce pracovních, služebních nebo obdobných poměrů pro vymezené skupiny osob.
15. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce sociální politiky, zaměstnanosti a pracovních vztahů.
2.10.22 REFERENT PRO ZDRAVOTNÍ PÉČI (SLUŽBY) VČETNĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
7. platová třída

1. Zajišťování podkladů pro projektování a optimalizaci sítě zdravotnických zařízení v rámci územních celků.
2. Kontrolní tématická činnost a místní šetření podle pokynů, například kontrola plnění podmínek stanovených v rozhodnutí o registraci nestátních zdravotnických zařízení.
8. platová třída
1. Organizace, příprava a smluvní zajišťování dostupnosti lékařské služby první pomoci.
2. Příprava zpracovávání rozhodnutí o registraci nestátních zdravotnických zařízení.
9. platová třída
1. Koordinace a realizace odborných rezortních zdravotnických programů.
10. platová třída
1. Koordinace zdravotnické soustavy v daném území a usměrňování jejího utváření.
2. Koordinace a výkon specializovaných činností souvisejících s realizací akreditačního řízení
k uskutečňování zdravotnických vzdělávacích programů v oborech specializačního
vzdělávání, kvalifikačních nebo certifikovaných kurzech nebo s posuzováním návrhů
vzdělávacích programů specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků v
akreditačních vzdělávacích komisích.
3. Koordinace a výkon specializovaných odborných činností na úseku integrovaného
záchranného systému, ochrany obyvatel a prevence závažných havárií při zajišťování
poskytování zdravotní péče včetně zabezpečení ochranných prostředků a zpracovávání analýz
rizikových oblastí.
4. Zajišťování poskytování zdravotní péče za krizových stavů, souhrnné zpracovávání
opatření pro připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové stavy na
vymezeném území, provádění konzultační a poradenské činnosti.
5. Ověřování zákonem stanovených požadavků a odborné zpracovávání rozhodnutí o
registraci nestátních zdravotnických zařízení.
11. platová třída
1. Zajišťování realizace hlavních směrů rozvoje sítě zdravotnických zařízení na daném území,
koordinace a usměrňování činností při realizaci územní zdravotní politiky státu včetně
zpracovávání věcných analýz efektivnosti využití zdravotnických zařízení pro vytváření jejich
optimální sítě.
2. Posuzování a přiznávání odborné nebo specializované způsobilosti k výkonu nelékařských
zdravotnických povolání občanům České republiky.
3. Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání k výkonu činností souvisejících
s poskytováním zdravotní péče získané v jiném členském státě Evropské unie než v České
republice.
4. Koordinace výkonu specializovaných činností při zajišťování poskytování zdravotní péče
za krizových stavů a mimořádných událostí v rámci kraje, hlavního města Prahy nebo územně
členěného statutárního města.
5. Zpracovávání metodických postupů k zajištění poskytování zdravotních služeb za
krizových stavů pro správní úřady nebo územní samosprávné celky.
6. Koordinace výkonu specializovaných odborných činností při zajišťování poskytování
zdravotní péče na úseku integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatel a prevence
závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami.
12. platová třída
1. Celostátní koordinace a usměrňování orgánů ochrany veřejného zdraví v odborných věcech
celostátního rozsahu.
2. Posuzování úrovně hospodářského a sociálního rozvoje z hlediska zdravotní péče a
materiálního vybavení a posuzování záměrů investiční výstavby zdravotnických zařízení ve
vztahu k plánu sítě zdravotnických zařízení.
3. Celostátní koordinace kontrolní činnosti zdravotních pojišťoven a zdravotnických zařízení
zejména z hlediska hospodaření s prostředky veřejného zdravotního pojištění i vlastními
prostředky pojišťoven a jejich účelného vynakládání.
4. Tvorba a koordinace koncepcí a programů rozvoje krajů a hlavního města Prahy z hlediska
zdravotní péče.
5. Koordinace a posuzování úrovně zdravotnických rozvojových a preventivních programů.
6. Posuzování programů vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně procesu akreditace.
7. Analýza a posuzování programů, projektů a jiných forem vzdělávání zdravotnických
pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví pro účely uznávání profesních
kvalifikací zdravotnických povolání.
8. Posuzování programů hodnocení kvality zdravotní péče.
9. Komplexní zajišťování registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu
zdravotnického povolání bez odborného dohledu a hostujících osob včetně posuzování
splnění podmínek pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného
dohledu a vydávání osvědčení.
10. Celostátní realizace postupů a zásad systému rezidenčních míst.
11. Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání získané v jiném než členském
státě Evropské unie nebo než v České republice.
12. Celostátní koordinace poskytování zdravotní péče za krizových stavů, stanovování a
komplexní zajišťování opatření pro řešení mimořádných událostí a krizových situací.
13. Koordinace a usměrňování zdravotnických zařízení pro zajišťování integrovaného
záchranného systému, ochrany obyvatel a prevence závažných havárií.
14. Dozor nad samostatnou a přenesenou působností územních samosprávných celků v oblasti
zdravotních služeb včetně preventivního působení na dozorované subjekty a poskytování
odborné metodické pomoci územním samosprávným celkům.
13. platová třída
1. Mezirezortní koordinace utváření sítě zdravotnických zařízení včetně veřejných
neziskových ústavních zdravotnických zařízení.
2. Analýza efektivnosti zdravotní péče, spotřeby léčiv a zdravotnických prostředků, frekvence
výkonů a meziročních nárůstů nákladů podle typů péče včetně efektivnosti regulačních
opatření.
3. Tvorba metodiky pojistných plánů a návrhů nových právních úprav v oblasti veřejného
zdravotního pojištění a financování zdravotnictví.
4. Tvorba celostátní metodiky využívání informačních zdrojů při výkonu státní správy ve
zdravotnictví.
5. Tvorba celostátní koncepce oborů zdravotních služeb, diagnostických služeb, kvality
zdravotní péče, ošetřovatelství, dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků, zdravotních
výkonů nebo rámcových smluv mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní
péče nebo tvorba podkladů k mezinárodním dohodám o vzájemném uznávání regulovaných a
ostatních nelékařských povolání.
6. Tvůrčí zpracovávání celostátních zásad financování zdravotnictví a analýza dopadů
vyplývajících z navrhovaných zákonných úprav v oblasti zdravotního pojištění do ekonomiky
zdravotnických zařízení, zdravotních pojišťoven, na pojištěnce a na zaměstnavatele.
7. Zpracovávání celostátních zásad rozvojových a preventivních programů zdravotní péče
navazujících na cíle zdravotní politiky státu.
8. Tvorba koncepce vzdělávání ve zdravotnických povoláních, procesu jeho akreditace,
celostátního rozvoje specializačního a celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků a
stanovení kvalifikačních předpokladů pro výkon regulovaných a dalších zdravotnických
povolání.
9. Tvorba standardů zdravotní péče nebo standardů činností lékařských a nelékařských oborů.
10. Tvorba celostátní koncepce systému rezidenčních míst.
11. Tvorba koncepce sítě a dostupnosti zdravotnických zařízení pro účely poskytování
zdravotní péče osobám ve výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody, výkonu
zabezpečovací detence v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy.
12. Tvorba koncepce dozoru nad regulací cen nebo úhrad nebo koncepce cenové kontroly u
zdravotních výkonů.
13. Celostátní koordinace poskytování zdravotních služeb v oblasti urgentní medicíny a
medicíny katastrof, sestavování prognóz vývoje a návrh komplexních programů prevence,
výchovy a vzdělávání, přípravy a posouzení návrhů programů a dlouhodobých koncepcí státní
podpory výzkumu a vývoje.
14. Tvorba celostátní koncepce zajišťování poskytování zdravotních služeb za krizových
stavů a celostátní koordinace poskytovatelů zdravotnické záchranné služby v oblasti urgentní
medicíny a medicíny katastrof včetně nadnárodních opatření.
15. Tvorba koncepce a koordinace sociálního zabezpečení v oblasti věcných dávek ze
zdravotního pojištění včetně zpracovávání metodik a stanovisek k provádění mezinárodních
smluv a souvisejících otázek. Sledování a analyzování stávajících dvoustranných smluv
v oblasti věcných dávek ze zdravotního pojištění, zhodnocování nezbytnosti změn v
dvoustranných smlouvách a možnosti uzavírání nových smluv.
16. Celostátní komplexní tvorba koncepce a metodiky kontroly a dozoru nad zdravotními
pojišťovnami.
17. Tvorba celostní koncepce uplatňování a regulace cen (cenová politika) u zdravotních výkonů.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce sítě, dostupnosti zdravotnických zařízení a zajišťování kvality
zdravotní péče v návaznosti na cíle zdravotní politiky státu.
2. Tvorba celostátních koncepcí vývoje jednotlivých medicínských a farmaceutických oborů
včetně oborů dalšího specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků.
3. Tvorba celostátní koncepce zdravotního pojištění.
4. Zpracovávání koncepčních záměrů v jednotlivých oblastech výzkumu a vývoje ve
zdravotnictví.
15. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce zdravotnictví a ochrany a podpory veřejného zdraví.
2.10.23 REFERENT PRO OCHRANU A PODPORU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
8. platová třída

1. Vykonávání odborných činností na úsecích hygieny práce, epidemiologie, hygieny obecné
a komunální, hygieny dětí a mladistvých, hygieny výživy a předmětů běžného užívání a v
oblasti podpory zdraví obyvatel, například shromažďování a vyhodnocování podkladů a
anamnestických údajů pro epidemiologické studie včetně využívání informačních systémů,
kontrolní činnost na úseku ochrany veřejného zdraví a přípravy rozhodnutí nebo opatření
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.
2. Řešení složitých případů na úseku ochrany veřejného zdraví včetně poskytování informací
z informačního systému o účincích chemických látek, chemických přípravků a biocidních
přípravků na zdraví a vyžadování znaleckých posudků.
9. platová třída
1. Kontrola plnění závazných opatření uložených orgány ochrany veřejného zdraví včetně
opatření k prevenci infekčních onemocnění a dalších hromadně se vyskytujících onemocnění.
2. Provádění odborných činností spojených s tvorbou a využíváním informačního systému o
účincích chemických látek, chemických přípravků a biocidních přípravků na zdraví.
3. Vypracovávání stanovisek v jednotlivých oblastech ochrany veřejného zdraví a plnění
úkolů orgánu ochrany veřejného zdraví jako dotčeného správního úřadu.
4. Provádění specializovaných kontrol v oblasti státního zdravotního dozoru a šetření v terénu
v oblasti ochrany života, zdraví a podstatných ekonomických zájmů spotřebitele a jeho práva
na informace včetně odběru vzorků k laboratornímu vyšetření nebo k rozborům a provádění
základních poradenských činností v oblasti ochrany spotřebitele.
10. platová třída
1. Samostatné provádění státního zdravotního dozoru v jednotlivých oblastech ochrany
veřejného zdraví, například v oblasti hygieny práce, epidemiologie, hygieny obecné a
komunální, hygieny dětí a mladistvých, hygieny výživy a předmětů běžného užívání včetně
zpracovávání protokolů a návrhu závěrů k odstranění nedostatků.
2. Samostatné plnění úkolů orgánu ochrany veřejného zdraví v oblasti prevence vzniku a
šíření infekčních onemocnění a dalších hromadně se vyskytujících onemocnění.
3. Vypracovávání odborně náročných stanovisek v jednotlivých oblastech ochrany veřejného
zdraví se závažným dopadem do oblasti ochrany zdraví populace včetně plnění úkolů orgánu
ochrany veřejného zdraví jako dotčeného správního úřadu, například posuzování staveb s
náročnou technologií z hlediska dopadu na pracovní a životní podmínky.
11. platová třída
1. Komplexní výkon státního zdravotního dozoru v jednotlivých oblastech ochrany veřejného
zdraví, například v oblasti hygieny práce, epidemiologie, hygieny obecné a komunální,
hygieny dětí a mladistvých, hygieny výživy a předmětů běžného užívání.
2. Stanovování nezbytných vyšetřování a měření pro výkon státního zdravotního dozoru.
3. Analýza prevence infekčních onemocnění, nemocí souvisejících s prací, nemocí z povolání
a dalších hromadně se vyskytujících onemocnění a epidemiologie drogových závislostí.
4. Vypracování projektů epidemiologického sledování specifických problémů či situací.
Usměrňování a kontrola zdravotnických zařízení a ústavů sociálních služeb ve věcech
hygieny provozu a prevence infekčních onemocnění.
5. Koordinace a usměrňování státního zdravotního dozoru a kontroly v jednotlivých oblastech
ochrany veřejného zdraví v rozsahu dané odbornosti.
6. Tvorba územních programů ochrany a podpory veřejného zdraví včetně monitorování
vztahů životních a pracovních podmínek a zdravotního stavu obyvatel a koordinace činností v
oblasti podpory zdraví ve vymezeném území.
7. Zpracovávání programu dozorové činnosti na úseku ochrany a podpory veřejného zdraví s
návazností na přímo řízené organizace státního odborného dozoru podle analýz výsledků
dozorové činnosti, provozních nehod a poruch technických zařízení.
12. platová třída
1. Stanovování celostátních metodik analýz v oboru ochrany veřejného zdraví.
2. Celostátní koordinace a odborné usměrňování orgánů ochrany veřejného zdraví.
3. Usměrňování zdravotnického, hygienického a protiepidemického zabezpečení v působnosti
Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra.
4. Koordinace celorepublikových programů ochrany a podpory veřejného zdraví nebo tvorba
těchto programů s širokou územní působností, stanovování zásad a postupů v hodnocení a
řízení zdravotních rizik nebo programů monitorování zdravotního stavu obyvatel a faktorů
životních podmínek.
5. Komplexní zajišťování kategorizace prací a stanovení souvisejících opatření orgánů
ochrany veřejného zdraví včetně rizikových prací. Ověřování podmínek vzniku nemocí z povolání.
6. Hodnocení epidemiologické situace a zdravotních rizik v životním a pracovním prostředí,
stanovování mimořádných opatření k ochraně zdraví obyvatel a jeho skupin.
7. Tvorba koncepce ochrany veřejného zdraví včetně její koordinace a metodického
usměrňování ve vymezené územní působnosti.
8. Stanovování metodik výkonu státního zdravotního dozoru.
9. Metodické usměrňování zdravotnických zařízení v ochraně před infekčními onemocněními
nebo odborné usměrňování činnosti zařízení vykonávajícího závodní preventivní péči.
13. platová třída
1. Tvorba celostátních koncepcí jednotlivých oblastí ochrany veřejného zdraví, například
hygieny práce, epidemiologie, hygieny obecné a komunální, hygieny dětí a mladistvých,
hygieny výživy a předmětů běžného užívání.
2. Tvorba celorepublikových programů ochrany a podpory veřejného zdraví. Celostátní
koordinace výchovy k podpoře a ochraně veřejného zdraví.
3. Hodnocení epidemiologické situace a bezpečnosti výrobků a služeb pro stanovování
celostátních mimořádných opatření k ochraně zdraví obyvatel. Stanovování mimořádných
opatření pro ochranu státních hranic před zavlečením infekčních onemocnění.
4. Zjišťování zdravotního stavu obyvatel v oblasti infekčních onemocnění, dalších hromadně
se vyskytujících onemocnění a hodnocení zdravotních rizik pro posuzování závažnosti zátěže
populace vystavené rizikovým faktorům za použití nejnáročnějších epidemiologických metod.
5. Hodnocení rizika chemických látek, chemických přípravků a biocidních přípravků, odborné
hodnocení znaleckých posudků a dalších odborných údajů pro tvorbu celostátního
informačního programu o účincích chemických látek, chemických a biocidních přípravků na
zdraví nebo registraci biocidů.
6. Celostátní koncepce a metodické usměrňování výkonu státního zdravotního dozoru.
7. Tvorba celostátní koncepce prevence škod způsobených biocidními přípravky nebo
chemickými látkami a přípravky z hlediska zdravotních rizik.
14. platová třída
1. Komplexní činnost v ochraně veřejného zdraví, jejímž předmětem je zjištění zdravotního
stavu obyvatel v oblasti infekčních onemocnění, dalších hromadně se vyskytujících
onemocnění včetně ověření podmínek vzniku nemocí z povolání a hodnocení zdravotních
rizik k posouzení závažnosti zátěže populace vystavené rizikovým faktorům s celostátní a
krajskou působností pro účely odvolacích a přezkumných řízení.
2. Zpracovávání koncepčních záměrů v jednotlivých oblastech výzkumu a vývoje v ochraně a
podpoře veřejného zdraví.
3. Tvorba celostátní koncepce používání biocidních přípravků a uvádění biocidních přípravků
a účinných látek na trh.
4. Tvorba celostátní koncepce ochrany a podpory veřejného zdraví.
15. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce zdravotnictví a ochrany a podpory veřejného zdraví.
2.10.24 REFERENT PRO LÉČEBNÉ ZDROJE, LÉKY A ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
5. platová třída

1. Kontrola obsahové správnosti předložených žádostí registrační dokumentace léčiv, léčivých
přípravků, technických prostředků, chemických látek a chemických přípravků nebo
zdravotnických a veterinárních prostředků.
2. Předávání informací lékárnám, zdravotnickým zařízením a dalším subjektům o zastavení
aplikace léčiv a zdravotnických prostředků.
6. platová třída
1. Kontrola obsahové správnosti předložených žádostí a provádění dílčích úkonů správního
řízení registrační dokumentace léčiv, chemických látek a chemických přípravků nebo agendy
zdravotnických prostředků nebo dozoru nad provozovateli.
7. platová třída
1. Zajišťování informačních toků v oblasti expedice a aplikace léčivých přípravků,
chemických látek a chemických přípravků směrem ke zdravotnickým zařízením.
2. Výkon dílčích kontrolních činností v oblasti léčiv, léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.
8. platová třída
1. Výkon správních a kontrolních činností v oblasti léčiv nebo zdravotnických prostředků na
úseku prodejců vyhrazených léčiv a vydávání certifikátů.
2. Organizace procesu registrací léčiv, léčivých přípravků a technických prostředků včetně
posuzování žádostí s velmi rozsáhlou podkladovou dokumentací a provádění úkonů státní
služby v kontrole léčiv, chemických látek a chemických přípravků nebo v agendě
zdravotnických prostředků nebo při dozoru nad provozovateli.
3. Organizace procesu hodnocení notifikačních údajů u subjektů podnikajících v oblasti
zdravotnických prostředků včetně notifikačních údajů o jednotlivých zdravotnických
prostředcích oznamovaných v rámci Evropské unie.
4. Výkon správních a kontrolních činností v oblasti léčiv, zdravotnických prostředků nebo
technických veterinárních prostředků a veterinárních přípravků pod dohledem.
9. platová třída
1. Provádění šetření nebo dozoru nad léčivy nebo zdravotnickými prostředky v terénu včetně
odběru vzorků k laboratornímu vyšetření nebo k rozborům na úseku distributorů a dílčím
způsobem na úseku lékáren a ostatních zdravotnických zařízení.
2. Provádění činností spojených s posuzováním registrací léčivých přípravků a pomocných látek.
3. Komplexní zajišťování agendy vydávání souhlasu s provozováním lékáren a výdejen
zdravotnických prostředků.
4. Vytváření specializovaných údajů, které jsou součástí komplexních informačních systémů
léčiv a zdravotnických prostředků.
10. platová třída
1. Provádění šetření, kontroly nebo státního dozoru nad léčivy a léčivými přípravky,
návykovými látkami, přípravky, prekurzory drog a zdravotnickými prostředky včetně odběru vzorků.
2. Koordinace a provádění posuzování registrací léčivých přípravků.
3. Stanovování postupů specializovaných odborných šetření v oblasti přírodních léčivých
zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod nebo přírodních léčebných lázní.
4. Koordinace a posuzování notifikačních údajů předávaných z jednotlivých členských států
Evropské unie v oblasti zdravotnických prostředků.
5. Koordinace vytváření složitých odborných expertiz v rámci agendy léčivých přípravků,
klinických expertíz v rámci agendy registrací léčivých přípravků, klinických hodnocení léčiv
a vigilance léčiv nebo zdravotnických prostředků.
11. platová třída
1. Koordinace a usměrňování lékové politiky ve vymezeném rozsahu.
2. Komplexní provádění cenové nebo úhradové regulace léčivých přípravků, registrace
léčivých přípravků včetně postregistračního vyhodnocování farmakovigilance a povolování
jejich klinického hodnocení.
3. Vykonávání státní inspekce nebo dozoru nad dodržováním zásad správné výrobní praxe,
správné laboratorní praxe a správné klinické praxe, ve výrobě, přípravě, distribuci, výdeji
nebo prodeji léčiv a při jejich zkoušení obecně či při klinickém zkoušení a při výdeji a
používání zdravotnických prostředků včetně regulace reklamy, cenové kontroly nebo výkonu
státní inspekce nad dodržováním zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekurzory
drog.
4. Komplexní vykonávání státní inspekce nebo dozoru nad dodržováním zásad a opatření
stanovených k ochraně přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod nebo k
ochraně přírodních léčebných lázní.
5. Vydávání povolení ke stavebním činnostem, hornickým a trhacím pracím, pracím
prováděným v ochranných pásmech nebo na území lázeňských míst a zpracovávání
stanovisek, analýz a vyhodnocování vlivu těchto činností a prací na přírodní léčivé zdroje,
zdroje přírodních minerálních vod nebo na přírodní léčebné lázně.
6. Provádění komplexní validace zpráv a dalších podkladů a vypracovávání hodnotících zpráv
při využití standardizovaných hodnotících postupů na úseku registrace léčivých přípravků,
jejich klinického hodnocení, farmakovigilance a šetření nežádoucích příhod zdravotnických
prostředků.
7. Koordinace a usměrňování výstupů hodnotitelských posudků interních a externích
posuzovatelů a stanovování závěrů registrace a klinického hodnocení léčiv a zdravotnických
prostředků.
8. Zpracovávání programu dozorové činnosti v oblasti léčiv, léčivých přípravků a
zdravotnických prostředků s návazností na přímo řízené organizace státního odborného
dozoru podle analýz výsledků dozorové činnosti, provozních nehod a poruch technických zařízení.
9. Komplexní zajišťování inspekce na úseku zacházení s návykovými látkami.
10. Komplexní provádění registrace pomocných látek.
12. platová třída
1. Provádění rozborů, projektování, stanovování metodiky analýz rozsáhlých lékových
informačních (databázových) systémů a systémů ochrany a údržby dat jako součást státního
informačního systému o léčivech, cenách a úhradách léčiv, zdravotnických prostředcích,
veterinárních léčivech, veterinárních technických prostředcích a veterinárních přípravcích
nebo návykových látkách a prekurzorech drog.
2. Komplexní zajišťování složitých úkolů a činností spojených s registrací léčiv, léčivých
přípravků, s klinickým hodnocením, farmakovigilancí, hemovigilancí, s cenovou nebo
úhradovou regulací nebo inspekční činnosti a dozor nad zdravotnickými prostředky.
3. Klinické hodnocení zdravotnických prostředků.
4. Osvědčování a povolování využívání přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních
minerálních vod a stanovování přírodních léčebných lázní včetně usměrňování jejich vývoje.
5. Tvorba a uplatňování závazných celostátních zásad a postupů na úseku regulace léčiv a
zdravotnických prostředků, cen a úhrad, vývoj nových složitých pracovních postupů a metod
pro účely státní kontroly, výkon systémových opatření státního dozoru nad kvalitou, účinností
a bezpečností léčiv, oblasti lidských tkání a buněk, dozoru nad reklamou nebo bezpečností a
funkčností zdravotních prostředků, nad podmínkami činností provozovatelů a nad povinně
zavedenými systémy jakosti s významným dopadem na veřejné zdraví.
6. Zpracovávání složitých odborných závěrů, odborných posudků a hodnotících zpráv
podmiňujících registraci léčivých přípravků, povolení klinického hodnocení nebo ohlášení
klinického hodnocení, ve vztahu k farmakovigilanci a zpracovávání inspekčních zpráv včetně
zastupování státu v expertních orgánech, jejichž výstupy jsou doporučující pro Evropskou unii.
7. Celostátní koordinace a metodické usměrňování kontroly v oblasti léčiv a zdravotnických prostředků.
13. platová třída
1. Tvorba koncepce inspekce a dozoru při ochraně, využívání a vyhledávání přírodních
léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod.
2. Tvorba koncepce ochrany a využívání přírodních léčebných lázní.
3. Celostátní koordinace a usměrňování zpracovávání expertních stanovisek a posudků
využívání a ochrany přírodních léčivých zdrojů, léčiv a zdravotnických prostředků.
4. Tvorba koncepce inspekce legálního zacházení s návykovými látkami, přípravky a
prekurzory drog. Metodické usměrňování a celostátní koordinace územních orgánů státní
správy v oblasti návykových látek, přípravků a prekurzorů drog.
5. Tvorba celostátní koncepce informací pro laickou a odbornou veřejnost v oblasti léčiv a
zdravotnických prostředků.
6. Tvorba celostátní koncepce cenové regulace nebo stanovování výše úhrad léčiv a
zdravotnických prostředků.
7. Tvorba koncepce a celostátní koordinace oblasti léčiv, zdravotnických prostředků,
inspekční činnosti a dozoru nad vysoce specializovanými provozy v oblasti výroby a
distribuci léčiv a zdravotnických prostředků včetně registračních činností léčiv, cenové a
úhradové regulace, lidských tkání, buněk a tkáňového zařízení nebo nad návykovými látkami,
přípravky, prekurzory drog včetně mezinárodní spolupráce.
8. Tvorba koncepce a koordinace v registraci léčiv, cenové nebo úhradové regulace léčivých
přípravků, reklamy, inspekční činnosti a dozoru nad zdravotnickými prostředky.
9. Tvorba celostátní koncepce kontroly jakosti léčivých přípravků a registračního procesu.
10. Tvorba koncepce dozoru nad reklamou léčivých přípravků, dozoru nad registrací,
inspekcí, cenovou regulací úhrad léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely,
zdravotnických prostředků a stomatologických výrobků.
14. platová třída
1. Utváření celostátní politiky rozvoje léčebného lázeňství a přírodních léčivých zdrojů.
2. Tvorba strategických koncepčních záměrů v oblasti léčiv, lékové politiky,
stomatologických výrobků, zdravotnických prostředků, návykových látek, přípravků,
prekurzorů drog nebo koordinace plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv včetně
participace na jejich tvorbě.
3. Tvorba celostátní koncepce léčivých zdrojů, lékové politiky, léčiv a zdravotnických prostředků.
15. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce zdravotnictví a ochrany a podpory veřejného zdraví.
2.10.25 REFERENT SPRÁVY JUSTICE
13. platová třída

1. Celostátní koordinace a usměrňování procesu vyřizování stížností na činnost soudů a
státních zastupitelství podle zvláštní právní úpravy.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce rozvoje soudů a státních zastupitelství.
2. Stanovování základních směrů rozvoje vězeňství.
3. Tvorba koncepce probační a mediační služby.
2.10.26 REFERENT VŠEOBECNÉ SPRÁVY VNITŘNÍCH VĚCÍ STÁTU
6. platová třída

1. Provádění změn v úředních dokladech, vydávání dokladů o změnách v úředních dokladech
včetně kontroly správnosti uváděných údajů v informačních systémech veřejné správy,
popřípadě v dalších evidencích a vydaných dokladech. Předávání vydaných dokladů
žadatelům. Vystavování úředních osvědčení.
2. Zpracovávání správních a odborných rešerší na úseku hlášení a evidence pobytu obyvatel,
občanských průkazů a cestovních dokladů.
3. Zajišťování agendy seznamu registrovaných občanských sdružení, zpracovávání podkladů
o registrovaných a evidovaných subjektech včetně jejich poskytování Českému statistickému úřadu.
4. Samostatný výkon agendy ztrát a nálezů.
7. platová třída
1. Vykonávání odborných činností na úseku přípravy organizačně-technického a finančního
zajištění voleb a referend.
2. Provádění dílčích prací na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů nebo cestovních dokladů.
3. Zajišťování agendy registrace občanských sdružení, posuzování návrhů na registraci
občanských sdružení a evidenci odborových organizací a organizací zaměstnavatelů ve
sporných a složitých případech.
4. Zajišťování prací na úseku shromažďování.
5. Provádění dílčích prácí v matriční agendě.
6. Provádění dozoru nad dodržováním předpisů o státních symbolech.
7. Zajišťování vidimace a legalizace dokladů a úředních listin.
8. platová třída
1. Organizačně-technické zabezpečení voleb a referend. Zajišťování agendy Státní volební
komise, příprava materiálů pro její jednání a zajišťování informačních a organizačních prací.
2. Komplexní výkon agend na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů nebo evidence
obyvatel a rodných čísel.
3. Zajišťování správy vymezeného rozsahu státních hranic. Vedení dokumentace o jednáních
se sousedními státy. Vedení archivu státních hranic včetně jeho aktualizace.
4. Usměrňování a dohled nad plněním povinností stanovených obcím (ohlašovnám) pro
agendu úředních dokladů a evidence obyvatel.
5. Komplexní zajišťování agendy ztrát a nálezů včetně zajišťování oceňování, přípravy dražeb apod.
6. Zajišťování agendy shromažďování, sdružování právnických osob a dobrovolných svazků
obcí, územně správního členění, místního názvosloví, slučování a rozdělování obcí,
zajišťování procesu změn názvů obcí, změn správních hranic obcí nebo zájmových sdružení a nadací.
7. Komplexní výkon matriční agendy obce.
8. Výkon agendy veřejných sbírek.
9. Výkon agendy na úseku sdružování v občanských sdruženích, odborových organizacích
a organizacích zaměstnavatelů.
10. Výkon státoobčanské agendy územního samosprávného celku.
11. Zajišťování agendy rejstříku politických stran a politických hnutí.
9. platová třída
1. Komplexní zajišťování státoobčanské agendy územního samosprávného celku.
2. Koordinace občansko správních záležitostí v obci.
3. Komplexní zajišťování činností spojených s vedením knih narození, uzavření manželství,
vzniku partnerství a úmrtí občanů, ke kterým došlo v cizině (zvláštní matriky).
4. Zajišťování přestupkové agendy na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a ve věcech majetkových.
5. Zajišťování matriční agendy v působnosti krajského úřadu nebo obce s rozšířenou
působností včetně rozhodování o uzavírání manželství zástupcem.
6. Komplexní vykonávání agendy na úseku sdružování v občanských sdruženích, odborových
organizacích, organizacích zaměstnavatelů a mezinárodních nevládních organizací.
7. Zajišťování dílčí matriční a státoobčanské agendy v působnosti Ministerstva vnitra.
10. platová třída
1. Poskytování metodické pomoci a usměrňování agend úředních dokladů a evidence obyvatel
včetně kontrol výkonu činností v daném území.
2. Zajišťování celostátní agendy válečných hrobů včetně řešení mezinárodních souvislostí.
3. Celostátní koordinace organizačně-technického zabezpečení voleb a referend včetně
personálního a materiálního zabezpečení voleb ve vymezeném území nebo volebním obvodu.
4. Metodické usměrňování a dohled nad matriční činností a evidencí obyvatel na vymezeném
území, odborné poradenství obcím pověřeným vedením matrik, komplexní kontrola nad
vedením matriční agendy a souvisejících agend u matričních obvodů včetně ukládání
nápravných opatření, usměrňování odborné přípravy a ověřování odborné způsobilosti
zaměstnanců obce, v hlavním městě Praze zaměstnance městské části nebo Ministerstva
obrany zařazených do matričního úřadu.
5. Koordinace výkonu zvláštní matriky.
6. Metodické usměrňování agend úředních dokladů a evidence obyvatel v rámci působnosti
územního samosprávného celku.
7. Zajišťování speciálních odborných činností na úseku přestupkové agendy, například
přezkoumávání pravomocných rozhodnutí v obnově řízení a v přezkumných řízeních.
8. Zajišťování celostátní agendy majetkových vztahů při správě státních hranic.
9. Příprava rozhodnutí o registraci politických stran a politických hnutí a o povolení zřízení
nebo vyvíjení činnosti mezinárodních nevládních organizací.
11. platová třída
1. Komplexní zajišťování celostátní agendy státního občanství České republiky v působnosti Ministerstva vnitra.
2. Komplexní zajišťování celostátní agendy evidence obyvatel a rodných čísel, občanských průkazů a cestovních dokladů.
3. Komplexní celostátní kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku matrik, užívání a
změny jména a příjmení u matričních úřadů, úřadů s rozšířenou působností a u krajských úřadů.
4. Koordinace a metodické usměrňování obcí nebo jejich částí v občanskosprávních
záležitostech (matrik a státního občanství, evidence obyvatel, zabezpečení voleb a místních
referend, úředních dokladů, přestupků, názvosloví ulic, státních symbolů a znaků).
5. Komplexní vykonávání agendy sdružování v politických stranách a v politických hnutích.
12. platová třída
1. Celostátní koordinace příprav a průběhu voleb a referend a jejich vyhodnocování.
2. Celostátní koordinace a usměrňování úseku státního občanství, matrik, jména a příjmení
včetně metodické a poradenské činnosti pro územní samosprávné celky.
3. Celostátní koordinace a usměrňování problematiky evidence obyvatel a rodných čísel,
občanských průkazů a cestovních dokladů včetně poradenské činnosti.
13. platová třída
1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování systému voleb, referend, státního
občanství, matrik, jména a příjmení, sdružovacího a shromažďovacího práva, veřejných
sbírek, přestupkové agendy nebo státních hranic.
2. Koordinace a usměrňování a mezinárodní koordinace průběhu státních hranic, jejich změn,
správy státních hranic a turistických stezek protínajících státní hranice.
3. Celostátní metodické usměrňování a koordinace výkonu státní správy na úseku evidence
obyvatel a rodných čísel, občanských průkazů a cestovních dokladů včetně výzkumu a vývoje dokladů a vybraných tiskopisů.
14. platová třída
1. Tvorba koncepcí uspořádání a zajišťování vnitřních věcí státu.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce vývoje správy vnitřních věcí státu a veřejné správy.
2.10.27 REFERENT SPRÁVY VE VĚCECH ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÉ SLUŽBY
8. platová třída

1. Provádění kontroly dodržování povinností na úseku archivnictví a výkonu spisové služby
a dohledu nad vyřazováním dokumentů (skartačním řízení).
9. platová třída
1. Komplexní zajišťování odborné ochrany archivních fondů včetně zpracovávání složitých archivních rešerší.
2. Komplexní zajišťování kontroly dodržování povinností na úseku archivnictví a spisové
služby a odborného dohledu nad vyřazováním dokumentů včetně výběru archiválií.
10. platová třída
1. Zajišťování výkonu státní správy archivních fondů a sbírek a předarchivní péče.
2. Koordinace a metodické usměrňování systémů evidence archiválií Národního archivního dědictví.
11. platová třída
1. Komplexní zajišťování agendy archivnictví v působnosti Ministerstva vnitra spojené
s kombinovaným vyhledáváním a náročným zpracováním úředních rešerší a expertíz,
ověřených úředními razítky pro veřejné instituce a státní orgány.
2. Komplexní zajišťování odborné správy a ochrany archivních fondů nejvyšší kategorie
včetně zpracovávání archivních rešerší a kontroly dodržování povinností na úseku
archivnictví a spisové služby včetně odborného dohledu nad vyřazováním dokumentů,
přípravy a zpracovávání vědeckých edic archivních dokumentů.
3. Celostátní koordinace systémů evidence archiválií Národního archivního dědictví.
12. platová třída
1. Provádění studijně-analytických prací a vytváření národních standardů pro obor archivnictví.
13. platová třída
1. Celostátní koordinace a usměrňování archivnictví a spisové služby.
2. Zpracovávání komplexních rozvojových koncepcí a nových metodických postupů v archivnictví.
3. Celostátní koordinace a metodické usměrňování samostatných archivních pracovišť.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce archivnictví a spisové služby.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce vývoje správy vnitřních věcí státu a veřejné správy.
2.10.28 REFERENT SPRÁVY PRŮMYSLU A OBCHODU
4. platová třída

1. Úřední označování různorodého a nestandardního zboží z drahých kovů.
6. platová třída
1. Úřední označování starého a starožitného zboží z drahých kovů včetně rozhodování o
způsobu a formě označování, například plombou, puncem nebo osvědčením.
7. platová třída
1. Vykonávání puncovní kontroly a puncovní inspekce vymezeného okruhu drahých kovů včetně označování.
8. platová třída
1. Puncovní kontrola a puncovní inspekce všech druhů drahých kovů.
9. platová třída
1. Samostatná puncovní inspekce a kontrola drahých kovů pomocí technologií instrumentální analýzy.
2. Samostatné provádění specializovaných kontrol a šetření v terénu v oblasti ochrany života,
zdraví a podstatných ekonomických zájmů spotřebitele a jeho práva na informace včetně
provádění základních poradenských činností v oblasti ochrany spotřebitele.
3. Samostatné provádění specializovaných kontrol a šetření v terénu v oblasti ochrany
vnitřního trhu a fiskálních zájmů státu.
4. Provádění inspekčních a kontrolních činností v energetických odvětvích v rozsahu
působnosti příslušného inspektorátu.
10. platová třída
1. Komplexní výkon puncovní inspekce a puncovní kontroly, vývoj, ověřování a aplikace
metod rozpoznávání a identifikace falešných puncovních značek.
2. Komplexní vykonávání inspekce a dozoru v oblasti ochrany spotřebitele, vnitřního trhu a
fiskálních zájmů státu.
3. Samostatný výkon inspekce nebo dozoru nad způsobilostí střelných zbraní, střeliva,
pyrotechnických výrobků, výbušnin a balisticky odolných materiálů.
4. Samostatný výkon inspekce nad bezpečností výrobků uváděných na vnitřní trh.
5. Samostatné provádění kontrol a šetření v terénu při postihu klamání spotřebitele výrobky
porušujícími práva duševního vlastnictví.
11. platová třída
1. Posuzování a vypracovávání stanovisek v oblasti průmyslové a stavební politiky,
energetické politiky, hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, hornictví a jaderné energetiky,
surovinové politiky, hospodářské politiky, vnitřního obchodu a ochrany zájmů spotřebitelů,
podpory podnikání a živností, zahraničně-ekonomické politiky, zahraničně-obchodní politiky,
licenční politiky, technické normalizace, metrologie, puncovnictví a státního zkušebnictví,
průmyslového výzkumu nebo rozvoje techniky a technologií.
2. Radiační monitorování úložišť, osob a životního prostředí, kontrola dodržování požadavků
radiační ochrany a jaderné bezpečnosti.
3. Celostátní koordinace výkonu puncovní inspekce a puncovní kontroly v komplexním
rozsahu, výkon trvalé kontroly depozitu druhových etalonů drahých kovů a úředních značek.
4. Celostátní koordinace procesů akreditace v oblasti puncovnictví.
5. Komplexní výkon energetické inspekce.
6. Koordinace a metodické usměrňování inspekce a dozoru v oblasti ochrany spotřebitele,
vnitřního trhu a fiskálních zájmů státu.
7. Vykonávání státní inspekce nebo dozoru nad dodržováním metod měření, zajišťování
povinností uložených zákonem o metrologii, vydávání osvědčení, odborných posudků nebo
jiných úředních dokladů o inspekčních, dozorčích, analytických nebo kontrolních úkonech,
které se stávají veřejnými listinami.
8. Komplexní výkon státní inspekce anebo dozoru nad způsobilostí zbraní, střeliva,
pyrotechnických výrobků, výbušnin a balisticky odolných materiálů uváděných do oběhu.
12. platová třída
1. Metodická a rozborová činnost v oblasti technické normalizace, metrologie, státního
zkušebnictví, v oblasti kontroly a ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických
předmětů nebo puncovnictví včetně tvorby prováděcích technických předpisů a norem a
koordinace akreditovaných zkušeben a laboratoří.
2. Tvorba celostátních programů, jednotných postupů a opatření k ovlivňování průmyslu,
stavebnictví, energetiky, hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, hornictví a jaderné
energetiky, surovinové politiky, vnitřního obchodu a ochrany zájmů spotřebitelů, podpory
podnikání a správy živností, zahraničně-ekonomické politiky, zahraničního obchodu, licenční
politiky, technické normalizace, metrologie, puncovnictví a státního zkušebnictví,
průmyslového výzkumu, rozvoje techniky a technologií.
3. Tvorba programů hospodářského rozvoje území.
4. Tvorba koncepce státní metrologie a úkolů v oblasti rozvoje primární etalonáže formou
výzkumu a vývoje, řešení složitých metrologických úkolů v mezinárodní spolupráci.
5. Celostátní koordinace programů rozvoje obnovitelných zdrojů energií.
6. Celostátní koordinace a usměrňování vydávání licencí pro podnikání v energetice.
Stanovování pravidel a zásad pro udělování licencí pro podnikání v energetice.
7. Celostátní koordinace a usměrňování regulace v energetice.
8. Tvorba systému úhrad ztrát držitelů licence k podnikání v energetice z Energetického regulačního fondu.
9. Hodnocení subvencí poskytnutých na dovážené výrobky včetně inspekce nad dovozci a
výrobci a poradenské a konzultační činnosti v orgánech Evropské unie pro ochranu před subvencovanými dovozy.
10. Koordinace měření, kontroly a bezpečného ukládání radioaktivních odpadů v provozu jaderných zařízení.
11. Stanovování celostátní metodiky a postupů puncovní kontroly a puncovní inspekce v
celém rozsahu včetně akreditace a certifikace v puncovnictví.
12. Celostátní koordinace a metodické usměrňování inspekce a dozoru nad způsobilostí
výrobků uváděných na trh, nad způsobilostí složitých komplexů zařízení při jejich uvádění na
trh, při ochraně ekonomických zájmů spotřebitele nebo státu.
13. Celostátní koordinace a metodické usměrňování inspekce v energetice.
13. platová třída
1. Celostátní koordinace a usměrňování tvorby a uplatňování technických předpisů, norem a parametrů.
2. Koordinace ekonomické ochrany státu v oblasti licenční správy při vývozu a dovozu s
celostátní působností včetně mezinárodní spolupráce.
3. Celostátní koordinace, metodické usměrňování, tvorba ekonomických nástrojů k
ovlivňování průmyslu, stavebnictví, energetiky, hutnictví, strojírenství a elektrotechniky,
hornictví a jaderné energetiky, surovinové politiky, vnitřního obchodu a ochrany zájmů
spotřebitelů, podpory podnikání, živností nebo vnějších ekonomických vztahů.
4. Celostátní koordinace a metodické usměrňování normalizace, metrologie, státního
zkušebnictví nebo puncovnictví.
5. Stanovování směrů zaměření a forem podpory průmyslového výzkumu nebo rozvoje
techniky a technologií.
6. Tvorba koncepce systému licencí k podnikání v energetice.
7. Tvorba koncepce systému regulace v energetice.
8. Hodnocení účinků subvencovaných dovozů na ekonomiku České republiky a Evropské
unie a navrhování opatření k ochraně hospodářského prostoru Evropské unie před
subvencovanými dovozy.
9. Koordinace realizace opatření přijatých na úrovni Evropské unie k ochraně před
subvencovanými dovozy v součinnosti s celními orgány.
10. Tvorba koncepce bezpečného provozu jaderných zařízení.
11. Tvorba koncepce puncovní kontroly a puncovní inspekce.
12. Tvorba koncepce a celostátní koordinace inspekce a dozoru v oblasti ochrany spotřebitele,
vnitřního trhu a fiskálních zájmů státu.
13. Tvorba celostátní koncepce inspekce v energetice.
14. Tvorba koncepce celostátního systému kontroly, ověřování a zkoušení střelných zbraní,
střeliva, pyrotechnických výrobků a balisticky odolných materiálů.
14. platová třída
1. Tvorba celostátních koncepcí rozvoje jednotlivých oblastí obchodní politiky (vnitřního
obchodu, ochrany zájmů spotřebitelů, zahraničně-ekonomické politiky, zahraničně-obchodní
politiky, licenční politiky v oblasti vývozu a dovozu).
2. Tvorba koncepce jednotlivých oborů hospodářské politiky (průmyslové a stavební politiky,
energetické politiky, hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, hornictví a jaderné energetiky, surovinové politiky).
3. Tvorba koncepce rozvoje technické normalizace, metrologie nebo státního zkušebnictví.
4. Stanovování celostátních směrů rozvoje a přístupů k podnikání v oblasti živností,
průmyslového výzkumu, rozvoje techniky a technologií nebo podpory podnikání.
5. Tvorba koncepce puncovnictví a zkoušení drahých kovů.
6. Stanovování základních směrů a přístupů k podpoře a ochraně zahraničních investic.
7. Tvorba státní energetické koncepce a koncepce podpory hospodářské soutěže a ochrany
zájmů spotřebitelů v energetice.
8. Tvorba koncepce hospodářských vztahů České republiky v rámci Evropské unie.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce hospodářské politiky státu (průmyslové, stavební, surovinové a energetické).
2. Tvorba koncepce obchodní politiky státu.
2.10.29 REFERENT ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU
7. platová třída

1. Vyřizování žádostí o výpisy a potvrzení ze živnostenského rejstříku.
2. Zajišťování odborných prací na úseku živnostenského podnikání.
8. platová třída
1. Zajišťování živnostenské agendy, například posuzování plnění zvláštních podmínek provozování živnosti.
9. platová třída
1. Výkon živnostenského úřadu v oblasti ohlašovacích živností.
2. Řešení přestupků a správních deliktů na úseku živnostenského podnikání a příprava
rozhodnutí o sankcích za neplnění povinností podle živnostenského zákona a zvláštních
právních předpisů včetně návrhu opatření.
3. Zajišťování činnosti centrálního registračního místa živnostenského podnikání.
10. platová třída
1. Souhrnný výkon specializovaných odborných činností na úseku živnostenského podnikání,
například metodické, konzultační a poradenské v rozsahu působnosti živnostenského úřadu.
2. Výkon živnostenského úřadu v oblasti koncesovaných živností.
3. Komplexní zajišťování činností centrálního registračního místa živnostenského podnikání.
4. Samostatný výkon živnostenské kontroly.
5. Samostatný výkon dozoru v oblasti regulace reklamy.
11. platová třída
1. Koordinace a usměrňování živnostenského úřadu.
2. Metodické usměrňování obecních živnostenských úřadů ve vymezené působnosti kraje.
3. Komplexní zajišťování činnosti jednotného kontaktního místa vybraných obecních úřadů.
4. Posuzování rozsahu živnostenského oprávnění a závažných případů ztráty bezúhonnosti ve
sporných a složitých případech a zpracovávání odborných stanovisek o právu na provozování
živnosti pro orgány moci výkonné nebo soudní, orgány územních samosprávných celků a jiné
orgány a pro právnické a fyzické osoby podle zvláštních právních předpisů.
5. Koordinace výkonu dozoru v oblasti regulace reklamy.
12. platová třída
1. Koordinace a usměrňování živnostenského úřadu kraje nebo hlavního města Prahy.
2.10.30 REFERENT SPRÁVY VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ
13. platová třída

1. Celostátní metodické usměrňování veřejného investování a zadávání veřejných zakázek,
například zpracovávání metodik pro přípravu a realizaci projektů veřejných investic nebo
metodik pro přípravu a zadávání veřejných zakázek.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce veřejného investování.
2.10.31 REFERENT SPRÁVY MÍSTNÍHO ROZVOJE
10. platová třída

1. Posuzování projektů žádostí o podporu v oblasti bydlení, výběr žadatelů a realizace
podpory, průběžná realizace a vyhodnocování podpory.
2. Odborný dohled nad dodržováním zvláštních podmínek provozování cestovních kanceláří.
3. Tvorba koncepce bytové politiky v obci s bytovým fondem převažujícího městského typu.
4. Výkon působnosti ústředního správního úřadu ve věcech posuzování odborné způsobilosti
a dodržování zákonných podmínek žadatelů k výkonu veřejných dražeb včetně metodické,
konzultační a poradenské činnosti.
5. Koordinace a usměrňování regionálního rozvoje cestovního ruchu, turistických
informačních center včetně propagačních aktivit.
11. platová třída
1. Celostátní usměrňování postupu ve věcech podpory malého a středního podnikání včetně
analýzy efektivnosti podpory.
2. Zpracovávání analýz rozvoje cestovního ruchu a tvorba regionálních projektů podpor
rozvoje cestovního ruchu.
3. Celostátní metodické usměrňování realizace specifických forem cestovního ruchu,
například kongresový a incentivní cestovní ruch, lázeňský cestovní ruch, městský a kulturní
cestovní ruch.
4. Provádění celostátní kontroly dodržování podmínek při organizaci a provádění veřejných
dražeb ve smyslu příslušných právních předpisů.
5. Tvorba územní politiky bydlení z hlediska jejího financování, sociálních aspektů bydlení,
koncepce podpůrných nástrojů bydlení apod. v obcích s rozšířenou působností.
6. Tvorba regionálních projektů rozvoje cestovního ruchu.
7. Realizace koncepcí a propagačních aktivit ve vztahu k veřejnosti na regionální, celostátní a
mezinárodní úrovni a koordinace a zajišťování funkčních vazeb oblastní, krajské a celostátní
sítě informačních center a činností spojených s aplikací komplexní informační databanky
cestovního ruchu včetně správy kartoték a fotobanky.
12. platová třída
1. Zpracovávání návrhů programů pro rozvoj území z celostátních hledisek. Analýza dosažené
úrovně hospodářského a sociálního rozvoje jednotlivých území České republiky a tendencí
jejich územního rozvoje.
2. Koordinace jednotlivých celostátních rozvojových programů, například programů podpory
obnovy venkova a podpory úprav vojenských areálů pro obecní využití.
3. Zpracovávání celostátních analýz úrovně bydlení pro koncepci státní bytové politiky.
4. Příprava metodických opatření pro realizaci celostátních programů na podporu bydlení,
stanovení realizačních zásad, podmínek a kriterií, například pro poskytování státních půjček
do fondu obcí na opravy, pro podporu výstavby domů s pečovatelskou službou, domů s byty
pro důchodce, nájemních bytů pro obce postižené záplavami, nájemních bytů a pro
poskytování půjček občanům
5. Koordinace státních podpůrných opatření a programů podpory bydlení.
6. Tvorba koncepce regionálního rozvoje cestovního ruchu.
7. Posuzování plánovací dokumentace rozvojových generelů a marketingových projektů z
hlediska celostátního rozvoje cestovního ruchu.
8. Zpracovávání celostátních analýz rozvoje cestovního ruchu. Tvorba celostátních projektů a
programů rozvoje jednotlivých oblastí cestovního ruchu.
9. Celostátní koordinace a stanovování metodických postupů a zásad inspekční a dozorové
činnosti při provádění veřejných dražeb.
13. platová třída
1. Tvorba celostátních koncepcí v jednotlivých oblastech cestovního ruchu, například
podnikání v oblasti cestovního ruchu nebo využití kulturního dědictví pro cestovní ruch.
2. Koordinace a usměrňování realizace státní politiky cestovního ruchu.
3. Tvorba koncepce a metodiky regionálních podpor s celostátní působností.
4. Celostátní koordinace programů rozvoje regionů.
5. Tvorba celostátních koncepcí jednotlivých oblastí bytové politiky, například financování
bydlení, sociálních aspektů bydlení, koncepce podpůrných nástrojů bydlení, bytového
družstevnictví, nájemního nebo vlastnického bydlení.
6. Celostátní koordinace a metodické usměrňování realizace podpory bydlení.
7. Tvorba a koordinace celostátních programů a projektů rozvoje cestovního ruchu včetně
stanovování principů a zásad pro hodnocení projektů rozvoje cestovního ruchu.
8. Tvorba celostátní koncepce rozvoje veřejných dražeb.
9. Tvorba strategií obnovy území postižených živelní nebo jinou pohromou na celostátní
úrovni.
10. Celostátní koordinace poskytování státní pomoci při obnově území postiženého živelní
nebo jinou pohromou.
11. Celostátní koordinace politiky rozvoje měst (urbánní politika).
14. platová třída
1. Tvorba koncepce státní bytové politiky.
2. Tvorba koncepce státní politiky cestovního ruchu včetně systémové koordinace
s mezinárodními a nadnárodními systémy.
3. Tvorba zásad státní regionální politiky a státních regionálních podpor.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce a strategie regionální politiky státu.
2.10.32 REFERENT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
8. platová třída

1. Zajišťování a příprava podkladů pro výkon obecného stavebního, speciálního stavebního
nebo vojenského stavebního úřadu (dále jen „stavební úřad“).
9. platová třída
1. Zajišťování a příprava podkladů pro výkon úřadu územního plánování.
2. Zajišťování dokumentace průběhu územně plánovacích nebo rozhodovacích procesů
ve vymezené působnosti úřadu územního plánování nebo stavebního úřadu.
3. Výkon agendy stavebního úřadu.
10. platová třída
1. Výkon úřadu územního plánování.
2. Výkon stavebního úřadu.
3. Výkon územně plánovací činnosti obecním úřadem.
11. platová třída
1. Koordinace výkonu úřadu územního plánování.
2. Koordinace výkonu stavebního úřadu.
3. Pořizování nástrojů územního plánování včetně zajišťování vyhodnocení vlivu na
udržitelný rozvoj území.
4. Výkon úřadu územního plánování v působnosti kraje, hlavního města Prahy nebo
magistrátu územně členěného statutárního města.
5. Výkon stavebního úřadu v působnosti kraje, hlavního města Prahy nebo magistrátu
územně členěného statutárního města.
12. platová třída
1. Koordinace a usměrňování výkonu stavebního úřadu v působnosti kraje, hlavního města
Prahy nebo magistrátu územně členěného statutárního města.
2. Koordinace a usměrňování výkonu úřadu územního plánování v působnosti kraje, hlavního
města Prahy nebo magistrátu územně členěného statutárního města.
3. Pořizování nástrojů územního plánování včetně zajišťování vyhodnocování vlivu
na udržitelný rozvoj území v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.
13. platová třída
1. Koordinace a usměrňování výkonu stavebního úřadu v působnosti ministerstva.
2. Komplexní pořizování rezortních a krajských koncepcí územního rozvoje včetně
zajišťování vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území.
3. Koordinace a metodické usměrňování státního dozoru ve věcech územního plánování,
územního rozhodování nebo stavebního řádu v působnosti ministerstva.
4. Koordinace a systémové usměrňování územního plánování České republiky.
5. Koordinace a systémové usměrňování stavebního řádu České republiky.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce územního plánování České republiky.
2. Tvorba koncepce stavebního řádu České republiky.
3. Stanovování systémových přístupů a východisek územního rozvoje České republiky.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce a strategie územního rozvoje České republiky.
2.10.33 REFERENT PRO ZEMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL A LESNÍ A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
7. platová třída

1. Výkon dílčích kontrolních činností v oblasti léčiv, zdravotnických prostředků, veterinárních
léčivých přípravků, technických veterinárních prostředků a veterinárních přípravků.
2. Provádění dílčích prací na úseku pozemkové správy.
3. Zajišťování a příprava podkladů pro výkon vodoprávního úřadu.
8. platová třída
1. Výkon správních a kontrolních činností v oblasti léčiv, zdravotnických prostředků nebo
technických veterinárních prostředků a veterinárních přípravků pod dohledem.
2. Zajišťování vybraných podkladů ve všech oblastech pozemkové správy pro řízení o
pozemkových úpravách, řízení restituční, popř. pro řízení o aktualizaci bonitovaných půdně
ekologických jednotek na úseku pozemkové správy.
3. Výkon jednotlivých agend vodoprávního úřadu.
9. platová třída
1. Provádění státního dozoru a kontroly na úseku šetření nebo dozoru nad léčivy,
veterinárními léčivými přípravky, veterinárními technickými prostředky nebo
zdravotnickými prostředky v terénu včetně odběru vzorků k laboratornímu vyšetření nebo
k rozborům.
2. Posuzování a příprava odborných podkladů pro restituční a majetkové správní řízení nebo
pro řízení o pozemkových úpravách.
3. Posuzování a zajišťování odborných podkladů pro provádění rebonitací zemědělských
pozemků, lustrací a dalších speciálních činností v oblasti pozemkové správy.
4. Výkon fytokaranténní inspekce při dovozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů včetně
vystavování rostlinolékařských osvědčení, provádění odborného šetření a správní řízení při
výskytu škodlivých organismů rostlin.
5. Odborné posouzení podmínek pro povinnou registraci pěstitelů a dovozců rizikových
komodit, vymezení chráněných zón a výkon rostlinolékařského dozoru nad plněním
povinností stanovených fyzickým a právnickým osobám.
6. Provádění veterinárně-hygienického dozoru a šetření v terénu včetně odběru vzorků
k laboratornímu vyšetření. Provádění odborných veterinárně-technických prací při prohlídce
zvířat a masa.
7. Provádění specializované rostlinolékařské kontroly a dozoru a místního šetření v terénu
včetně odběru vzorků a jejich laboratorní diagnostiky na úseku rostlinolékařské péče.
8. Samostatný výkon státního dozoru pro registraci odrůd, krmiv a hnojiv a certifikaci
rozmnožovacího materiálu a pro ochranu půdy.
9. Výkon vodoprávního úřadu.
10. platová třída
1. Celostátní koordinace rozvoje služeb na úseku jednotlivých druhů zemědělské výroby.
2. Komplexní zajišťování správních rostlinolékařských procesů při porušení zákonných
povinností fyzických a právnických osob.
3. Ověřování vlastností přípravků na ochranu rostlin, krmiv, hnojiv, chmele nebo
rozmnožovacího materiálu včetně vyhodnocování dokumentace.
4. Provádění státní kontroly a dozoru nad léčivy, léčivými přípravky, veterinárními a
zdravotnickými prostředky včetně odběru vzorků, například odběr vzorků léčivých přípravků
připravených v lékárnách.
5. Koordinace a provádění posuzování registrací běžných léčiv, veterinárních léčivých
přípravků, veterinárních přípravků a veterinárních technických prostředků.
6. Samostatné provádění státní kontroly rozmnožovacího materiálu, hnojiv, krmiv nebo půdy
včetně přípravy a posuzování dokumentace. Provádění biologických pokusů v rámci zkoušení
odrůd a biologického zkoušení krmiv.
7. Provádění státního dozoru a inspekce nad dodržováním hygienických podmínek v chovech
zvířat a ve výrobě a zpracování živočišných produktů a při provádění atergeno-diagnostických
zkoušek, při prohlídce jatečních zvířat a masa a při provádění pohraniční veterinární kontroly.
8. Komplexní vykonávání státní kontroly v oblasti zemědělských výrobků, potravin nebo
surovin nebo tabákových výrobků.
9. Samostatné provádění terénní specializované kontroly a dozoru spojené s odbornou
diagnostikou škodlivých organizmů rostlin na úseku rostlinolékařské péče.
10. Samostatné zajišťování komplexu odborných činností se značnou variantností způsobu
řešení v oblasti pozemkové správy, jejich věcná kontrola, příprava správních rozhodnutí v
restitučních záležitostech nebo při provádění pozemkových úprav, samostatné zajišťování
technické pomoci žadatelům o vytýčení pozemků.
11. Provádění specializovaných kontrol v oblasti pozemkové správy (lustrace zemědělských
pozemků, zajišťování rebonitací zemědělských půd).
12. Koordinace výkonu vodoprávního úřadu.
13. Výkon vodoprávního úřadu v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.
11. platová třída
1. Sledování a vyhodnocování směrů ve spotřebě potravin, vyhodnocování vývoje kvality a
zdravotní nezávadnosti zemědělských a potravinářských výrobků nebo vstupů do zemědělství a půdy.
2. Celostátní koordinace a stanovování metodických postupů šlechtění a plemenitby
s členěním na jednotlivé druhy a plemena hospodářských zvířat, označování a evidence podle
jednotlivých druhů hospodářských zvířat a zvěře ve farmovém chovu nebo testování,
posuzování a hodnocení vybraných druhů a plemen hospodářských zvířat a výsledné
deklarování objektivity testace.
3. Koordinace rozborových činností na úseku registrace přípravků na ochranu rostlin,
mechanizačních prostředků a rostlinolékařské diagnostiky.
4. Zpracovávání dílčích koncepcí jednotlivých oblastí rostlinolékařské správy, veterinární
správy a veterinárních léčiv.
5. Tvorba celostátní politiky hospodaření s veterinárními léčivy.
6. Výkon složitých systémových postupů fytosanitární kontroly v návaznosti na mimořádná
rostlinolékařská opatření širšího rozsahu.
7. Vykonávání státní inspekce nebo dozoru nad dodržováním veterinárních požadavků nebo
v oblasti šlechtění a plemenitby včetně vytváření identifikačního a registračního systému pro
hospodářská zvířata.
8. Komplexní provádění cenové nebo úhradové regulace léčivých přípravků, registrace léčiv
léčivých přípravků nebo přípravků na ochranu rostlin včetně postregistračního vyhodnocování
a povolování jejich klinického hodnocení. Koordinace a usměrňování výstupů
hodnotitelských posudků interních a externích posuzovatelů a stanovování závěrů.
9. Vykonávání státní inspekce nebo dozoru nad dodržováním zásad správné výrobní praxe,
správné laboratorní praxe a správné klinické praxe ve výrobě, přípravě, distribuci, výdeji,
prodeji a zkoušení, příp. klinickém zkoušení léčiv a při výdeji a používání zdravotnických
prostředků, veterinárních technických prostředků a veterinárních přípravků včetně regulace
reklamy, cenové kontroly nebo výkonu státní inspekce nad dodržováním zacházení
s návykovými látkami, přípravky a prekuzory drog.
10. Koordinace kontrolní činnosti v celém rozsahu působnosti územního správního úřadu
v oblasti zemědělských výrobků, potravin, potravinových surovin nebo tabákových výrobků
včetně analýzy výsledků kontroly.
11. Vykonávání státní inspekce, úřední kontroly nebo dozoru nad dodržováním zásad správné
výrobní a nebo správné laboratorní praxe v oblasti zemědělských výrobků, potravin nebo
surovin potravinových surovin a výrobků nebo tabákových výrobků.
12. Komplexní výkon inspekce a zkoušení půdy, odrůd, rozmnožovacího materiálu, chmele,
hnojiv a krmiv.
13. Koordinace a metodické usměrňování inspekční, dozorové a kontrolní činnosti na úseku
mechanizačních prostředků a technických zařízení k hubení škodlivých organismů rostlin.
14. Koordinace a metodické usměrňování kontroly a dozoru v územní působnosti správního
úřadu na úseku rostlinolékařské péče.
15. Zajišťování odběru vzorků biologického materiálu a půdy pro vydávání odborných
stanovisek a posudků v působnosti územního správního úřadu včetně zpracovávání příslušné dokumentace.
16. Samostatné provádění kontroly geneticky modifikovaných organizmů včetně
zpracovávání příslušné dokumentace a vydávání odborných stanovisek na úseku
rostlinolékařské péče.
17. Metodické usměrňování, provádění odborného dohledu a souhrnné zajišťování
majetkoprávní agendy v působnosti pozemkového úřadu.
18. Zajišťování nejsložitějších pozemkových úprav ve vymezené působnosti.
19. Koordinace vodoprávního úřadu v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.
12. platová třída
1. Celostátní koordinace uplatňování licenčního režimu vývozu a dovozu v oblasti
zemědělství ve vztahu k zahraničí.
2. Zpracování podpůrných programů mimoprodukčních funkcí v zemědělství.
3. Celostátní koordinace a metodické usměrňování ekologického zemědělství.
4. Tvorba koncepce zemědělské politiky a bezpečnosti potravin v daném území.
5. Celostátní usměrňování výkonu státní správy na úseku veterinární správy a odborné
usměrňování lékové politiky v oblasti veterinárních léčiv.
6. Tvorba koncepce veterinární péče v daném území.
7. Příprava a zpracovávání státní politiky jednotlivých složek zemědělství v územních
aspektech a souvislostech z celostátních hledisek.
8. Celostátní koordinace a stanovování metodických postupů a zásad výkonu inspekční nebo
dozorové činnosti v oborech veterinární péče, rostlinolékařské péče, ochrany práv k novým
odrůdám rostlin, šlechtění, plemenitby, bezpečnosti a kvality potravin, zemědělských výrobků
nebo potravinových surovin nebo tabákových výrobků nebo identifikace a registrace
hospodářských zvířat.
9. Komplexní zajišťování registrace léčiv a léčivých přípravků, klinického hodnocení,
farmakovigilance, cenové a úhradové regulace, inspekční činnosti a dozoru nad reklamou
nebo nad zdravotnickými prostředky.
10. Celostátní koordinace úřední kontroly správné výrobní nebo správné laboratorní praxe,
zajišťování rozborové a kontrolní činnosti v oblasti zemědělských výrobků, potravin nebo
surovin nebo tabákových výrobků nebo v ochraně zdraví zvířat.
11. Celostátní koordinace státní fytosanitární inspekce a dozoru při ochraně státního území
před zavlečením nebezpečných škodlivých organismů rostlin.
12. Komplexní zajišťování složitých procesů registrace přípravků na ochranu rostlin, státní
inspekce a dohledu nad technickou způsobilostí mechanizačních prostředků a při zacházení
s přípravky na ochranu rostlin.
13. Celostátní koordinace a stanovování metod a pravidel dozoru v oblasti vstupů do
zemědělství a půdy včetně biologického a laboratorního zkoušení.
14. Řešení náročných restitučních případů a rozsáhlých komplexních pozemkových úprav.
15. Výkon vrchního vodoprávního dozoru.
16. Výkon ústředního vodoprávního úřadu.
17. Zpracovávání plánu rozvoje vodovodů a kanalizací v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.
13. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce a koordinace státního zkušebnictví a certifikace oblasti potravin
nebo ochrany spotřebitele v oblasti vstupů do zemědělství, půdy a v oblasti krmiv.
2. Celostátní koordinace a metodické usměrňování rozvoje šlechtění a plemenitby zvířat nebo
ochrany a výživy rostlin nebo zvířat včetně ochrany genofondu.
3. Celostátní metodické usměrňování a koordinace výkonu státní správy na úseku zemědělství.
4. Tvorba celostátní koncepce výkonu státní správy rostlinolékařské péče.
5. Tvorba koncepce a koordinace registrace léčiv, cenové nebo úhradové regulace léčivých
přípravků, reklamy, inspekční činnosti a dozoru nad zdravotnickými prostředky nebo
veterinárními léčivými přípravky.
6. Tvorba celostátní koncepce dozoru nebo úřední kontroly nad bezpečností a kvalitou
potravin, zemědělských výrobků nebo kvalitou tabákových výrobků nebo nad vstupy do
zemědělství a půdy.
7. Tvorba koncepce inspekce a dozoru při ochraně, využívání a vyhledávání přírodních
léčivých přípravků.
8. Tvorba dlouhodobých koncepcí komplexního veterinárního dozoru nebo dozoru nad
šlechtěním a plemenitbou hospodářských zvířat, koordinace dlouhodobých koncepcí v rámci
celostátních a mezinárodních systémů.
9. Tvorba celostátní koncepce kontroly jakosti veterinárních léčivých přípravků a registračního procesu.
10. Tvorba koncepce výkonu mezinárodní úřední kontrolní činnosti Evropské unie a
společných mezinárodních akcí kontroly v oblasti úřední kontroly potravin.
11. Celostátní koordinace, metodické usměrňování a vrchní státní dozor všech oblastí pozemkové správy.
12. Tvorba celostátní koncepce jednotlivých oblastí pozemkové správy včetně koordinace
řešení věcně a právně nejsložitějších případů v oblasti řízení o restitucích a pozemkových úpravách.
13. Celostátní koordinace a usměrňování vodního hospodářství nebo koordinace vrchního
vodoprávního dozoru.
14. Zpracovávání plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro území státu.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce zemědělské prvovýroby, potravinářství, lesního nebo vodního
hospodářství.
2. Tvorba celostátní koncepce ochrany zvířat.
3. Tvorba strategických koncepčních záměrů oblasti veterinárních léčiv a lékové politiky.
4. Tvorba celostátní koncepce rostlinolékařské péče.
5. Tvorba koncepčních záměrů rozvoje veterinární péče.
6. Tvorba koncepčních záměrů oblasti péče o potraviny.
7. Tvorba celostátní koncepce ochrany práv k novým odrůdám rostlin.
8. Tvorba celostátní koncepce pozemkové správy.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce jednotné zemědělské politiky státu.
2. Tvorba celostátní koncepce bezpečnosti potravin.
2.10.34 REFERENT BEZPEČNOSTI STÁTU
6. platová třída

1. Příprava, organizace a zajišťování odvodního řízení včetně vedení pomocné vojenské evidence.
2. Vedení správní agendy pro povolování vstupu a pobytu na území vojenského újezdu.
7. platová třída
1. Zpracovávání dílčích opatření pro nouzový stav, stav ohrožení, válečný stav v daném územním celku.
2. Zajišťování nezbytných dodávek vybraných potravinářských komodit a věcné zpracovávání
smluv, vedení agend opatření v hospodářské mobilizaci, systému nezbytných dodávek a
opatření v civilní ochraně.
3. Pořizování a přerozdělování prostředků individuální ochrany obyvatel včetně souvisejících
finančních plánů a výkaznictví.
4. Provádění šetření a jiných odborných prací v systému prevence kriminality.
5. Odborné zpracovávání podkladů pro správní řízení o udělení a odnětí mezinárodní ochrany.
8. platová třída
1. Samostatné zajišťování úkolů v oblasti civilní ochrany nebo organizačních, odborných a
materiálních opatření pro mimořádné události a krizové stavy a činností na úseku
hospodářských opatření pro krizové stavy určených subjektů včetně přípravy návrhů na určení
subjektů hospodářské mobilizace a zpracovávání plánů opatření hospodářské mobilizace.
2. Zajišťování problematiky výstavby, údržby a provozu varovacích, vyrozumívacích a
spojovacích systémů.
3. Zpracovávání analýz, navrhování zásad režimu života v postiženém území včetně
vyhodnocování účinku krizových stavů a mimořádných událostí.
4. Zajišťování odborných agend v oblasti mírového doplňování a mobilizačního rozvinování ozbrojených sil.
5. Vyřizování žádostí o udělení mezinárodní ochrany a pobytů cizinců, spočívající v přípravě
odborných podkladů, ověřování dokladů, údajů o zemích původu a dokumentů včetně
zajišťování tlumočení a překladů pohovorů a písemností.
9. platová třída
1. Výkon specializovaných odborných činností na úseku obrany, civilní ochrany nebo
prevence závažných havárií.
2. Komplexní zajišťování státní správy újezdního úřadu vojenského újezdu.
3. Souhrnné zpracovávání opatření pro mimořádné události a krizové stavy na vymezeném
území. Zpracovávání krizového plánu nebo jeho jednotlivých částí.
4. Souhrnné zajišťování individuální a kolektivní ochrany obyvatel včetně přípravy evakuačních opatření.
5. Zajišťování prevence kriminality v rámci daného územního celku, provádění
specializovaných odborných činností souvisejících s prevencí kriminality, organizace a
koordinace akcí prevence kriminality v rámci daného územního celku a koordinace činnosti
komise prevence kriminality.
6. Posuzování a vyhodnocování výsledků pohovorů s účastníky řízení o udělení mezinárodní
ochrany a pobytů cizinců podle vnitrostátní situace a vývoje azylové problematiky v zemích
původu včetně provádění pohovorů.
7. Ověřování podmínek pro přístup k utajovaným informacím u fyzických osob stupně utajení Vyhrazené.
8. Správa a vedení vlastních registrů utajovaných informací.
10. platová třída
1. Výkon specializovaných odborných činností na úseku obrany, civilní ochrany,
hospodářských opatření pro krizové stavy nebo prevence závažných havárií způsobených
vybranými nebezpečnými látkami nebo přípravky v kraji, hlavním městě Praze nebo
v územně členěném statutárním městě.
2. Zajišťování připravenosti obce na řešení mimořádných událostí a krizových stavů včetně
případného zajišťování činnosti bezpečnostní rady obce.
3. Koordinace a metodické usměrňování opatření pro mimořádné události a krizové stavy
obce s rozšířenou působností.
4. Výkon specializovaných odborných činností na úseku prevence kriminality v rámci regionu
se zvýšeným výskytem kriminality.
5. Stanovování zásad rozvoje v oblasti místních záležitostí veřejného pořádku.
6. Komplexní zajišťování součinnosti a spolupráce při organizačním a personálním
zajišťování odvodních řízení v rámci daného územního celku a zpracovávání odborných
stanovisek k případům závažných zjištění včetně získávání stanovisek ústředních orgánů
státní správy.
7. Posuzování a vyhodnocování specializovaných žádostí o udělení mezinárodní ochrany a
pobytů cizinců, například nezletilých bez doprovodu zákonných zástupců včetně
samostatného rozhodování nejnáročnějších případů v řízení o udělení mezinárodní ochrany.
8. Zajišťování bezpečnostního řízení u fyzických osob nebo podnikatelů pro přístup
k utajované informaci stupně utajení Důvěrné.
9. Provádění ověřování bezpečnostní způsobilosti fyzických osob, které vykonávají nebo mají
vykonávat citlivou činnost ve smyslu příslušných právních předpisů.
10. Správa a vedení ústředních registrů utajovaných informací.
11. Zajišťování, organizace a koordinace výroby, distribuce a evidence kryptografického materiálu.
12. Kontrola provádění kryptografické ochrany.
11. platová třída
1. Komplexní zajišťování úkolů pro stav ohrožení státu, válečný stav a obranu nebo ochranu
obyvatel včetně organizování a koordinace těchto činností v rámci obce s rozšířenou působností.
2. Koordinace vojenského a hospodářského využití vojenského újezdu včetně komplexního
zajišťování životních potřeb jeho obyvatel na úsecích zásobování, školství, dopravy, služeb a
zdravotnictví, komplexní koordinace činnosti újezdního úřadu vojenského újezdu.
3. Zajišťování celostátních agend prevence kriminality včetně přípravy projektů prevence kriminality.
4. Metodické usměrňování činností na úseku obrany a ochrany obyvatel včetně kontrolní
činností v kraji nebo hlavním městě Praze.
5. Zajišťování celostátních agend v oblasti mezinárodní ochrany, pobytové agendy, migrace a
integrace cizinců a azylantů včetně samostatné rozhodovací činnosti na některém z úseků
výkonu státní správy v oblasti mezinárodní ochrany, pobytové agendy a v řízení o
bezdomovectví příslušející ministerstvu, se specializací na určené země původu, rozborová
činnost z výchozích podkladů informačního systému o zemích původu, bezpečných zemích
původu a bezpečných třetích zemích.
6. Koordinace a metodické usměrňování opatření pro mimořádné události a krizové stavy
kraje, hlavního města Prahy nebo územně členěných statutárních měst. Zpracovávání
samostatných částí krizového plánu kraje.
7. Zajišťování připravenosti obce s rozšířenou působností na řešení mimořádných událostí a
krizových stavů včetně případné koordinace činnosti bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností.
8. Posuzování požadavků oprávněných subjektů na utváření státních hmotných rezerv.
Analýza prostředků k zajištění hospodářských opatření pro krizové stavy a navrhování
příslušných plánů a opatření.
9. Stanovování podmínek pro kontrolu, hospodaření, ochraňování, přejímání, skladování,
obměnu a jiné nakládání se státními hmotnými rezervami.
10. Zajišťování bezpečnostního řízení u fyzických osob nebo podnikatelů pro přístup
k utajované informaci stupně utajení Tajné nebo Přísně tajné.
11. Ověřování dodržování systémů bezpečnostních opatření s celostátní působností k ochraně utajovaných informací.
12. Komplexní výkon státního dozoru v oblasti ochrany utajovaných informací.
13. Komplexní správa a vedení ústředních registrů utajovaných informací.
12. platová třída
1. Zajišťování připravenosti ministerstev a dalších ústředních správních úřadů na řešení
krizových situací v rozsahu své působnosti.
2. Celostátní koordinace hospodářských opatření pro krizové stavy ve vymezené působnosti rezortu.
3. Celostátní koordinace utváření skladby státních hmotných rezerv, analýza a koordinace
utváření komoditní a množstevní skladby státních hmotných rezerv a jejich územního
rozmístění z hlediska strategických záměrů pro jejich použití.
4. Celostátní koordinace opatření ropné bezpečnosti státu, skladby a výše nouzových zásob
ropy a ropných produktů a jejich rozmístění v rámci České republiky. Aktualizace plánu
nouzového zabezpečení České republiky ropou a ropnými produkty.
5. Koordinace krajského integrovaného záchranného systému nebo integrovaného
záchranného systému hlavního města Prahy.
6. Zajišťování připravenosti kraje, hlavního města Prahy nebo územně členěného statutárního
města na řešení mimořádných událostí a krizových situací včetně případné koordinace
činnosti bezpečnostní rady kraje, hlavního města Prahy nebo územně členěného statutárního
města. Komplexní zpracovávání krizového plánu kraje.
7. Analýza bezpečnostní situace na základě kriminálních statistik a otevřených zdrojů informací.
8. Příprava a hodnocení celostátních preventivních programů a projektů v oblasti veřejného
pořádku a vnitřní bezpečnosti včetně tvorby metodiky preventivních projektů.
9. Metodické usměrňování prevence kriminality. Analytická činnost zaměřená na příčiny
kriminality a sociální patologie, navrhování systémových opatření k prevenci jednotlivých
druhů trestné činnosti, navrhování preventivních programů a tvorba jejich metodiky.
10. Výkon nejsložitějších celostátních systémových prací a analýz na úseku dopravních
nehod v silničním provozu pro potřeby organizace a zaměření výkonu dopravní služby Policie
České republiky, sestavování prognóz vývoje a návrh komplexních programů prevence a
výchovy k dopravní kázni.
11. Metodické usměrňování a komplexní zajišťování problematiky mezinárodní ochrany,
pobytové agendy, migrace, integrace cizinců a azylantů a bezdomovectví na celostátní úrovni.
Příprava mezinárodních humanitárních programů.
12. Zajišťování právní ochrany mladistvých účastníků řízení o udělení mezinárodní ochrany
bez doprovodu zákonných zástupců.
13. Specializovaná zástupčí činnost před soudy v řízení o udělení mezinárodní ochrany a
v oblasti pobytu cizinců.
14. Stanovování celostátních bezpečnostních standardů.
15. Koordinace a usměrňování průběhu bezpečnostního řízení u fyzických osob a provádění
specializovaných odborných analytických a hodnotících činností na úseku bezpečnostního řízení u podnikatelů.
16. Bezpečnostní správa komunikačních a informačních systémů nakládajících s utajovanou
informací nebo kryptografických systémů s celostátní působností, popřípadě v návaznosti na zahraniční systémy.
17. Provádění certifikace kryptografických prostředků a systémů, stanovování standardů a
postupů certifikace technických prostředků ochrany utajovaných informací.
18. Provádění celostátních analytických, hodnotících a jiných systémových specializovaných
činností na úseku kontroly přípravy k obraně státu v rámci celé veřejné správy a kontroly
připravenosti útvarů a jednotek k plnění úkolů podle standardů NATO a kontrola činnosti jednotek v zahraničí.
19. Zhodnocení stavu a plánování personální bezpečnosti na ministerstvu nebo dalším
ústředním správním úřadu.
20. Komplexní zajišťování úkolů spojených s přípravou a realizací stanovené dokumentace
Bezpečnostní rady státu v působnosti rezortu.
13. platová třída
1. Koordinace činnosti rezortu pro plnění základních funkcí státu za krizových stavů.
Zpracovávání a projednávání nadnárodních opatření v působnosti rezortu k řešení krizových situací.
2. Celostátní koordinace a usměrňování příprav na krizové situace.
3. Celostátní koordinace integrovaného záchranného systému.
4. Celostátní koordinace hospodářských opatření pro krizové stavy.
5. Tvorba koncepce ropné bezpečnosti České republiky.
6. Zpracovávání návrhů programů a koncepcí dlouhodobého vývoje řídících a plánovacích součástí obrany České republiky.
7. Stanovování priorit výstavby rezortu obrany a jejich zabezpečení v systému obranného
plánování České republiky.
8. Zpracovávání hlavních dokumentů České republiky v systému obranného plánování NATO.
9. Vytváření strategie koncepce obrany a vojenské bezpečnostní politiky státu, koordinace
plnění cílů bezpečnostní politiky České republiky a společné bezpečnostní politiky NATO v rezortu obrany.
10. Tvorba koncepce zapojení rezortu obrany do činností v rámci OSN a OBSE, zejména do
procesů kontroly zbrojení, odzbrojení a spolupráce v oblasti vojenské bezpečnosti a vytváření
evropských bezpečnostních struktur.
11. Tvorba koncepce přípravy k obraně státu v působnosti ministerstev a ústředních správních
úřadů. Zajišťování souladu mezi koncepcí obrany státu a koncepcí rozvoje rezortu.
12. Koordinace činnosti pracovního orgánu v systému Bezpečnostní rady státu.
13. Metodické usměrňování a koordinace činnosti při přípravě vnitrorezortních i vládních
analýz v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku.
14. Koordinace analytických prací zaměřených na příčiny kriminality a sociální patologie
včetně navrhování systémových opatřeních v oblasti prevence kriminality.
15. Celostátní koordinace a metodické usměrňování výkonu azylové a migrační politiky
včetně integrační politiky vůči cizincům a azylantům a ochrany státních hranic. Koordinace
spolupráce s mezinárodními systémy, zajišťování zahraničních styků za oblasti České
republiky v oblasti migračního a azylového práva.
16. Tvorba celostátní metodiky certifikací a bezpečnostního řízení na úseku ochrany utajovaných informací.
17. Koordinace ochrany utajovaných informací s celostátní a mezinárodní působností.
18. Tvorba celostátní koncepce státního dozoru a kontroly v oblasti ochrany utajovaných
informací národních i poskytovaných cizí mocí.
19. Tvorba celostátní koncepce kryptografické ochrany.
20. Stanovování postupů pro provádění vysoce specializovaných kryptoanalytických činností s celostátní působností.
21. Tvorba metodik a standardů pro provádění certifikace kryptografických prostředků a systémů.
22. Tvorba celostátní koncepce kontroly kryptografické ochrany.
23.Tvorba koncepce a systému kontroly přípravy k obraně státu v rámci celé veřejné správy,
metodické usměrňování kontroly i v návaznosti na závazky vyplývající z členství NATO a
Evropské unie a při působení jednotek Armády České republiky na činnostech mezinárodních
organizací ve prospěch míru účastí na mírových operacích, záchranných a humanitárních akcích.
24. Metodické usměrňování a koordinace ochrany utajovaných informací při zajišťování
obrany státu a činnosti ozbrojených sil.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní politiky hospodářských opatření pro krizové stavy a státních hmotných rezerv.
2. Zpracovávání celostátního systému krizového řízení České republiky.
3. Tvorba koncepce bezpečnostní strategie, vojenské strategie a výstavby ozbrojených sil České republiky.
4 Koordinace činnosti ústředních orgánů, správních úřadů a orgánů samosprávy a
právnických osob důležitých pro obranu státu při přípravě k obraně.
5 Tvorba koncepce mobilizace při zajišťování obrany České republiky.
6. Příprava zásadních koncepčních rezortních a mezirezortních materiálů pro utváření
politiky vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku nebo obranné politiky.
7. Tvorba celostátní politiky prevence trestné činnosti a sociální patologie.
8. Tvorba celostátních koncepcí azylové a migrační politiky včetně integrační politiky vůči
cizincům a azylantům, ochrany státních hranic a pobytu cizinců včetně vyhodnocování
účinnosti celostátních koncepcí.
9. Tvorba koncepce rozvoje ochrany utajovaných informací, personální a průmyslové
bezpečnosti s vazbami na jiné obory služby s celostátní a mezinárodní působností.
10. Komplexní koordinace zpracovávání koncepce zajišťování bezpečnosti státu.
11. Komplexní koordinace činnosti Bezpečnostní rady státu.
12. Tvorba koncepce rozvoje ochrany utajovaných informací, personální bezpečnosti,
administrativní bezpečnosti, fyzické bezpečnosti, bezpečnosti informačních nebo
komunikačních systémů, kryptografické ochrany a průmyslové bezpečnosti s vazbami na jiné
obory služby s celostátní a mezinárodní působností.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce bezpečnostní politiky státu.
2.10.35 REFERENT SPOLEČNÝCH ČINNOSTÍ DOPRAVNÍ SOUSTAVY
STÁTU
9. platová třída

1. Zajišťování agendy přestupků a jiných správních deliktů v jednotlivých oborech dopravy.
10. platová třída
1. Analýza regulace přístupu dopravců na dopravní cestu.
2. Komplexní výkon státního odborného dozoru v jednotlivých oborech dopravy (silniční a
městská doprava, pozemní komunikace) v působnosti obce.
3. Zpracovávání celostátních analýz při hodnocení dopravní obslužnosti území.
11. platová třída
1. Posuzování a ověřování odborné způsobilosti osob v jednotlivých oborech dopravy (dráhy
a drážní doprava, silniční a městská doprava, civilní letectví, plavba a vodní cesty a pozemní
komunikace).
2. Celostátní výkon státního dozoru v jednotlivých oborech dopravy (dráhy a drážní doprava,
silniční a městská doprava, civilní letectví, plavba a vodní cesty a pozemní komunikace).
3. Komplexní výkon státního odborného dozoru v jednotlivých oborech dopravy (silniční a
městská doprava, pozemní komunikace) v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.
12. platová třída
1. Zpracovávání celostátních metodických postupů a koordinace státního dozoru v
jednotlivých oborech dopravy.
2 Výkon vrchního státního dozoru v jednotlivých oborech dopravy (dráhy a drážní doprava,
silniční a městská doprava, civilní letectví, plavba a vodní cesty a pozemní komunikace).
3. Stanovování metodiky pro tvorbu technických norem v jednotlivých oborech dopravy a
dopravní infrastruktuře.
4. Tvorba celostátních zásad pro rozdělování dotací do dopravních oborů a dopravní
infrastruktury.
5. Tvorba koncepce a zásad k regulaci přístupu dopravců na dopravní cestu.
6. Celostátní usměrňování a koordinace územní ochrany koridorů dopravních cest včetně
posuzování studií.
10. Tvorba koncepce dopravní obslužnosti v jednotlivých oborech dopravy v kraji nebo
hlavním městě Praze.
11. Tvorba koncepce rozvoje dopravních systémů a komplexní řešení dopravní obslužnosti
obce.
12. Tvorba koncepce rozvoje dopravních systémů a komplexní řešení dopravní obslužnosti
statutárního města.
13. platová třída
1. Koordinace programu technické normalizace a metodiky pro tvorbu technických norem v
souladu s programy mezinárodních a evropských normalizačních organizací v oborech
dopravy včetně koordinace účasti České republiky na tvorbě mezinárodních a evropských
norem v rámci mezinárodních a evropských organizací. Stanovování základních parametrů
staveb a technických a technologických zařízení v oborech dopravy.
2. Zpracovávání prognóz trhu dopravy a poptávky po službách včetně analýz vývoje.
3. Metodické usměrňování rozvoje dopravních sítí, střednědobé strategie rozvoje dopravy,
územní ochrany dopravních koridorů a rozvoje dopravní soustavy. Koordinace rozvoje
dopravních sítí v souladu s mezinárodními závazky.
4. Tvorba celostátní koncepce státního dozoru v jednotlivých oborech dopravy.
5. Tvorba celostátní koncepce a zásad rozvoje dopravní infrastruktury v jednotlivých oborech
dopravy.
6. Tvorba celostátní koncepce a zásad dopravních vztahů v jednotlivých oborech dopravy
včetně cenové a poplatkové politiky.
7. Tvorba celostátních koncepcí veřejné osobní dopravy, městské hromadné dopravy,
integrovaných dopravních systémů nebo kombinované dopravy.
8. Tvorba celostátní koncepce výkonu státní správy v oborech dopravy.
9. Tvorba koncepce vytváření národního prostředí pro používání globálních navigačních
družicových systémů.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce jednotlivých dopravních oborů (správy silniční dopravy a provozu na
pozemních komunikacích, pozemních komunikací, drah a drážní dopravy, civilního letectví,
plavby a vodních cest, veřejné dopravy, městské hromadné a kombinované dopravy) včetně
koordinace s mezinárodními systémy a mezinárodní spolupráce ve specializovaných oborech
a metodického a odborného usměrňování správních úřadů s celorepublikovou působností.
2. Tvorba a aktualizace celostátního rozvojového plánu sektoru dopravy včetně koordinace
s regionálními projekty.
3. Tvorba celostátní dopravní politiky z hlediska telematiky a rozvoje inteligentních
dopravních systémů.
4. Tvorba celostátní koncepce financování rozvoje dopravní infrastruktury.
5. Tvorba koncepce zpracovávání celostátních územně technických podkladů dopravní
politiky státu včetně jejich mezinárodní a mezirezortní koordinace.
6. Tvorba komplexních programů rozvoje navigačních družicových systémů a souvisejících
aplikací.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce a strategie dopravní politiky státu.
2. Vývoj a vytváření evropské koncepce rozvoje globálních navigačních družicových
systémů.
2.10.36 REFERENT PRO DRÁHY A DRÁŽNÍ DOPRAVU
9. platová třída

1. Projednávání a schvalování jízdních řádů na daném území.
10. platová třída
1. Tvorba koncepce rozvoje drážních dopravních systémů a komplexní řešení dopravní
obslužnosti obce.
2. Šetření příčin a okolností vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě.
11. platová třída
1. Celostátní koordinace kombinované dopravy v logistických přepravních systémech
v rámci dopravní soustavy.
2. Posuzování a schvalování technické způsobilosti drážních vozidel a určených technických
zařízení.
3. Celostátní zajišťování agendy rušení drah, změn kategorie drah nebo uzavíraní závazků
veřejné služby na dráze.
4. Zpracovávání vnitrostátních přepravních podmínek pro přepravu osob a věcí.
5. Koordinace a posuzování regulace provozování drah a drážní dopravy, ochranného pásma
dráhy a ohrožení dráhy, bezpečnosti drah a drážního provozu a funkce sdělovacích a
zabezpečovacích zařízení.
6. Zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě se škodou
velkého rozsahu a postižením na zdraví včetně kontroly uložených opatření.
7. Komplexní výkon drážní inspekce.
12. platová třída
1. Ověřování typové způsobilosti drážních vozidel a určených technických zařízení.
2. Tvorba celostátních zásad pro rozdělování dotací na pořízení a obnovu kolejových vozidel
a tvorba celostátních zásad pro rozdělování dotací kombinované dopravy.
3. Metodické usměrňování rušení drah, změn kategorie drah a koordinace uzavírání závazků
veřejné služby na dráze.
4. Koordinace jízdních řádů ve vazbě na celostátní informační systém.
5. Metodické usměrňování vnitrostátních podmínek přepravy.
6. Koordinace podmínek shody systémů drah, drážních vozidel a zařízení v rámci
mezinárodní dopravy.
7. Celostátní usměrňování a koordinace územní ochrany koridorů dopravních cest včetně
posuzování studií.
8. Tvorba koncepce regulace tarifů v železniční dopravě.
9. Analýza příčin a okolností vzniku mimořádných událostí při provozování dráhy a drážní
dopravy včetně návrhů systémových opatření k jejich předcházení.
10. Stanovování celostátní metodiky výkonu drážní inspekce.
13. platová třída
1. Metodické usměrňování rozvoje drah, provozování drah a drážní dopravy. Tvorba
koncepce a zásad pro rušení drah s ohledem na mezinárodní, celostátní a regionální
požadavky dopravní obslužnosti. Tvorba koncepce postupů privatizace s ohledem na zajištění
provozuschopnosti, dopravní obslužnosti a mezinárodních závazků v drážní dopravě.
2. Tvorba koncepce a zásad kategorizace drah včetně výhledů s ohledem na mezinárodní,
celostátní a regionální požadavky dopravní obslužnosti.
3. Stanovování zásad a podmínek pro ověřování typové způsobilosti drážních vozidel a
určených technických zařízení.
4. Tvorba celostátní koncepce rozvoje organizačních struktur a informačních technologií
v železniční dopravě.
5. Tvorba celostátní koncepce drážní inspekce.
2.10.37 REFERENT PRO SILNIČNÍ A MĚSTSKOU DOPRAVU
8. platová třída

1. Posuzování splnění podmínek k provozování silniční motorové dopravy a taxislužby včetně
vystavování průkazů způsobilosti.
2. Zajišťování agendy evidence řidičů nebo vozidel.
9. platová třída
1. Projednávání a schvalování jízdních řádů na daném území.
2. Zajišťování licenční činnosti k provozování linky pravidelné linkové osobní dopravy a
městské hromadné dopravy a vydávání stanovisek k jejich provozování.
3. Posuzování technické způsobilosti vozidel.
4. Posuzování podmínek pro udělování řidičských oprávnění a pro odnímání, omezování,
podmiňování, vracení a rušení podmínění nebo omezení řidičských oprávnění, ve správním
řízení včetně posuzování pravosti řidičských průkazů Evropských společenství pro účely
jejich výměny.
5. Posuzování podmínek pro vydávání řidičských průkazů, průkazů profesní způsobilosti
řidiče a paměťových karet řidiče vozidel a servisních paměťových karet.
6. Posuzování podmínek k provozování autoškoly a způsobilosti vozidel k výcviku.
7. Zajišťování programů zaměřených na zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních
komunikacích na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.
10. platová třída
1. Analýza regulace přístupu dopravců na dopravní cestu.
2. Zajišťování agendy udělování a odnímání oprávnění k provozování stanic technické
kontroly a stanic měření emisí.
3. Posuzování a schvalování zařízení pro stanice technické kontroly a měření emisí.
4. Posuzování a ověřování odborné způsobilosti k řízení silničních motorových vozidel.
5. Komplexní posuzování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného
nebo jednotlivě dovezeného silničního vozidla.
6. Výkon dopravního úřadu v oblasti mezinárodní dopravy ve smyslu zákona o silniční
dopravě.
7. Samostatné projednávání vysoce složitých a sporných případů přestupků a jiných správních
deliktů proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, například při
způsobení dopravní nehody s vysokou závažností, komplikovanými a spornými okolnostmi a
způsoby spáchání a osobami pachatelů a s dlouhodobými následky, přezkoumávání
pravomocných rozhodnutí, příprava rozhodnutí o obnově řízení a provádění nového řízení a
příprava nového rozhodnutí o těchto přestupcích.
8. Zajišťování celostátní nebo krajské agendy udělování výjimek z omezení jízdy některých
vozidel v provozu na pozemních komunikacích.
11. platová třída
1. Zpracovávání vnitrostátních přepravních podmínek pro přepravu osob a věcí.
2. Koordinace a posuzování vydávání licencí v mezinárodní osobní dopravě a schvalování
jízdních řádů v mezinárodní osobní dopravě.
3. Stanovování zásad a podmínek pro provoz zařízení stanic technické kontroly a měření
emisí.
4. Posuzování technické způsobilosti typu vozidel, jejich částí a samostatných konstrukčních
celků Ministerstvem dopravy.
5. Udělování a odnímání akreditace k provozování výuky a výcviku řidičů včetně provádění
zkoušek žadatelů o profesní osvědčení a vydávání profesního osvědčení pro učitele výuky a
výcviku řidičů.
6. Samostatné posuzování oznámení o přestupcích z hlediska vyloučení podezření ze spáchání
trestných činů a jiných správních deliktů spáchaných v souvislosti s provozem na pozemních
komunikacích a vyhotovování podnětů o podezření ze spáchání trestného činu včetně jejich
předávání státnímu zastupitelství, popřípadě jinému příslušnému orgánu činnému v trestním
řízení.
7. Zpracování strategických a koncepčních dokumentů (programů) k prevenci v oblasti
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v kraji nebo hlavním městě Praze.
12. platová třída
1. Tvorba celostátních metodických postupů pro potřeby územních samosprávných celků a
koordinace konzultační a lektorské činnosti v silniční dopravě a provozu na pozemních
komunikacích.
2. Koordinace jízdních řádů ve vazbě na celostátní informační systém.
3. Metodické usměrňování vnitrostátních podmínek přepravy.
4. Navrhování celostátních opatření a programů ke zvýšení bezpečnosti provozu na
pozemních komunikacích a jejich koordinace na regionální úrovni včetně vyhodnocování
účinnosti postupů preventivního působení.
5. Tvorba koncepce regulace tarifů v silniční a městské dopravě.
6. Usměrňování odborného dohledu nad způsobilostí právnických osob pověřených
posuzováním shody a certifikací výrobků, stanovování metodiky pro pověřené homologační
zkušebny a pověřené automobilové a ostatní zkušebny působící v oblasti technických
podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích.
7. Posuzování technického stavu a úrovně vozidel v provozu České republiky, realizace
nápravných opatření a předávání povinných informací orgánům Evropských společenství.
8. Tvorba vzdělávacích programů pro technické vzdělávání specialistů v oblasti technického
stavu silničních vozidel v provozu.
9. Stanovování celostátní postupů pro provádění zkoušek žadatelů o profesní osvědčení a
vydávání profesního osvědčení pro učitele výuky a výcviku a pro zkušební komisaře.
13. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel nebo
podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích nebo silniční nákladní dopravy.
2. Zpracovávání celostátních zásad pro kontrolu vývoje nabídky kapacit a vyhodnocování
intenzity silniční nákladní dopravy.
3. Stanovování zásad a podmínek pro ověřování technické způsobilosti typu vozidel, jejich
částí a samostatných konstrukčních celků.
4. Tvorba celostátní koncepce stanic technické kontroly, stanic měření emisí a technických
silničních kontrol Policie České republiky.
5. Tvorba a aktualizace celostátní koncepce (strategie) bezpečnosti silničního provozu, její
koordinace na národní a mezinárodní úrovni.
6. Tvorba celostátní koncepce péče o technický stav vozidel v provozu, zejména s ohledem
na technickou bezpečnost, vliv na životní prostředí, mezinárodní a mezirezortní koordinaci.
2.10.38 REFERENT PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
8. platová třída

1. Vedení rejstříku letadel a evidence leteckého personálu.
9. platová třída
1. Vydávání osvědčení leteckého dopravce, provozovatele dopravy aerotaxi, leteckých prací a
ostatních leteckých činností.
2. Metodické usměrňování a mezinárodní koordinace leteckého rejstříku.
10. platová třída
1. Vydávání povolení právnickým a fyzickým osobám k činnostem zajišťujícím odbavovací
procesy v civilním letectví.
2. Zpracovávání odborných stanovisek k zajišťování územní ochrany leteckých pozemních
zařízení v oblastech vymezených zvláštním právním předpisem.
3. Sledování provozních výkonů a charakteristik letadel a určených výrobků v civilním
letectví k zachování jejich provozní způsobilosti a vydání potřebných opatření.
4. Celostátní koordinace při přiznávání kvalifikací a oprávnění leteckého personálu a
provádění teoretických zkoušek leteckého personálu, vydávání osvědčení pro činnost
leteckých škol a organizací pro ostatní druhy výcviku.
5. Šetření leteckých nehod a incidentů.
6. Posuzování a ověřování způsobilosti k výkonu kontroly zavádění a plnění opatření a
postupů uvedených v bezpečnostních programech k ochraně civilního letectví před
protiprávními činy a vydávání povolení k této činnosti.
11. platová třída
1. Ověřování provozní způsobilosti leteckých pozemních zařízení včetně systému řízení a
zabezpečení letového provozu.
2. Koordinace a posuzování vydávání osvědčení leteckého dopravce, provozovatele dopravy
aerotaxi, leteckých prací a ostatních leteckých činností nebo povolování provozování letišť a
stanovení druhu letiště včetně prověřování žadatelů o provozování letiště.
3. Zpracovávání celostátní územní ochrany leteckých pozemních zařízení v oblastech
vymezených zvláštním právním předpisem.
4. Zajišťování agendy licencí k obchodní letecké dopravě, pověření k provozování letových
provozních služeb a souhlasů k provozování leteckých služeb, agendy související
s vydáváním provozních oprávnění pro letecké dopravce, schvalování letových řádů
zahraničních leteckých dopravců, udělování povolení zahraničním leteckým dopravcům,
udělování přepravních práv v letecké dopravě.
5. Šetření leteckých nehod a incidentů s mimořádnými následky, k nimž došlo za
mimořádných okolností.
6. Schvalování bezpečnostních programů k ochraně civilního letectví před protiprávními činy.
12. platová třída
1. Celostátní koncepce a mezinárodní koordinace preventivních činností a stanovení metodiky
odborného šetření leteckých nehod, incidentů a dalších mimořádných událostí.
2. Ověřování typové způsobilosti letadel, letadlové a letecké techniky.
3. Mezinárodní koordinace a určování kmitočtů pro použití v civilním letectví.
4. Tvorba letových postupů a jejich zavádění do leteckého provozu.
5. Mezinárodní koordinace a schvalování letových řádů a leteckých dopravců, vydávání
provozních oprávnění zahraničním leteckým společnostem a udělování přepravních
práv letecké dopravě včetně koncepce vydávání licencí k obchodním činnostem v letecké
dopravě, pověření k provozování letových provozních služeb a souhlasů k provozování
leteckých služeb.
6. Celostátní letové ověřování provozní způsobilosti leteckých pozemních zařízení včetně
komplexních systémů řízení a zabezpečení letového provozu.
7. Mezinárodní koordinace opravňování leteckých výrobců, opravců, projekčních kanceláří a
zkušeben s mezinárodní působností.
13. platová třída
1. Tvorba koncepce rozvoje systémů řízení a zabezpečení letového provozu.
2. Stanovování zásad a podmínek pro ověřování typové způsobilosti letadel a letecké techniky
ve spolupráci s mezinárodními organizacemi odpovědnými za bezpečnost leteckého provozu.
3. Mezinárodní a vnitrostátní koordinace a stanovení celostátní metodiky ověřování
způsobilosti leteckých pozemních zařízení včetně komplexních systémů řízení a bezpečnosti
letového provozu.
4. Celostátní koordinace a usměrňování ochrany civilního letectví před protiprávními činy
včetně tvorby národních bezpečnostních programů mimořádných opatření a postupů.
2.10.39 REFERENT PRO PLAVBU A VODNÍ CESTY
8. platová třída

1. Vedení plavebního a námořního rejstříku.
2. Posuzování způsobilosti staveb na sledovaných vodních cestách a umístění plavebních znaků.
3. Posuzování splnění podmínek k provozování vnitrozemské vodní dopravy.
9. platová třída
1. Komplexní kontrolní činnost v oboru plavby a vodních cest.
2. Provádění cejchování plavidel.
3. Metodické usměrňování a mezinárodní koordinace námořního plavebního rejstříku.
4. Zpracovávání pokynů pro dodržování předpisů v oblasti vnitrozemské plavby.
10. platová třída
1. Ověřování typové způsobilosti a provozní způsobilosti plovoucích strojů a zařízení.
2. Posuzování a schvalování technické způsobilosti plavidel.
3. Zpracovávání kategorizace vodních cest.
4. Koordinace provozu v rámci mezinárodního plavebního systému.
5. Sestavování plánů výstavby a rekonstrukcí.
6. Odborné šetření plavebních nehod.
11. platová třída
1. Ověřování typové způsobilosti plavidel.
2. Šetření plavebních nehod s mimořádnými následky. Odborné zjišťování příčin námořních nehod.
3. Koordinace provozování vodní dopravy na území nebo přes území České republiky
zahraničním provozovatelem.
4. Stanovování standardů pro zřizování a provozování veřejných přístavů.
5. Stanovování zásad pro výběr osob provádějících ověřování technické způsobilosti v oblasti
námořní a vnitrozemské plavby.
6. Zpracovávání vnitrostátních přepravních podmínek pro přepravu osob a věcí.
7. Zpracování kriterií a dat (plavební mapy, technické parametry plavebních komor,
monitoring říční cesty, průtoky, hydrometeorologické informace) pro koordinaci plavebního
systému v rámci mezinárodního systému provozu na vodních cestách.
12. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce a mezinárodní koordinace preventivních činností a stanovení
metodiky odborného šetření plavebních a námořních nehod, incidentů a dalších mimořádných událostí.
2. Stanovování zásad a podmínek pro ověření typové způsobilosti plavidel.
3. Tvorba celostátní koncepce, mezinárodní koordinace a stanovení metodiky plavebního provozu.
13. platová třída
1. Tvorba koncepce rozvoje námořní plavby.
2. Tvorba koncepce rozvoje vnitrozemské plavby.
2.10.40 REFERENT PRO POZEMNÍ KOMUNIKACE
9. platová třída

1. Zajišťování agendy zvláštního užívání pozemních komunikací a přesunů vojenské
techniky, povolování přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných nákladů.
2. Souhrnné odborné práce při provádění prevence v oblasti provozu na pozemních
komunikacích, například řešení systémových opatření v oblasti dopravního značení.
3. Výkon silničního správního úřadu ve věcech správních deliktů.
10. platová třída
1. Zajišťování celostátní agendy výjimek ze zákazu jízdy na dálnicích a silnicích I. třídy.
2. Kategorizace dálnic a silnic nebo užívání dálnic a rychlostních silnic s celostátní působností.
3. Sestavování plánů výstavby a rekonstrukcí komunikací, mostů, podchodů a systémů centrálního řízení dopravy.
4. Koordinace a usměrňování zvláštního užívání pozemních komunikací a přesunů vojenské
techniky, povolování přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných nákladů.
5. Výkon silničního správního úřadu v působnosti obce s rozšířenou působností.
11. platová třída
1. Posuzování a ověřování odborné způsobilosti osob v oboru pozemních komunikací.
2. Výkon silničního správního úřadu v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.
3. Zpracování odborných stanovisek ve věci výstavby dálnic, rychlostních silnic a silnic I.
třídy a k příslušným technickým normám a předpisům.
4. Koordinace a posuzování povolování zvláštního užívání silnic formou přepravy zvlášť
těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost
přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy, pokud trasa přesahuje územní obvody krajů.
5. Výkon dopravně-inženýrské činnosti na úseku dálnic a silnic pro motorová vozidla včetně
posuzování automatizovaných systémů řízení silničního provozu na těchto pozemních
komunikacích s celostátní působností.
6. Příprava programů výstavby a obnovy pozemních komunikací v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.
12. platová třída
1. Výkon silničního správního úřadu v působnosti Ministerstva dopravy.
2. Příprava programů výstavby a obnovy dálnic, rychlostních komunikací a silnic I. třídy.
3. Příprava a tvorba celostátních závazných předpisů pro vypracování investičních záměrů a
hodnocení ekonomické efektivnosti staveb pozemních komunikací.
4. Posuzování a schvalování investičních záměrů a projektů staveb dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy.
5. Koordinace a usměrňování výkonu silničních správních úřadů v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.
13. platová třída
1. Tvorba a koordinace programů technického rozvoje za obor pozemních komunikací.
2. Celostátní koordinace a usměrňování státní správy v oboru pozemních komunikací včetně silničních správních úřadů.
2.10.41 REFERENT ROZVOJE SYSTÉMU VEŘEJNÉ SPRÁVY
10. platová třída

1. Koordinace a metodické usměrňování kvality a efektivity veřejné správy a veřejných služeb  v obci.
11. platová třída
1. Příprava a tvorba rozhodnutí o odnětí a určení výkonu přenesené působnosti obce včetně
rozhodování o převodu příspěvku na výkon přenesené působnosti.
2. Zpracovávání vývojových analýz a rozborů ucelených oblastí výkonu veřejné správy a
jejich vyhodnocování z ekonomických, právních, kvalitativních, organizačně-technických nebo jiných hledisek.
3. Koordinace a metodické usměrňování kvality a efektivity veřejné správy a veřejných služeb v obci s rozšířenou působností.
12. platová třída
1. Komplexní kontrola výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům územních
samosprávných celků včetně související koordinační činnosti a celostátní metodické činnosti.
2. Metodické usměrňování územních samosprávných celků na úseku jejich samostatné
a přenesené působnosti. Koordinace činnosti ministerstev a dalších ústředních správních
úřadů při usměrňování výkonu přenesené působnosti územních samosprávných celků.
3. Zpracovávání celostátních vývojových analýz a rozborů ucelených oblastí výkonu veřejné
správy a jejich vyhodnocování z ekonomických, právních, organizačně-technických a jiných hledisek.
4. Tvorba koncepce veřejné správy a veřejných služeb v kraji nebo v územně členěném
statutárním městě včetně koordinace realizace strategických cílů k zefektivnění veřejné
správy a veřejných služeb.
5. Koordinace a metodické usměrňování kvality a efektivity veřejné správy a veřejných služeb rezortu.
6. Komplexní výkon dozoru nad zákonností právních předpisů a jiných opatření orgánů
územních samosprávných celků nebo územních správních úřadů.
13. platová třída
1. Koordinace a metodické usměrňování souladu právních předpisů a jiných opatření
územních samosprávných celků s právním řádem České republiky a komplexní výkon
státního dozoru nad zákonností činnosti územních samosprávných celků včetně zajišťování
nápravy nezákonnosti.
2. Koordinace a metodické usměrňování kontroly na úseku výkonu samostatné působnosti
svěřené orgánům územních samosprávných celků včetně vypracovávání zásadních stanovisek
a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů.
3. Tvorba koncepce a celostátní koordinace kontrol činnosti orgánů územních samosprávných
celků ve spolupráci s ostatními ústředními správními úřady včetně vyhodnocování jejich
výsledků a zpracovávání systémových návrhů opatření.
4. Všeobecná celostátní koordinace a metodické usměrňování orgánů územních samosprávných celků.
5. Tvorba koncepce výkonu státní správy v území a v podmínkách územních samosprávných
celků se zaměřením na ekonomickou, finanční, kompenzační, dislokační a právní
problematiku včetně tvorby koncepce příspěvků na výkon státní správy územním
samosprávným celkům a srovnávacích analýz.
6. Tvorba koncepce a komplexní koordinace veřejné správy a veřejných služeb rezortu včetně
realizace strategických cílů k zefektivnění veřejné správy a veřejných služeb.
7. Celostátní koordinace a metodické usměrňování činnosti ministerstev, jiných ústředních
správních úřadů a orgánů veřejné správy na úseku kvality a efektivity veřejné správy
a veřejných služeb.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce kontroly, inspekce a dozoru vykonávané všemi orgány veřejné správy.
2. Tvorba koncepce správního trestání a správního procesu.
3. Tvorba koncepce uspořádání a výkonu veřejné správy.
4. Tvorba celostátní koncepce efektivní veřejné správy a veřejných služeb včetně koncepce
regulatorního prostředí, kvality a elektronizace veřejné správy, rozvoje lidských zdrojů ve
veřejné správě a systému její realizace.
5. Tvorba koncepce a komplexní koordinace výkonu veřejné správy svěřené orgánům
územních samosprávných celků včetně koncepce celostátní koordinace promítání judikatury
Ústavního soudu v právních předpisech územních samosprávných celků na úseku jejich
samostatné působnosti.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce vývoje správy vnitřních věcí státu a veřejné správy.
2.10.42 REFERENT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
6. platová třída

1. Samostatná příprava podkladů pro autorizaci k nakládání s chemickými látkami a přípravky
a provádění dalších dílčích odborných činností na jednotlivých úsecích životního prostředí.
7. platová třída
1. Vyřizování věcí případů ve správním řízení v jednotlivých složkách životního prostředí
(ovzduší, vody, půdy, horninového prostředí, odpadů, ochrany přírody, myslivosti, rybářství,
ochrany lesa, zemědělství, chemických látek a environmentálního vzdělávání a osvěty).
2. Příprava plánu péče o chráněné území.
3. Dílčí inspekční a dozorová činnost v ochraně životního prostředí v předem vymezeném dílčím rozsahu.
8. platová třída
1. Inspekce zdrojů znečištění.
2. Posuzování výsledků analýz odebraných vzorků látek znečišťujících životní prostředí
včetně zpracovávání věcných dat a evidence zdrojů znečištění životního prostředí včetně
správního rozhodnutí.
3. Zajišťování agendy správy jednotlivých složek životního prostředí. Poskytování
metodické, kontrolní a konzultační činnosti orgánům samosprávy, státní správy a dalším
osobám v dílčích případech na svěřeném úseku státní správy, například na úseku vody a chemických látek.
4. Příprava a projednávání plánu péče o chráněné území.
9. platová třída
1. Navrhování a realizace protipovodňových opatření a řešení ekologických havárií v dílčích povodích.
2. Řešení méně složitých místních ekologických havárií na území a na vodních tocích místního významu.
3. Zajišťování agendy správy složek životního prostředí (ovzduší, vody, půdy, horninového
prostředí, odpadů, ochrany přírody, myslivosti, rybářství, péče o les, zemědělství, chemických
látek a přípravků nebo environmentálního vzdělávání a osvěty), odborné posuzování zdrojů
znečištění jednotlivých složek životního prostředí včetně metodické, kontrolní a konzultační činnosti.
4. Vyhodnocování výsledků měření velkých zdrojů znečišťování, emisí u zdrojů znečišťování
kontinuálními analyzátory, verifikace vstupních dat registru zdrojů znečišťování ve složkách
životního prostředí včetně správního rozhodnutí.
5. Samostatné provádění specializovaných kontrol a státního dozoru nad plněním povinností
daných zákony o životním prostředí právnickým nebo fyzickým osobám oprávněným k
podnikání podle obvyklých postupů včetně přípravy návrhu opatření a rozhodnutí o sankcích
za neplnění povinností stanovených předpisy o ochraně životního prostředí nebo jejich
prominutí, například o pozastavení nebo ukončení činnosti fyzických nebo právnických osob,
o pozastavení platnosti osvědčení vydaného pověřenou osobou.
6. Kontrola vydávání souhlasů k povolování staveb velkých zdrojů znečišťování, provádění
revizí u zdrojů znečištění a šetření havarijního znečištění vod, kontrola nakládání s určitými
druhy odpadu, zaměřená na speciální způsoby úpravy, zneškodňování nebo využívání odpadů.
7. Vyhodnocování inspekční činnosti v jednotlivých složkách ochrany životního prostředí na regionální úrovni.
10. platová třída
1. Koordinace protipovodňových opatření v lokálně ohroženém území.
2. Koordinace řešení ekologických havárií na daném území.
3. Metodické usměrňování orgánů územních samosprávných celků, státní správy a dalších
osob na jednotlivých úsecích správy životního prostředí.
4. Koordinace státní správy na úsecích ovzduší, vody, půdy, horninového prostředí, odpadů,
ochrany přírody, myslivosti, rybářství, péče o les, zemědělství, chemických látek a přípravků,
geneticky modifikovaných organizmů, biocidů, prevence závažných havárií, způsobených
vybranými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, environmentálního vzdělávání a
osvěty v oblasti životního prostředí.
5. Komplexní výkon státní správy na úseku ovzduší, vody, půdy, odpadů, ochrany přírody,
myslivosti, rybářství, péče o les, zemědělství, chemických látek a přípravků, geneticky
modifikovaných organizmů, biocidů, prevence závažných havárií, způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, posuzování vlivů na životní prostředí a
integrované prevence, environmentálního vzdělávání a osvěty v oblasti životního prostředí
v působnosti kraje, hlavního města Prahy nebo územně členěného statutárního města.
6. Koordinace odpadového hospodářství v rámci kraje nebo hlavního města Prahy.
7. Provádění specializovaných odborných činností na úseku ochrany životního prostředí,
například vypracovávání stanovisek k dokumentacím posuzování vlivů na životní prostředí u
staveb, posuzování staveb závažných technologií velkých zdrojů znečišťování, vypracovávání
metodických pokynů pro prověrky životního prostředí určitého oboru, kontrola správnosti
výsledků autorizovaných měření znečišťování, provádění lektorské, konzultační a poradenské
činnosti v jednotlivých složkách životního prostředí.
8. Provádění státního dozoru a inspekce životního prostředí v celém rozsahu působnosti
územních orgánů státní správy, odborně náročná inspekční a dozorová činnost ve zvláště
chráněných územích a při ochraně zvláště chráněných druhů organismů, kontrola způsobu
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů pověřenými osobami. Vyhodnocování trendů a
stanovení priorit kontrolní činnosti v ochraně přírody a krajiny.
9. Řešení důsledků starých ekologických zátěží.
11. platová třída
1. Koordinace řešení důsledků starých ekologických zátěží v kraji.
2. Koordinace státní správy na úseku ovzduší, vody, půdy, odpadů, ochrany přírody,
myslivosti, rybářství, péče o les, zemědělství, chemických látek a přípravků, geneticky
modifikovaných organizmů, biocidů, prevence závažných havárií, způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, environmentálního vzdělávání a osvěty
v oblasti životního prostředí nebo na úseku posuzování vlivů na životní prostření a
integrované prevence nebo předcházení ekologické újmě v působnosti kraje, hlavního města
Prahy nebo územně členěného statutárního města.
3. Analýza a vyhodnocování aspektů jednotlivých složek životního prostředí v rámci kraje nebo hlavního města Prahy.
4. Celostátní koordinace a usměrňování kontroly dodržování právních předpisů pro geologické práce.
5. Analýza, posuzování a vyhodnocování přírodních zdrojů včetně osvědčování podle příslušných právních předpisů.
6. Celostátní koordinace jednotlivých složek systému protipovodňové činnosti.
7. Dokumentace přírodních zdrojů a jednotlivých složek životního prostředí pro účely
územního plánování z celostátních hledisek nebo z hlediska kraje nebo hlavního města Prahy
včetně posuzování souladu hledisek životního prostředí a územně plánovací dokumentace.
8. Koordinace řešení závažných ekologických havárií.
9. Zpracování koncepce ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a využívání
přírodních zdrojů v daném území. Posuzování úplnosti a správnosti řešení ve vztahu k platné
právní úpravě u nejsložitějších řízení v ucelených oblastech ochrany životního prostředí.
10. Komplexní výkon inspekce v jednotlivých složkách životního prostředí.
11. Příprava a zpracovávání plánů, bilancí, programů, expertiz, posudků, analýz a obdobných
krajských metodických dokumentů pro problematiku jednotlivých složek životního prostředí a dalších oborů.
12. platová třída
1. Stanovování obecných postupů likvidace opuštěných průzkumných důlních děl a starých důlních děl.
2. Příprava a zpracovávání plánů, bilancí, programů, expertiz, posudků a obdobných
celostátních metodických dokumentů pro problematiku jednotlivých složek životního prostředí a dalších oborů.
3. Příprava a zpracovávání politiky jednotlivých složek životního prostředí v kraji nebo
hlavním městě Praze v návaznosti na celostátní hlediska.
4. Tvorba metodiky informačního systému o životním prostředí.
5. Celostátní koordinace a kontrola pohybu odpadů na základě mezinárodních úmluv (výkon funkce ohniskového bodu).
6. Posuzování účinnosti státní politiky životního prostředí z hlediska priorit a hlavních směrů.
7. Celostátní koordinace a usměrňování rozhodovacích procesů u zdrojů znečištění životního prostředí.
8. Celostátní koordinace a usměrňování systému ochrany před povodněmi.
9. Zpracovávání koncepce politiky životního prostředí v daném území.
10. Celostátní usměrňování výkonu státní správy v životním prostředí.
11. Koordinace ochrany a péče o zvláště chráněná území národního významu a evropsky
významné lokality s celostátní nebo krajskou působností.
12. Posuzování a schvalování nových technologií a analytických rozborů směsí látek
sloužících k ochraně životního prostředí s celostátní působností, příprava návrhů na řešení
nestandardních a krizových situací pro orgány státní správy s celorepublikovou působností,
metodické vedení regionálních pracovišť ochrany složek životního prostředí.
13. Celostátní koordinace a metodické usměrňování inspekce ochrany životního prostředí.
13. platová třída
1. Stanovování celostátních obecných zásad a realizačních struktur ochrany životního
prostředí, tvorby a ochrany přírody a krajiny, ovzduší, vod, půdy, horninového prostředí,
odpadového hospodářství a ochrany před povodněmi a vyhodnocování účinnosti celostátní
koncepce ochrany životního prostředí.
2. Koordinace postupu všech ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy ve
věcech životního prostředí, koordinace regionálních systémů ochrany životního prostředí.
3. Zpracovávání celostátních koncepčních zásad ochrany životního prostředí v oblasti
energetiky, dopravy, zemědělství, nakládání s odpady, těžby a zpracování nerostů, rekreace a
turistiky, plánů v oblasti vod a programů opatření, dokumentace ve věcech územních a
stavebních včetně posuzování a ověřování jejich souladu se zásadami státní politiky životního prostředí.
4. Stanovování obsahových směrů a programů vrchního státního dozoru v životním prostředí
včetně sjednocení rozhodovací praxe správních orgánů a případných změn a doplňků platného
právního stavu životního prostředí.
5. Celostátní metodické usměrňování výkonu správy životního prostředí nebo geologie a
koordinace postupu při uplatňování práva životního prostředí.
6. Celostátní koordinace a usměrňování zpracovávání expertních stanovisek a posudků ve
věcech ochrany životního prostředí.
7. Celostátní koordinace zpracovávání svodných plánů nakládání s odpady.
8. Stanovování obecných zásad a principů pro hodnocení kvality vod a ovzduší, pro
stanovování zón, plánů, programů, emisních a imisních limitů.
9. Stanovování obecných zásad a principů řešení důsledků starých ekologických zátěží v
životním prostředí, havarijního zajišťování a likvidace starých důlních děl, kontaminovaných
půd a odstraňování následků přírodních katastrof.
10. Vymezování souboru látek znečišťujících životní prostředí jako součást celostátního
systému prevence ochrany životního prostředí.
11. Stanovování obecných zásad a principů vymezování území se zvláštní geologickou
stavbou, území se starými ekologickými zátěžemi, zaplavovaných území, citlivých a
zranitelných oblastí, chráněných oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV), ochranných
pásem vodních zdrojů a povrchových vod vhodných pro život ryb.
12. Celostátní koordinace systému prevence škod v oblasti environmentálních rizik (chemické
látky a přípravky, geneticky modifikované organizmy, biocidy, závažné havárie).
13. Tvorba celostátní koncepce inspekce a dozoru v oblasti ochrany životního prostředí.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce ochrany přírody nebo péče o krajinu.
2. Tvorba celostátní koncepce geologie a ochrany horninového a půdního prostředí nebo
odpadového hospodářství nebo ochrany vod nebo ochrany ovzduší nebo ochrany klimatu.
3. Stanovování systémových přístupů a východisek pro posuzování vlivů na životní prostředí.
4. Tvorba koncepce obecného uplatňování principů ochrany životního prostředí - vrchního státního dozoru v životním prostředí.
5. Tvorba celostátní koncepce integrované prevence a omezování znečištění životního prostředí.
6. Tvorba celostátní koncepce prevence škod v oblasti environmentálních rizik.
15. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce životního prostředí.
2.10.43 REFERENT STÁTNÍ STATISTICKÉ SLUŽBY
7. platová třída

1. Zpracovávání statistických podkladů pro analytickou činnost státní statistické služby.
2. Odborné zpracovávání podkladů pro tvorbu technických projektů jednotlivých statistických zjišťování.
3. Zajišťování sběru statistických údajů ze zpravodajských jednotek a kontrola průběhu jejich
zpracovávání v působnosti státní statistické služby.
4. Sběr, kontrola a zpracovávání dat a údajů při složitých statistických šetřeních.
8. platová třída
1. Navrhování vazeb mezi ukazateli jednotlivých státních statistických zjišťování.
2. Odborné zpracovávání dílčích částí statistických analýz.
3. Zjišťování statistických údajů v územním celku v rámci státní statistické služby včetně
zajišťování požadavků na charakteristiky statistického souboru.
9. platová třída
1. Koordinace zjišťování statistických údajů v rámci státní statistické služby za stanovený
soubor zpravodajských jednotek, provádění kontrol, řešení závažných i orientačních chyb.
2. Metodické usměrňování úsekových statistik pro oblastní statistické orgány a metodické
zajišťování jednoduchých statistických šetření v rámci státní statistické služby.
10. platová třída
1. Koordinace přípravy jednotlivých statistických zjišťování mezi jednotlivými pracovišti
státní statistické služby.
2. Věcná analýza požadavků uživatelů statistických informací, jejich transformace do podoby
statistických ukazatelů pro poskytování informačních služeb.
3. Stanovování zásad a postupů na vymezeném úseku statistiky s celostátní působností.
4. Koordinace činnosti územních pracovišť statistické služby.
5. Zpracovávání nestandardních výstupů a analytické vyhodnocování výsledků statistických zjišťování podle zadání.
6. Organizování složitých celostátních statistických výběrových šetření.
11. platová třída
1. Tvorba jednotlivých typů metodických zásad, postupů, pokynů a nástrojů statistiky,
například definování ukazatelů, tvorba statistických číselníků a statistických klasifikací s
celostátní působností a řešení nestandardních případů.
2. Komplexní správa statistických registrů v rámci státní statistické služby.
3. Zpracovávání analýz a publikačních výstupů z výsledků statistických zjišťování
odvětvových a průřezových statistik.
4. Hodnocení konzistence výsledků statistických zjišťování a jejich porovnávání s ostatními dostupnými zdroji dat.
5. Odborné zpracovávání podkladů a syntéza souborů statistických a dalších údajů pro
přípravu ekonomických analýz a krátkodobých predikcí.
6. Analytické posouzení a transformace požadavků uživatelů statistických informací do
systému poskytovaných statistických informací.
12. platová třída
1. Komplexní tvorba statistických registrů, statistických klasifikací a statistických číselníků s
celostátní působností harmonizovaných na mezinárodní standardy a jejich aktualizace.
2. Tvorba matematicko-statistických metod pro výběrová zjišťování a jejich dopočty a
inputace. Tvorba a aplikace metod sezónního očišťování, hodnocení a řízení kvality dat.
3. Zpracovávání komplexních analýz výsledků úsekových a regionálních statistik v rámci
státní statistické služby a kvalifikované odhady vývoje ekonomických, sociálních a
ekologických ukazatelů.
4. Tvorba metodiky úsekových statistik a potřebných metainformací na celostátní úrovni v
návaznosti na další orgány státní správy a uživatele statistických informací v souladu s
mezinárodními požadavky a doporučeními.
5. Zpracovávání nestandardních komplexních statistických výstupů o ekonomickém,
sociálním, ekologickém a demografickém vývoji České republiky a jejich částí, koordinační
a gesční činnost v poskytování těchto výstupů do zahraničí.
6. Tvorba technologického postupu zpracování celostátních statistických zjišťování.
7. Provádění analýz pro ověření konzistence statistických dat a zpracovávání aktuálních
analytických případových studií a materiálů.
8. Tvorba bilančních agregátů makroekonomických ukazatelů.
9. Koordinace statistické analýzy a vývoje.
10. Tvorba metodiky statistických datových skladů a tržišť a jejich integrace.
13. platová třída
1. Tvorba celostátní komplexní metodiky a obecných postupů na úrovni mezinárodních
standardů včetně normotvorné činnosti v oboru státní statistické služby, evropského
statistického systému, základních registrů nebo predikcí a analýz.
2. Tvorba koncepcí informační a publikační politiky v oboru státní statistické služby, volební
statistiky, základních registrů nebo predikcí a analýz.
3. Tvorba integračních nástrojů statistické služby a jejich koordinace.
4. Metodické vymezování makroekonomických analýz a predikcí ekonomického, sociálního,
ekologického a demografického vývoje včetně ověřování a využívání matematickostatistických
metod pro potřeby státní statistické služby.
5. Sestavování národních účtů, vytváření odhadů semidefinitivních a definitivních výsledků
vývoje hrubého domácího produktu včetně metodického vymezování zásadních položek.
6. Tvorba koncepce jednotlivých subsystémů statistického informačního systému a vymezení
vazeb na ostatní subsystémy statistické služby.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce státní statistické služby nebo statistického informačního systému České republiky.
2. Tvorba koncepce systému analýz a prognóz sociálního, ekonomického, ekologického a
demografického vývoje České republiky a informační politiky.
3. Celostátní koordinace tvorby koncepce rezortních statistik a evropského statistického systému.
4. Tvorba koncepce rozvoje systému čtvrtletních a ročních národních účtů a jejich koordinace.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce a strategie státního statistického systému České republiky.
2. Vývoj a vytváření jednotného evropského statistického systému.
2.10.44 REFERENT ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTRU NEMOVITOSTÍ
7. platová třída

1. Odborné práce při přípravě, výběru a vyhodnocování údajů o vzniku, zániku nebo změně
práv k nemovitostem nebo údajů o geometrickém určení nemovitostí s využitím rozsáhlé
podkladové dokumentace pro poskytování údajů z katastru nemovitostí.
8. platová třída
1. Provádění posuzování způsobilosti jednoduchých právních listin pro zápis do katastru
nemovitostí, přípravných činnosti při obnově katastrálního operátu a dalších obdobných
odborných specializovaných prací při vedení katastru nemovitostí a obnově katastrálního operátu.
2. Provádění zeměměřických činností ve veřejném zájmu, například zpracování podkladů pro
vedení a správu bodových polí a dalších obdobných odborných specializovaných
zeměměřických činností.
9. platová třída
1. Provádění odborných specializovaných prácí při vedení katastru nemovitostí a obnově
katastrálního operátu, například zápisů v řízeních o vkladech a záznamech na základě
složitých změn věcných práv, zjišťování průběhu hranic, vyhlašování platnosti obnoveného
operátu, revize údajů katastru nemovitostí v součinnosti s vlastníky a jinými oprávněnými
včetně projednávání zjištěných nesouladů a jejich odstraňování a kontroly zpracování změn a
úplnosti jejich provedení nebo činností spojených s potvrzováním geometrických plánů.
2. Samostatné provádění odborných specializovaných prací při zeměměřických činnostech ve
veřejném zájmu, například zpracovávání rozhodnutí o zřízení, přemístění nebo rušení bodů bodových polí.
3. Samostatné provádění kontrolních činností při vedení katastru nemovitostí vyplývajících
z právních předpisů, například kontrola správnosti dat písemného a grafického operátu katastru nemovitostí.
10. platová třída
1. Provádění ověřování správnosti provedených změn v obsahu katastru nemovitostí na
podkladě rozhodnutí a jiných právních listin a jejich zplatnění v informačním systému
katastru nemovitostí, odborné zpracovávání a příprava podkladů pro vydání rozhodnutí o
opravě chyb v obsahu katastru nemovitostí a zpracovávání projektů obnovy katastrálního
operátu a dalších obdobných systémových prácí při vedení a obnově katastrálního operátu.
2. Posuzování a ověřování kvality výsledků zeměměřických činností při správě celostátních
databází geografických dat a provádění dalších obdobných systémových zeměměřických prací ve veřejném zájmu.
3. Samostatné provádění speciálních kontrol výkonu správy katastru nemovitostí a výsledků
zeměměřických činností provedených ve veřejném zájmu v celém rozsahu působnosti územního správního úřadu.
11. platová třída
1. Systémové práce při vedení a obnově katastrálního operátu, například rozhodování o
návrzích na vklad práv k nemovitostem, o opravách chyb v katastru, o změnách hranic
katastrálních území, o námitkách při obnově katastrálního operátu, o přebírání výsledků
zeměměřických činností pro obnovu katastrálního operátu nebo o porušení pořádku na úseku
katastru nemovitostí.
2. Provádění systémových zeměměřických prací ve veřejném zájmu, například usměrňování a
zpracovávání obecných metod a postupů provádění zeměměřických činností ve veřejném
zájmu, posuzování způsobilosti a kvality přebíraných dat z jiných informačních systémů
k aktualizaci celostátně spravovaných informačních systémů zeměměřictví.
3. Komplexní zpracovávání a vyhodnocování výsledků kontrolní činnosti v oblasti katastru nemovitostí a zeměměřictví.
12. platová třída
1. Koordinace vkladu práv do katastru nemovitostí a vyhlašování platnosti nového
katastrálního operátu a provádění obdobných systémových specializovaných prací při vedení
a obnově katastrálního operátu, například navrhování systémových řešení nejsložitějších
návrhů na vklad práv do katastru nemovitostí nebo koordinace rozvojových projektů katastru nemovitostí.
2. Koordinace zeměměřických činností ve veřejném zájmu a provádění obdobných
systémových specializovaných prací, například celostátní koordinace a metodické
usměrňování řízení o porušení pořádku na úseku zeměměřictví, koordinace koncepcí a
projektů zeměměřických činností celostátního případně mezinárodního rozsahu a významu.
3. Koordinace procesu rozhodování o odvolání proti rozhodnutí katastrálních úřadů a o
porušení pořádku na úseku zeměměřictví.
13. platová třída
1. Celostátní koordinace a usměrňování zeměměřictví a katastru nemovitostí, tvorba
střednědobých koncepcí vedení a obnovy katastru, zpracovávání koncepce a koordinace
kontrolní činnosti na úseku zeměměřictví a katastru.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce rozvoje zeměměřictví a katastru nemovitostí.
2.10.45 REFERENT BÁŇSKÉ SPRÁVY
9. platová třída

1. Kontrola hornických činností a činností prováděných hornickým způsobem v předem
vymezeném dílčím rozsahu.
10. platová třída
1. Výkon státní báňské správy nad ochranou zdraví při práci, bezpečností technických
zařízení, požární ochranou v podzemí a pracovními podmínkami v organizacích, které
vykonávají hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem.
2. Výkon státní báňské správy nad bezpečností a ochranou zdraví při práci a bezpečností
provozu při výzkumu, vývoji, výrobě, uvádění do oběhu, používání a ničení výbušnin,
spojené s vysokou mírou odpovědnosti za vznik neodstranitelných škod, obecného ohrožení
majetku, zdraví a života osob v případě vydání chybného příkazu nebo rozhodnutí.
3. Výkon specializovaných činností při zajišťování úkolů a koordinaci prací při vybírání,
správě a přerozdělování finančních prostředků z úhrad z dobývacích prostorů a vytěžených
vyhrazených nerostů včetně kontroly správnosti výpočtu, včasnosti plateb, stanovení pokut a
penále a zajišťování rozdělení přijatých úhrad oprávněným příjemcům (obce, stát).
4. Výkon specializovaných činností při schvalování návrhu zákonem stanovené povinnosti
organizace na vytvoření finančních rezerv pro vypořádání důlních škod a na sanaci a
rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání a rozhodování o čerpání těchto prostředků;
pravidelná kontrola vytváření této rezervy.
5. Komplexní vykonávání inspekce nad hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem.
11. platová třída
1. Komplexní zajišťování inspekční činnosti báňské správy nad bezpečností a ochranou zdraví
při práci, bezpečností technických zařízení, požární ochranou v podzemí a pracovními
podmínkami v organizacích, které vykonávají hornickou činnost nebo činnost prováděnou
hornickým způsobem, nad bezpečností a ochranou zdraví při práci a bezpečností provozu při
výzkumu, vývoji, výrobě, uvádění do oběhu, používání a ničení výbušnin, nad ochranou a
využíváním ložisek nerostů, bezpečností provozu, zajištěním chráněných objektů a veřejného
zájmu před vlivy hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a dohledu nad
důslednou likvidací následků těžební činnosti na zemský povrch a na životní prostředí.
12. platová třída
1. Koordinace a stanovování metodických postupů a zásad provádění inspekčních činností
v oborech báňské správy včetně poradenství organizacím podléhajícím dozoru státní báňské správy.
2. Vytváření koncepce a systému kontroly nad tvorbou finančních rezerv, které jsou
organizace povinny vytvářet na vypořádání důlních škod, sanace a rekultivace území
dotčeného těžbou a sjednocování podmínek rozhodování orgánů státní báňské správy pro
čerpání z těchto rezerv.
13. platová třída
1. Tvorba koncepce státní báňské správy a vrchního dozoru nad bezpečností a ochranou
zdraví při práci, bezpečností technických zařízení, požární ochranou v podzemí a nad
pracovními podmínkami v organizacích vykonávajících hornickou činnost nebo činnost
prováděnou hornickým způsobem.
2. Tvorba koncepce státní báňské správy a vrchního dozoru nad výzkumem, vývojem,
výrobou, zpracováním, uváděním do oběhu, používáním, odpalováním, ničením a
zneškodňováním výbušnin.
3. Tvorba koncepce státní báňské správy a vrchního dozoru nad ochranou a využíváním
ložisek nerostů, bezpečností provozu, zajištěním chráněných objektů a veřejného zájmu před
vlivy hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce ochrany a hospodárného využívání nerostného bohatství, podmínek
provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.
2. Tvorba koncepce nakládání s výbušninami a její legislativní zajištění.
2.10.46 REFERENT OCHRANY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE A DOHLEDU NAD POSKYTOVÁNÍM VEŘEJNÉ PODPORY
12. platová třída

1. Stanovování postupů řešení případů ve věcech zákazů dohod narušujících soutěž, zneužití
dominantního postavení a spojování soutěžitelů.
2. Stanovování postupů řešení případů posuzování slučitelnosti poskytování veřejné podpory
v České republice k Evropskému společenství.
3. Celostátní koordinace a metodické usměrňování dohledu nad zadáváním veřejných
zakázek.
4. Stanovování postupů ve věcech dohledu nad zadáváním veřejných zakázek.
13. platová třída
1. Tvorba koncepce v oblasti zákazu dohod narušujících soutěž, zneužití dominantního
postavení a spojování soutěžitelů.
2. Metodické usměrňování posuzování slučitelnosti poskytování veřejné podpory v České
republice k Evropskému společenství.
3. Hodnocení účinnosti ochrany hospodářské soutěže a stavu soutěžního prostředí v České
republice.
4. Tvorba celostátní koncepce dohledu nad zadáváním veřejných zakázek.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce ochrany a podpory hospodářské soutěže.
2. Tvorba celostátní koncepce posuzování slučitelnosti poskytované veřejné podpory
k Evropskému společenství.
15. platová třída
1. Tvorba soutěžní politiky státu.
2.10.47 REFERENT ODBORNÉHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI VLÁDY
10. platová třída

1. Koordinace a zajišťování úkolů vlády ve vztahu k Poslanecké sněmovně, Senátu a
Kanceláři prezidenta republiky.
11. platová třída
1. Posuzování správnosti postupu ústředních správních úřadů ve vztahu k vládě.
12. platová třída
1. Zajišťování souladu závěrů vlády s právním řádem, programovým prohlášením a dalšími
souvisejícími dokumenty a jejich promítnutí do návrhu usnesení vlády.
13. platová třída
1. Systémová koordinace a metodické usměrňování zabezpečení činnosti vlády.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce regulatorní reformy a systémová koordinace mezirezortních
projektů v oblasti regulatorní reformy.
2.10.48 REFERENT INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY
6. platová třída

1. Provádění autorizované konverze dokumentů a vedení související evidence.
2. Provádění úkolů editora referenčních údajů, referenčních vazeb, identifikátorů fyzických
osob a autentizačních údajů základního registru včetně provádění jejich změn a kontroly
správnosti na základě poskytnutých údajů a ověření jejich správnosti.
7. platová třída
1. Zajišťování souhrnné agendy kontaktního místa veřejné správy.
2. Zajišťování a komplexní provádění úkolů editora referenčních údajů, referenčních vazeb,
identifikátorů fyzických osob a autentizačních údajů základního registru včetně komplexní
kontroly jejich správnosti a řešení změn údajů označených jako nesprávné.
8. platová třída
1. Koordinace souhrnné agendy kontaktního místa veřejné správy včetně vyřizování
nestandardních požadavků na výdej ověřených výstupů z informačních systémů veřejné
správy nebo jejich částí včetně určování postupů při jejich vyřizování.
9. platová třída
1. Samostatné zajišťování ucelené části úkolů správce informačního systému veřejné správy,
například správy vymezené části databáze, zajišťování přístupových práv konkrétních
uživatelů pro vstup do informačního systému datových schránek nebo zajišťování
náročnějších činnosti souvisejících s digitalizací dokumentů a jejich dalším zpracováním.
10. platová třída
1. Souhrnné zajišťování ucelených agend v rámci úkolů správce informačního systému
veřejné správy, například souhrnné správy databází nebo souhrnné zajišťování přístupových
práv konkrétních uživatelů pro vstup do informačního systému datových schránek včetně
souhrnné správy elektronického podpisu a elektronických značek.
11. platová třída
1. Komplexní tvorba, správa a aktualizace ucelených částí informačního systému základních
registrů, datových úložišť, webových aplikací, srovnatelných celostátních číselníků a
srovnatelných celostátních evidencí v rámci budování, provozu a údržby informačních
systémů veřejné správy.
12. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce poskytování informací z informačních systémů veřejné správy.
2. Analýza komponent připravovaných projektů a provozovaných informačních systémů
veřejné správy.
3. Analýza účinnosti jednotlivých oblastí informačních systémů veřejné správy a
zpracovávání návrhů opatření.
4. Metodické usměrňování, koordinace a výkon dozoru v oblasti elektronického podpisu a na
úseku akreditace a atestací v oblasti informačních systémů veřejné správy. Stanovování
pravidel k provozování nástrojů elektronického podpisu a vyhodnocování jejich bezpečného
používání podle obecně závazných zásad.
5. Tvorba koncepce a celostátní koordinace řešení a zajišťování přístupových práv
konkrétních uživatelů pro vstup do informačních systémů veřejné správy, například
přístupových práv do informačního systému datových schránek.
6. Celostátní metodická, konzultační a poradenská činnost na úseku implementace strategií
elektronizace veřejné správy.
7. Komplexní tvorba, správa a aktualizace základních registrů veřejné správy, datových
úložišť, srovnatelných celostátních číselníků a srovnatelných celostátních evidencí s vazbou
na obdobné mezinárodní systémy v rámci budování, provozu a údržby informačních systémů
veřejné správy.
8. Zajišťování mezinárodní standardizační činnosti ve vztahu k informačním systémům
veřejné správy a v oblasti elektronického podpisu.
9. Stanovování požadavků na zabezpečení informačních a komunikačních technologií,
zpracování bezpečnostních standardů, řešení bezpečnostních incidentů a provádění auditů
informačních bezpečnostních řídících systémů.
13. platová třída
1. Celostátní koordinace vytváření a rozvoje informačních systémů veřejné správy v rámci
obecných koncepcí a zásad včetně hodnocení projektů informačních systémů veřejné správy.
2. Tvorba standardů a metodik pro vytváření a rozvoj informačních systémů veřejné správy
včetně jejich bezpečnosti.
3. Tvorba celostátní koncepce jednotlivých oblastí informačních systémů veřejné správy,
například poskytování informací z informačních systémů veřejné správy, bezpečnosti nebo
provozu multifunkční komunikační infrastruktury.
4. Stanovování celostátních zásad a principů pro ověřování bezpečnostních systémů, nástrojů
elektronického podpisu používaných poskytovateli certifikačních služeb vydávajícími
kvalifikované certifikáty a prostředků pro bezpečné vytváření a ověřování zaručených
elektronických podpisů.
5. Stanovování celostátních zásad a principů pro hodnocení nástrojů elektronického podpisu.
6. Tvorba koncepce dozoru nad činností akreditovaných poskytovatelů a kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb a zejména zpracovávání směrnic k jednotnému uplatňování procesních pravidel při výkonu kontroly a při realizaci následných opatření souvisejících s touto kontrolou.
7. Tvorba koncepce správy a aktualizace základních registrů veřejné správy, datových úložišť, srovnatelných celostátních číselníků a srovnatelných celostátních evidencí s vazbou na obdobné mezinárodní systémy v rámci budování, provozu a údržby informačních systémů veřejné správy.
8. Stanovování celostátních zásad a principů pro provádění akreditace a atestací k působení
jako akreditovaný poskytovatel kvalifikovaných certifikačních služeb včetně stanovování
limitních předpokladů akreditace, například v oblasti elektronického podpisu.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce informační politiky a strategie rozsáhlé soustavy informačních systémů,
například rezortu, ozbrojených sil, hlavního města Prahy, vytváření dlouhodobé strategie
informačních potřeb rezortu a jeho komunikační infrastruktury, koordinace vývoje provozu,
inovací a údržby soustavy informačních a komunikačních systémů a zajišťování harmonizace
s celostátní informační politikou a dalšími mezinárodními požadavky.
2. Tvorba a rozvoj celostátní koncepce a celostátní systémová koordinace procesů
elektronizace veřejné správy.
3. Tvorba koncepce rozvoje základních registrů České republiky.
15. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce a strategie informační a komunikační politiky a rozvoje
elektronizace veřejné správy České republiky.
2.10.49 REFERENT ŘÍZENÍ A ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
12. platová třída

1. Tvorba koncepce efektivního fungování veřejné správy a veřejných služeb prostřednictvím
systému získávání, stabilizování, motivování, rozvoje a optimálního využívání lidských
zdrojů (dále jen „řízení a rozvoj lidských zdrojů“) ve veřejné správě v působnosti kraje,
hlavního města Prahy, územně členěného statutárního města nebo správního úřadu s celostátní
nebo územní působností, který je v postavení nadřízeného správního úřadu.
2. Tvorba koncepce efektivního fungování veřejné správy a veřejných služeb rezortu
prostřednictvím systému řízení a rozvoje lidských zdrojů.
3. Stanovování zásad, způsobu a rozsahu ověřování zvláštní odborné způsobilosti
zaměstnanců zajišťujících výkon státní správy v obcích a krajích nebo strážníků obecní
policie.
13. platová třída
1. Tvorba koncepce efektivního fungování veřejné správy a veřejných služeb prostřednictvím
systému řízení a rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě v rezortu členěném na další
organizační složky státu s celostátní nebo územní působností.
2. Tvorba celostátní koncepce systému řízení a rozvoje lidských zdrojů, celostátní koordinace
a metodické usměrňování řízení rozvoje lidských zdrojů v ucelených částech ve veřejné
správě jako celku.
3. Tvorba koncepce obecně závazných systémů dalšího vzdělávání zaměstnanců a dalších
osob, kde se kvalifikační předpoklady pro výkon povolání stanoví právním předpisem.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce efektivního fungování veřejné správy a veřejných služeb
prostřednictvím systému řízení a rozvoje lidských zdrojů ve státní správě jako celku.
2.10.50 REFERENT SPRÁVY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A POŠTOVNÍCH SLUŽEB
8. platová třída

1. Zajišťování odborných specializovaných činností při výkonu státní správy a státní kontroly
elektronických komunikací včetně souvisejících správních agend.
2. Zajišťování odborných specializovaných agend v jednotlivých oblastech elektronických
komunikací včetně přidělování čísel, rozhodování sporů, přidělování a využívání rádiového
spektra.
9. platová třída
1. Komplexní zajišťování výkonu odborných systémových činností v oblasti státní správy
elektronických komunikací včetně přidělování čísel, rozhodování sporů, přidělování a
využívání rádiového spektra.
2. Samostatné vykonávání systémových činností v rámci státní správy a státní kontroly
elektronických komunikací, zejména v oblasti dodržování podmínek stanovených v
opatřeních obecné povahy v elektronických komunikacích.
10. platová třída
1. Koordinace využívání kmitočtových pásem a kmitočtů s jinými rezorty.
2. Výkon komplexních systémových činností včetně výkonu odborných a specializovaných činností v oblasti státní kontroly elektronických komunikací.
3. Komplexní koordinace přidělování a využívání čísel, jmen a adres.
4. Komplexní zajišťování ochrany zákazníka v oboru poštovních služeb.
11. platová třída
1. Celostátní koordinace posuzování shody rádiových a telekomunikačních koncových zařízení.
2. Celostátní koordinace, zajišťování a regulace oboru elektronických komunikací, zajišťování agendy vydávání opatření obecné povahy v elektronických komunikacích.
3. Provádění analýz relevantních trhů elektronických komunikací.
4. Koordinace a zajišťování výkonu státní kontroly elektronických komunikací. Koordinace a sjednocování postupů orgánů státní kontroly elektronických komunikací při výkonu státní správy a státní kontroly elektronických komunikací z celostátního hlediska.
5. Zajišťování standardizace a normalizace v elektronických komunikacích a poštovních službách. Schvalování, uznávání a posuzování shody telekomunikačních zařízení. Tvorba a vydávání síťových plánů pro sítě elektronických komunikací.
6. Tvorba systému přidělování kmitočtového spektra z hlediska tuzemských a zahraničních požadavků a zásad pro hospodaření s rádiovým spektrem v určitých kmitočtových segmentech. Koordinace využívání kmitočtových pásem a kmitočtů s jinými rezorty, koordinace přidělených kmitočtů se zahraničními správami elektronických komunikací.
7. Tvorba celostátních zásad pro přidělování a využívání čísel, jmen a adres včetně koordinace číslovacích plánů se zahraničními správami elektronických komunikací.
8. Posuzování a ověřování odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, přiznávání příslušných kvalifikací a oprávnění.
9. Koordinace správy v jednotlivých oblastech elektronických komunikací včetně přidělování čísel, rozhodování sporů, přidělování a využívání rádiového spektra.
10. Regulování cen poštovních služeb do zahraničí.
11. Zpracovávání celostátní metodiky evidence nákladů provozovatelů základních poštovních služeb.
12. Koordinace ochrany zákazníka v oboru poštovních služeb.
13. Koordinace a posuzování vydávání licencí k provozování poštovních služeb.
14. Zpracovávání zásad politiky ve věci vydávání poštovních známek včetně mezinárodní koordinace.
12. platová třída
1. Koordinace státní správy a regulace v elektronických komunikacích pro potřeby
bezpečnosti a obrany státu v návaznosti na další vnitrostátní a zahraniční struktury a systémy.
2. Tvorba pravidel licenční politiky a její harmonizace s mezinárodními organizacemi.
3. Tvorba koncepce koordinovaného využívání rádiového spektra v návaznosti na celostátní
systémy a programy elektronických komunikací a jejich harmonizace s mezinárodními
dohodami a dokumenty mezinárodních orgánů.
4. Tvorba koncepce uznávání a posuzování shody rádiových a telekomunikačních koncových
zařízení v návaznosti na požadavky mezinárodních standardů a dalších mezinárodních
předpisů.
5. Koordinace a usměrňování výkonu státní kontroly elektronických komunikací v
celostátním a mezinárodním měřítku.
6. Stanovování obecných zásad a principů pro hodnocení kvality služeb elektronických
komunikací včetně návrhů na změnu hodnocených parametrů a limitů, rozhodování ve
sporech.
7. Koordinace a metodické usměrňování přidělování a využívání čísel, jmen a adres v
návaznosti na celostátní systémy a programy elektronických komunikací a jejich harmonizace
s mezinárodními dohodami a dokumenty mezinárodních orgánů.
8. Systémová koordinace odborných specializovaných oblastí elektronických komunikací
včetně přidělování čísel, rozhodování sporů, přidělování a využívání rádiového spektra.
9. Stanovení obecných zásad a principů pro hodnocení kvality poskytovaných poštovních
služeb včetně stanovení standardů.
10. Tvorba systému státní regulace v oboru poštovních služeb včetně koordinace licenční
politiky v oboru poštovních služeb.
13. platová třída
1. Stanovování směrů rozvoje elektronických komunikací.
2. Stanovování zásad státní správy a regulace elektronických komunikací.
3. Tvorba celostátní koncepce multimediálních systémů a služeb.
4. Koncepční usměrňování rozvoje jednotlivých oblastí poštovních služeb.
14. platová třída
1. Tvorba a koordinace celostátních a mezinárodních koncepcí a politik elektronických
komunikací včetně tvorby jejich hlavních zásad.
2. Tvorba celostátní koncepce a politiky poštovních služeb včetně jejich koordinace s
mezinárodními systémy.
2.10.51 REFERENT ROZVOJE ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
9. platová třída

1. Zajišťování souhrnných koncepčních a rozvojových agend orgánů s územní působností.
10. platová třída
1. Zajišťování komplexního rozvoje obce nebo její části bez výkonu působnosti pověřeného obecního úřadu.
2. Koordinace činnosti zaměstnanců obce bez výkonu působnosti pověřeného obecního úřadu nebo části obce bez výkonu působnosti pověřeného obecního úřadu, koordinace a usměrňování pracovněprávních vztahů a odměňování jejích zaměstnanců a zajišťování plnění úkolů podle usnesení zastupitelstva, rady nebo starosty a dalších úkolů stanovených orgány obce.
11. platová třída
1. Sestavování programů rozvoje obce s pověřeným obecním úřadem nebo části obce s
pověřeným obecním úřadem.
2. Koordinace a usměrňování činnosti zaměstnanců obce s pověřeným obecním úřadem nebo
městské části, která vykonává část působnosti pověřeného obecního úřadu a obce s matričním
a stavebním úřadem. Komplexní zajišťování úkolů v přenesené působnosti obce s pověřeným
obecním úřadem, koordinace pracovněprávních vztahů a odměňování jejích zaměstnanců a
zajišťování plnění úkolů podle usnesení orgánů obce s pověřeným obecním úřadem nebo
městské části s pověřeným obecním úřadem.
12. platová třída
1. Tvorba a koordinace komplexních koncepcí a programů rozvoje statutárních měst.
Komplexní zpracovávání návrhů hlavních směrů sociálního rozvoje, ochrany a rozvoje
zdravých životních podmínek, zdravotnictví, dopravy, potřeby informací, výchovy a
vzdělávání, kulturního rozvoje nebo bezpečnosti ve statutárních městech.
2. Tvorba koncepce rozvoje obce s rozšířenou působností.
3. Komplexní zajišťování přeneseného výkonu státní správy a koordinace a usměrňování
činnosti zaměstnanců obce s rozšířenou působností, komplexní koordinace a usměrňování
pracovněprávních vztahů a odměňování jejích zaměstnanců včetně zajišťování plnění úkolů
podle usnesení orgánů obce s rozšířenou působností a dalších úkolů.
4. Koordinace a usměrňování stěžejních oborů samostatné působnosti krajů nebo hlavního
města Prahy, zejména finanční a rozpočtové politiky, tvorby a ochrany životního prostředí,
sociální politiky, dopravy, bezpečnostní politiky, územního nebo hospodářského rozvoje
včetně poradenské a konzultační činnosti v těchto oborech.
5. Tvorba koncepce rozvoje městské části hlavního města Prahy s matričním a stavebním
úřadem.
13. platová třída
1. Komplexní zpracovávání návrhů hlavních směrů sociálního rozvoje kraje nebo hlavního
města Prahy, ochrany a rozvoje zdravých životních podmínek, zdravotnictví, dopravy,
potřeby informací, výchovy a vzdělávání, kulturního rozvoje nebo bezpečnosti.
2. Koordinace činnosti krajského úřadu. Komplexní zajišťování úkolů v přenesené působnosti
kraje nebo hlavního města Prahy, komplexní koordinace a usměrňování pracovněprávních
vztahů zaměstnanců kraje a jejich odměňování.
3. Tvorba koncepce rozvoje statutárního města včetně koncepce komplexního zajišťování
přeneseného výkonu státní správy pro územní obvod statutárního města.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce a strategie komplexního územního rozvoje kraje nebo hlavního města Prahy.
2.10.52 REFERENT PRO JADERNOU BEZPEČNOST
12. platová třída

1. Výkon ucelených odborných činností ve vymezeném úseku státní správy při
využívání jaderné energie a v oblasti radiační ochrany, spojené s teoretickým zvládnutím a
praktickým osvojením odborné problematiky včetně účasti při výkonu státního dozoru nad
jadernou bezpečností a radiační ochranou.
2. Zajišťování komplexní metodické a kontrolní (dozorové) činnosti v rozsahu působnosti
úřadu v oblasti kontroly zákazu chemických a biologických zbraní.
13. platová třída
1. Zpracovávání metodických systémových opatření pro výkon státní inspekce (dozoru) nad
jadernou bezpečností a radiační ochranou, nad způsobilostí technických provozů jaderných
zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření, nad povinně zavedeným systémem jejich
jakosti, nad přepravou a nakládáním s jadernými materiály, nad opatřeními vedoucími ke
snížení přírodního ozáření, dohled nad stanovenými látkami, které by mohly být zneužity
k porušování zákazu chemických a biologických zbraní s celorepublikovou působností.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce dozoru v oblasti zákazu chemických a biologických zbraní, jaderné
bezpečnosti, nakládání se zdroji ionizujícího záření, s radioaktivními odpady, s jadernými
materiály, v oblasti přepravy jaderných materiálů a radionuklidových zářičů a odborné
přípravy vybraných pracovníků jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce státní politiky jaderné bezpečnosti jaderných zařízení, radiační ochrany
obyvatel a nešíření zbraní hromadného ničení.
2.10.53 REFERENT SPRÁVY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
11. platová třída

1. Kontrola ve vymezeném rozsahu činnosti kontrolované osoby mající postavení správce nebo zpracovatele osobních údajů nebo provádění specializované činnosti v rámci kontrolní skupiny.
2. Přezkoumávání a vyhodnocování systémů obsahujících osobní údaje se zaměřením na
dodržování právních předpisů. Hodnocení jejich účinnosti s ohledem na ochranu soukromí.
3. Analýza rizikových zpracování osobních údajů a navrhování opatření k jejich zmírnění či
vyloučení.
12. platová třída
1. Komplexní dozorová činnost zahrnující posuzování specializovaných oblastí zpracování a
ochrany osobních údajů nebo posuzování porušování pravidel týkajících se obsáhlé skupiny
osobních údajů nebo zasahujících do soukromí většího počtu osob.
2. Stanovování obecných postupů při porušování povinnosti odpovědných subjektů v oblasti
zpracování a ochrany osobních údajů.
3. Metodické usměrňování subjektů na úseku jejich činností v oblasti zpracování a ochrany
osobních údajů.
13. platová třída
1. Zpracovávání celostátních vývojových analýz, strategických záměrů a metodiky pro
ucelené oblasti osobních údajů a pro dozor nad nimi včetně vyhodnocování možných
ekonomických, právních, organizačně-technických a jiných hledisek.
2. Tvorba standardů pro způsoby a prostředky dodržování povinností při zpracování a ochraně
osobních údajů, šíření obchodních sděleních nebo nakládání s identifikátory.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce ochrany osobních údajů včetně zásad pro výkon dozoru a její
koordinace s mezinárodními koncepcemi ochrany osobních údajů.
2. Provádění mezinárodní dozorové činnosti Evropské unie a účast na společných
mezinárodních akcích dozoru v oblasti ochrany osobních údajů.
15. platová třída
1. Tvorba celostátní politiky ochrany soukromí a regulace zpracování osobních údajů.
DÍL 2.11 STAVEBNICTVÍ
2.11.01 STAVEBNÍ DĚLNÍK

2. platová třída
1. Přesun stavebních hmot, provádění přípravných a dokončovacích stavebních prací, například výpomoci při geodetických pracích, stavebního úklidu, pomocných stavebních prácí, provádění nátěru bednění proti přilnavosti.
2. Příprava maltovin.
3. Obsluha jednoduchých stavebních mechanizmů, přidavačské práce.
3. platová třída
1. Kopáčské práce při hloubení stavebních rýh, jam a průkopů bez pažení.
2. Komplexní přidavačské práce spojené s obsluhou různých stavebních strojů, například míchaček, výtahů, transportérů.
3. Kladení a těsnění potrubí pro venkovní kanalizace.
4. platová třída
1. Obsluha vstřelovacích přístrojů.
2. Provádění výkopových prací pomocí pneumatického kladiva nebo s pažením.
2.11.02 STAVEBNÍ STROJNÍK
4. platová třída

1. Obsluha a běžná údržba stavebních mechanizmů, například míchacích souprav pro výrobu
jednoho druhu směsí, demontáž jednodušších agregátů, strojů a zařízení.
2. Odstraňování sněhu traktorovou radlicí.
5. platová třída
1. Řízení, obsluha a běžná údržba, například beranidel a vytahovačů, dozerů, skrejprů, grejdrů s motorem o výkonu do 132 kW.
6. platová třída
1. Řízení, obsluha a běžná údržba stavebních mechanizačních prostředků, například dozerů, skejprů, grejdrů s výkonem motoru nad 132 kW, plně automatizovaných mícháren směsi se soustavami dopravy, skladování, třídění a dávkování materiálů.
2.11.03 TESAŘ
4. platová třída

1. Základní odborné konstrukční tesařské práce, například obkládání stěn a stropů izolačními deskami, zhotovování záklopů a podbíjení z hrubých prken na stropních konstrukcích.
2. Základní odborné bednicí práce, například bednění ztužujících pasů a věnců na nosném zdivu, bednění desek, patek a obrubníků.
3. Základní odborné lešenářské práce, například stavění a rozebírání trubkových lešení o
výšce do 10 m.
5. platová třída
1. Odborné konstrukční práce, například zhotovování trámových nebo fošinkových stropů s
prováděním komínových výměn, venkovního nebo vnitřního obložení hoblovanými prkny,
rozebírání konstrukcí krovů tesařsky vázaných.
2. Odborné bednicí práce, například bednění konstrukcí s ústupky a výstupky, bednění
deskových stropů.
3. Odborné lešenářské práce, například montáž a demontáž trubkových lešení prostorových a
pojízdných, stavění a rozebírání všech trubkových lešení o výšce nad 10 m.
4. Kladení a opravy hoblovaných a nehoblovaných podlah v památkových objektech.
5. Ruční výroba štípaného šindele včetně provádění oprav a doplňování šindelových krytin na
památkových objektech.
6. platová třída
1. Složité odborné konstrukční tesařské práce, například zhotovování a osazování krovů a nosníků sedlových, pultových, valbových a polovalbových střech.
2. Složité odborné bednicí práce, například bednění atik, říms a zábradlí všeho druhu.
3. Složité odborné lešenářské práce, například stavby prostorových lešení uvnitř objektů pro
stavby a opravy stropních a střešních konstrukcí hal, vestibulů, stadionů apod.
4. Stavění mimořádně náročných trubkových konstrukcí podle projektů a statických výpočtů.
5. Provádění tesařských konstrukcí dveří, vrat a okenic podle historických vzorů s dodržením
původní technologie.
6. Tesařské práce při obnově památek, roubení bohatě zdobených, popřípadě patrových staveb
lidové architektury z kuláčů nebo trámů z tvrdého nebo měkkého dřeva, opracovaných do
zvláštních profilů s nárožními spoji, provedenými křivočarým nebo ozdobným plátováním
nebo kampováním, zubováním na rybinu apod.
7. Přenesení roubených přízemních staveb lidové architektury pravidelného půdorysu.
bednění atik, říms a zábradlí všeho druhu, bednění křivočarých nebo točitých schodišť.
8. Zhotovování a osazování přímočarých dřevěných schodů se stupnicemi a podstupnicemi
z hoblovaného materiálu.
7. platová třída
1. Vysoce odborné konstrukční tesařské práce, například zakládání tesařských konstrukcí
podle situačních a prováděcích výkresů ve velmi členitých půdorysech a rozdílných
výškových základových úrovních nebo vynášení, rýsování a vyvázání krovů střech
valbových, stanových a křížových nebo krovů s několika střešními sklony proměnného tvaru.
2. Zhotovování a osazování křivočarých schodů s kosými stupni.
3. Bednění s provedením případné podpěrné nebo ztužující konstrukce pro zdění velmi
složitých kleneb, například křížové kuželového typu, vějířové, šroubové, visuté a jiné
mimořádně složité klenby.
4. Zhotovování kompletního žebřinového vozu s loukoťovými koly.
5. Rukodělné zhotovování architektonických článků a náročných konstrukčních tesařsky
ztvárněných detailů staveb lidové architektury (dekorativní členění stěn slepými arkádami,
dekorativní členění štítů, lomenic, pavlačí s vykrajovanými lištami a sloupky, ornamentálně
řezané tesařské obložení ostění, oken, zárubní dveří a vrat apod.).
8. platová třída
1. Rukodělné zhotovování a opravy složitých dřevěných výrobních strojů a mechanismů,
například soustrojí větrných mlýnů, vodních hamrů, lisoven a valch a jejich uvedení do
provozu.
2. Přenesení roubených reprezentativních staveb lidové architektury (rychty, kostely, věže,
větší usedlosti apod.) s doplněním chybějících nebo poškozených částí konstrukčních prvků,
s dodržením původního vzhledu.
3. Zásadní opravy dřevěných historických krovů, točitých schodišť, trámových stropů,
hrázdění a dalších autentických konstrukcí při maximálním dochování původního
historického materiálu .
2.11.04 ZEDNÍK
4. platová třída

1. Vyzdívání příček a přizdívek ze všech druhů materiálu včetně provádění a oprav omítek
zatřených na ostro.
2. Betonování stavebních konstrukcí z prostého betonu.
5. platová třída
1. Zdění lícového zdiva z cihel, tvárnic i luxferů.
2. Provádění a opravy jednovrstvých omítek hladkých.
3. Provádění a opravy vnitřních dlažeb.
4. Betonování stavebních konstrukcí se složitou a hustou výztuží (do 90 kg/m3), nosných zdí,
průvlaků, pilířů a říms.
5. Bourání nosných konstrukcí objektu (nosných zdí, základů, překladů, samonosných schodů,
kleneb, stropů apod.) s příslušným zajišťováním.
6. platová třída
1. Vyzdívání režného zdiva a jednoduchých kleneb.
2. Provádění a opravy omítek cementových hlazených ocelovým hladítkem, štukových a
šlechtěných škrábaných.
3. Provádění a opravy kombinovaných vnitřních dlažeb a obkladů různými druhy materiálů.
4. Betonování stavebních konstrukcí se složitou a hustou výztuží (nad 90 kg/m3).
5. Provádění zednických oprav kašen, krbů a jiných architektonických částí dekorací
kašírováním, tupováním, stříkáním a škrábáním podle požadovaného druhu dekorace.
6. Vyzdívání, úpravy a doplňování historických vazeb cihlového a kamenného zdiva se
spárováním předepsaným způsobem a napojováním na původní zdivo.
7. platová třída
1. Rozměřování a zakládání všech druhů zdiva podle stavebních výkresů v členitých
základech, vynášení výšek, rozměřování otvorů, provádění a kontrola vazeb zdiva při křížení,
v dutinovém zdivu a podobně.
2. Provádění a opravy venkovních obkladů nebo vnitřních dlažeb mramorovými nebo jinými
kamennými prvky.
3. Výměna nosných sloupů a pilířů s vyzdíváním, dozdíváním a rekonstrukcí profilových
kamenných a cihelných prvků.
4. Vyzdívání a opravy cihelných a kachlových pecí.
8. platová třída
1. Sanace historických zděných konstrukcí, například spínáním narušeného zdiva a kleneb,
vyrovnáváním vychýleného zdiva a deformovaných kleneb s případným doplňováním
podstatných částí zpevňování základů nebo jejich obnovování, při použití tradičních
technologií a se znalostí historických materiálů.
2.11.05 INSTALATÉR-TOPENÁŘ
5. platová třída

1. Montáž a opravy bytových vodoinstalací a zařizovacích předmětů připojených na
kanalizaci, vodu a plyn, například zařízení koupelen, klosetů a prádelen.
6. platová třída
1. Samostatná montáž a zapojování plynových spotřebičů včetně seřizování regulačních prvků
tepelných ochran a provádění funkčních zkoušek.
2. Samostatná montáž a opravy potrubí a armatur v kotelnách, samostatná montáž a opravy
systémů ústředního vytápění s kotelnami, strojovnami včetně provádění zkoušek.
3. Samostatná montáž a opravy potrubí domovních vodovodů s příslušenstvím včetně
provádění zkoušek.
7. platová třída
1. Instalační a topenářské práce, například samostatná montáž a opravy rozvodů a zařízení ve
složitých redukčních stanicích nebo ve výměníkových stanicích nebo kotelnách
s kombinovaným rozvodem instalací a provádění zkoušek s vyregulováním a uvedením do
provozu.
2. Opravy a zprovozňování historicky výjimečných instalačních soustav se zachováním
maximálního autentického materiálu a dodržování tradiční technologie.
2.11.06 PODLAHÁŘ
3. platová třída

1. Kladení, lepení a svařování podlahových povlaků.
2. Kladení textilních podlahových krytin.
3. Přebrušování vlysových nebo parketových podlah.
4. platová třída
1. Lepení podlahových povlaků na schodištích nebo s úpravou do tvarů a vzorů.
2.11.07 POKRÝVAČ
4. platová třída

1. Rozebrání krytin všeho druhu s vytříděním, prozatímní pokrývání střech taškami.
5. platová třída
1. Provádění a opravy krytin na různých vazbách šikmých střech.
2. Krytí a opravy krytin tvarových štítů, atikového zdiva, komínových hlavic apod.
6. platová třída
1. Provádění a opravy krytin z tašek, šablon, prejzů, přírodních břidlic u členitých
střech s proniky.
2.11.08 KLEMPÍŘ
4. platová třída

1. Výroba, opravy a montáž klempířských výrobků, například odpadních trub,
oplechování rovných ploch.
5. platová třída
1. Výroba, opravy a montáž tvarově složitých klempířských výrobků, například
střešních žlabů, střešních oken, nástavců, přechodových kusů z pozinkovaného plechu.
6. platová třída
1. Výroba, opravy a montáž tvarově nejsložitějších složitých klempířských výrobků, například
střešních žlabů, krytin a dalších prvků z měděného, titanzinkového a hliníkového plechu.
7. platová třída
1. Zhotovení, montáž a opravy nejsložitějších klempířských výrobků, například střešních
žlabů, plechových krytin zvláštních tvarů střech, například jehlanových, kuželových, kopulí,
bání, chrličů, uměleckých nebo slohových nástavců a prvků podle historických předloh nebo
architektonických návrhů.
2. Opravy historicky cenných plechových krytin s výtvarně zachovanými výjimečnými
klempířskými prvky, při dodržení tradičních technologií a s maximálním uchováním
původního autentického materiálu.
2.11.09 DLAŽDIČ-ASFALTÉR
3. platová třída

1. Provádění obrovnávek svahů a dlažeb příkopů z lomového kamene nebo prefabrikovaných
žlabů.
4. platová třída
1. Kladení obalů drtí do podélného a příčného profilu vozovek nebo chodníků s případným
ukládáním ztužujících vložek z pletiva a s ručním hutněním směsí.
2. Provádění dlažeb z dlaždic do asfaltocementové malty.
5. platová třída
1. Kladení a opravy chodníkových dlažeb s obrubníky a silničních dlažeb řádkových,
kroužkových nebo diagonálních.
2. Provádění dlažeb při úpravách říčních koryt nebo tarasů z lomového kamene a kopáků.
3. Kladení litých asfaltových nebo asfaltobetonových dlažeb (s případnými ztužujícími
vložkami z pletiva) ručním nanášením a zhutňováním povrchu na chodnících, vozovkách a
v halách.
4. Kladení a opravy dlažeb z kamenných desek (ploten).
6. platová třída
1. Kladení a opravy dlažeb vějířových nebo ornamentálních podle projektu nebo jejich oprava
s dochováním maximálního množství maximálního původního materiálu, případně výrazově
vhodného druhu dlažebních prvků.
2. Zakládání dlažeb na křižovatkách a v klopených úsecích silnic.
DÍL 2.12 STROJÍRENSTVÍ
2.12.01 AUTOMECHANIK

4. platová třída
1. Montáž hlavních skupin a podskupin.
2. Opravy a montáž dopravních čerpadel.
5. platová třída
1. Seřízení a provádění oprav mechanických částí alternátorů nebo karburátorů, vstřikovacích
a palivových čerpadel.
2. Opravy převodovek nebo přídavných převodovek a jejich záběh po opravě.
3. Sestavování vozidel z hlavních skupin (sestavování rámů, náprav, převodovek, motorů
včetně zapojování ovládacích prvků).
4. Demontáž a montáž hlavních skupin vozidel (motorů se spojkou, převodovek, náprav,
valníkových karoserií nebo korb).
5. Seřízení geometrie náprav (sbíhavost předních, zadních kol, odklony).
6. platová třída
1. Provádění středních a generálních oprav automobilů a těžkých pancéřových vozidel včetně
seřizování chodu motorů, oprav a seřizování vzduchových, hydraulických a elektrických
systémů.
2. Výměna karoserií silničních vozidel včetně jejich celkové opravy.
3. Záruční prohlídky vozidel s použitím diagnostiky.
4. Zajíždění nových automobilů včetně seřizování jejich funkce a dalších úprav.
5. Opravy vzduchových brzdových systémů včetně nastavování brzdových tlaků automatické
brzdové regulace a seřizování brzd přívěsů (návěsů).
7. platová třída
1. Kontrola motorových vozidel po opravě nebo diagnostika závad a testování motorů a
elektrického příslušenství vozidel.
2. Samostatné provádění středních a generálních oprav těžkých pancéřových a speciálních
vozidel více typů s různými modifikacemi se speciálními nástavbami zbraňových systémů
včetně oprav a seřízení funkcí všech agregátů vozidla a pohonů pro speciální nástavby a jejich
celková kontrola.
2.12.02 BRUSIČ KOVŮ
4. platová třída

1. Broušení závitu v přesnosti IT 8-7 s měřením přes drátky nebo broušení ozubení
ozubených kol ve stupni přesnosti 8.
2. Broušení na rovinných bruskách, hrotových bruskách nebo bruskách na díry ve stupni
IT 6.
5. platová třída
1. Broušení ozubení ozubených kol ve stupni přesnosti IT 7.
2. Broušení měřidel na rovinných bruskách, hrotových bruskách nebo bruskách na díry ve
stupni přesnosti IT 5.
6. platová třída
1. Broušení na rovinných, hrotových bruskách nebo bruskách na díry ve stupni IT 4-2.
2. Broušení nebo ostření nástrojů měřených pod mikroskopem v závislosti na úhlu nebo
radiusu.
3. Broušení globoidního ozubení bez ohledu na stupeň přesnosti.
7. platová třída
1. Broušení ozubených kol o průměru nad 500 mm ve stupni přesnosti IT 5-6 nebo všech
průměrů ve stupni přesnosti IT 4.
2. Broušení na rovinných, hrotových bruskách nebo bruskách na díry ve stupni přesnosti IT
4-2 včetně dodržení tolerancí tvaru a polohy.
2.12.03 DĚLNÍK VE VÝROBĚ AKUMULÁTORŮ
3. platová třída

1. Tavení a ruční lití olověných mřížek nebo dalších dílů akumulátorů nebo strojní
nanášení aktivní hmoty na olověné články akumulátorů.
2. Nabíjení akumulátorů při servisním proměřování a ošetřování akumulátorů.
4. platová třída
1. Formování článků akumulátorů s kontrolou funkce nabíjecího zařízení nebo celkové
opravy akumulátorů všeho druhu.
2. Míchání a navažování výrobních dávek základních surovin v hromadné výrobě
akumulátorů.
2.12.04 ELEKTROMECHANIK
4. platová třída

1. Sestavování a zapojování stejnosměrných elektrických točivých strojů bez
přídavných zařízení, například tachodynama a brzdy.
2. Sestavování transformátorů včetně jejich zapojení a zkoušení (příkon transformátoru 5
kVA).
5. platová třída
1. Zkoušení elektrických bytových instalací.
6. platová třída
1. Zapojování složitých zařízení a ovládacích stanovišť (velínů) do 600 vodičů.
2. Sestavování magnetoelektrických měřicích přístrojů třídy přesnosti 0,2 %.
3. Opravy elektrických částí stejnosměrných točivých strojů bez výrobní dokumentace.
7. platová třída
1. Zapojování velmi složitých zařízení nebo ovládacích stanovišť (velínů) nad 600
vodičů.
2. Zkoušení řízených tyristorových měničů pro elektrické pohony.
3. Opravy laboratorních měřicích přístrojů s přesností 0,2 %.
8. platová třída
1. Řízení zkoušek a oživování prototypových nejsložitějších zařízení.
2.12.05 PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ
5. platová třída

1. Opravy a údržba elektrické instalace v objektech nebo elektrických zařízení včetně
odzkoušení jejich funkce.
2. Kontrola a opravy přenosného elektrického nářadí, například ručních elektrických vrtaček,
brusek, pájecích souprav včetně výměny vadných dílů se záznamem výsledku revize.
3. Soustavná kontrola stavu a chodu elektrických strojů a zařízení, odstraňování běžných
provozních závad.
4. Řízení chodu a obsluha energetických zařízení o výkonu do 1 MW nebo lokálních zdrojů
elektrické energie (dieselgenerátorů apod.) včetně příslušenství rozvodu.
5. Kontrola a opravy dílčích částí transformátorů, měření izolačního stavu a výměna oleje.
6. platová třída
1. Opravy elektrických instalací a elektrických zařízení obráběcích a tvářecích strojů formou
výměny nebo přímé opravy poškozených elektrických zařízení včetně odzkoušení jejich
funkce.
2. Provádění výměny distribučních transformátorů do 630 kW, provádění zkoušek po
zapojení.
3. Vyhledávání poškozených částí točivých svařovacích agregátů, svařovacích transformátorů
nebo odporových svařovacích strojů včetně výměny vadných částí. Vyzkoušení funkce
zařízení.
4. Instalace nových rozvodů elektrické energie v objektech včetně zpracovávání výkresové
dokumentace.
5. Zhotovování a instalace rozvaděčů pro rozvod elektrické energie v objektech včetně
instalace přípojek k hlavním a podružným rozvaděčům.
6. Instalace nových a opravy poškozených bleskosvodných soustav včetně měření zemních
odporů a vodivosti půdy pro instalaci zemničů.
7. Opravy elektrických zařízení a historických rozvodů v památkových objektech způsobem
uvádějícím je do souladu se současnými normami pro elektroinstalace.
7. platová třída
1. Opravy elektrických instalací programově řízených výrobních strojů a zařízení,
vstřikovacích lisů, obráběcích a svářecích strojů, vstřelovacích strojů, obráběcích center
apod.
2. Opravy elektrických zařízení složitých obráběcích strojů tuzemské i zahraniční výroby bez
technické dokumentace (vícevřetenové vrtací stroje, frézovací stroje, brousicí stroje apod.).
3. Řízení a provádění údržby a oprav automatických zařízení s měřící, regulační a signalizační
technikou s aplikovanou mikroelektronikou.
2.12.06 FRÉZAŘ
3. platová třída

1. Elektrojiskrové zhotovení jedné průchozí díry ve stupni přesnosti IT 12-9.
2. Frézování ozubení ozubených kol o průměru do 700 mm ve stupni přesnosti IT 9-10.
4. platová třída
1. Frézování strojních součástí hotově ve stupni přesnosti IT 8-7. Frézování tvaru nástrojů a
šablon s přídavkem pro broušení.
2. Frézování jednoduchých závitů na závitových frézkách.
3. Obrážení rozvidlení táhla ve stupni přesnosti IT 10.
5. platová třída
1. Frézování na konvekčních kopírovacích frézkách ve stupni přesnosti IT 11-8.
6. platová třída
1. Frézování vícechodých tvarových závitů na závitových frézkách.
2. Frézování dvojitého šikmého ozubení (přerušený šíp) ozubených kol o průměru do 500 mm ve stupni přesnosti IT 7-8.
7. platová třída
1. Frézování bloku motoru (hmotnost 3000 kg, vedení drážky) ve stupni přesnosti IT 7.
2. Obrážení tvaru vačky a drážek s rádiusem podle orýsování ve stupni přesnosti IT 7.
3. Elektrojiskrové zhotovení dvou a více děr nebo tvarů ve stupni přesnosti IT 6.
8. platová třída
1. Frézování tvaru zápustek nebo vstřikovacích forem hotově pro tvary s více než 10 na sebe
navazujícími plochami.
2. Obrážení kuželového kola o průměru nad 500 mm (přímé a šikmé ozubení) ve stupni přesnosti IT 5.
3. Elektrojiskrové obrábění vodicí desky (tvarové díry a tvary lícovat s příslušnými
razníky) ve stupni přesnosti IT 5 včetně seřízení stroje s CNC systémem.
2.12.07 GALVANIZÉR
3. platová třída

1. Příprava všech druhů pokovovacích a fosfátových lázní pro hromadné a závěsové
provozy včetně údržby lázní podle výsledků rozborů chemické laboratoře.
2. Chemické nebo elektrochemické pokovování včetně samostatné přípravy lázní,
nastavování proudové hustoty s užitím jednoho až dvou druhů kovů na jeden výrobek.
4. platová třída
1. Elektrochemické pokovování součástí při použití nejméně tří druhů kovů na jeden
výrobek nebo součástí s pěti až devíti tolerovanými rozměry natvrdo včetně samostatné
přípravy pokovovacího zařízení a s dodržením předepsané tloušťky vrstvy.
2. Metalizování (žárový nástřik) tvarově složitých součástí ve více vrstvách nebo s několika
druhy nástřiků s dodržením předepsané tloušťky vrstev včetně samostatné přípravy
metalizačního zařízení.
5. platová třída
1. Seřizování a obsluha speciálních zařízení pro galvanickou replikaci lisovacích nástrojů
(matric).
6. platová třída
216
1. Elektrochemické pokovování součástí s 10 a více tolerovanými rozměry natvrdo při
samostatném zhotovování anod s nejméně dvěma tolerovanými průměry včetně přípravy
pokovovacího zařízení a s dodržením předepsané tloušťky vrstev.
2.12.08 ZÁMEČNÍK
4. platová třída

1. Opravy ručních lisů včetně demontáže kluzných ložisek, opravy nebo výměny ozubených
kol a ozubených tyčí.
2. Samostatné údržbářské zámečnické práce, například opravy a výměna zámků nebo vložek
všech druhů, výroba, úpravy a opravy klíčů. Opravy a údržba kovových částí nábytku
(otáčecí, kolečková křesla). Zámečnické opravy u zavírání oken, ventilací, fázových žaluzií
apod.
5. platová třída
1. Opravy převodových skříní a variátorů o výkonu do 3 kW, demontáž převodovek, oprava
nebo výměna ozubených kol, ložisek, sestavování převodových skříní a zkoušení jejich
funkcí.
2. Běžné opravy zařízení vodních elektráren, například mazací nebo chladicí soustavy,
uzávěrů, odstředivých nebo zubových čerpadel.
3. Střední opravy dřevoobráběcích strojů, například protahovacích strojů, brusek na nástroje,
pásových brousicích strojů.
6. platová třída
1. Běžné a střední opravy (i servisním způsobem) nástaveb autojeřábů různé konstrukce
(opravy hnacích agregátů, hydrodynamických čerpadel, rozvodů a pracovních válců,
převodovek apod.), opravy signalizace přetížení včetně zkoušení a seřizování všech
mechanických a hydrodynamických uzlů.
2. Revize a opravy částí složitých mechanizmů a ostatního speciálního materiálu, například
hydraulických čerpadel, převodovek.
3. Opravy a sestavování vodních, práškových, pěnových a speciálních hasících přístrojů.
4. Zajišťování provozu mechanické části náhradních zdrojů elektrického proudu o výkonu
vyšším jak 75 kVA.
5. Provádění revizí osobních a nákladních výtahů v objektech.
7. platová třída
1. Střední opravy souosí rotorů turbogenerátorů u vodních turbín.
2. Opravy trezorových mechanizmů, opravy zámků a zavíracích zařízení včetně zhotovování
klíčů, otevírání pokladen, trezorů, pancéřových skříní a komor všech typů.
8. platová třída
1. Samostatné provádění dokončovacích prací při montáži a zprovozňování funkčních celků
prototypů vývojových strojů a linek včetně __________ověřování jejich funkce nebo opravy a úpravy
složitých zařízení v rámci jejich modernizace.
2.12.09 LAKÝRNÍK
3. platová třída

1. Stříkání vrchní barvou velkých nebo členitých ploch.
2. Dekorování výrobků stříkáním přes dvě až tři šablony nebo třemi až čtyřmi barvami či
ozdobné linkování volně od ruky.
3. Příprava nátěrových hmot pro hromadné užití.
4. platová třída
1. Kreslení a malování hůlkového, oválného a kruhového písma, kreslení znaků a písma
pomocí sítě včetně členění plochy.
2. Nanášení smaltu ručním máčením nebo poléváním. Obsluha vypalovacích pecí.
5. platová třída
1. Míchání a ředění barev z různých dávek pro dosažení stejného odstínu celého souboru
výrobků stříkaných v různých sériích.
2. Leštění karoserií automobilů po konečném nástřiku.
3. Konečné stříkání nebo natírání velkých nebo členitých ploch výrobků vrchními barvami s
velkými nároky na jakost povrchu.
6. platová třída
1. Konečné stříkání velkorozměrných a členitých výrobků s několika dělenými plochami a dodržením barevného odstínu na všech plochách, například letadla, stříkání automobilů mimo linku včetně oprav.
2. Provádění náročných lakýrnických prací, například napodobování kovů, mramoru,
různých druhů dřev (fládrování), patinování na strukturu a zbarvení napodobovaného
materiálu.
2.12.10 MECHANIK
4. platová třída

1. Opravy jednoduchých reprografických strojů pro snímací tisk nebo průtisk.
2. Sestavování převodových skříní pro měřicí a regulační přístroje.
5. platová třída
1. Sestavování mechanických zapisovacích částí tiskáren včetně vyzkoušení funkce.
2. Sestavování mechanických měřidel, například průtokoměru, číselníkového úchylkoměru a vodoměru.
6. platová třída
1. Sestavování, seřizování a zkoušení narkotizačních nebo chirurgických přístrojů.
7. platová třída
1. Sestavování a seřizování kardiografů se zapisovačem.
2. Usazování a vyvažování hlavních vřeten velkokapacitních disků.
3. Opravy složitých automatických zařízení reprografické techniky.
4. Sestavování a seřizování palubních registračních systémů (PARES - černá skříňka).
5. Opravy a seřizování lékařských elektronických přístrojů.
8. platová třída
1. Justování dýchacích přístrojů pro klinické prostředí.
2. Uvádění profesionálních automatických audiovizuálních celků s programovým řízením do
provozu včetně stanovování provozního režimu se všemi kvalitativními ukazateli (obraz,
zvuk, automatika a synchronizace jejich dálkového ovládání).
2.12.11 MECHANIK ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
4. platová třída

1. Demontáž a montáž skupin a podskupin elektronických zařízení speciální vojenské
techniky, například protitankových raketových kompletů, protiletadlových, raketových
kompletů a systémů řízení palby.
2. Osazování desek plošných spojů nad cca 100 součástí.
3. Zapojování elektrotechnických zařízení nebo jejich částí pájením, ovíjením,
šroubováním apod., v počtu cca od 800 do 3000 vývodů kabelových forem.
4. Měření elektrických hodnot včetně nastavení výstupního napětí stejnosměrného zdroje.
5. platová třída
1. Opravy funkčních částí a oživování složitých desek plošných spojů elektronických zařízení
speciální vojenské techniky .
2. Osazování velmi složitých desek plošných spojů podle výkresu.
3. Oživování modulů televizních zařízení.
4. Měření elektrických parametrů a spolupráce při oživování zařízení.
6. platová třída
1. Seřizování a opravy celků elektronických systémů speciální vojenské techniky, například protitankových, protiletadlových, raketových kompletů a systémů řízení palby v rozsahu středních oprav.
2. Kontrola a nastavování parametrů magnetické hlavy flexibilní diskové paměti.
3. Měření a nastavování parametrů rozhraní počítače.
4. Zjišťování a opravy závad televizních přijímačů pro černobílý signál.
5. Prověřování a technická kontrola elektronických obvodů optických a laserových
přístrojů, odstraňování zjištěných závad, nastavování provozních hodnot.
6. Zjišťování a opravy závad zkoušeče pro měření a vyhodnocování integrovaných obvodů.
7. Zjišťování a opravy závad účtovacích a fakturovacích strojů, programovatelných
kalkulačních strojů, automatických psacích strojů a automatické reprografické techniky.
7. platová třída
1. Opravy číslicových řídících systémů speciální vojenské techniky, například protitankových,
protiletadlových, raketových kompletů a systémů řízení palby včetně diagnostiky a
seřizování.
2. Opravy závad, nastavování hodnot a oživování číslicového registru telefonní ústředny.
3. Opravy závad, nastavování hodnot a oživování televizního přijímače pro příjem
barevného signálu.
8. platová třída
1. Seřizování a nastavování laserových naváděcích systémů a laserových dálkoměrů
zabudovaných ve speciální vojenské technice.
2. Zajišťování a provádění generálních oprav včetně nastavení provozních hodnot řídících
elektronických systémů speciální vojenské techniky, například protitankových,
protiletadlových a raketových kompletů a systémů řízení palby.
3. Řízení prací při opravách číslicových řídících systémů.
4. Řízení a organizace práce při provádění středních a generálních oprav řídících
počítačových systémů včetně nastavení jejich provozních hodnot.
2.12.12 MECHANIK MĚŘICÍCH A REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ
4. platová třída

1. Opravy a seřizování registračních manometrů včetně převodů posuvu registrace,
hydraulických servomotorů pro regulaci tlaku, akustických i optických signalizačních
obvodů a periferních zařízení obvodů automatické regulace.
2. Montáž, zapojení, individuální vyzkoušení termoelektrických a odporových teplotových čidel odporových jedno- i dvojitých vysílačů, kompenzačních krabic apod.
5. platová třída
1. Opravy, seřizování a nastavování hodnot elektrických a pneumatických vysílačů.
2. Montáž, zapojování, seřizování a individuální zkoušení převodníků a matematických členů
všech regulačních systémů.
6. platová třída
1. Opravy a seřizování bodových a liniových zapisovačů, olejových regulátorů,
elektrotechnických systémů pro dálkové měření a regulaci teplot apod.
7. platová třída
1. Kontrola činnosti, opravy, seřizování a nastavování hodnot složitých regulačních obvodů,
dálkového měření, registrace, ovládacích center a měřicích ústředen včetně uvedení do
provozu, komplexního odzkoušení a konečného seřízení.
2.12.13 MECHANIK OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ
3. platová třída

1. Čištění jednotlivých optických členů, tmelení přístrojů a podbloků.
4. platová třída
1. Sestavování podskupin pozorovacích, měřických a zaměřovacích přístrojů, například bloku
projekce, rektifikačního mechanizmu a expandéru.
2. Opravy mechanických částí optických přístrojů a infrapřístrojů.
5. platová třída
1. Celková justáž pozorovacích, měřických a zaměřovacích přístrojů včetně povrchových
úprav. Centrování a zalemování jednotlivých členů mikroobjektivů a okulárů.
7. platová třída
1. Justáž hranolových soustav periskopických dalekohledů a zaměřovačů. Celková justáž
infrapřístrojů (aktivních a poloaktivních) včetně povrchových úprav.
2. Celkové opravy a justáž dálkoměrů.
8. platová třída
1. Středění a zalemování frontálních čoček, justáže objektivů na centricitu, seřizování
projekčních mikroobjektivů záměrných značek nebo osnov.
2. Celkové opravy, justáž a testování speciálních kontrolních optických přístrojů, kolimátorů a
dálkohledných dvojčat.
3. Celkové opravy, justáž a seřizování laserových dálkoměrů. Celkové opravy, justáž a
seřizování pasivních infrapřístrojů (termokamer).
4. Celková renovace historických optických přístrojů včetně justáže bez použití justážních
kolimátorů.
2.12.14 MODELÁŘ
5. platová třída

1. Výroba modelů nedělených i dělených s jednou až dvěma rovnými dělicími rovinami s
nejvýše 4 jaderníky.
2. Odlévání modelů a jaderníků z epoxidových pryskyřic do forem z různých materiálů
včetně jejich úpravy na předepsanou přesnost.
6. platová třída
1. Výroba modelů nedělených i dělených s 1 až 2 rovnými nebo tvarovými dělicími
rovinami a nejvýše 8 jaderníky všech geometrických tvarů nebo jejich kombinacemi.
7. platová třída
1. Výroba modelů podle vývojových technologií.
2.12.15 MONTÉR POTRUBÁŘ
4. platová třída

1. Ustavení a montáž rozdělovačů, odlučovačů, napájecích jader, koncových tlumičů, bloků
nádrží, chladičů apod.
5. platová třída
1. Montáž potrubí a potrubních větví nebo montáž vysokotlakého potrubí.
6. platová třída
1. Zhotovování, montáž a opravy chladicích systémů chladičů a armatur a ohřívacích
pecí.
2.12.16 NÁSTROJAŘ
4. platová třída

1. Sestavení vrtacího přípravku pro vrtání 3 děr do průměru 6 mm pro ložiskové víčko.
2. Tvarování pinzet, chirurgických háků, rotačních plničů a zubních nástrojů, sestavování
jehel s pouzdrem a držátkem kořenových pronikačů.
5. platová třída
1. Zhotovování kotevní desky, raznice s razníkem, sestavování upínacích a jiných
přípravků, ohýbacích nástrojů složených nejvýše z 15 dílů (kromě spojovacích součástí).
2. Sestavování vysouvacích nožů ručně s dolícováním dílů a seřízením chodu.
6. platová třída
1. Sestavování postupových nebo blokových nástrojů s více razníky různých tvarů ve
stupni přesnosti IT 8-7 nebo vypracování vtoků, přechodů a tvarů forem včetně svrtání
dílců ve stupni přesnosti IT 9-8.
2. Tvarování, broušení, pilování, lícování a seřizování funkce zubních kleští a
emaskulátorů nebo obtahování ostří a zkoušení střihů chirurgických nůžek.
3. Ruční broušení a leštění oboustranně vydutých čepelí z výkovků nebo zakázková
výroba nožířských výrobků podle vzorků včetně jejich případného zdobení rytím,
leptáním a broušením.
7. platová třída
1. Vypracovávání vodicí a kotevní desky, raznice, stírače a vyhazovače s několika
tvarovými razníky ve stupni přesnosti IT 7-8 s kolmostí razníků 0,01 na 100 mm nebo
vypracování přechodů a tvarů vícenásobných forem ve stupni přesnosti IT 8–7 nebo
vypracování tvaru zápustky nebo průtlačníku a průvlaku po strojním obrobení ve stupni
přesnosti IT 8-7.
2. Vybrušování ostří, montáž, úprava a seřizování funkce očních nůžek nebo lícování,
svrtávání a seřizování převodových kleští (kostotomů).
3. Montáž a slícování vícenásobného vstřikovacího nástroje s živým vtokem pro tvarově
členité a přesné výrobky, například CD nebo DVD, s přesností 0,002 mm. Úpravy tvarů
nástroje na základě výsledků referenčních vzorků.
8. platová třída
1. Vypracovávání zápustek po strojním obrobení ve stupni přesnosti IT 6-5 s
opracováním funkčních ploch 0,4. Sestavování nástrojů s několika razníky různých tvarů
a funkcí (řez, ohyb, tah) ve stupni přesnosti IT 6-5.
2. Zhotovování, lícování a seřizování nástrojů pro mikrochirurgii nebo zhotovování
prototypů nebo chirurgických nástrojů speciálního sortimentu ze čtyř a více dílů podle
požadavků odběratele.
3. Sestavování forem s několika horizontálními i vertikálními rovinami včetně lomených
v přesnosti 0,15 mm nebo sestavování forem složitých tvarů s radiusy, plochami,
úkosy, kužely, závitovými vložkami ve stupni přesnosti IT 6-5 a s dělicí rovinou v
přesnosti 0,01 mm.
2.12.17 PUŠKAŘ
5. platová třída

1. Funkční přezkušování ručních zbraní po opravě z ruky i ze stolice. Celkové opravy ručních
zbraní formou výměny součástek, podskupin a skupin.Výroba jednoduchých součástek.
Sestavování podskupin a skupin. Znehodnocování zbraní podle stanovených technologických
postupů.
6. platová třída
1. Výroba součástek ručních zbraní včetně jejich tepelného zuštěchťování. Výroba
jednodušších pažeb, pažbiček a předpaží. Sestavování podskupin a skupin a jejich
slícovávání. Povrchová úprava kovových a dřevěných částí zbraní.
2. Nastřelování zbraní s mechanickými mířidly včetně dioptrů. Výroba řezu zbraní včetně automatických.
7. platová třída
1. Výroba složitých součástek, podskupin a skupin všech druhů ručních střelních zbraní a
speciálních přístrojů. Výroba nástrojů a přípravků pro opravárenskou činnost. Výroba
dioptrických zaměřovačů. Výroba složitých pažeb a předpaží podle přání zákazníka.
2. Celkové opravy ručních zbraní (pistole, pušky, samopaly, kulomety, pancéřovky,
granátomety) a jejich příslušenství včetně povrchových úprav, proměřování stanovených
parametrů a funkční přezkušování. Celkové opravy ručních zbraní lafetových v bojové
technice (tankové a protiletadlové kulomety) včetně oprav lafetace.
3. Nastřelování zbraní s optickými zaměřovači (kolimátory a dalekohledy) včetně aretace
mířidel. Defektace parametrických změn skupin a podskupin zbraní.
8. platová třída
1. Zhotovování replik historických zbraní (křesadlových, perkusních apod.) ve stanoveném
měřítku. Výroba nejsložitějších součástek zbraní, jejich kompletace a slícování.
2. Celkové opravy historických, speciálních a automatických zbraní tuzemské a zahraniční
výroby včetně povrchových úprav. Renovace složitých součástek.
3. Nastřelování opakovacích, samonabíjecích a automatických zbraní s infraoptickými
zaměřovači včetně aretace nastavených prvků mířidel. Ověřování technologických postupů a
navrhování jejich změn ke zvýšení spolehlivosti a životnosti zbraní.
2.12.18 DĚLMISTR
4. platová třída

1. Sestavování mechanických převodových, náměrových a odměrových skříní.
2. Demontáž, opravy a montáž zajišťovacích elementů jednotlivých částí techniky (úchyty,
příchytky).
5. platová třída
1. Opravy speciálních nástaveb dělostřelecké výzbroje různé konstrukce podle
technologických postupů.
2. Demontáž, opravy a montáž všech mechanických skupin a podskupin dělostřelecké
techniky v rozsahu běžných oprav.
3. Demontáž, opravy a montáž závěrových klínů, výměna součástek závěrů a úplná kontrola
činnosti závěrových klínů.
4. Kontrola a oprav dopravníků nábojů, vyhazovacích dopravníků nábojek u těžké pancéřové
dělostřelecké tankové techniky.
6. platová třída
1. Opravy hnacích agregátů, hydrodynamických čerpadel a převodovek z kompletů
dělostřelecké výzbroje.
2. Opravy pneumatických systémů a elektrických rozvodů dělostřelecké výzbroje.
3. Opravy brzdovratných zařízení dělostřelecké výzbroje včetně přezkoušení a seřízení.
4. Povrchová úprava opravované dělostřelecké výzbroje a materiálu.
5. Celková oprava zbraňových nabíjecích systémů těžké dělostřelecké tankové techniky.
6. Usazování hlavních skupin dělostřelecké výzbroje (ložiskových drah, spodních lafet,
vrchních lafet, nosičů nabíjecího ústrojí, raketnicových skříní s ustavením raketnic).
7. platová třída
1. Opravy automatizovaných dělostřeleckých systémů na sobě závislých včetně synchronizace
ovládacích jednotek se všemi parametry a ukazateli.
2. Určování závad a rozsahu oprav pomocí diagnostických zařízení u speciální a těžké
dělostřelecké techniky.
3. Provádění generálních oprav včetně seřizování těžké dělostřelecké techniky, automatických
nabíjecích systémů, dělostřelecké techniky, raketometů a tanků.
2.12.19 ZBROJÍŘ
4. platová třída

1. Výměna jednoduchých skupin součástí střelných zbraní, například hledí, mušek, botek,
poutek řemenů, pružin, úderníků, lučíků a pístů vzduchových zbraní v rámci opravárenských
činností včetně zkoušení jejich funkcí.
2. Tormentování určených druhů zbraní na speciálních pracovištích jedním nebo více náboji
včetně prohlídky a proměření zbraně po skončení tormentační střelby.
5. platová třída
1. Dílčí opravy všech typů zbraní, prohlídka a určování poruch zbraní, nahrazování vadných
neopravitelných dílů novými, zkoušení zbraně po sestavení, úprava, seřizování a povrchová
úprava zbraní.
2. Sestavování spoušťových mechanizmů.
3. Sestavování a slícovávání bočnic.
4. Povrchová úprava a leštění dřevěných součástí zbraní, broušení a leštění pažeb, předpaží
nebo rytí rytin podle vzorků.
6. platová třída
1. Rovnání hlavní o délce nad 500 mm nebo pájení hlavní pro jejich následné nastřelení.
2. Nastřelování malorážkových pušek ve speciálních nastřelovacích stolicích na vzdálenost
50 m, kozlic, kulovnic a vojenských ručních zbraní na vzdálenost 100 m z volné ruky včetně
aretace.
3. Znehodnocování ručních zbraní podle platných předpisů a stanovování pracovního způsobu
likvidace.
7. platová třída
1. Celkové opravy ručních, lafetovaných a výcvikových zbraní včetně zhotovování součástí
všeho druhu, povrchových úprav kovových i dřevěných částí zbraní, zkoušení a nastřelování.
2. Zhotovování a lícování speciálních prototypových balistických přípravků a stendů
sestavovaných z více dílů ve stupni přesnosti IT 5 včetně výroby těchto dílů na různých
obráběcích strojích.
3. Nastřelování pistolí s nastavitelnými mířidly na vzdálenost nad 50 m se dvěma zásobníky a
automaticky včetně provádění úprav a seřizování mířidel.
4. Nastřelování kulových nebo kulobrokových pušek vybavených optickými mířidly na
vzdálenost 100 m, kontrola upnutí optických mířidel a jejich seřizování při nastřelování na
požadovanou přesnost střelby.
2.12.20 RYTEC KOVŮ
4. platová třída

1. Strojní rytí písmen, číslic, znaků a podobně na nerovné plochy kovových i nekovových
předmětů.
5. platová třída
1. Strojní rytí rovných stupnic s jedním dělením nebo s dvojím dělením (metrických,
palcových a jiných) po obvodě kruhových stupnic.
2. Ruční rytí ornamentů, znaků, ozdobných obrazců nebo drobného písma do barevných
kovů.
6. platová třída
1. Ruční rytí ornamentů, znaků, ozdobných obrazců a podobně do barevných kovů podle
vlastních návrhů nebo přání zákazníka.
7. platová třída
1. Ruční rytí ocelových razidel pro ražení figurálních ozdob s výškou písma do 1,5 mm
nebo ruční rytí puncovních znaků o velikosti 1 až 2 mm.
2. Ruční rytí znaků, mincí, medailí nebo plaket do kalitelných ocelí v pozitivu nebo
negativu.
8. platová třída
1. Ruční rytí plastických ornamentů a reliéfů do drahých kovů, perleti apod. pro zdobení,
například zbraní podle vlastních návrhů nebo přání zákazníka.
2.12.21 STROJNÍ ZÁMEČNÍK
3. platová třída

1. Sestavování jednoduchých podskupin strojů a zařízení.
2. Zhotovování konzol, příchytek, třmení, opěrek apod. včetně rozměřování výchozího materiálu.
3. Rovnání dílců, klínů, výstuh, desek, přírub, pásnic apod.
4. Statické vyvažování dílců o hmotnosti dílců do 500 kg nebo stehování podsestav a
sestav nebo ohýbání materiálů na konzoly, závěsy, třmeny, opěrky, příložky, schody,
zábradlí apod.
4. platová třída
1. Rovnání stojanů, hřídelů, desek, trnů, podélníků a podobných dílců plamenem nebo
rovnání pod lisem (vřetena, válce, vačkové hřídele apod.) s požadavkem dodržení
tolerance včetně podélníků o délce do 5000 mm.
2. Zaškrabávání ploch ve 4.-5. jakostní třídě nebo regulace saní, stolů, stojanů nebo
zaškrabávání klínů lišt apod.
3. Zhotovování pomocných konstrukcí pod cisterny, nádrže, tanky, zásobníky nebo
ruční leštění kompresorových, turbínových lopatek na stojanových bruskách nebo
dokončování složitých krytů na montáži nebo sestavování a stehování náročnějších sestav
včetně dolícování dílců.
4. Ruční řezání závitů nebo zaškrabávání malých ploch do roviny nebo vzorkování ploch pro
dosažení požadovaného vzhledu.
5. Sestavování podskupin strojů a strojních zařízení (nalisování kola na hřídel a pero,
zabrušování sedla ventilu včetně odzkoušení těsnosti, ustavení ojnice v pístu,
sestavování lamelové spojky apod.).
5. platová třída
1. Tvarování a vykládání nádob nerezovým plechem nebo zhotovování otočných kolen
z profilových materiálů a plechů včetně prorýsování jednotlivých částí nebo zhotovování
a sestavování dílčích přechodů na draku letadla včetně konečného ustavení a upevnění.
2. Zaškrabávání ploch v 2.-3. jakostní třídě nebo zaškrabávání hlavních skupin
přesných obráběcích strojů ve 4. nebo 5. jakostní třídě a v rovinnosti nebo rovnoběžnosti
0,02/1000 mm.
6. platová třída
1. Zaškrabávání kruhové plochy stolu vodorovné vyvrtávačky v přesnosti 0,02/1000 mm
měřena na otočném stole ve 4 polohách.
2.12.22 SOUSTRUŽNÍK KOVŮ
3. platová třída

1. Soustružení čel, povrchů, osazení a hran, vrtání průchozích děr, řezání závitů závitníky a
upíchnutí zátky ve stupni přesnosti IT 12 na hrotových soustruzích.
2. Soustružení povrchů, čel, osazení, hran a děr přírub ve stupni přesnosti IT 12 na svislých
soustruzích.
3. Vytlačování, odřezávání a lemování stínidel z hliníkového plechu na kovotlačitelských
poloautomatických soustruzích.
4. platová třída
1. Soustružení osazených povrchů, čel a děr včetně vnitřních zápichů kluzných kroužků ve
stupni přesnosti IT 10 na seřízených revolverových NC soustruzích.
2. Vrtání a soustružení děr ojnice ve stupni přesnosti IT 12 na vodorovných vyvrtávačkách.
3. Soustružení povrchů, čela, hran a osazených děr vedení ventilů ve stupni přesnosti IT 12
včetně výměny nástrojů a doseřízení na seřízených vícevřetenových poloautomatických soustruzích
osazených nejvýše 7 nástroji.
5. platová třída
1. Soustružení čel, čelních zápichů, povrchů a čel nábojů, srážení hran, vrtání a vystružení děr
ve stupni přesnosti IT 11 a zavrtávání děr po obvodu čel nábojů oběžných lopatkových kol
včetně výměny nástrojů a doseřízení na seřízených vícevřetenových automatických
soustruzích s osazením více než 8 nástroji.
2. Soustružení povrchů v poměru D:1 až 1:25 ve stupni přesnosti IT 10 na hrotových
soustruzích.
3. Soustružení povrchů, čel, zápichů, hran a řezání závitů nožem na šroubu ve stupni
přesnosti IT 10 a 6 H na revolverových soustruzích.
4. Vrtání a vystružování přerušovaných děr do svařence ložiska ve stupni přesnosti IT 8
s dodržením předepsané souososti na vodorovných vyvrtávačkách.
5. Soustružení čel, povrchů, vybrání a děr odlitků vík ve stupni přesnosti IT 8 na svislých
soustruzích.
6. Obrábění jednoduchých třmenů ve stupni přesnosti IT 8 na obráběcím centru.
7. Soustružení vnějších jednoduchých tvarových závitů v délce do 500 mm.
8. Vytlačování parabolických krytů z ocelového plechu ve čtyřech operacích na kovových
modelech včetně srovnávání a srážení hran.
6. platová třída
1. Soustružení povrchů, čel, čelních vybrání, děr a klínových drážek stupňovitých řemenic ve
stupni přesnosti IT 7 na hrotových soustruzích.
2. Soustružení čel, povrchů a osazených děr odlitků věnců o průměru 7500 mm ve stupni
přesnosti IT 7 na svislých soustruzích.
3. Zarovnávání čel, vrtání slepých děr, soustružení vnitřních zápichů ve stupni přesnosti IT 8
a vnitřních závitů nožem ve stupni přesnosti 4 H do odlitků vík na poloautomatických soustruzích.
4. Vyvrtávání, soustružení děr nožem ve stupni přesnosti IT 6, řezání závitů a frézování
drážek nábojů dvojramenných pák na vodorovných vyvrtávačkách.
5. Soustružení vnějších kulových ploch ve stupni přesnosti IT 9.
6. Soustružení vnitřních jednoduchých tvarových závitů.
7. platová třída
1. Soustružení sedminásobně osazených povrchů, čel, čelních vybrání, děr a vnitřních vybrání
tělesa válců ve stupni přesnosti IT 7 o hmotnosti 3 000 kg na hrotových soustruzích.
2. Soustružení povrchu včetně úkosů a rádiusů, čel a děr odlitků šnekových kol ve stupni
přesnosti IT 6 s požadavkem dodržení předepsané kolmosti a rovnoběžnosti ploch na svislých
soustruzích.
3. Vrtání, vysoustružení a soustružení různých děr nožem do těles rychlostních skříní ve
stupni přesnosti IT 6 s požadavkem dodržení předepsané přesnosti roztečí děr na vodorovných
vyvrtávačkách.
4. Soustružení vnitřních kulových ploch ve stupni přesnosti IT 9.
5. Obrábění složitých součástí ve stupni přesnosti IT 6 a vyšší na vodorovných vyvrtávačkách
s číslicovým řízením nebo na obráběcím centru.
8. platová třída
1. Soustružení osminásobně osazených povrchů, zápichů, závitů a dvojchodých modulových
závitů šnekových hřídelů ve stupni přesnosti IT 5 na hrotových soustruzích.
2. Soustružení povrchů, několikanásobně osazených čel, děr a vnitřních vybrání, broušení
čelních ploch přídavným zařízením na odlitcích otočných stolů ve stupni přesnosti IT 5 s
požadavkem dodržení předepsané souososti a rovnoběžnosti všech ploch na svislých
soustruzích.
3. Vyvrtávání a vysoustruhování děr, soustružení děr nožem v pěti polohách a 27 osách do
těles vřeteníků ve stupni přesnosti IT 6 s dodržením předepsané přesnosti roztečí os a s
dodržením úchylek tvarů na vodorovných vyvrtávačkách.
2.12.23 SVÁŘEČ KOVŮ
3. platová třída

1. Svařování součástí a konstrukcí z plechů, tyčí, profilů a trubek z oceli třídy 10, 11 a 12.
2. Svařování natupo s kontrolou na těsnost nebo destruktivní zkouškou.
4. platová třída
1. Svařování potrubí, potrubních dílů, armatur, nádrží a nádob z oceli třídy 10, 11 a 12 ve
všech polohách, mimo pevné polohy svařence, s pracovním tlakem menším než O,6 MPa.
2. Navařování uhlíkových, legovaných a speciálních ocelí i jejich slitin bez kontroly jakosti
návarů.
3. Pájení potrubí, potrubních dílů a nádob z oceli třídy 10, 11, 12 a 15 nebo z mosazi ve
vodorovné poloze shora, mimo kapilárního pájení.
5. platová třída
1. Svařování konstrukcí z plechu, tyčí, profilů a trubek z oceli třídy 10, 11 a 12 ve všech
polohách bez předehřevu s požadavkem kontroly svarů RTG nebo ultrazvukem na trhliny
nebo navrtávací zkouškou nebo s předehřevem minimálně 150oC.
2. Svařování tenkostěnných konstrukcí elektrickým obloukem z plechů, tyčí, profilů a trubek
oceli třídy 10, 11 a 12 do tloušťky plechů 3 mm.
3. Pájení potrubí, potrubních dílů a nádob z oceli třídy 10, 11, 12 a 15 a mosazi ve vodorovné
poloze shora, mimo kapilárního pájení, s požadavkem tlakové zkoušky, zkoušky těsnosti,
destruktivní zkoušky nebo zkoušky výbrusem.
6. platová třída
1. Svařování dynamicky namáhaných konstrukcí z plechu, tyčí, profilů a trubek z oceli třídy
10, 11 a 12 ve všech polohách, bez předehřevu a s požadavkem kontroly svarů RTG nebo
ultrazvukem na trhliny nebo navrtávací zkouškou.
2. Svařování konstrukcí z plechů, tyčí, profilů a trubek z oceli třídy 15 nebo 17 ve všech
polohách, bez předehřevu a s požadavkem kontroly svarů RTG nebo ultrazvukem na trhliny
nebo navrtávací zkouškou.
3. Navařování uhlíkových, legovaných a speciálních ocelí a jejich slitin i barevných kovů
včetně mědi s případným předehřevem a požadavkem kontroly návarů nebo ultrazvukem.
7. platová třída
1. Svařování konstrukcí z plechů, tyčí, profilů a trubek z oceli třídy 15 a 17 nebo dynamicky
namáhaných konstrukcí z oceli třídy 10, 11 nebo 12 ve všech polohách s nutností předehřevu
a požadavkem kontroly svarů RTG nebo ultrazvukem na trhliny nebo navrtávací zkouškou.
2.12.24 KAROSÁŘ
5. platová třída

1. Zhotovování nebo výměna poškozené části karoserie nebo kostry automobilu včetně
vyvařování.
2. Zhotovování dílců karoserie z různých druhů materiálů a montáž nábytkových skupin do
speciálních a účelových vozidel.
6. platová třída
1. Opravy značně deformované karoserie prováděné ručně nebo hydraulickým zařízením a plamenem.
7. platová třída
1. Opravy havarovaných vozidel s rozsáhlým poškozením včetně vyrovnávání geometrie
vozidla stanovené výrobcem.
DÍL 2.13 TELEKOMUNIKACE-SPOJE
2.13.01 MECHANIK RADIOTELEKOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ
4. platová třída

1. Montáž koaxiálních napáječů, koaxiálních děličů a směrových vazeb vysílacích a
přijímacích anténních systémů a frekvenčně modulovaných vysílačů, přijímačů a umělých
zátěží nahrazujících anténní systémy.
5. platová třída
1. Sestavování vysílacích a přijímacích anténních jednotek, koaxiálních děličů a směrových vazeb včetně elektrického zapojení.
6. platová třída
1. Montáž a opravy technologických zařízení vysílačů a přijímačů o výkonu nižším než 5 kW.
7. platová třída
1. Řízení montáže nebo oprav technologických zařízení vysílačů a přijímačů o výkonu nižším
než 5 kW včetně celkového seřízení a nastavení technických parametrů.
2. Montáž analogových a digitálních radioreléových zařízení včetně diagnostických systémů.
8. platová třída
1. Řízení montáže technologických zařízení analogových a digitálních radioreléových spojů
včetně diagnostických systémů, montáže a opravy jednotlivých celků elektronických zařízení
radiolokačních vysílačů a přijímačů o výkonu vyšším než 5 kW.
2.13.02 MECHANIK SPOJOVACÍCH ZAŘÍZENÍ
5. platová třída

1. Montáž nebo zajišťování technického provozu a zkoušek na ucelené části telefonních
ústředen včetně údržby příslušných poloautomatických zkušebních zařízení.
2. Montáž nebo samostatné zajišťování technického provozu pobočkových ústředen.
3. Montáž nebo samostatné zajišťování technického provozu přenosových multiplexních zařízení.
4. Montáž nebo zajišťování technického provozu napáječů.
6. platová třída
1. Montáž, oživování nebo samostatné zajišťování technického provozu telefonních
ústředen voličových systémů a ústředen s křížovými spínači.
2. Montáž nebo samostatné zajišťování technického provozu napáječů s automatickou regulací.
3. Montáž nebo samostatné zajišťování technického provozu přenosových linkových
traktů včetně diagnostických systémů.
4. Montáž nebo zajišťování technického provozu a oprav koncových zařízení pro
přenos dat.
7. platová třída
1. Řízení montáže, oživování nebo zajišťování technického provozu telefonních
ústředen s elektronickými prvky včetně diagnostických zařízení.
2. Zajišťování technického provozu radiotelefonní spojové sítě.
3. Montáž nebo samostatné zajišťování technického provozu vysokokapacitních
přenosových linkových traktů včetně diagnostických systémů nebo přenosových zařízení.
4. Samostatné zajišťování technického provozu faximilních zařízení a uvedení do
provozu a zajišťování technického provozu telefaxových zařízení.
8. platová třída
1. Řízení montáže, oživování nebo zajišťování technického provozu digitálních
telefonních ústředen a telekomunikačních zařízení včetně údržby periferních zařízení,
lokalizace a odstraňování závad nezjistitelných diagnostikou systému.
2. Diagnostika, lokalizace závad a opravy modulů digitálních telekomunikačních zařízení v
servisním středisku.
3. Řízení montáže, oživování nebo zajišťování technického provozu analogových nebo
digitálních linkových traktů včetně diagnostických zařízení, zabezpečujících mezitranzitní
nebo mezinárodní telekomunikační provoz.
2.13.03 MONTÉR ANTÉNNÍCH ZAŘÍZENÍ
5. platová třída

1. Montáž nebo opravy anténních stožárů třídy účelu "C", například převáděčových a
překližkových stožárů.
2. Montáž nebo opravy vysílacích a přijímacích anténních zařízení.
6. platová třída
1. Řízení montáže nebo oprav anténních stožárů a věží třídy účelu "C".
2. Montáž nebo opravy anténních stožárů a věží třídy účelu "B".
3. Montáž nebo opravy složitějších anténních systémů, například discon, kvadrant, unipol včetně napáječů.
7. platová třída
1. Řízení montáže nebo oprav anténních stožárů a věží třídy účelu "B".
2. Montáž nebo opravy anténních stožárů a věží třídy účelu "A".
3. Řízení montáže nebo oprav složitých anténních systémů, například antén synfázních,
logaritmicko-periodických anténních soustav a anténních systémů radioreléových tras.
8. platová třída
1. Řízení montáže nebo oprav anténních stožárů a věží třídy účelu "A".
2. Řízení montáže nebo oprav nejsložitějších anténních systémů včetně napáječů.
2.13.04 MONTÉR KABELOVÝCH TELEKOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ
5. platová třída

1. Montáž nebo opravy kapacitně nevyrovnávaných telekomunikačních kabelů.
2. Zřizování vnějšího přípojného vedení účastnické stanice a montáž účastnického zařízení.
3. Montáž rozvaděčů včetně zapojení nebo přesměrování účastnických vedení nebo okruhů.
6. platová třída
1. Montáž nebo opravy kapacitně vyrovnávaných telekomunikačních kabelů.
2. Řízení montáže nebo oprav kapacitně nevyrovnávaných telekomunikačních kabelů.
3. Montáž nebo samostatné zabezpečování provozu tlakové ochrany telekomunikačních kabelů.
4. Vedení prací v rozvaděčích při přemísťování účastnických vedení nebo okruhů v místní
telefonní síti za provozu.
7. platová třída
1. Montáž nebo opravy koaxiálních nebo optických telekomunikačních kabelů.
2. Řízení montáže nebo oprav kapacitně vyrovnávaných telekomunikačních kabelů
nebo zařízení tlakové ochrany telekomunikačních kabelů.
3. Řízení montážních prací při přepojování okruhů ve spojovacích a traťových kabelech za provozu.
4. Lokalizace závad na kabelech s použitím diagnostických přístrojů.
8. platová třída
1. Řízení montáže nebo opravy koaxiálních nebo optických telekomunikačních kabelů.
2. Lokalizace složitých závad na kabelech s použitím diagnostických přístrojů.
DÍL 2.14 UMĚNÍ A UMĚLECKÁ REALIZACE
2.14.01 DRAMATURG
11. platová třída

1. Sestavování návrhů dramaturgických plánů a spolupráce s autory a inscenátory při jejich realizaci.
12. platová třída
1. Vytváření dlouhodobých koncepcí a dramaturgických plánů uměleckých institucí.
13. platová třída
1. Utváření koncepce orientace celostátně nejvýznamnějších institucí včetně tvůrčí úpravy
dramatických děl a partitur ve spolupráci s autory, režiséry a dirigenty.
2.14.02 REŽISÉR, ASISTENT REŽIE
8. platová třída

1. Organizačně-umělecká práce při režii inscenací, plnění dílčích úkolů v oblasti režie inscenace.
9. platová třída
1. Organizačně-umělecká práce při režii dramatických nebo hudebně-dramatických děl v
divadle včetně samostatného plnění úkolů při nastudování nejnáročnějších děl repertoáru.
10. platová třída
1. Režie pódiových vystoupení a pásem.
11. platová třída
1. Režie komponovaných pořadů.
12. platová třída
1. Inscenační ztvárňování dramatických nebo hudebně-dramatických děl.
13. platová třída
1. Inscenační ztvárňování nejnáročnějších dramatických nebo hudebně-dramatických děl
v divadle, které dlouhodobě dosahuje vysoké umělecké úrovně přispívající k rozvoji
uměleckých žánrů.
14. platová třída
1. Tvorba umělecké koncepce inscenací dramatických a hudebně-dramatických děl
přispívající k rozvoji dramatického oboru včetně ojedinělého tvůrčího ztvárňování inscenací
rozsáhlých a náročných dramatických nebo hudebně-dramatických děl.
2.14.03 CHOREOGRAF, ASISTENT CHOREOGRAFA
9. platová třída

1. Nastudování repertoáru uměleckého souboru podle pokynů inscenátorů. Udržování
repertoáru na potřebné umělecké úrovni.
2. Plnění dílčích úkolů podle pokynů choreografa či režiséra inscenace.
10. platová třída
1. Nastudování pódiových pásem včetně pohybové spolupráce.
11. platová třída
1. Nastudování jednotlivých lidových tanců, tanečních pásem nebo tanečních nebo baletních
vložek do divadelních představení.
12. platová třída
1. Nastudování tanečních a baletních součástí hudebně-dramatických a dramatických děl a
celovečerních tanečních vystoupení.
13. platová třída
1. Inscenační ztvárnění baletních a pantomimických děl a hudebně-dramatických děl
v divadle, které dlouhodobě dosahuje vysoké umělecké úrovně a přispívá k rozvoji uměleckého žánru.
14. platová třída
1. Tvorba umělecké koncepce inscenací baletních a pantomimických a hudebně-dramatických
děl přispívající k rozvoji oboru včetně ojedinělého tvůrčího ztvárňování inscenací rozsáhlých
a náročných baletních a pantomimických a hudebně-dramatických děl.
2.14.04 BALETNÍ MISTR
10. platová třída

1. Nastudování baletního nebo tanečního díla s jednotlivými interprety a sborem podle
uměleckého záměru choreografa.
11. platová třída
1. Nastudování baletních, pantomimických děl a tanečních součástí dramatických a hudebnědramatických
děl ve spolupráci s choreografem nebo podle choreografického záznamu
v divadle.
2.14.05 SBORMISTR
11. platová třída

1. Nastudování sborových a vokálně-symfonických děl a sborových částí hudebnědramatických
děl.
12. platová třída
1. Nastudování velkých sborových a vokálně-symfonických děl a sborových pěveckých částí
hudebně-dramatických děl.
13. platová třída
1. Tvorba umělecké koncepce velkého pěveckého sboru včetně nastudování a dirigování
nejsložitějších vokálních děl na tuzemských a zahraničních pódiích a koordinace dalších
sbormistrů.
2.14.06 DIRIGENT, ASISTENT DIRIGENTA
8. platová třída

1. Organizačně-umělecká práce při nastudování a dirigování hudebních děl. Plnění dílčích úkolů v oblasti dirigování hudebních děl.
9. platová třída
1.Organizačně-umělecká práce při nastudování a dirigování symfonických a hudebnědramatických
děl. Plnění dílčích úkolů v oblasti dirigování symfonických a hudebnědramatických děl.
10. platová třída
1. Organizačně-umělecká práce při nastudování a dirigování rozsáhlých a náročných
symfonických a hudebně-dramatických děl. Samostatné plnění dílčích úkolů podle pokynů šéfdirigenta.
11. platová třída
1. Nastudování a dirigování hudebních děl.
12. platová třída
1. Nastudování a dirigování symfonických, komorních, operních a baletních děl (hudební
stránky) a muzikálů.
13. platová třída
1. Tvorba umělecké koncepce symfonického nebo operního orchestru. Nastudování a
dirigování symfonických a komorních děl, nastudování hudební stránky operních a baletních děl.
14. platová třída
1. Tvorba umělecké koncepce velkého symfonického nebo velkého operního orchestru včetně
nastudování a dirigování nejsložitějších symfonických a operních děl na tuzemských i
zahraničních pódiích.
2.14.07 SCÉNOGRAF
13. platová třída

1. Vytváření návrhů scénických nebo kostýmních výprav představení a návrhů loutek pro loutková divadla.
2.14.08 HEREC, HEREC S LOUTKOU
10. platová třída
1. Interpretace rolí dramatických děl.
11. platová třída
1. Tvůrčí interpretace hlavních nebo náročných rolí dramatických děl.
12. platová třída
1. Tvůrčí interpretace nejnáročnějších rolí dramatických děl.
13. platová třída
1. Nastudování a interpretace nejnáročnějších rolí dramatických děl s mimořádným tvůrčím
vkladem na celkovém vyznění díla na nejvyšší celostátně uznávané umělecké úrovni.
2.14.09 ČLEN ORCHESTRU, ČLEN SOUBORU
8. platová třída

1. Interpretace lidových písní ve folklorních souborech.
2. Interpretace jednotlivých skladeb v tanečních souborech.
9. platová třída
1. Interpretace kolektivních částí baletních, instrumentálních, vokálních nebo vokálněinstrumentálních
děl začínajícími členy pod odborným vedením.
10. platová třída
1. Interpretace kolektivních částí náročných baletních, instrumentálních, vokálních nebo
vokálně-instrumentálních děl.
11. platová třída
1. Interpretace kolektivních částí náročných instrumentálních nebo vokálních děl
s nástrojovou nebo vokální skupinou včetně zajišťování umělecké úrovně skupiny.
2. Interpretace kolektivních částí náročných baletních, vokálních, instrumentálních a vokálněinstrumentálních
děl na tuzemských a mezinárodních podiích a scénách s nejvyšší všeobecně
uznávanou uměleckou úrovní.
12. platová třída
1. Jedinečná interpretace kolektivních částí nejnáročnějších děl Českou filharmonií.
2.14.10 SÓLISTA
10. platová třída
1. Interpretace sólových instrumentálních partů v orchestrech, folklorních, tanečních a jiných souborech.
11. platová třída
1. Interpretace sólových rolí v operetách a muzikálech nebo sólových pěveckých partů menšího rozsahu.
2. Interpretace sólových pantomimických nebo tanečních rolí.
12. platová třída
1. Interpretace rozsáhlých sólových partů hudebních děl.
2. Interpretace sólových rolí operních, baletních, operetních a muzikálových.
13. platová třída
1. Jedinečná interpretace sólových partů hudebních děl, prvooborových rolí operních,
baletních, operetních nebo muzikálových děl dosahovanou vysokou světovou úrovní.
2.14.11 KOREPETITOR
9. platová třída

1. Hudební doprovod nácviků nebo veřejných provádění baletních nebo tanečních děl.
10. platová třída
1. Nastudování pěveckých partů nebo baletních čísel hudebně-dramatických děl a vokálněsymfonických
děl nebo baletních děl se sólisty a sborem.
2.14.12 LEKTOR DRAMATURGIE
9. platová třída

1. Vyhledávání, odborná příprava a studium archivních dramaturgických materiálů.
Doporučování textů dramaturgům a další dramaturgické práce podle pokynů dramaturgů.
2.14.13 TANEČNÍ, HLASOVÝ PEDAGOG
10. platová třída

1. Příprava umělců na technické zvládnutí náročných rolí a nejnáročnějších vokálních partů.
2. Nastudování technické stránky pěveckých partů hudebně-dramatických děl, vokálněsymfonických
děl nebo baletních děl.
2.14.14 KONCERTNÍ MISTR
12. platová třída

1. Nastudování a tvůrčí interpretace nejsložitějších orchestrálních, hudebně-dramatických a
baletních děl na domácích a zahraničních pódiích, provádění nejsložitějších sólových partů a
spolupráce s dirigenty při uměleckém vedení i při nastudování hudebních děl s velkým
symfonickým a divadelním orchestrem.
13. platová třída
1. Koordinace nejsložitějších uměleckých vazeb s cílem vytvářet jedinečné umělecké pojetí
orchestru jako celku. Dokonalé zvládnutí oboru hudební interpretace prováděním náročných
kolektivních i sólových částí hudebních děl s dopadem na širokou kulturní veřejnost v
tuzemsku i zahraničí.
2.14.15 NÁPOVĚDA
4. platová třída

1. Sledování textů děl a napovídání účinkujícím při zkouškách a představeních.
5. platová třída
1. Sledování textů paralelně s notovým záznamem a napovídání účinkujícím při zkouškách a
představeních.
6. platová třída
1. Sledování cizojazyčných textů paralelně s notovým záznamem a napovídání účinkujícím
při představení a zkouškách.
2.14.16 SPECIALISTA TITULKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ
8. platová třída

1. Úprava překladů textů libret pro titulkovací zařízení a jeho obsluha při představeních.
2.14.17 INSPICIENT
5. platová třída

1. Organizace průběhu programů navazujících pódiových vystoupení.
6. platová třída
1. Organizační zajišťování průběhu zkoušek, představení a koncertů na jevišti, pódiu
i v zákulisí. Vystavování písemného hlášení o průběhu zkoušek.
7. platová třída
1. Organizační zajišťování nejnáročnějších zkoušek, představení nebo koncertů na jevišti,
pódiu i v zákulisí spojených s obsluhou složitých technických zařízení.
2.14.18 ZVUKAŘ, MISTR ZVUKU
6. platová třída

1. Odborné technické práce při provozu zařízení pro zvukový záznam.
2. Obsluha a nastavování pracovních charakteristik reprodukčních zařízení včetně speciálních
studiových strojů při výrobě a vysílání.
3. Provádění střihů zvuku elektronickou cestou.
7. platová třída
1. Provozní technické práce při záznamu zvuku elektronickou cestou, například nastavování a
obsluha zařízení pro tvorbu zvuku elektronickou cestou a řízení provozu souborů
elektronických studiových i přenosových zařízení a zařízení pro magnetický záznam a
reprodukci zvuku.
2. Zajišťování dokumentačního zpracovávání zápisů o zvukovém a audiovizuálním záznamu a
zajišťování vstupů pro výpočetní systémy.
8. platová třída
1. Uměleckotechnické práce při záznamu zvuku, jako zpracovávání analogových a digitálních
záznamů zvuku z různých druhů nosičů včetně střihu, provádění nezbytných technických úprav.
2. Zajišťování technické a estetické úrovně ozvučení audiovizuálních děl a zhotovování
mezinárodních míchacích pásů (mistr zvuku).
9. platová třída
1. Zajišťování složitých uměleckotechnických pracovních činností při vytváření zvukové
nebo doprovodné části uměleckých děl (mistr zvuku), jako vytváření uměleckotechnické
složky veřejné hudební produkce v souladu s uměleckými záměry vedoucího souboru a
s odpovědností za vysokou technickou a uměleckou akustickou úroveň.
2. Tvůrčí pořizování záznamů a jejich zpracovávání a přenos při tvorbě zvukové složky filmů
nebo audiovizuálních programů podle uměleckých záměrů režisérů.
3. Volba technologií a způsobů snímání zvuků a jejich zpracovávání včetně výběru zvláštních
zvukových efektů s experimentálním využíváním různých druhů forem a tvůrčích postupů.
2.14.19 OSVĚTLOVAČ, MISTR OSVĚTLENÍ
6. platová třída

1. Odborné technické práce při seřizování, nastavování a rozmisťování žárovkových a
obloukových svítidel.
7. platová třída
1. Seřizování a nastavování světelného toku a světelné stopy s ohledem na intenzitu a
rovnoměrné rozložení světla, rozvodných stoků a jejich mechanických a elektrických částí
nebo obsluha tvarovacích i reportážních světlometů.
8. platová třída
1. Organizace montáží a seřizování osvětlovacích zařízení, montážních a likvidačních prací
elektrorozvodů scénického osvětlení v interiérech i exteriérech s využíváním střídavého i
stejnosměrného proudu o různém napětí včetně montáží a připojování přívodů nebo
náhradních zdrojů energie.
9. platová třída
1. Navrhování a realizace světelného scénáře představení.
2.14.20 SPECIALISTA VIDEOZÁZNAMU
6. platová třída

1. Pořizování videozáznamů pro dokumentační účely.
7. platová třída
1. Pořizování videozáznamů pro dokumentační účely včetně stanovování podmínek pro
snímání a provádění střihu.
9. platová třída
1. Příprava technického scénáře, natáčení audiovizuálních programů, střihové a režijní
zpracovávání výukových programů.
10. platová třída
1. Samostatné tvůrčí sestavování krátkých pořadů včetně zpracování scénáře, střihu,
titulkování, případně dodatečného ozvučování.
2.14.21 PRODUKČNÍ, PROGRAMOVÝ A KULTURNĚ-VÝCHOVNÝ PRACOVNÍK
5. platová třída

1. Organizační zajišťování kulturně-osvětových akcí místního významu. Koordinace místa,
času, pořadatelského zajištění, propagace a dalších věcí méně rozsáhlých a organizačně
náročných akcí.
6. platová třída
1. Zajišťování kulturně-osvětových akcí místního významu, činnosti klubů, souborů a jiných
zájmových uskupení se zaměřením na kulturně-výchovnou činnost.
7. platová třída
1. Samostatné zajišťování kulturně-výchovných akcí a programů regionálního (kraj, více
obcí) významu, činnosti klubů, souborů a jiných zájmových uskupení se zaměřením na
kulturně-výchovnou činnost.
2. Zajišťování kulturně-výchovných činností (zájmového vzdělávání, neprofesionálního
umění, regionální kultury) ve specializovaných kulturních zařízeních.
8. platová třída
1. Samostatná odborná činnost v jednotlivých oblastech kulturně-výchovné činnosti,
například obsahová příprava a realizace regionálních akcí.
2. Organizace muzejních programů, spolupráce na jejich dramaturgii.
9. platová třída
1. Provádění informační a konzultační činnosti a odborné pomoci v jednotlivých oborech
kulturně-výchovné činnosti a veřejných služeb kultury.
2. Specializované mimoškolní vzdělávání dětí v oblasti působnosti hvězdáren a planetárií
rozvíjející jejich zájmovou činnost, znalosti a tvořivé schopnosti a systematicky doplňující
školní výuku.
10. platová třída
1. Stanovování priorit kulturněvýchovné činnosti pro dané období včetně koncipování
organizačně náročných a složitě koncipovaných celostátních a mezinárodních přehlídek,
festivalů, sympozií, konferencí apod.
2. Samostatná tvorba náročných multimediálních pořadů hvězdáren a planetárií.
3. Odborná výuka ve specializovaných kurzech hvězdáren a planetárií.
11. platová třída
1. Stanovování obecných celostátních zásad, podmínek a kriterií realizace akcí
neprofesionálního umění, zájmového vzdělávání a regionální kultury, hledání a aplikace
nových postupů a specifických metod.
2. Samostatná tvorba náročných multimediálních pořadů hvězdáren a planetárií s využitím
složitých speciálních zařízení.
3. Provádění astronomických pozorovatelských činností včetně výběru, přípravy a realizace
projektů.
12. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce rozvoje jednotlivých oblastí kulturně-výchovné činnosti a
veřejných služeb kultury.
2. Samostatné astronomické pozorování, výběr, příprava a realizace projektů včetně jejich
vyhodnocování, zpracovávání výstupů a jejich popularizace.
2.14.22 TAJEMNÍK UMĚLECKÉHO PROVOZU
9. platová třída

1. Organizační zajišťování chodu symfonického tělesa nebo uměleckého provozu souboru ve
vícesouborovém divadle včetně zajišťování uměleckých výpomocí .
2. Zajišťování realizace složitě koncipovaných národních a mezinárodních kulturních akcí.
3. Zajišťování mezinárodních uměleckých výměn na základě znalosti uměleckého oboru
zprostředkovávaných umělců a znalostí příslušného teritoria .
10. platová třída
1. Zajišťování uměleckého provozu jednosouborového divadla.
2. Koordinace a usměrňování složitě koncipovaných národních a mezinárodních akcí,
například programů, koncertů, soutěží a festivalů.
11. platová třída
1. Zajišťování tuzemských i zahraničních uměleckých zájezdů uměleckých těles včetně
sjednávání autorskoprávních podmínek umělců.
2. Zajišťování uměleckého provozu dvou a více uměleckých souborů divadla. Zajišťování
uměleckého provozu ve vícesouborovém divadle ve dvou a více divadelních domech.
12. platová třída
1. Řízení a koordinace realizace velkých složitě koncipovaných státně-reprezentativních
mezinárodních akcí.
2.14.23 PRACOVNÍK TECHNIKY SCÉNY A ORCHESTRU
3. platová třída

1. Manipulační práce při sestavování a rozebírání dekorací, jejich ukládání do skladu podle
pořadí a druhu, skládání a přenášení dekoračních prvků, schodů, praktikáblů a ostatních prvků
scénické výpravy.
2. Obsluha jevištní mechanizace, například pevných točen, tahů na provazištích a propadel.
4. platová třída
1. Sestavování fundusových prvků, praktikáblů, schodišť, oken a dveří včetně jejich
spojování a zajišťování stability na vyznačených půdorysech členitých dekorací.
5. platová třída
1. Samostatné stavění členitých a velkorozměrných jevištních scénických úprav na točnách
včetně obsluhy velké a složité mechanizace, například točen s proměnlivými polohami a
provádění odborných oprav složitých scénických dekoračních prvků.
2. Kompletní zajišťování technického zázemí a provozních podmínek pro uměleckou činnost
komorních těles, menších operních a symfonických souborů při zkouškách a představeních
včetně průběžné péče o notový materiál.
6. platová třída
1. Samostatné úpravy scény v průběhu představení vyplývající z technického scénáře hry.
2. Organizace prací při stavbě členitých jevištních celků včetně jejich úprav na jevišti
s moderní jevištní technologií.
7. platová třída
1. Kompletní zajišťování technického zázemí a provozních podmínek pro uměleckou činnost
velkých symfonických orchestrů s častou zahraniční zájezdovou činností.
DÍL 2.15 VÝZKUM A VÝVOJ
2.15.01 VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK
12. platová třída

1. Samostatné řešení dílčích výzkumných a vývojových úkolů nebo provádění výzkumných
a vývojových prací při realizaci úkolů vědy a techniky pod vedením vedoucího týmu.
2. Řešení přesně věcně i časově stanovených konkrétních výzkumných a vývojových úkolů,
zpravidla dílčích částí větších celků s konkrétními návaznostmi na celek i další systémy pod
vedením vedoucího týmu.
13. platová třída
1. Samostatné řešení výzkumných a vývojových úkolů nebo samostatné provádění
výzkumných a vývojových prací v rámci projektu vedeného vedoucím týmu.
2. Řešení výzkumných a vývojových úkolů se zadanými vstupy a vymezenými výstupy ve
fázích širšího výzkumného úkolu nebo jiného celku (vedeného vedoucím týmu)
s konkrétními vazbami na navazující systémy a poměrně konkrétními jevy.
14. platová třída
1. Samostatné řešení závažných a složitých výzkumných a vývojových úkolů nebo samostatné
provádění náročných a obtížných výzkumných a vývojových prací při řešení a realizaci úkolů
rozvoje vědy a techniky řešených výzkumným týmem.
2. Komplexní řešení výzkumných a vývojových úkolů s definovanými vstupy a rámcově
určenými výstupy ve stanoveném čase a s vazbami na příbuzné vědní obory.
15. platová třída
1. Tvůrčí řešení nejnáročnějších výzkumných a vývojových úkolů nebo provádění velmi
náročných a obtížných výzkumných a vývojových prací při tvůrčím řešení úkolů celostátního
významu pro rozvoj odvětví nebo vědního oboru a případně vedení výzkumného týmu.
2. Řešení komplexu úkolů s neurčitě zadanými vstupy a neurčitě vymezenými výstupy
zpravidla s dlouhodobým časovým horizontem řešení a rozsáhlými a složitými vazbami na
ostatní vědní obory, vyžadující vysoký stupeň zobecnění jevů.
16. platová třída
1. Řešení úkolů základního výzkumu a vývoje s rozhodujícím významem pro rozvoj
příslušného vědního oboru, tvůrčí koordinace projektů s celostátním nebo mezinárodním
významem včetně vedení výzkumného týmu.
2. Řešení principiálně nových vědeckovýzkumných okruhů s rámcově velmi neurčitě
vymezenými vstupy a nespecifikovatelnými výstupy zpravidla významově přesahující velmi
dlouhé časové horizonty (generace) s dopady na široké spektrum dalších činnosti,
vyžadující velmi vysoký stupeň zobecnění jevů.
DÍL 2.16 VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ
2.16.01 UČITEL
8. platová třída

1. Vzdělávací a výchovná činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí
v mateřské škole podle vzdělávacího programu.
9. platová třída
1. Tvorba vzdělávacího programu třídy mateřské školy. Aplikace vzdělávacích a výchovných
metod včetně případné individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.
2. Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního
vzdělání s výučním listem.
3. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v předmětech, jejichž obsahovou
náplní je řízení silničních motorových vozidel, zaměřená na přípravu žáků a studentů
k získání řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel.
10. platová třída
1. Tvorba a koordinace školního vzdělávacího programu mateřské školy nebo tvorba
vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a individuálních
vzdělávacích programů.
2. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v oborech středního vzdělání
s maturitní zkouškou nebo v odborném výcviku v náročných oborech středního vzdělání
s výučním listem.
11. platová třída
1. Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol včetně jejich
koordinace v regionu.
2. Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností ve
všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech podle školního vzdělávacího programu,
podle vzdělávacího programu vyšší odborné školy nebo podle individuálních vzdělávacích
plánů ve spolupráci s dalšími odborníky a dalších metodických doporučení z oblasti
pedagogiky a psychologie.
3. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v náročných oborech středního
vzdělání s maturitní zkouškou a v oborech vyššího odborného vzdělání.
4. Komplexní koordinace vzdělávání v praktickém vyučování nebo v odborném výcviku
střední školy nebo v praktické přípravě vyšší odborné školy se znalostmi a dovednostmi
z jiných oborů vzdělání a s teoretickým vyučováním.
5. Vzdělávací činnost v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřená na
oblasti pedagogiky, psychologie, teorie výchovy a didaktiky aj. oblasti podle vzdělávacích
programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
12. platová třída
1. Komplexní vzdělávací a výchovná činnost ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných
předmětech spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou
pedagogický pracovník vytváří, a podle níž postupuje při výkonu své přímé pedagogické
činnosti nebo spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací individuálních vzdělávacích plánů.
2. Tvorba koncepcí rozvoje oboru středního vzdělání s výučním listem nebo skupiny
příbuzných oborů.
3. Komplexní vzdělávací činnost v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
spojená s tvorbou vzdělávacích programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků a jejich evaluací.
4. Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol pro děti se
speciálními vzdělávacími potřebami a jejich koordinace v rámci kraje.
13. platová třída
1. Tvorba koncepce rozvoje oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo oboru
vzdělání ukončeného absolutoriem nebo rámcových vzdělávacích programů.
2. Specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž
výkonu je nezbytné získání specializace stanovené zvláštním právním předpisem.
3. Tvorba a koordinace mezinárodních projektů zaměřených na vzdělávání a výchovu a
projektů dalšího vzdělávání přesahujících rámec škol, tvorba a koordinace vzdělávacích
programů vyšších odborných škol.
14. platová třída
1. Tvorba koncepcí celostátních nebo mezinárodních programů vzdělávání.
2.16.02 VYCHOVATEL
8. platová třída

1. Vychovatelská činnost zaměřená na rozvoj osobnosti dětí, žáků nebo studentů, jejich
zájmů, znalostí a tvořivých schopností probíhající v zájmovém vzdělávání podle programu
činnosti školského nebo jiného zařízení.
2. Výchovná a vzdělávací činnost zaměřená na vytváření a rozšiřování vědomostí, dovedností
a návyků klientů zařízení sociálních služeb nebo v záchytných zařízeních včetně rozvíjení
jejich zájmové činnosti s využitím pedagogických metod.
3. Individuální vychovatelská činnost v oblasti sebeobsluhy těžce zrakově postižených včetně
rozvíjení znalosti čtení a psaní černotisku i bodového písma v souladu se vzdělávacím
programem s cílem dosažení jejich samostatnosti. Navrhování optimalizace řešení orientační
situace včetně pomůcek a vybavení, poskytování poradenské činnosti rodinným příslušníkům.
Provádění vstupní a průběžné pedagogické diagnostiky (vychovatel zrakově postižených).
4. Individuální vychovatelská činnost v oblasti prostorové orientace s těžce zrakově
postiženými v souladu se vzdělávacím programem s cílem dosažení jejich samostatnosti a
nezávislosti. Provádění nutné smyslové výchovy se zaměřením na reedukaci a kompenzaci
zrakového handicapu. Provádění vstupní a průběžné diagnostiky (vychovatel zrakově
postižených).
5. Individuální provádění speciálněpedagogických edukačních, reedukačních a
kompenzačních činností v souladu s daným vzdělávacím programem. Příprava vstupní a
průběžné pedagogické diagnostiky.
9. platová třída
1. Komplexní vychovatelská činnost ve školách a školských nebo jiných zařízeních rozvíjející
zájmy, znalosti a tvořivé schopnosti dětí, žáků i studentů nebo specificky rozvíjející osobnost
dítěte nebo žáka i studenta včetně využívání variantních výchovných metod a hodnocení
jejich účinnosti.
2. Odborné usměrňování zájmového vzdělávání specializovanými metodami výchovné práce,
například vůči dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
3. Komplexní výchovná a vzdělávací činnost ve školách nebo ve školských zařízeních pro
výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně-výchovnou péči zaměřenou
na specifické potřeby dětí, žáků nebo studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.
4. Provádění vstupní a průběžné pedagogické diagnostiky, návrhů výchovných a vzdělávacích
opatření a zpracovávání podkladů pro koncepci výchovné a vzdělávací činnosti dětí, žáků,
studentů nebo klientů se speciálními vzdělávacími potřebami.
5. Navrhování optimalizace podmínek, například prostorových, architektonických a
materiálních, v nichž probíhá proces výchovy a vzdělávání a usměrňování ostatních
zaměstnanců v oblasti osvojování základních dovedností v kontaktu s dětmi, žáky nebo
studenty se speciálními vzdělávacími potřebami.
6. Výchovná a vzdělávací činnost v zařízeních sociálních služeb s návazností na dříve
získané návyky. Posilování dalšího rozvoje a fixace zbytkových schopností u mentálně
postižených jedinců včetně rozvíjení jejich zájmové činnosti s využitím specifických
výchovných a vzdělávacích metod na základě znalostí speciální pedagogiky.
7. Zpracovávání koncepce praktické výchovy a samostatného pohybu v oblasti sebeobsluhy
těžce zrakově postižených a realizace výchovné a vzdělávací činnosti v uvedené oblasti podle
akreditovaných vzdělávacích programů v daném zařízení nebo na daném úseku činnosti.
Vyhodnocování výsledků diagnostických vyšetření a navrhování dalších postupů odborné
péče (vychovatel zrakově postižených).
8. Podávání návrhů k odstraňování architektonických bariér a optimalizace řešení orientační
situace v interiéru a exteriéru. Usměrňování ostatních pracovníků v oblasti základních
dovedností v kontaktu se zrakově postiženými.
10. platová třída
1. Komplexní výchovná, vzdělávací, diagnostická a preventivní činnost zaměřená na celkový
rozvoj osobnosti nebo na socializaci, resocializaci a reedukaci včetně navrhování cílených
opatření k optimalizaci procesu výchovy a vzdělávání v rámci školy, školského nebo jiného
zařízení.
2. Koordinace protidrogové prevence v rámci příslušného zařízení.
3. Koordinace činnosti vychovatelů ve výchovných skupinách ve školách a školských
zařízeních.
4. Výchovná a vzdělávací činnost v zařízeních sociálních služeb nebo v záchytných zařízeních
včetně hodnocení výsledků, metodická a poradenská činnost, vzdělávací a výchovná činnost
na základě znalostí speciální pedagogiky.
5. Zpracovávání koncepce výchovné činnosti v oblasti prostorové orientace pro těžce zrakově
postižené v daném zařízení nebo na daném úseku činnosti, metodické vedení a kontrola
ostatních pracovníků a realizace výchovné a vzdělávací činnosti v dané oblasti podle
akreditovaných vzdělávacích programů. Poskytování terapeutické péče klientům a jejich
rodinným příslušníkům.
6. Vyhodnocování výsledků speciálněpedagogických diagnostických vyšetření a navrhování
dalších postupů a opatření.
11. platová třída
1. Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná vychovatelům, tvorba
výchovných a vzdělávacích dokumentů, evaluačních nástrojů a preventivních programů.
Preventivní, primárně diagnostická a konzultační činnost, koordinace aplikace
speciálněpedagogických postupů, nových výchovných metod a metod z jiných odvětví.
2. Samostatné zajišťování výchovné a vzdělávací činnosti při uplatnění
speciálněpedagogických postupů. Samostatné provádění specifických pedagogických
vyšetření a dalších vysoce náročných pedagogických činností.
3. Vytváření koncepcí sociální rehabilitace osob se zdravotním postižením. Poskytování
terapeutické péče klientům a jejich rodinným příslušníkům v obtížné životní situaci.
4. Vytváření programů integrace a inkluze dětí, žáků nebo studentů se speciálními
vzdělávacími potřebami v daném zařízení, poskytování pedagogických konzultačních
činností.
12. platová třída
1. Stanovování a aplikace účinných diagnostických a výchovných metod a postupů
v diagnostických ústavech a v diagnostických odděleních ústavů sociálních služeb ve
spolupráci s pediatry, neurology, psychiatry a psychology.
2. Stanovování diagnostických a výchovných postupů při výkonu ústavní, ochranné nebo
preventivně-výchovné péče nebo při náročné výchovné práci s adolescenty, spojených
s řešením problémů osob v krizových a mezních životních situacích ve spolupráci s odborníky
z jiných odvětví.
2.16.03 SPECIÁLNÍ PEDAGOG
11. platová třída

1. Kontaktní činnosti zaměřené na jedince a skupiny dětí, žáků a studentů se zvýšeným
rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji.
2. Provádění speciálněpedagogických nápravných, edukačních, reedukačních a
kompenzačních činností s jedinci i skupinami dětí, žáků nebo studentů.
3. Speciálněpedagogické poradenství v oblasti nápravných, edukačních, reedukačních a
kompenzačních postupů, prevence poruch chování, negativních jevů v sociálním vývoji a
v oblasti vzdělávací dráhy a vedení programů prevence sociálně patologických jevů.
4. Příprava a odborné vedení speciálněpedagogických výcvikových, preventivních,
vzdělávacích a dalších programů osobnostního rozvoje.
5. Etopedické, logopedické, somatopedické, psychopedické, tyflopedické a další
specializované vyšetření dětí, žáků, studentů nebo klientů se zdravotním postižením a
provádění nápravy nebo psychoterapeutických činností zaměřených na odstraňování nebo
zmírnění poruch učení a chování. Zpracovávání programů integrace a inkluze dětí, žáků,
studentů nebo klientů se speciálními vzdělávacími potřebami.
12. platová třída
1. Provádění komplexní speciálněpedagogické diagnostiky, náročných nápravných,
reedukačních a kompenzačních činností s dětmi, žáky, studenty nebo klienty se zdravotním
postižením a náročného speciálněpedagogického poradenství při řešení problémů ve vývoji a
vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením ve škole a v rodině.
2. Metodická a koordinační činnost v oblasti speciálněpedagogických preventivních a
poradenských služeb ve školství.
3. Samostatná aplikace logopedických, etopedických, somatopedických, psychopedických,
tyflopedických a dalších diagnostických postupů a metodik stimulace, edukace, reedukace,
kompenzace a aplikace vzdělávacích činností s dětmi, žáky, studenty nebo klienty se
speciálními vzdělávacími potřebami a poskytování specializované péče osobám se zdravotním
postižením a znevýhodněním speciálněpedagogickými metodami nebo rehabilitačními
metodami a ve spolupráci a v návaznosti na jiná odvětví. Tvorba koncepce vyučování
prostorové orientace a samostatného pohybu zrakově postižených podle akreditovaných
vzdělávacích programů.
13. platová třída
1. Tvorba zásadních koncepcí systému speciálněpedagogických preventivních a
poradenských služeb ve školství a sestavování prognóz včetně případného poskytování
nejnáročnějších speciálněpedagogických služeb (speciálněpedagogická diagnostika, tvorba a
uplatňování nových speciálněpedagogických metod).
2.16.04 PEDAGOG VOLNÉHO ČASU
8. platová třída

1. Výchovná a vzdělávací činnost zaměřená na oblast zájmového vzdělávání dětí, žáků,
studentů, mládeže nebo pedagogických pracovníků a dalších dospělých zájemců se
všeobecným zaměřením na rozvoj jejich zájmů, znalostí, tvořivých schopností, probíhající
podle rámcového plánu činnosti školského zařízení.
9. platová třída
1. Výchovná a vzdělávací činnost zaměřená na oblast zájmového vzdělávání dětí, žáků,
studentů, mládeže nebo pedagogických pracovníků a dalších dospělých zájemců s odborným
zaměřením na jejich celkový i specifický rozvoj.
2. Provádění informační a konzultační činnosti a odborné pomoci v oblasti zájmového
vzdělávání pro školy, školská zařízení, občanská sdružení a další zájemce. Organizace
soutěží, přehlídek, soustředění, pobytů a táborové činnosti pro děti, žáky, studenty, mládež
nebo pedagogické pracovníky a další dospělé zájemce.
10. platová třída
1. Komplexní pedagogická, primárně diagnostická a preventivní činnost v oblasti zájmového
vzdělávání včetně prevence sociálně patologických jevů a prevence bezpečnosti a ochrany
zdraví dětí, žáků, studentů, mládeže nebo pedagogických pracovníků a dalších dospělých
zájemců.
2. Tvorba programů, poskytování metodické a konzultační činnosti a specializované odborné
pomoci subjektům působícím v oblasti zájmového vzdělávání a volného času. Zajišťování
péče o talenty.
11. platová třída
1. Tvorba obecných celostátních nebo krajských forem a metod ve výchově a vzdělávání v
oblasti zájmového vzdělávání dětí, žáků, studentů, mládeže nebo pedagogických pracovníků a
dalších dospělých zájemců.
2. Komplexní metodická a koordinační činnost v oblasti výchovy a vzdělávání a dalšího
vzdělávání pracovníků.
12. platová třída
1. Tvorba celostátní nebo krajské koncepce rozvoje jednotlivých oblastí zájmového
vzdělávání a volného času dětí, žáků, studentů, mládeže, pedagogických pracovníků a dalších
dospělých zájemců (například oblasti spontánních aktivit a prevence sociálně patologických
jevů, pravidelné činnosti, příležitostných a zájmových aktivit, pobytových akcí a
environmentálního vzdělávání).
2. Komplexní tvorba, realizace a podpora mezinárodních programů a projektů v oblastech
zájmového vzdělávání.
13. platová třída
1. Tvorba komplexní celostátní koncepce rozvoje oblasti zájmového vzdělávání.
2.16.05 ASISTENT PEDAGOGA
4. platová třída

1. Přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných pracích zaměřených na
zkvalitnění společenského chování dětí a žáků nebo studentů.
2. Přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných pracích zaměřených na
vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků.
5. platová třída
1. Provádění rutinních prací při výchově dětí a žáků nebo studentů, upevňování jejich
společenského chování, pracovních, hygienických a jiných návyků, péče a pomoc při
pohybové aktivizaci dětí a žáků nebo studentů.
6. platová třída
1. Výchovné práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků nebo studentů.
2. Výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných
návyků.
7. platová třída
1. Výklad textu, popřípadě učební látky a individuální práce s dětmi a žáky nebo studenty
podle stanovených vzdělávacích programů a pokynů.
8. platová třída
1. Vzdělávací a výchovná činnost podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo
vychovatele zaměřená na speciální vzdělávaní, individuální vzdělávání nebo specifické
výchovné potřeby dítěte, žáka nebo studenta nebo skupiny dětí, žáků nebo studentů.
9. platová třída
1. Samostatná vzdělávací a výchovná činnost při vyučování zaměřená na speciální vzdělávací
potřeby dítěte, žáka nebo studenta podle rámcových pokynů učitele nebo speciálního
pedagoga.
2. Samostatná vzdělávací, výchovná nebo speciálněpedagogická činnost vykonávaná
v souladu se stanoveným individuálním vzdělávacím plánem dítěte, žáka nebo studenta podle
rámcových pokynů speciálního pedagoga školského poradenského zařízení a v souladu
s pokyny učitele.
2.16.06 AKADEMICKÝ PRACOVNÍK
12. platová třída

1. Vzdělávací činnost při osvojování a upevňování znalostí a dovedností studentů nebo
absolventů vysokých škol.
13. platová třída
1. Vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol, vedení
cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, popřípadě přednášení a
řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů, provádění tvůrčí činnosti v oblasti umění
nebo další tvůrčí činnosti.
14. platová třída
1. Tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo tvůrčí aplikace výsledků
základního výzkumu nebo tvůrčí činnosti v oblasti umění a další tvůrčí činnosti spojené
s rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů nebo absolventů vysokých škol,
organizování a vedení jejich účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, provádění
expertizních a hodnotících činností a vedení a oponování seminárních, diplomových a
vědeckých prací.
15. platová třída
1. Tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu nebo umění spojené
s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů nebo
absolventů vysokých škol a v přípravě vědeckých nebo uměleckých pracovníků.
2.16.07 METODIK PRO VZDĚLÁVÁNÍ
12. platová třída

1. Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná pedagogům a tvorba
preventivních programů.
2.16.08 LEKTOR-INSTRUKTOR
6. platová třída

1. Odborné specializované práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování dětí, žáků
nebo studentů.
2. Odborné specializované práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických
a jiných návyků.
7. platová třída
1. Výklad textu, popřípadě učební látky podle stanovených osnov a pokynů.
2. Praktický výcvik v řízení, technice jízdy a údržbě vozidel pro získání řidičského oprávnění
k řízení motorových vozidel, jejichž celková hmotnost nepřevyšuje 3,5 t.
8. platová třída
1. Provádění vzdělávací činnosti v kurzech zájmového vzdělávání pro veřejnost.
2. Praktický výcvik v řízení, technice jízdy a údržbě vozidel pro získání řidičského oprávnění
v řízení motorových vozidel, jejichž celková hmotnost převyšuje 3,5 t a vozidel určených pro
dopravu 8 a více osob včetně řidiče.
3. Praktický výcvik v řízení, obsluze, technice jízdy a údržbě speciální techniky (kolové i
pásové bojové techniky), vyžadující kromě řidičského průkazu zvláštní oprávnění.
4. Vzdělávací činnost zaměřená na odbornou přípravu a praktický výcvik ve speciálně
zaměřených technických kurzech k získání návyků a dovedností v obsluze a údržbě
technických a technologických zařízení ukončená závěrečnou zkouškou, bez vydání
oprávnění.
5. Vzdělávací činnost zaměřená na odbornou přípravu k získání návyků a dovedností
v obsluze složitých kuchyňských strojů, v přípravě teplých jídel a opracování a úpravě
jatečního masa.
6. Komplexní zajišťování odborné služební a střelecké přípravy (instruktor).
9. platová třída
1. Provádění vzdělávací činnosti v kurzech poskytujících dílčí odborné znalosti a dovednosti.
2. Vzdělávací činnost zaměřená na výuku pravidel a zákonných norem o silničním provozu, o
bezpečnosti silničního provozu, nauce o konstrukci vozidla, ochraně životního prostředí a
zdravotní přípravě k získání řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel.
3. Vzdělávací činnost zaměřená na odbornou přípravu a praktický výcvik ve speciálně
zaměřených technických kurzech k získání návyků a dovedností v obsluze a údržbě
technických a technologických zařízení ukončená závěrečnou zkouškou se získáním
zákonného oprávnění, například svářečský, jeřábnický průkaz, oprávnění k pracím na
elektrických zařízeních.
4. Vzdělávací činnost zaměřená na teoretickou a praktickou přípravu k získání návyků a
dovedností k přípravě složitých teplých i studených jídel včetně obsluhy technologického
velkokuchyňského vybavení s vykonáním závěrečné zkoušky a získání příslušného osvědčení.
5. Zajišťování služební tělesné a speciální přípravy včetně střelecké v útvarech s územně
vymezenou působností nižšího stupně.
6. Metodická a obsahová příprava lekcí knihovnicko-bibliografické a informační gramotnosti
v knihovnách s lokální působností.
7. Provádění specializované výuky a školení uživatelů jednoduchých kryptografických
prostředků.
10. platová třída
1. Provádění vzdělávací činnosti poskytující odborné znalosti a dovednosti k získání odborné
kvalifikace nebo k rekvalifikaci.
2. Stanovování metodiky výuky a výcviku pro získání řidičského oprávnění k řízení silničních
a speciálních motorových vozidel.
3. Školení a přezkušování řidičů z povolání z předpisů o silničním provozu, školení z teorie
jízd, zásad bezpečné jízdy a nauky o konstrukci a údržbě vozidel.
4. Komplexní zajišťování výuky a výcviku v kurzech pyrotechniků se zaměřením na výkon
specializované pyrotechnické činnosti, provádění třídění veškeré známé munice, výbušnin,
výbušných předmětů a jejich praktické ničení výbuchem v trhací jámě.
5. Zajišťování služební tělesné a speciální přípravy včetně střelecké v útvarech s územně
vymezenou působnosti vyššího stupně a útvarech s působností na celém území České
republiky.
6. Metodická a obsahová příprava lekcí knihovnicko-bibliografické a informační gramotnosti
v knihovnách s regionální působností.
7. Komplexní zajišťování výuky a výcviku v odborných a doplňkových specializačních
kurzech a při dalších formách zvyšování odborné kvalifikace v rámci rekvalifikace pro
zastávání funkcí v Hasičském záchranném sboru České republiky.
8. Provádění specializované výuky a školení uživatelů rozsáhlých kryptografických systémů.
11. platová třída
1. Tvorba metodiky výuky a výcviku specializovaných nebo vysoce specializovaných činností
nebo kurzů k získání odborné způsobilosti.
2. Provádění vzdělávací činnosti v kurzech poskytující vysoce specializované odborné
znalosti.
12. platová třída
1. Tvorba koncepce výuky a výcviku zaměřené na získávání odborné způsobilosti pro
zastávání vysoce specializovaných činností nebo kvalifikačních a rekvalifikačních kurzů.
DÍL 2.17 ZEMĚMĚŘICTVÍ
2.17.01 FIGURANT

1. platová třída
1. Přenášení a ošetřování měřičských pomůcek a přístrojů, například pásem, výtyček,
měřících latí, geodetických přístrojů, v terénu, na sídlištích, na komunikacích, v dolech, na
vodních tocích, na přehradách apod., manipulace s měřickými pomůckami a různé
jednoduché měřičské práce podle pokynů geodetů.
2. platová třída
1. Promítání běžně používaných záměrných značek teodolitem, ustavování a ošetřování
geodetických přístrojů, zapisování výsledků při podrobných měřeních, obsluha heliotropů a
světlometů podle pozorovacích plánů při observacích.
3. platová třída
1. Vedení zápisníků všech druhů geodetických prací a jednoduché geodetické výpočty podle
schématu.
2.17.02 KARTOGRAF
7. platová třída

1. Vykonávání kartografických operátorských prací při tvorbě kartografických děl podle
odzkoušených a zavedených technologických postupů.
8. platová třída
1. Samostatné zpracovávání kartografických děl podle odzkoušených a zavedených
technologických postupů.
9. platová třída
1. Kontrolní a revizní práce v kartografii.
2. Provádění technologicky náročných kartografických činností při tvorbě kartografických
děl.
10. platová třída
1. Komplexní zajišťování složitějších kartografických činností a redakčních prací nebo
atypických prací včetně jejich projektování a vyhodnocování.
11. platová třída
1. Usměrňování a zpracovávání obecných postupů a metod tvorby státních mapových děl
a samostatné vykonávání nejnáročnějších tvůrčích a koordinačních činností při zpracovávání
státních mapových děl (geografická, mapová a kartografická tvorba) celostátního
a mezinárodního významu.
2.17.03 GEOGRAF
8. platová třída

1. Samostatné práce v geografickém informačním systému, grafické zpracovávání dat
klasickým nebo automatizovaným způsobem podle odzkoušených a zavedených
technologických postupů.
9. platová třída
1. Komplexní zajišťování nejsložitějších činností souvisejících s vyhodnocováním a
zpracováváním geografických dat pro potřebu automatizovaného zpracování.
2. Samostatné vykonávání náročných činností souvisejících se sběrem, vyhodnocováním a
zpracováváním geografických dat pro potřebu geografického informačního systému.
10. platová třída
1. Samostatné vykonávání nejnáročnějších koncepčních, tvůrčích a koordinačních činností
v státních mapových dílech (grafická, mapová a geografická tvorba) a bázích dat celostátního
a mezinárodního významu.
2. Komplexní zajišťování složitějších geografických činností, například správy a aktualizace
geografických dat nástroji geografického informačního systému a tvorby kartografických
modelů nebo atypických prací včetně jejich kontroly a vyhodnocování.
11. platová třída
1. Příprava geografických rešerší a informací z mezinárodního prostoru a zpracovávání
specializovaných geografických informací a publikací určených pro obranu státu.
12. platová třída
1. Komplexní zpracovávání specializovaných geografických rešerší, informací a publikací
určených pro obranu státu s využitím specializovaných databází a informačních zdrojů
zahraničního původu.
2.17.04 GEODET
7. platová třída

1. Vykonávání geodetických prací při tvorbě map, komplexní příprava vstupů pro
automatizované zpracovávání map a operátů evidence nemovitostí, šetření vlastnických a
uživatelských vztahů při tvorbě a údržbě mapových a písemných operátů.
2. Vykonávání geodetických prací v geodetických bodových polích podle odzkoušených a
zavedených technologických postupů.
8. platová třída
1. Samostatné vykonávání geodetických a fotogrammetrických činností v oblasti tvorby a
údržby státního mapového díla určeného pro potřeby obrany státu.
2. Samostatné provádění měřických a jiných geodetických prací v geodetických bodových
polích a při vyhotovování geometrického plánu podle odzkoušených
a zavedených technologických postupů.
9. platová třída
1. Provádění náročných sestavitelských a revizních činností v technologii správy a údržby
mapového díla, určeného pro potřeby obrany republiky, řízení speciálních geodetických
činností, kontrolní a revizní práce v oblasti speciální vojenské geografie.
2. Řízení a provádění speciálních a kontrolních geodetických činností v geodetických
bodových polích.
10. platová třída
1. Samostatné provádění geodetických prací úředně oprávněným projektantem podle platných
právních a technických předpisů. Metodické vedení a dohled na úseku projekce pozemkového
úřadu. Zajišťování grafických databází pro projekci pozemkových úprav.
11. platová třída
1. Koordinace a usměrňování geodetických činností a věcí v oblasti katastru nemovitostí
v organizacích s celostátní působnosti.
DÍL 2.18 ZEMĚDĚLSTVÍ
2.18.01 CHOVATEL, INSTRUKTOR A METODIK VÝCVIKU
SLUŽEBNÍCH ZVÍŘAT
5. platová třída

1. Ošetřování dravců ve výcviku, plašení ptáků pomocí sokolnicky cvičených dravců
bioakusticky nebo pyrotechnicky, ošetřování koní a psů ve výcviku.
6. platová třída
1. Speciální chov a výcvik dravců, sledování ornitologické situace v prostoru letišť, základní
příprava koní pod sedlem , výběr a výcvik služebních psů určených pro psovody.
7. platová třída
1. Zavádění nových způsobů výcviku sokolovitých dravců a nových způsobů ochrany letišť
včetně provádění ornitologického a ekologického průzkumu. Speciální příprava koní pod
sedlem k služebním účelům nebo speciální výcvik psů s psovodem.
8. platová třída
1. Zpracovávání konkrétních návrhů způsobu ochrany prostřednictvím služebních zvířat,
například letadel před střety s ptáky.
9. platová třída
1. Metodické vedení výuky a výcviku služebních zvířat, vedení cvičitelů koní, psovodů a
kynologů a ornitologů, zpracovávání programů výcviku.
10. platová třída
1. Výběr a určování způsobu výcviku služebních zvířat podle způsobu použití, rasových
znaků a vlastností.
2. Zajišťování biologické ochrany letišť.
11. platová třída
1. Provádění průzkumů použitelnosti služebních zvířat s ohledem na vlastnosti a předpoklady
jednotlivých zvířecích druhů pro výkon speciálních činností.
2. Komplexní řešení využívání služebních zvířat, například při ochraně letadel před střety
s ptáky.
2.18.02 CHOVATEL ZVÍŘAT
3. platová třída
1. Příprava krmiv pro zvlášť ohrožená a chráněná, zvířata včetně cizokrajných nebo
laboratorních.
2. Ošetřování králíků v užitkových malochovech.
3. Pomocné ošetřovatelské práce při chovu zvířat včetně zvlášť ohrožených, chráněných a
cizokrajných.
4. platová třída
1. Ošetřování dojnic (bez dojení), výkrmového skotu, jalovic a telat ve stájích bez
mechanizace, s nízkým a středním stupněm mechanizace.
2. Ošetřování prasat, beranů, ovcí a skopců v užitkových chovech.
3. Péče o laboratorní zvlášť ohrožená, chráněná nebo cizokrajná zvířata, například krmení,
přípravy krmiva, napájení, hygienická péče a pomoc při obsluze sterilizačních zařízení.
4. Ošetřování a odchov laboratorních zvířat podle váhových kategorií, sledování jejich
zdravotního stavu, rozpoznávání příznaků onemocnění, provádění základních
zooveterinárních opatření, asistence při veterinárních zákrocích a léčení podle veterinárních
pokynů, výběr a odbyt laboratorních zvířat podle stanovených hmotnostních limitů a stupně
březosti.
5. Příprava krmných dávek pro určité období (den, týden) podle zdravotního stavu
cizokrajných, zvlášť ohrožených a chráněných zvířat.
6. Základní ošetřovatelské práce při chovu zvířat včetně zvlášť ohrožených a chráněných.
5. platová třída
1. Samostatné ošetřování hospodářských zvířat a odborná pomoc při veterinárních zákrocích.
2. Stříhání ovcí včetně třídění vlny do jakostních tříd.
3. Samostatné chovatelské a odborné práce ve speciálních chovech laboratorních zvířat při
uplatňování nejvhodnějších způsobů plemenitby pro potřebnou homogenitu zvířat.
4. Chov laboratorních zvířat ve specializovaných chovech včetně sestavování dokumentace
pro expedování inbredních zvířat, SPF a gnotobiotů.
5. Samostatné provádění odborných ošetřovatelských prací zvlášť ohrožených a chráněných
zvířat včetně zvířat cizokrajných.
6. Provádění základních úprav expozic zvířat, například světelných a tepelných podmínek,
prostorové úpravy.
7. Obsluha a seřizování strojů pro výrobu krmiv.
6. platová třída
1. Zajišťování péče o zvlášť ohrožená a chráněná zvířata včetně zvířat cizokrajných,
poskytování péče při onemocnění a po úrazech a odborná pomoc při veterinárních zákrocích.
2. Ošetřování vzácných a ohrožených druhů zvířat a umělý odchov jejich mláďat včetně řízení
transportů a manipulace se zvířaty.
3. Výkon procesu dojení v kruhových dojírnách, krmení zvířat pomocí moderních
technologií, například senzorických žlabů, ve výzkumných provozech.
4. Řízení, obsluha a seřizování technologických linek pro výrobu pokusných krmin a krmiv
pro výzkumné účely a biologické testace.
7. platová třída
1. Komplexní chov a ošetřování vzácných, ohrožených a obtížně odchovatelných druhů zvířat
a samostatné provádění jednoduchých veterinárních úkonů.
2. Biologické testování krmiv na zvířatech v testovacích stanicích včetně sledování
zdravotního stavu zvířete.
3. Výroba pokusných krmiv a krmiv pro výzkumné účely na speciálních zařízeních včetně
jejich seřizování s vysokou náročností na přesnost dávkování jednotlivých komponentů.
2.18.03 KOČÍ
4. platová třída

1. Krmení a ošetřování tažných koní, ošetřování postrojů, přívěsných zařízení a vozů a
spolupráce při kování a přepravě koní.
2. Řízení potahů při provádění prací v zemědělské výrobě a lesnické činnosti mimo
přibližování dřeva.
5. platová třída
1. Soustřeďování dřeva z lesních porostů potahy.
2.18.04 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
3. platová třída
1. Běžné opravy traktorů, strojů, nářadí a zařízení. Základní odborné práce při demontážích a
montážích funkčních skupin.
4. platová třída
1. Opravy, údržba a seřizování mechanických technologických zařízení.
5. platová třída
1.Oprava, údržba a seřizování strojních linek, opravárenských zařízení a mobilní zemědělské
techniky.
6. platová třída
1. Složité práce při diagnostice technického stavu strojů a zařízení včetně provádění generálních
oprav.
7. platová třída
1. Zhotovování prototypů zemědělských strojů a přístrojů pro oblast zemědělského
zkušebnictví, například samochodný bezezbytkový secí stroj a stroje s elektronickými pohony
a elektronickým řízením.
2.18.05 TRAKTORISTA - MECHANIZÁTOR
4. platová třída

1. Řízení a údržba kolových traktorů s přívěsem nebo návěsem při dopravě.
2. Aplikace průmyslových a statkových hnojiv.
3. Vláčení, orba, smykování a ostatní předseťová příprava půdy, technický záběr nářadí do
méně než 6 m.
5. platová třída
1. Setí plodin stroji pro přesný výsev, bezorebný výsev a stroji pro výsev speciálních plodin.
2. Setí plodin univerzálními secími stroji o záběru 6 a více metrů.
3. Chemická ochrana a hnojení zemědělských kultur postřikem závěsnými a samojízdnými
postřikovači.
6. platová třída
1. Řízení, obsluha a seřizování samojízdných sklízecích řezaček pro sklizeň zelené a zavadlé
píce, suché píce a slámy.
2. Řízení, obsluha a seřizování kombinovaných sklízečů pro sklizeň technických plodin,
okopanin, zeleniny a podobně.
3. Řízení, obsluha a seřizování samojízdných sklízecích strojů pro sklizeň zrnin, semen a
okopanin včetně adaptérů na sklizeň kukuřice.
7. platová třída
1. Řízení, obsluha a seřizování speciálních přesných secích a sklizňových strojů při
zajišťování státních odrůdových pokusů.
2.18.06 KOVÁŘ - PODKOVÁŘ
6. platová třída

1. Ošetřování a kování zdravých a nedeformovaných kopyt a paznehtů a upravování podkov.
7. platová třída
1. Ošetřování a kování deformovaných kopyt a samostatné zhotovování speciálních podkov.
2.18.07 ZAHRADNÍK
4. platová třída

1. Základní odborné práce při přípravě půdy malou mechanizací nebo dezinfekcí, při výsevu
semen, vysazování stromů, výběru, řezu a třídění květin a zhotovování vazačských výrobků.
5. platová třída
1. Běžné odborné práce při množení, ošetřování a regulaci rostlin, ošetřování půdy, provádění
řezů, kladení travnatého povrchu a zhotovování individuálních kytic.
2. Provádění všech druhů řezů, třídění a klasifikace vybraných dřevin ve školkách včetně
výroby podnoží.
3. Výsadba květinových barevně laděných skupin uspořádaných do ornamentů a váz podle
návrhu architekta.
6. platová třída
1. Složité odborné práce při pěstování náročných druhů rostlin, například roubování a
očkování ovocných a okrasných dřevin.
2. Komplexní ochrana a údržba historických zahrad a parků se složitým kompozičním
řešením.
7. platová třída
1. Pěstování výjimečně náročných druhů rostlin nebo pěstování rostlin za výjimečně přesných
podmínek, vedení komplexní technické dokumentace převážně pro výzkumné účely.
2. Ucelená péče o botanické expozice nebo historické zahrady a parky prohlášené za národní
kulturní památky včetně specializované péče o zahradní kompozice a stanovování časového
technologického postupu prací.
2.18.08 PĚSTITEL PLODIN
2. platová třída

1. Ošetřování porostů zaléváním, okopáváním apod. a pomocné práce při setí, ošetřování za
vegetace a sklizni.
3. platová třída
1. Ruční příprava půdy pro setí a výsadbu, setí, výsadba a ošetřování porostů včetně
přepichování a hrnkování sazenic.
4. platová třída
1. Příprava a kultivace půdy pro výsev a výsadbu malou mechanizací, provádění ochranných
postřiků, aplikace výživných látek různého skupenství, ošetřování rostlin za vegetace
s použitím malé mechanizace.
5. platová třída
1. Samostatné ošetřování rostlin podle stanoveného rámcového technologického postupu
včetně volby technických prostředků.
6. platová třída
1. Pěstování náročných druhů rostlin nebo aplikace náročných postupů ošetřování, například
zeleniny, květin.
2. Zakládání, ošetřování a sklizeň speciálních zkoušek odlišností, uniformity a stálosti
zemědělských plodin, zelenin, léčivých a aromatických rostlin, ovocných a okrasných druhů a
révy.
7. platová třída
1. Pěstování velmi náročných druhů rostlin, například pereniálních plodin a jejich ošetřování
včetně morfologických a fyzikálních rozborů rostlinného materiálu.
2.18.09 LESNÍK
2. platová třída

1. Vykonávání jednoduchých přípravných prací při ochraně lesních kultur, například ruční
nakládání, vykládání, rozhazování kompostu, protipožární hlídkování, odchyt drobné zvěře a
dezinfekce mysliveckých zařízení.
3. platová třída
1. Vykonávání jednoduchých prací v lesních školkách, například pletí, kypření, ošetřování
sazenic a jejich přeprava a uskladňování, ochrana a výchova lesních porostů, předosevní
příprava semen a síje semen v lesních školkách.
2. Ruční příprava půdy při zakládaní nebo provozu lesních školek (překopávání, rytí záhonů,
úprava záhonů), ruční školkování sazenic.
3. Mechanická ochrana lesních kultur (ožíhání, obalování), přesekávání, snášení a pálení
klestu.
4. Výroba a stavba oplocenek v lesních porostech a oplocení lesních školek včetně přípravy
materiálu.
4. platová třída
1. Vykonávání semenářských prací, obnova lesa, ochrana lesních kultur chemickými
prostředky (nátěry, postřiky včetně přípravy prostředků).
2. Ruční kácení a odkorňování předkácených stromů.
3. Výroba a stavba lesnických a mysliveckých zařízení.
4. Luštění šišek v luštírnách včetně regulace luštícího procesu pomocí dálkového ovládání.
5. Ruční příprava půdy a výsadba lesních dřevin v půdách zabuřeněných.
6. Sestavování, obsluha a údržba velkoplošných závlahových souprav včetně regulace
závlahových dávek.
7. Předčišťování semen na čistících strojích.
5. platová třída
1. Jednoduché odborné práce při výchově lesních porostů-vyvětvování vysokých stromů
včetně výstupu do korun.
2. Samostatné druhování dřeva včetně údržby a běžných oprav motorových pil.
3. Soustřeďování dřeva lanovými systémy včetně montáže a demontáže.
4. Řízení a údržba mechanizačních prostředků v lesnické činnosti, například traktorů
s přídavnými zařízeními, odvětvovacích a odkorňovacích strojů, čelních tahačů, rotačních
sekaček, motorových pil, štěpkovacích strojů.
6. platová třída
1. Těžba dřeva motorovými pilami včetně asanačních prací proti šíření a působení škůdců
včetně údržby a oprav motorových pil.
2. Soustřeďování dřeva mechanizačními prostředky, například traktory, vyvážecími
soupravami včetně mechanizovaného shrnování klestu po těžbě dřeva.
3. Řízení a údržba speciálních strojů pro přípravu půdy pro obnovu lesa včetně
mechanizovaného klučení pařezů v lesních terénech.
7. platová třída
1. Řízení, obsluha, údržba a běžné opravy víceúčelových těžebních strojů, procesorů a strojů
na kácení stromů.
2.18.10 LESNÍ
7. platová třída

1. Přípravné odborné práce na lesní správě (polesí) a při pěstební a těžební činnosti lesní
správy (polesí) pod odborným vedením. Přejímka prací pěstební a těžební činnosti od
dodavatelských subjektů nebo od zaměstnanců organizační jednotky.
8. platová třída
1. Organizace prací na svěřeném lesnickém úseku s běžnými pracovními podmínkami
(v rovinatém terénu), přidělování prací a přebírání výsledků prací, kontrola dodržování
pracovní a technologické kázně, zajišťování dodržování protipožárních a bezpečnostních
předpisů a dalších právních předpisů souvisejících. Provádění ochranné služby a zajišťování
správy majetku na vymezeném území. Kontrola, popřípadě zajišťování mysliveckého
hospodaření, sčítání jarních stavů zvěře a zjišťování a hlášení škod způsobených zvěří.
Zjišťování a hlášení výskytu lesních škůdců a škod a zajišťování včasných opatření proti nim.
9. platová třída
1. Organizace prací na svěřeném lesnickém úseku se ztíženými pracovními podmínkami v
kopcovitých a horských terénech. Provádění ochranné služby a odpovědnost za majetek na
vymezených územích.
2.18.11 POLESNÝ
10. platová třída

1. Zajišťování přípravy lesní výroby podle lesních hospodářských plánů v běžných terénních a
pracovních podmínkách, organizace a řízení lesních výrobních činností polesí (lesní správy).
Zajišťování pravidelných kontrol dodržování pracovní a technologické kázně. Zajišťování
dodržování protipožárních, bezpečnostních, hygienických a dalších právních předpisů
vztahujících se k činnostem polesí. Organizace zajišťování ochranné služby na vymezeném
území.
11. platová třída
1. Zajišťování přípravy lesní výroby podle lesních hospodářských plánů a organizace lesních
výrobních činností polesí (lesní správy) v kopcovitých a horských terénech při vysokém počtu
vlastníků lesa pro výkon odborné správy lesa a při řešení specifických úkolů genetických a
šlechtitelských programů.
2.18.12 REVÍRNÍK
10. platová třída

1. Zajišťování řádného lesnického hospodaření na vymezeném území, vyznačování těžby
dřeva, zadávání a přejímání prací, přejímání a předávání dřeva, zajišťování mysliveckého
hospodaření, zjišťování a hlášení výskytu lesních škůdců a škod a zajišťování včasných
opatření proti nim.
2. Tvorba návrhů lesních hospodářských plánů a kontrola jejich plnění.
3. Kontrola a zajišťování údržby a vyznačování majetkových hranic a řízení údržby
nemovitého majetku na svěřeném úseku.
2.18.13 LESNÍ SPRÁVCE
11. platová třída

1. Koordinace a metodické usměrňování lesní správy na úseku pěstování lesa, těžební
činnosti, ochrany lesa, myslivosti a rybářství, zajišťování ochrany lesního půdního fondu a
zemědělského půdního fondu, zajišťování úkolů odborného lesního hospodáře na vymezeném
území, zajišťování plnění povinností vlastníků lesa ve smyslu lesního zákona a
vypracovávání, plnění, kontrola a případné změny lesních hospodářských plánů a ročních
projektů zalesňování. Návrh a realizace výstavby, celkových oprav a údržby lesních cest,
svážnic, staveb a zajišťování projektových příprav těchto prací a soustředěné údržby
základních prostředků.
12. platová třída
1. Zpracovávání koncepce lesní správy a péče o les nebo v národním parku.
2.18.14 VETERINÁRNÍ TECHNIK
8. platová třída

1. Samostatné provádění odborných veterinárních vyšetření, například parazitologických,
zhotovování preparátů a odběr biologického materiálu.
9. platová třída
1. Zajišťování a koordinace odborných veterinárně-technických prací při prohlídce zvířat a
masa.
2.18.15 VETERINÁRNÍ LÉKAŘ
11. platová třída

1. Práce preventivní, diagnostické a léčebné v ochraně zdraví zvířat nebo veřejného zdraví
pod vedením veterinárního lékaře se specializovanou působností.
12. platová třída
1. Odborné práce preventivní, diagnostické a léčebné v ochraně zdraví zvířat nebo veřejného
zdraví vykonávané veterinárním lékařem po zařazení do specializační přípravy.
13. platová třída
1. Specializované odborné práce preventivní, diagnostické a léčebné v ochraně zdraví zvířat
nebo veřejného zdraví, koordinace ochrany zdraví zvířat a veřejného zdraví a organizace,
k jejichž výkonu je nezbytné získání základní specializace.
14. platová třída
1. Vykonávání složitých a náročných odborných prací preventivních, diagnostických a
léčebných v ochraně zdraví zvířat nebo veřejného zdraví, k jejichž výkonu je nezbytné získání
vyšší specializace. Stanovování léčebných postupů a ozdravovacích programů.
2.18.16 ZOOLOG
9. platová třída

1. Sestavování a tvorba krmných dávek při chovu cizokrajných, ohrožených, vzácných nebo
handicapovaných zvířat, vedení odborné evidence chovů a zpracovávání odborných zpráv.
10. platová třída
1. Sestavování plánu chovu a stanovování podmínek chovu cizokrajných, ohrožených,
vzácných nebo handicapovaných zvířat včetně koordinace chovatelských prací, kontroly,
poradenských a dalších odborných činností.
11. platová třída
1. Metodické usměrňování a dohled nad chovem cizokrajných, ohrožených nebo vzácných
zvířat.
12. platová třída
1. Stanovování koncepčních záměrů rozvoje chovu zvěře v ZOO.
13. platová třída
1. Stanovování komplexních koncepcí a prognóz chovů cizokrajných, ohrožených a vzácných
druhů zvěře.
2.18.17 ŘEZNÍK
5. platová třída

1. Odborné práce při porážce a zpracovávání masa menších hospodářských zvířat.
6.platová třída
1. Odborné práce při porážce a zpracovávání masa velkých hospodářských zvířat.
DÍL 2.19 ZDRAVOTNICTVÍ
2.19.01 SANITÁŘ

2. platová třída
1. Provádění jednoduchých pomocných a obslužných činností, například péče o hygienu
prostředí, dovoz stravy, transport biologického materiálu, doprovod pacientů nebo klientů
sociálních služeb na příslušná oddělení a úkony s tím související, pomoc při úpravě těl
zemřelých.
3. platová třída
1. Provádění pomocných a obslužných činností při poskytování základní ošetřovatelské péče
(pacientům nebo klientům sociálních služeb), například zajišťování hygienické péče o
pacienta, polohování pacientů a manipulace s nimi.
2. Provádění jednoduchých pomocných a obslužných činností v rámci operačního sálu a
centrální sterilizace, laboratoře a transfuzní služby, zařízení lékárenské péče, lázní a léčebné
rehabilitace, autoptického oddělení a pitevny.
4. platová třída
1. Provádění pomocných a obslužných činností při poskytování základní a specializované
ošetřovatelské péče pacientům nebo klientům sociálních služeb zejména s omezenou
pohyblivostí nebo nepohyblivých, inkontinentních nebo se závažnými změnami psychického
stavu, případně s těžkým zdravotním postižením.
2. Provádění pomocných a obslužných činností v rámci operačního sálu a centrální sterilizace,
laboratoře a transfuzní služby, zařízení lékárenské péče, lázní a léčebné rehabilitace,
autoptického oddělení a pitevny.
5. platová třída
1. Provádění nejsložitějších pomocných a obslužných činností pod přímým vedením při
poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče pacientům, u kterých dochází
k selhání základních životních funkcí nebo toto selhání bezprostředně hrozí včetně polohování
a fixace pacienta před, v průběhu a po operačním výkonu na operačním sále.
2.19.02 AUTOPTICKÝ LABORANT
5. platová třída

1. Vyjímání orgánů z těl zemřelých, příprava pro pitevní postupy a provádění preparačních
výkonů a zhotovování preparátů na úseku patologie pod přímým vedením lékaře, provádění
fotodokumentace pitvy.
2.19.03 ŘIDIČ DOPRAVY NEMOCNÝCH A RANĚNÝCH, ŘIDIČ VOZIDLA ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY
5. platová třída

1. Zajišťování transportu nemocných, raněných a rodiček vozidly dopravy nemocných a
raněných, provádění jednoduchých výkonů v rámci neodkladné přednemocniční péče.
6. platová třída
1. Výkon činností na úseku neodkladné péče při transportu nemocných, raněných a rodiček,
například spolupráce při vyprošťování osob v havarijních situacích, provádění jednoduchých
výkonů v rámci neodkladné přednemocniční péče, zabezpečování odborného transportu
pacientů, udržování a obsluha komunikační techniky.
7. platová třída
1. Výkon činností na úseku neodkladné péče při provádění diagnosticko-třídících činností
v místě zásahu včetně obsluhy a údržby vozidel a jejich specifického zdravotnického
vybavení, provádění prvotního ošetření ran, sledování a orientační hodnocení vitální funkce
pacienta, přemísťování a polohování pacientů.
2.19.04 ZUBNÍ INSTRUMENTÁŘKA
5. platová třída

1. Instrumentace při stomatologických zákrocích, zpracovávání dentálních materiálů, vedení
zdravotní evidence pacientů, vyvolávání RTG snímků a podíl na přejímání, kontrole,
manipulaci a uložení léčivých přípravků.
6. platová třída
1. Činnosti v rámci léčebné a diagnostické péče ve stomatologii, zejména asistence při
ošetřeních dutiny ústní, péče o pacienty v průběhu ošetření.
2. Provádění výchovné činnosti v rámci zubní prevence.
2.19.05 MASÉR
5. platová třída

1. Provádění stanovených druhů léčebných masáží, s výjimkou segmentových. Příprava a
podávání částečných i celkových koupelí včetně přísadových a provádění základních
vodoléčebných procedur, aplikace tepla, například za použití soluxu nebo parafínu.
2.19.06 OŠETŘOVATEL
5. platová třída

1. Provádění jednoduchých výkonů základní a specializované ošetřovatelské péče pacientům
nebo klientům sociálních služeb, například úprava lůžka, základní hygienická péče, podávání
léčebné výživy a pomoc při podávání stravy a krmení pacientů, práce spojené s přijímáním
nebo propouštěním pacientů, úprava prostředí pacientů a péče o umírající a tělo zemřelého.
6. platová třída
1. Provádění složitějších výkonů základní a specializované ošetřovatelských péče u pacientů
nebo klientů sociálních služeb s omezenou pohyblivostí nebo nepohyblivých, inkontinentních,
se závažnými změnami psychického stavu, případně s těžkým zdravotním postižením,
asistence při provádění ošetřovatelských, diagnostických a léčebných výkonů při zvlášť
náročných specializovaných ošetřovatelských postupech a nebo podíl na zajišťování herních a
výchovných aktivit dětí při poskytování zdravotní péče.
2. Provádění dílčích výkonů vysoce specializované ošetřovatelské péče pod přímým vedením,
například u pacientů v bezvědomí, s těžkým tělesným nebo mentálním postižením.
2.19.07 DEZINFEKTOR
5. platová třída

1. Provádění dezinfekce prádla, matrací, lůžkovin nebo zbytků jídla ve zdravotnických
zařízeních a v zařízeních sociálních služeb, zejména na infekčních odděleních, provádění
ohniskové a ochranné deratizace, dezinsekce, obsluha stabilních i pojízdných dezinfekčních,
dezinsekčních nebo deratizačních přístrojů.
2. Provádění průběžné popřípadě závěrečné ohniskové dezinfekce a dezinsekce v ohnisku
nákazy, případně provádění dalších opatření v ohnisku nákazy. Obsluha čistící stanice
odpadních vod včetně její dezinfekce a dezinfekce vodních zdrojů a provádění odběrů vod na
laboratorní vyšetření.
2.19.08 ASISTENT ZUBNÍHO TECHNIKA
7. platová třída

1. Obsluha zdravotnických přístrojů a ostatních zařízení zubní laboratoře včetně jejich údržby,
podíl na přejímání, kontrole a uložení zdravotnických prostředků a na zajištění jejich
dostatečné zásoby.
2. Zhotovování jednodušších zubních náhrad a ortodontických pomůcek a dalších
stomatologických výrobků a provádění jejich oprav, zpracovávání všech hlavních a
pomocných materiálů užívaných v zubním lékařství.
2.19.09 NUTRIČNÍ ASISTENT
7. platová třída

1. Poskytování specifické ošetřovatelské péče při zabezpečování nutričních potřeb pacientů
v oblasti preventivní a léčebné výživy, provádění činností na úseku dietního stravovacího
provozu v rámci realizace ošetřovatelského procesu, například sestavování stravovacího
plánu, monitorování a vyhodnocování potřeb pacientů v oblasti léčebné výživy.
2.19.10 ORTOTICKO-PROTETICKÝ TECHNIK
7. platová třída

1. Zhotovování ortotických pomůcek a provádění základního zácviku jejich používání a
udržování.
2.19.11 LABORATORNÍ ASISTENT
7. platová třída

1. Provádění zdravotnických laboratorních vyšetření podle stanovených postupů a s pomocí
přístrojové a laboratorní techniky včetně případné péče o laboratorní zvířata.
2.19.12 ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (PRAKTICKÁ SESTRA)
7. platová třída

1. Provádění dílčích výkonů základní ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského plánu pod
odborným dohledem.
2. Provádění odborných zdravotnických dokumentačních a evidenčních činností, například
v kartotékách zdravotnických zařízení.
8. platová třída
1. Poskytování základní nebo dílčí specializované ošetřovatelské péče v rámci
ošetřovatelského plánu pod odborným dohledem.
9. platová třída
1. Poskytování základní ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského plánu bez odborného
dohledu.
2. Poskytování specializované ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského plánu pod
odborným dohledem.
3. Provádění dílčích výkonů, které jsou součástí vysoce specializované ošetřovatelské péče
pod přímým vedením, například péče o základní potřeby pacientů ohrožených selháním
základních životních funkcí, usměrňování herních aktivit dětí při poskytování zdravotní péče.
4. Provádění dílčích zvlášť náročných specializovaných ošetřovatelských nebo rehabilitačních
výkonů, které jsou náročné z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta nebo z hlediska
technologické náročnosti provedení, a pro něž je nutné získání zvláštní odborné způsobilosti.
2.19.13 VŠEOBECNÁ SESTRA
9. platová třída

1. Poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu pod odborným
dohledem.
10. platová třída
1. Plánování ošetřovatelské péče formou ošetřovatelského procesu bez odborného dohledu.
2. Poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu bez odborného
dohledu.
3. Provádění základní zdravotní výchovy pacientů i laické veřejnosti v oblasti ochrany a
podpory zdraví a v ošetřovatelských postupech.
4. Zajišťování komplexního sterilizačního procesu včetně monitoringu na centrálních
sterilizacích.
5. Poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče pod odborným dohledem.
6. Provádění specializovaných diagnostických, léčebných, ošetřovatelských nebo
rehabilitačních postupů a výkonů zvlášť náročných z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta
nebo z hlediska technologické náročnosti provedení pod odborným dohledem.
11. platová třída
1. Poskytování ošetřovatelské péče bez odborného dohledu, k jejímuž výkonu je nezbytné
získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
2. Provádění specializovaných diagnostických, léčebných, ošetřovatelských nebo
rehabilitačních postupů a výkonů bez odborného dohledu, zvlášť náročných z hlediska
zvýšeného rizika pro pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení, k jejímuž
výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
3. Příprava a obsluha přístrojového vybavení na operačních sálech nebo na specializovaných
diagnostických nebo terapeutických pracovištích, instrumentace při operačních
diagnostických a terapeutických výkonech, ke které je nezbytné získání specializované nebo
zvláštní odborné způsobilosti.
4. Provádění zdravotní výchovy pacientů všech věkových kategorií a jimi určených osob,
případně jiných osob ve specializovaných ošetřovatelských postupech v rámci hospitalizace a
přípravy na poskytování péče ve vlastním sociálním prostředí nebo před diagnostickým a
terapeutickým výkonem včetně přípravy informačních materiálů.
5. Organizace a koordinace činností nelékařských zdravotnických pracovníků a zajišťování
mezioborové spolupráce, zajišťování kvality péče a bezpečí pacientů v rámci organizačních
celků. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně
specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace.
12. platová třída
1. Samostatné provádění nejnáročnějších vysoce specializovaných ošetřovatelských a
léčebných výkonů, například péče o rizikového novorozence na základě specializované nebo
zvláštní odborné způsobilosti na úzce specializovaných pracovištích, které jsou vysoce
náročné z hlediska techniky provedení a možného rizika pro pacienta.
2. Samostatné provádění a vyhodnocování diagnostických vysoce specifických vyšetření
v klinických oborech, například pletysmografické metody, holterovského, ultrazvukového
nebo urodynamického vyšetření.
3. Stanovování zásadní strategie a koncepce ošetřovatelské péče nebo koncepce přípravy a
realizace projektů podpory zdraví včetně koncepce zdravotní výchovy, celoživotního
vzdělávání zdravotnických pracovníků, metodické usměrňování ošetřovatelské péče v rámci
oboru nebo zdravotnického zařízení včetně zajišťování její realizace a kontroly, zavádění
systému kvality péče a bezpečí pacientů ve zdravotnickém zařízení. Aplikace výsledků
výzkumu a vývoje v oboru ošetřovatelství do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci
oboru.
2.19.14 PORODNÍ ASISTENTKA
9. platová třída

1. Poskytování ošetřovatelské péče v porodní asistenci pod odborným dohledem při
fyziologickém průběhu těhotenství, při porodu nebo v šestinedělí.
10. platová třída
1. Plánování ošetřovatelské péče v porodní asistenci bez odborného dohledu.
2. Poskytování, případně zajišťování ošetřovatelské péče v porodní asistenci bez odborného
dohledu a poskytování rad ženám během těhotenství, při porodu a v šestinedělí, pokud
probíhají fyziologicky. Vedení fyziologického porodu, péče o fyziologické novorozence,
diagnostika těhotenství a příprava rodiček k operačním výkonům. Provádění poradenské
činnosti v oblasti reprodukčního zdraví a plánovaného rodičovství, sexuálně přenosných
chorob, epidemiologické ochrany a sexuálního zneužívání. Předepisování nebo provádění
vyšetření nezbytných ke sledování fyziologického těhotenství.
11. platová třída
1. Poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče v gynekologii a péče v porodní
asistenci bez odborného dohledu na základě specializované nebo zvláštní odborné
způsobilosti při komplikovaném porodu a vysoce specializovaných gynekologických
výkonech a instrumentace při porodu císařským řezem.
2. Zajišťování cílených preventivních programů včetně zajišťování gynekologického
screeningu, ke kterému je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
3. Příprava a obsluha přístrojového vybavení na operačních sálech nebo na specializovaných
diagnostických nebo terapeutických pracovištích, instrumentace při operačních
diagnostických a terapeutických výkonech.
4. Provádění zdravotní výchovy žen a dalších osob včetně přípravy edukačních materiálů.
Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně
specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace.
12. platová třída
1. Samostatné provádění nejnáročnějších vysoce specializovaných úkonů včetně péče o
rizikového nebo patologického novorozence na porodním sále na základě specializované nebo
zvláštní odborné způsobilosti na úzce specializovaných pracovištích, které jsou vysoce
náročné z hlediska techniky provedení, možného rizika pro pacienta a hodnocení jeho stavu.
2. Samostatné provádění a vyhodnocování diagnostických vysoce specifických vyšetření
v porodní asistenci, například ultrazvukového nebo urodynamického vyšetření.
3. Stanovování zásadní strategie a koncepce péče v porodní asistenci nebo koncepce a
realizace projektů podpory zdraví včetně koncepce strategie zdravotní výchovy v oboru,
celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků, metodické usměrňování péče v porodní
asistenci v rámci oboru nebo zdravotnického zařízení včetně zajišťování její realizace a
kontroly, zavádění systému kvality péče a bezpečí pacientů ve zdravotnických zařízeních
nebo v rámci příslušného oboru či většího organizačního celku. Aplikace výsledků výzkumu a
vývoje v oboru ošetřovatelství do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru.
2.19.15 ERGOTERAPEUT
8. platová třída

1. Provádění ergoterapeutických úkonů pod odborným dohledem, například hodnocení a
nácvik běžných denních činností v nemocničním nebo ve vlastním sociálním prostředí
pacientů nebo klientů sociálních služeb.
9. platová třída
1. Provádění ergoterapeutických úkonů bez odborného dohledu, hodnocení v oblasti
pracovních a zájmových aktivit pacienta nebo klienta sociálních služeb včetně základních
kinesiologických a biomechanických rozborů.
2. Provádění ergoterapeutického vyšetření bez odborného dohledu zaměřeného na analýzu
aktivit pacienta nebo klienta sociálních služeb, hodnocení senzomotoriky, mobility a
lokomoce, orientační vyšetření kognitivních funkcí ve vztahu k analýze běžných denních
činností. Provádění nácviku v oblasti pracovních činností v kontextu fyzického a sociálního
prostředí.
10. platová třída
1. Vypracovávání složitých specializovaných ergoterapeutických analýz s využíváním
standardizovaných hodnotících nástrojů, sestavování dlouhodobých ergoterapeutických plánů
na základě ergoterapeutických vyšetření, analýzy poškozených a zbylých funkcí u pacientů
jednotlivých klinických oborech.
2. Poradenská činnost a instruktáž v oblasti prevence vzniku nemocí z povolání a úprav
pracovního a domácího prostředí, aplikace zásad ergonomie v rámci primární a sekundární
prevence poruch pohybového aparátu.
11. platová třída
1. Příprava standardů specializovaných postupů v oboru ergoterapie. Metodické usměrňování
ergoterapie v rámci zdravotnického zařízení a hodnocení kvality poskytované
ergoterapeutické péče. Stanovování strategie výchovy a dalšího vzdělávání v oboru ve
zdravotnickém zařízení nebo zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání
zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace.
2.19.16 RADIOLOGICKÝ ASISTENT
8. platová třída

1. Provádění radiologických zobrazovacích postupů při lékařském ozáření, provádění
statických zobrazovacích postupů v nukleární medicíně a provádění léčebných ozařovacích
technik pod odborným dohledem. Poskytování specifické ošetřovatelské péče poskytované
v souvislosti s aplikací lékařského ozáření pod odborným dohledem.
9. platová třída
1. Provádění základních zobrazovacích a terapeutických výkonů v radiodiagnostice, radiační
onkologii a nukleární medicíně bez odborného dohledu, poskytování specifické ošetřovatelské
péče bez odborného dohledu.
2. Hodnocení a korigování projekčních a expozičních odchylek rentgenogramů, zpracovávání
potřebné obrazové dokumentace, asistence při skiaskopicko-skiagrafických vyšetřeních.
3. Provádění specializovaných zobrazovacích a terapeutických výkonů v radiodiagnostice,
radiační onkologii a nukleární medicíně pod odborným dohledem.
10. platová třída
1. Provádění specializovaných zobrazovacích a terapeutických výkonů v radiodiagnostice,
radiační onkologii a nukleární medicíně bez odborného dohledu.
2. Provádění specializovaných činností na lineárních urychlovačích a asistence při
intervenčních výkonech brachyterapie.
3. Provádění jednofotonové emisní výpočetní tomografie, pozitronové emisní tomografie,
navrhování pracovních parametrů přístrojů a provádění zaměření vyšetření a provádění
lokalizace cílového objemu.
11. platová třída
1. Provádění nejnáročnějších specializovaných diagnostických a terapeutických výkonů v
radiodiagnostice, radiační onkologii a nukleární medicíně bez odborného dohledu na základě
specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti, například zobrazovacích postupů v rámci
intervenčních radiologických a kardiologických výkonů, navigační, perioperační a
spektroskopické magnetické rezonance, vyšetření srdce magnetickou rezonancí nebo
počítačovou tomografií, screeningové diagnostické mamografie v akreditovaných centrech,
radiologických zobrazovacích postupů pro plánování a ověřování léčby, plánování léčby,
provádění zobrazovacích postupů pomocí hybridních diagnostických technologií v nukleární
medicíně.
2. Vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany jako
dohlížející osoba nebo jako osoba s přímou odpovědností za radiační ochranu na
radiologických pracovištích. Metodické usměrňování oboru. Zajišťování a provádění
celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v
oboru příslušné specializace. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje do klinické praxe na
vlastním pracovišti i v rámci oboru.
2.19.17 ZDRAVOTNÍ LABORANT
8. platová třída

1. Příprava materiálů nutných pro laboratorní a diagnostickou činnost pod odborným
dohledem, například obsluha laboratorní techniky, provádění odběrů a vyšetřování vzorků
životního a pracovního prostředí v souvislosti s ochranou veřejného zdraví, provádění
základních laboratorních měření na automatických analyzátorech (nefelometrických,
chemiluminiscenčních), příprava preparátů k cytogenetickému vyšetření, příprava vzorků
k měření na průtokovém cytometru, činnosti související s výrobou transfuzních přípravků.
9. platová třída
1. Provádění laboratorních vyšetření a měření bez odborného dohledu, hodnocení kvality
vzorků biologického materiálu, zhotovování preparátů a další zpracovávání materiálů nutných
pro laboratorní diagnostickou činnost, provádění odběrů krve a ostatního biologického
materiálu, práce se složitou laboratorní technikou, hodnocení výsledků z analyzátorů krevních
elementů, výroba transfuzních přípravků, provádění speciálních odběrů a vyšetřování vzorků
životního a pracovního prostředí v souvislosti s ochranou a podporou veřejného zdraví.
2. Provádění specializovaných laboratorních postupů, například chromatografické metody
(kapalinová, plynová), průtokové cytometrie, vyšetření agregace trombocytů,
imunohematologická vyšetření a vyšetření ke snížení nebezpečí krví přenosných chorob.
10. platová třída
1. Provádění vysoce specializovaných laboratorních vyšetření a měření bez odborného
dohledu v oboru specializace, například provádění metod na úrovni DNA, RNA, provádění
molekulárně-genetických vyšetření a vyšetření molekulární cytogenetiky, provádění
základního hodnocení nálezu – elektroforéz, bílkovin, lipidů, proteinurie v moči, odečítání
fagocytózy a jednoduchých mikroskopických preparátů, stanovování hladiny návykových
látek, provádění vysoce speciálních odběrů a speciálního vyšetřování vzorků složek životního
a pracovního prostředí a měření v terénu, specializované postupy v imunohematologické
diagnostice, cytomorfologická vyšetření.
2. Stanovování strategie a koncepce v oblasti laboratorních činností, zajišťování vnitřní a
vnější kontroly kvality laboratorních metod a zavádění nových laboratorních metod a jejich
validace. Provádění statistických hodnocení. Zajišťování a provádění celoživotního
vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné
specializace.
11. platová třída
1. Stanovování zásadní strategie a koncepce laboratorního provozu nebo koncepce přípravy a
realizace projektů spojených s rozvojem laboratorní medicíny včetně koncepce strategie
dalšího vzdělávání v rámci laboratorního komplementu zdravotnického zařízení. Aplikace
výsledků výzkumu a vývoje do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru.
Příprava standardů specializovaných postupů v oboru.
2.19.18 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
8. platová třída

1. Posuzování životní situace pacienta nebo klienta sociálních služeb a monitorování
a vyhodnocování potřeb pacienta (klienta sociálních služeb) podle údajů ve zdravotnické
dokumentaci pod odborným dohledem.
9. platová třída
1. Provádění zdravotně-sociálních činností bez odborného dohledu, například psychosociální
intervence podle individuálních potřeb pacienta nebo klienta sociálních služeb, řešení
sociálně-právních problémů pacienta (klienta sociálních služeb), provádění sociálního šetření
v terénu. Provádění odborných prací při vedení terapeutických komunit zvláště
v psychiatrických léčebnách.
10. platová třída
1. Provádění složitých zdravotně-sociálních činností bez odborného dohledu, například
posuzování životní situace pacienta ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům na
základě údajů ze zdravotnické dokumentace a poznatků z lékařských a sesterských vizit.
Realizace rehabilitačních, resocializačních a rekondičních pobytů pacientů nebo klientů
sociálních služeb s ohledem na jejich zdravotní stav a sociální podmínky. Zajišťování
zdravotních podmínek a pomůcek pro pacienty (klienty), příprava pacientů pro ústavní péči a
pro zařízení sociální intervence (léčebny dlouhodobě nemocných, dětské domovy, domovy
důchodců). Zajišťování sociálně-právního poradenství ve vztahu k onemocnění nebo k jeho
následkům za využití údajů ze zdravotnické dokumentace, lékařských a sesterských vizit.
2. Zajišťování sociálních potřeb u obzvlášť těžce nemocných a postižených osob v domácím
ošetřování bez odborného dohledu, například po centrálních mozkových příhodách,
po úrazech, při připojení na dýchacích přístrojích, na dialyzačních přístrojích a při apalických
syndromech.
11. platová třída
1. Provádění nejnáročnějších zdravotně-sociálních činností bez odborného dohledu, například
hodnocení biopsychosociálního stavu pacienta (klienta) a na jeho základě a s využitím údajů
ze zdravotnické dokumentace navrhování následné péče.
2. Metodické usměrňování a koordinace zdravotně-sociální péče ve vymezené územní
působnosti nebo v rámci většího organizačního celku. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje
v oboru do praxe. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických
pracovníků v oboru. Zajišťování systému kvality zdravotně-sociální péče.
2.19.19 OPTOMETRISTA
8. platová třída

1. Vyšetřování zrakových funkcí, doporučování vhodných druhů a úprav brýlových čoček pod
odborným dohledem.
9. platová třída
1. Vyšetřování zrakových funkcí, doporučování vhodných druhů a úprav brýlových čoček bez
odborného dohledu, provádění poradenské služby v oblasti refrakčních vad včetně druhů
kontaktních čoček a jejich vhodného použití.
10. platová třída
1. Vyšetřování zrakové funkce a provádění metrických vyšetření refrakce oka u osob starších
15 let věku bez odborného dohledu, určování refrakční vady, provádění korekce
a rozhodování, zda ke korekci refrakční vady je vhodné použít dioptrické brýle, kontaktní
čočky nebo speciální optické pomůcky, a jejich předepisování. Vyšetřování v oblasti předního
segmentu oka pro potřeby korekce refrakčních vad a provádění poradenské činnosti. Aplikace
kontaktních čoček a provádění jejich následné kontroly.
2. Vyšetřování osob mladších 15 let na oftalmologických diagnostických přístrojích na
základě indikace lékaře.
2.19.20 ORTOPTISTA
8. platová třída

1. Poskytování specifické ošetřovatelské péče pacientům s oční poruchou pod odborným
dohledem, spolupráce s lékařem na preventivní, léčebné, diagnostické a dispenzární péči o
pacienty s vrozenými i získanými očními vadami.
9. platová třída
1. Poskytování specifické ošetřovatelské péče pacientům s oční poruchou bez odborného
dohledu, například navrhování, zhotovování a údržba cvičebních ortoptických pomůcek,
zdravotnická vzdělávací činnost a poradenství pacientům a jejich rodičům o léčbě a léčebném
výcviku, vyhledávání očních vad dětí. Příprava a provádění výchovných zaměstnání a
zajišťování bezpečného prostředí pro pacienty ve stacionářích.
2. Provádění a vyhodnocování diagnostických vyšetření pacientů bez odborného dohledu a
bez indikace očního lékaře, například vyšetření zrakové ostrosti, zaměření korekce na
fokometru, provádění zakrývacích testů.
10. platová třída
1. Plánování a vyhodnocování specifické ošetřovatelské péče u pacientů s očními poruchami,
zejména s poruchami motorické anebo senzorické složky jednoduchého binokulárního vidění,
příprava pacientů k dalším diagnostickým a léčebným výkonům v očním lékařství,
zajišťování ošetřovatelské péče při nich, podávání léčivých přípravků do spojivkového vaku
nebo jiným neinvazivním způsobem, provádění aplikace terapeutických kontaktních čoček.
2. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků v oboru.
2.19.21 ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
8. platová třída

1. Provádění odborných činností na úsecích epidemiologie, hygieny dětí a mladistvých,
hygieny obecné a komunální, hygieny práce, hygieny výživy a předmětů běžného užívání,
podpory zdraví obyvatel nebo pracovně-lékařské péče konané pod odborným dohledem
například zadávání a specifikace měření a vyšetřování složek životního a pracovního prostředí
a pracovních podmínek, výrobků a materiálů pro účely státního zdravotního dozoru,
shromažďování a vyhodnocování podkladů a anamnestických údajů pro epidemiologické
studie včetně využití informačních systémů, provádění odběrů vzorků, vyhodnocování
výsledků laboratorních vyšetření, provádění zdravotní výchovy a dalších odborných činností
v oblasti podpory veřejného zdraví.
9. platová třída
1. Provádění náročných činností na úsecích epidemiologie, hygieny dětí a mladistvých,
hygieny obecné a komunální, hygieny práce, hygieny výživy a předmětů běžného užívání,
podpory zdraví obyvatel nebo pracovně-lékařské péče bez odborného dohledu například
zadávání a specifikace měření a vyšetřování složek životního a pracovního prostředí a
pracovních podmínek, výrobků a materiálů pro účely státního zdravotního dozoru, provádění
speciálních odběrů vzorků, šetření pro účely ověřování podmínek vzniku onemocnění pro
účely posuzování nemocí z povolání, provádění referenční, poradenské a konzultační činnosti
v ochraně a podpoře veřejného zdraví.
2. Provádění náročných činností v podpoře veřejného zdraví, například sledování a analýza
ukazatelů zdravotního stavu, specializovaná poradenská, výchovná a konzultační činnost,
zpracovávání podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik a pro další opatření a
rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, realizace místních programů
ochrany a podpory veřejného zdraví.
3. Provádění náročných činností na úsecích epidemiologie, hygieny dětí a mladistvých,
hygieny obecné a komunální, hygieny práce, hygieny výživy a předmětů běžného užívání,
podpory zdraví obyvatel nebo pracovně-lékařské péče, konané bez odborného dohledu,
například realizace místních programů ochrany a podpory zdraví, výchova občanů ke
zdravému způsobu života.
10. platová třída
1. Provádění specializovaných činností v ochraně a podpoře veřejného zdraví. Sledování
ukazatelů zdravotního stavu obyvatel, monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatel a
faktorů životního a pracovního prostředí a životních a pracovních podmínek, provádění
referenční, poradenské a konzultační činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví ve zvlášť
složitých případech, specializované hodnocení zdravotních rizik zátěže obyvatel vystaveného
rizikovým faktorům životního a pracovního prostředí a samostatná realizace místních
programů ochrany a podpory zdraví. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání
zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace.
2.19.22 ORTOTIK-PROTETIK
9. platová třída

1. Vytváření konstrukčního řešení a stavba jednotlivých ortotických a protetických pomůcek
bez odborného dohledu v celém rozsahu oboru včetně využití technologií snímání měrných
podkladů, například všech končetinových protéz, trupových ortéz, epitéz, kýlních a břišních
pasů atypických konstrukcí, provádění náročných technických vyšetření nohy zákazníka
přístroji pro grafické technicko-vyšetřovací metody, například plantografem, pedobarografem,
stavba složité atypické ortopedické obuvi podle sádrových pozitivů a konstrukčních nákresů a
měr, například stavba vnitřních sandálů typu Choppart, individuální úpravy a aplikace
pooperační obuvi.
10. platová třída
1. Konstrukční řešení ojedinělých a specifických složitých ortotických pomůcek, například
technicky složitých pomůcek a zařízení řízených elektronickými systémy. Samostatná tvůrčí
řešení typů, modelů, tvarů a vzorů ortotických pomůcek. Provádění konstrukčního dozoru.
2. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků v oboru.
2.19.23 NUTRIČNÍ TERAPEUT
8. platová třída

1. Poskytování specifické ošetřovatelské péče při zabezpečování nutričních potřeb pacientů
nebo klientů sociálních služeb v oblasti preventivní péče a na úseku klinické výživy pod
odborným dohledem, například sestavování jídelních plánů, monitorování a vyhodnocování
potřeb pacientů nebo klientů sociálních služeb v oblasti dietního stravování, spolupráce s
rodinou a jinými blízkými osobami, práce na specializovaných pracovištích (metabolické
jednotky, diabetologie, apod.), vypracovávání nutričních rozborů na základě biochemických
výsledků.
9. platová třída
1. Poskytování specifické ošetřovatelské péče při zabezpečování nutričních potřeb pacientů
nebo klientů sociálních služeb v oblasti preventivní péče a na úseku klinické výživy bez
odborného dohledu, poradenská a edukační činnost ke zdravému způsobu života, kontrola
úrovně dietního stravování.
10. platová třída
1. Poskytování specializované péče na úseku klinické výživy, k jejímuž výkonu je nezbytné
získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti, například stanovování plánu
výživy podle laboratorních výsledků s použitím speciálních metod, například bioimpedance,
zpracovávání a hodnocení nutriční anamnézy, používání enterální výživy a modulových
dietetik, sestavování speciálních postupů výživy při nutričně závažných stavech s výrazným
poškozením trávicích funkcí.
2. Zabezpečování koordinace ošetřovatelského procesu při enterální, eventuálně přechodové
parenterální dietologické péči nebo ve specializovaných nutričních centrech nebo komplexní
koordinace dietologické péče v nemocnicích, výkon diagnostické, preventivní a výchovné
činnosti v dietologii.
3. Poskytování specializované nutriční péče pacientům nebo klientům sociálních služeb se
závažnými poruchami výživy a metabolismu, například specifická aplikace nutričních
doplňků u pacientů nebo klientů s komplikovaným nutričním stavem, sestavování nutričních
plánů pro specifické skupiny (náboženské, etnické, sociálně odlišné) s akutními a
chronickými nemocemi.
11. platová třída
1. Tvorba koncepce, systemizace a standardizace nutriční péče ve zdravotnických zařízeních
ve vazbě na spektrum poskytované léčebné péče. Realizace standardizovaného systému
nutriční péče, kontrola a hodnocení efektivity postupů. Zajišťování a provádění celoživotního
vzdělávání včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace. Aplikace
výsledků výzkumu a vývoje v oboru do praxe.
2.19.24 ZUBNÍ TECHNIK
8. platová třída

1. Zhotovování zubních náhrad, ortodontických pomůcek a dalších stomatologických výrobků
pod odborným dohledem, provádění jejich oprav a zpracovávání všech hlavních a pomocných
materiálů používaných v zubním lékařství, obsluha zdravotnických přístrojů a ostatních
zařízení zubní laboratoře.
9. platová třída
1. Řešení specifických problémů souvisejících se zhotovováním a opravováním zubních
náhrad, ortodontických pomůcek a dalších stomatologických výrobků v průběhu ošetření
pacientů na výzvu zubního lékaře.
2. Zhotovování stomatologických protéz a ortodontických pomůcek, provádění jejich oprav,
příprava, například zhotovování protetických výrobků a součástí aparátů, využívání
technologií pro zpracování nových stomatologických materiálů.
10. platová třída
1. Vykonávání specializovaných činností na základě získané specializované nebo zvláštní
odborné způsobilosti, například zhotovování fixních a snímatelných náhrad na implantáty,
kombinovaných náhrad kotvených zásuvnými spoji, fixních náhrad z nekovových materiálů
(keramiky) za použití artikulátoru a paralelometru.
2. Metodické usměrňování prací v zubních laboratořích. Zajišťování a provádění
celoživotního vzdělávání včetně specializačního vzdělávání v oboru specializace.
2.19.25 DENTÁLNÍ HYGIENISTKA
9. platová třída

1. Provádění kolektivních a individuálních preventivních a výchovných činností na úseku
dentální hygieny bez odborného dohledu.
2. Provádění činností v rámci léčebné a diagnostické péče ve stomatologii pod odborným
dohledem zubního lékaře.
10. platová třída
1. Provádění komplexních specializovaných činností na úseku dentální hygieny včetně
stanovování individuálních postupů a kontroly jejich účinnosti bez odborného dohledu.
Výchovná a preventivní péče v ústní hygieně u rizikových pacientů.
2. Provádění specializovaných činností v rámci léčebné a diagnostické péče ve stomatologii,
například specializované péče o pacienty v onkologii, kardiochirurgii nebo o pacienty vysoce
rizikové.
11. platová třída
1. Samostatné provádění nejnáročnějších specializovaných činností na úseku dentální hygieny
bez odborného dohledu na základě získání zvláštní odborné způsobilosti, například aplikace
povrchové anestézie pro znecitlivění dásní odstraňování poddásňového zubního plaku,
pečetění figur.
2. Metodická a koncepční činnost v rámci oboru a zajišťování a provádění celoživotního
vzdělávání zdravotnických pracovníků v oboru.
2.19.26 ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ
9. platová třída

1. Poskytování dílčích výkonů specifické ošetřovatelské péče na úseku přednemocniční
neodkladné péče pod odborným dohledem.
2. Poskytování dílčích výkonů vysoce specializované ošetřovatelské péče na úseku
anesteziologicko-resuscitační péče nebo akutního příjmu pod odborným dohledem.
10. platová třída
1. Provádění činností operátora na operačním středisku zdravotnické záchranné služby pod
odborným dohledem.
2. Poskytování specifické ošetřovatelské péče na úseku přednemocniční neodkladné péče pod
odborným dohledem.
3. Poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče na úseku anesteziologickoresuscitační
péče nebo akutního příjmu pod odborným dohledem.
11. platová třída
1. Provádění činností operátora na operačním středisku zdravotnické záchranné služby bez
odborného dohledu.
2. Poskytování specifické ošetřovatelské péče na úseku přednemocniční neodkladné péče bez
odborného dohledu.
3. Poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče na úseku anesteziologickoresuscitační
péče nebo akutního příjmu bez odborného dohledu na základě specializované
nebo zvláštní odborné způsobilosti.
4 Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání včetně specializačního vzdělávání v
oboru specializace.
2.19.27 FARMACEUTICKÝ ASISTENT
8. platová třída

1. Provádění činností spojených s přípravou a kontrolou léčivých přípravků a zkoumadel
včetně doplňování léčivých látek pro přípravu léčivých přípravků, s výjimkou velmi silně a
silně účinných léčiv, prováděné pod odborným dohledem, například provádění základních
laboratorních prací při kontrole léčiv, vydávání léčivých přípravků, jejichž výdej není vázán
na lékařský předpis.
9. platová třída
1. Provádění odborných činností bez odborného dohledu, spojené zejména s přípravou a
kontrolou léčivých přípravků připravovaných na lékařské předpisy i do zásoby, s výjimkou
silně a velmi silně účinných léčiv, asistence při přípravě radiofarmak, cytostatik a asepticky
připravovaných léčiv, výdej léčivých přípravků, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis,
výdej a prodej zdravotnických prostředků na lékařský přepis. Poskytování konzultační
činnosti v oblasti volně prodejných léčiv, doplňků stravy a zdravotnických prostředků.
10. platová třída
1. Provádění specializovaných odborných činností, například v rámci aseptické přípravy léčiv,
přípravy radiofarmak, přípravy all-in-one vaků a cytostatik, kontroly a analýzy léčiv za
použití instrumentálních metod, například spektrofotometru, polarimetru.
2. Metodické usměrňování správného zacházení s léčivými přípravky a zdravotnickými
prostředky na odděleních nemocnic. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání
zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru specializace.
2.19.28 BIOMEDICÍNSKÝ TECHNIK
9. platová třída

1. Obsluha, kontrola a opravy zdravotnických přístrojů, které neovlivňují zdravotní stav
pacientů, bez odborného dohledu.
2. Provádění odborných prací se zdravotnickými přístroji bez odborného dohledu, zajišťování
technické asistence při elektrofyziologických vyšetřeních a při vyšetřeních zobrazovacími
metodami pod odborným dohledem nebo pod přímým vedením klinického technika nebo
klinického inženýra, podíl na obsluze zdravotnických přístrojů pro mimotělní oběh a na
výběru zdravotnických přístrojů, kalibrace kritických bloků zdravotnických přístrojů.
10. platová třída
1. Výkon specializovaných biomedicínských technických činností, například zavádění nových
metod do běžného provozu, vytváření potřebných modulů klinických informačních systémů,
příprava standardů specializovaných postupů, vytváření modifikací softwaru pro diagnostické
zobrazovací zdravotnické přístroje, zajišťování provozu zdravotnických přístrojů pro
mimotělní očistu krve.
11. platová třída
1. Výkon nejnáročnějších specializovaných činností v oboru příslušné specializace, například
obsluha zdravotnických přístrojů pro mimotělní oběh krve, elektro-, magneto-, foto-, sonoterapii,
zajišťování koncipování kompletů zdravotnických technologií, technické služby
související s digitalizací ve zdravotnictví a vypracovávání standardů specializovaných
postupů.
2. Metodické usměrňování v oboru, kontrola a hodnocení kvality poskytované péče.
Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně
specializačního vzdělávání v oboru specializace. Příprava standardů specializovaných
postupů v oboru.
3. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru do praxe. Tvorba celostátní koncepce oboru
v rámci odbornosti, rozvoj specializovaných oborů na národní, případně nadnárodní úrovni.
2.19.29 BIOTECHNICKÝ ASISTENT
9. platová třída

1. Zajišťování chodu laboratorních zdravotnických přístrojů po provozní stránce, obsluha a
uživatelská kontrola zdravotnických přístrojů bez odborného dohledu.
2. Technická asistence při vyšetřeních a výkonech poskytování zdravotní péče.
10. platová třída
1. Nastavování provozních parametrů přístrojových zdravotnických prostředků,
vyhodnocování elektroencefalogramu, elektrokardiogramu a výstupů dalších diagnostických
systémů, provádění kalibrace jednotlivých laboratorních přístrojů, spolupráce na akvizici
klinických informačních systémů, bez odborného dohledu a bez indikace lékaře.
2. Technická asistence při vysoce specializovaných vyšetřeních a výkonech zdravotní péče
vykonávaná bez odborného dohledu, například při elektrofyziologických vyšetřeních
impulzoterapii srdce a při vyšetřeních zobrazovacími metodami.
3. Zajišťování provozu zdravotnických přístrojů, podíl na vývoji a zhotovení diagnostických a
terapeutických zdravotnických přístrojů nebo jejich doplňků, zavádění nových metod do
běžného provozu.
4. Výkon a hodnocení klinických zkoušek zdravotnických prostředků nepřístrojového
charakteru a vyhodnocování nežádoucích příhod v případě jejich selhání, podíl na vytváření
potřebných modulů klinických informačních systémů, případně podíl na modifikaci
diagnostických a terapeutických systémů a výkon dalších specializovaných činností.
11. platová třída
1. Metodické usměrňování v oboru, kontrola a hodnocení kvality poskytované péče.
Zajišťování a provádění specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků v oboru
specializace.
2. Zavádění nových metod do běžného provozu. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje
v oboru do klinické praxe, příprava standardů specializovaných postupů v oboru.
2.19.30 RADIOLOGICKÝ TECHNIK
9. platová třída

1. Provádění činností souvisejících s aplikací lékařského ozáření bez odborného dohledu,
zejména provádění klinické dozimetrie včetně vyhodnocování dávek pacientů, provádění a
hodnocení zkoušek provozní stálosti radiologických zařízení, sledování časových řad
naměřených hodnot, organizační zajištění předepsaných zkoušek zdrojů ionizujícího záření a
měřidel.
2. Zpracování částí ozařovacích plánů radioterapie pod odborným dohledem.
10. platová třída
1. Provádění zkoušek dlouhodobé stability zdrojů ionizujícího záření a jejich vyhodnocování,
kontrola dodržování příslušných právních předpisů při používání radiologických zařízení,
spolupráce při optimalizaci radiační ochrany ve zdravotnickém zařízení.
2. Zpracování ozařovacích plánů radioterapie bez odborného dohledu.
11. platová třída
1. Výkon nejnáročnějších specializovaných činností v oboru příslušné specializace, například
hodnocení radiologické události, vývoj a zavádění nových metod léčby ionizujícím zářením.
2. Metodické usměrňování oboru příslušné specializace, kontrola a hodnocení kvality radiační
ochrany. Příprava standardů specializovaných postupů v oboru.
3. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru do praxe. Tvorba celostátní koncepce oboru
v rámci příslušné odbornosti, rozvoj specializovaných oborů na národní, příp. nadnárodní
úrovní. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků v oboru.
2.19.31 ADIKTOLOG
9. platová třída

1. Provádění adiktologické diagnostiky pacienta pod odborným dohledem, dílčí činnosti na
stanovení programu primární prevence pro rizikové skupiny včetně včasné diagnostiky a
intervence, provádění neinvazních odběrů biologického materiálu na přítomnost drog a
infekčních onemocnění.
2. Poskytování základní a specializované adiktologické péče pod odborným dohledem,
například vyhodnocování potřeb, zhodnocení omezení a rizik pro stanovení dalšího léčebného
plánu. Terapeutická, instruktážní a poradenská práce s pacienty trpícími poruchami vzniklými
v důsledku užíváním návykových látek nebo s jejich rodinnými příslušníky v ambulantních i
lůžkových zařízeních.
10. platová třída
1. Provádění komplexní adiktologické diagnostiky pacienta bez odborného dohledu a bez
indikace lékaře, stanovení programu primární prevence pro rizikové skupiny včetně včasné
diagnostiky a intervence. Provádění neinvazních odběrů biologického materiálu na přítomnost
drog a infekčních onemocnění.
2. Poskytování komplexní adiktologické péče bez odborného dohledu na základě indikace
lékaře, například vypracování komplexního léčebného plánu na základě zhodnocení biopsycho-
sociálního stavu pacienta a s využitím údajů ze zdravotnické dokumentace.
Koordinace realizace léčebného plánu, spolupráce a asistence při psychiatrických a
psychologických vyšetřeních a systematické psychoterapii, odborná práce při realizaci a
vedení terapeutických programů v ambulantních a lůžkových zařízeních, zaznamenávání
vývoje a změn stavu pacienta. Provádění poradenské činnosti v oblasti sexuálně a krví
přenosných chorob a epidemiologické ochrany. V indikovaných případech práce s rodinnými
příslušníky pacienta.
3. Posuzování situace pacienta ve vztahu k onemocnění a k jeho zdravotním, sociálním a
právním následkům na základě údajů ze zdravotnické dokumentace a poznatků z lékařských
a sesterských vizit. Realizace adiktologických terapeutických, rehabilitačních,
resocializačních a rekondičních pobytů pacientů nebo klientů s ohledem na jejich zdravotní
stav a sociální podmínky. Zajišťování zdravotních podmínek a pomůcek pro pacienty
(klienty), příprava pacientů pro ústavní péči a pro zařízení sociální, výchovné nebo speciální
adiktologické intervence.
11. platová třída
1. Provádění komplexní analýzy a hodnocení zdravotní a sociální situace pacientů užívajících
návykové látky z hlediska koordinace poskytované zdravotní a sociální péče, a to spolu se
zvážením širších souvislostí a dopadů na osobní, rodinou i širší situaci pacienta. Hodnocení
zdravotních rizik skupin osob z hlediska vlivu užívání návykových látek a s tím souvisejícího
chování.
2. Poskytování vysoce specializované adiktologické péče bez odborného dohledu, například
participace na provádění vysoce specializované léčbě pacientů se závažnými duálními
psychiatrickými diagnózami a těžkými somatickými komplikacemi. Zajišťování cílených
preventivních programů včetně zajišťování screeningu, předepisování nebo provádění
vyšetření nutných ke stanovení, průběhu a úspěšnému dokončení léčby pacientů trpících
závislostí a souvisejících zdravotních a sociálních komplikací.
3. Metodické usměrňování v rámci oboru a zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání
zdravotnických pracovníků v oboru.
2.19.32 PSYCHOLOG VE ZDRAVOTNICTVÍ, KLINICKÝ PSYCHOLOG
11.platová třída

1. Provádění specifických činností v oblast péče o psychický stav tělesně i duševně
nemocných pacientů včetně paliativní péče o nevyléčitelně nemocné a přípravy na lékařské
zákroky pod odborným dohledem klinického psychologa.
12. platová třída
1. Provádění činnosti klinického psychologa pod odborným dohledem, například provádění
psychologické diagnostiky, psychoterapie a socioterapie, rehabilitace, reedukace a
resocializace psychických funkcí.
13. platová třída
1. Provádění specializovaných činností na úseku klinické psychologie, například
psychologická diagnostika, psychoterapie a socioterapie, rehabilitace, reedukace a
resocializace psychických funkcí, provádění psychologické prevence, výchovy a poradenství
ke zdravému způsobu života, poskytování neodkladné péče v případě akutních psychických
krizí a traumat.
2. Metodické usměrňování v rámci oboru. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání
zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v příslušném oboru
specializace. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru do praxe.
14. platová třída
1. Provádění nejnáročnější specializované psychologické diagnostické i léčebné činnosti
v oboru specializace, například odborné konsiliární, posudkové a dispensární činnosti.
2.19.33 KLINICKÝ LOGOPED
12. platová třída

1. Provádění činnosti v oboru klinické logopedie vykonávané po zařazení do specializačního
vzdělávání pod odborným dohledem, například logopedické diagnostiky a diferenciální
diagnostiky pro další léčebnou péči, podíl na léčbě a rehabilitaci jednodušších vad a poruch
řeči, sluchu a hlasu dětí a dospělých.
13. platová třída
1. Provádění specializovaných logopedických činností, například logopedické diagnostiky a
diferenciální diagnostiky pro další léčebnou péči, provádění léčby a rehabilitace všech vad a
poruch řeči, sluchu a hlasu, dětí a dospělých včetně osob obtížně vyšetřitelných a osob
s poruchami centrálního nervového systému, provádění logopedické prevence, výchovy a
poradenství, provádění konsiliární a posudkové činnosti, školení zdravotnických pracovníků
v oblasti komunikativních dovedností u pacientů při poškození centrálního nervového
systému.
2. Metodické usměrňování v rámci oboru. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání
zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru specializace. Aplikace
výsledků výzkumu a vývoje v oboru do praxe.
2.19.34 ZRAKOVÝ TERAPEUT
11. platová třída

1. Provádění dílčích výkonů oftalmopedické a tyflopedické diagnostiky, prevence a
poradenství, podílení se na stanovení vhodných rehabilitačních metod zrakových funkcí
pacienta pod odborným dohledem. Rehabilitace zrakových funkcí pacienta pod odborným
dohledem zrakového terapeuta se specializací.
12. platová třída
1. Provádění oftalmopedické a tyflopedické diagnostiky, prevence a poradenství, rehabilitace
zrakových funkcí pacienta.
2. Provádění oftalmopedické a tyflopedické diagnostiky pro další léčebnou péči u osob
s problémy s komunikací a nekomunikujících, obtížně vyšetřitelných z důvodu vícečetného
postižení na základě indikace lékaře a pod odborným dohledem klinického zrakového
terapeuta, podílení se na stanovení vhodných diagnostických metod u dětí a dospělých
s poruchami a vadami zraku, provádění oftalmopedické prevence a zdravotnické vzdělávací
činnosti a poradenství, individuální volba pomůcky k rehabilitaci pacienta pod odborným
dohledem zrakového terapeuta se specializací.
13. platová třída
1. Provádění náročnějších činností, například oftalmopedické a tyflopedické diagnostiky u
kojenců a dětí v předverbálním období, u osob s problémy s komunikací a nekomunikujících,
obtížně vyšetřitelných z důvodu vícečetného postižení na základě indikace lékaře, podílení se
na stanovení vhodných diagnostických metod u dětí a dospělých s poruchami a vadami zraku,
provádění oftalmopedické prevence.
2. Konsiliární, posudková činnost, aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru do praxe.
Diagnostika, léčba a rehabilitace zrakových funkcí u dětí a dospělých se zdravotním
postižením, obtížně vyšetřitelných a osob s poruchami centrálního nervového systému.
3. Metodické usměrňování v rámci oboru a zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání
zdravotnických pracovníků v oboru.
2.19.35 FYZIOTERAPEUT
9. platová třída

1. Provádění vstupního a kontrolního fyzioterapeutického vyšetření u pacienta nebo klienta
sociálních služeb pod odborným dohledem v souladu s diagnózou stanovenou lékařem,
stanovení krátkodobého a dlouhodobého fyzioterapeutického plánu. Provádění základních
léčebných fyzioterapeutických úkonů, technik manuální terapie, aplikování metod fyzikální
terapie včetně úkonů vodoléčebných.
10. platová třída
1. Provádění komplexních fyzioterapeutických postupů a komplexního kineziologického
vyšetření bez odborného dohledu včetně diagnostiky funkčních poruch pohybového systému,
diagnostiky bolestivých a spoušťových bodů, algeziologického vyšetření, analýzy běžných
denních aktivit u pacientů nebo klientů sociálních služeb, vypracovávání krátkodobých a
dlouhodobých fyzioterapeutických plánů. Provádění elektrodiagnostiky, její interpretace a
aplikace složitější funkční terapie. Provádění funkčního vyšetření a ergonomického
poradenství.
2. Provádění komplexní fyzioterapie pod odborným dohledem u pacientů s reálným rizikem
selhání životních funkcí.
3. Seznamování pacientů s možnostmi sociální péče a podílení se na sociální rehabilitaci.
11. platová třída
1. Provádění specializovaných fyzioterapeutických postupů, například stanovení speciálních
individuálních fyzioterapeutických plánů a provádění speciálních fyzioterapeutických analýz
včetně diferenciální rozvahy, fyzioterapeutických postupů a výkonů, aplikace neinvazních,
nefarmakologických fyzioterapeutických postupů včetně spektra reflexních metod, kombinace
fyzikální terapie a metod algoterapie. Činnost v preventivních programech v rehabilitaci po
onemocnění a úrazech v rehabilitačních, psychiatrických a případně dalších zařízeních.
12. platová třída
1. Provádění nejnáročnějších vysoce specializovaných činností bez odborného dohledu,
k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti,
aplikace fyzioterapeutických postupů u pacientů, kde je reálné riziko selhání životních funkcí.
2. Provádění vysoce specializovaných činností v oboru specializace, například prevence,
zdravotnická vzdělávací činnost a poradenství za účelem udržení nebo obnovení pohybových
funkcí, doporučování ergonomických úprav v bydlišti a pracovišti pacientů. Zajišťování a
provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního
vzdělávání v oboru příslušné specializace.
3. Provádění nejnáročnějších cílených vysoce specializovaných vyšetření, například
polyelektromyografie (PEMG), moire-vyšetření nebo posturografie.
4. Tvorba koncepce a metodické usměrňování oboru fyzioterapie v rámci zdravotnického
zařízení, hodnocení kvality poskytované péče a stanovování strategie výchovy a dalšího
vzdělávání v oboru ve zdravotnickém zařízení. Příprava standardů specializovaných postupů
v oboru fyzioterapie.
13. platová třída
1. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru do praxe.
2.19.36 RADIOLOGICKÝ FYZIK
11. platová třída

1. Výkon činností radiologického fyzika pod přímým vedením nebo pod odborným dohledem,
zejména provádění a vyhodnocování fyzikálních měření souvisejících se stanovením dávek
pacientů z lékařského ozáření, spolupráce s dalšími aplikujícími odborníky při tvorbě,
zavádění, hodnocení a aktualizacích systému jakosti pro nakládání se zdroji ionizujícího
záření, při optimalizaci radiační ochrany pacientů včetně hodnocení dávek pacientů nebo
spolupráce s dalšími aplikujícími odborníky při zavádění nových fyzikálních metod do
klinické praxe.
12. platová třída
1. Výkon specializovaných činností radiologického fyzika, zejména provádění a
vyhodnocování fyzikálních měření souvisejících se stanovením dávek pacientů z lékařského
ozáření a provádění analýz a interpretací údajů a hodnot týkajících se stanovení dávek
pacientů. Tvorba, zavádění, hodnocení a aktualizace systému jakosti pro nakládání se zdroji
ionizujícího záření, tvorba a uplatňování místních radiologických standardů a spolupráce při
ověřování jejich souladu s národními radiologickými standardy formou klinických auditů.
Optimalizace radiační ochrany včetně stanovení a hodnocení dávek pacientů, zavádění
nových fyzikálních a technických postupů do klinické praxe nebo periodická školení
aplikujících odborníků a jiných zdravotnických pracovníků v otázkách radiologické fyziky a
radiační ochrany v otázkách radiační ochrany vyžadovaná atomovým zákonem.
2. Zajišťování a vedení fyzikálně-technických činností spojených s přejímáním, kontrolou,
manipulací a uložením radiologických zařízení.
13. platová třída
1. Provádění nejnáročnější specializované diagnostické i léčebné činnosti v oboru
specializace, například hodnocení radiačních nehod, vyhodnocování případů selhání
radiologických zařízení a zařízení pro radiační ochranu, navrhování a zavádění preventivních
opatření včetně tvorby havarijních plánů nebo zajišťování fyzikálních úkolů v celostátní
působnosti Středisek speciální zdravotní péče o osoby ozářené při radiačních nehodách.
2. Metodické usměrňování činností zdravotnických i jiných odborných pracovníků v oboru
specializace při poskytování diagnostické a léčebné péče. Zajišťování a provádění
celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v
oboru specializace.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce radiologické fyziky a radiační ochrany při lékařském ozáření.
2.19.37 ODBORNÝ PRACOVNÍK V LABORATORNÍCH METODÁCH A V PŘÍPRAVĚ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ
11. platová třída

1. Stanovování způsobů provádění a vyhodnocování individuálně indikovaných laboratorních
vyšetření, například biochemických, chemických, hematologických, imunochemických,
imunologických, imunohematologických, toxikologických, mikrobiologických,
radioizotopové analýzy, monitorování hladiny léčiv a toxických látek a vstupů do půdy a do
potravního řetězce, která jsou vykonávána pod přímým vedením.
2. Hodnocení závěrů analýz údajů státního zdravotního dozoru a navrhování opatření orgánu
ochrany veřejného zdraví včetně provádění těchto analýz.
3. Zadávání nebo provádění speciálních odběrů vzorků a laboratorních analýz léčiv, léčivých
přípravků, diagnostik, biologického materiálu a kontrola výsledků laboratorních prací.
4. Provádění speciálních odběrů a chemických a biologických vyšetřování vzorků životního a
pracovního prostředí a biologického materiálu a fyzikální měření v souvislosti s ochranou a
podporou veřejného zdraví.
12. platová třída
1. Provádění náročných a vysoce specializovaných analýz a diagnóz v oborech buněčné,
molekulární a jiných oborech medicíny a ochrany a podpory veřejného zdraví v oblasti
státního zdravotního dozoru bez odborného dohledu, posuzování výsledků měření pro
monitorování vztahu zdravotního stavu obyvatel a faktorů životního a pracovního prostředí,
příprava podkladů pro hodnocení zdravotních rizik.
2. Vývoj, zkoušení a zavádění metod speciálních odběrů a analýz v oboru.
3. Provádění náročných chemických, fyzikálně-chemických, imunochemických a
biologických analýz v oboru farmacie v rámci státního dozoru nad výrobou a uváděním léčiv
do oběhu a kontroly trhu s léčivými přípravky. Vývoj, zkoušení a zavádění nových metod
analýz.
4. Metodické usměrňování oboru. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání
zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru specializace.
13. platová třída
1. Provádění náročných ojedinělých analýz a diagnóz v oborech buněčné, molekulární a
jiných oborech medicíny a ochrany a podpory veřejného zdraví nebo farmacie, k jejichž
výkonu je nezbytné získání specializace v oboru včetně výchovy a dalšího vzdělávání
specialistů.
2. Provádění náročných ojedinělých analýz v oboru farmacie v rámci státního dozoru nad
výrobou a uváděním léčiv do oběhu nebo kontroly trhu s léčivými přípravky, příprava a
aplikace metodik analýz a koncepce rozvoje v rámci sítí s mezinárodní působností. Rozvoj a
optimalizace monitorovacích sítí.
3. Tvorba koncepce, koordinace a metodické usměrňování pověřené oblasti mezinárodních
kruhových (kontrolních) testů shody v rámci vícestranných mezinárodních dohod nebo
Evropské unie.
2.19.38 BIOMEDICÍNSKÝ INŽENÝR
11. platová třída

1. Zabezpečování údržby, technického stavu, oprav a servisu zdravotnických přístrojů pod
přímým vedením nebo pod odborným dohledem, například kalibrace kritických bloků
zdravotnických přístrojů, organizace a koordinace externí technické služby související
s provozem zdravotnických přístrojů. Vývoj a zhotovování zdravotnických přístrojů nebo
jejich doplňků, případně provádění technické instruktáže pracovníků.
12. platová třída
1. Vyhodnocování nežádoucích příhod zdravotnických přístrojů v případě jejich selhání.
Vytváření potřebných modulů klinických informačních systémů, případně modifikace
diagnostického software pro interpretaci elektroencefalogramu, elektrokardiogramu a dalších
diagnostických systémů, technická asistence při vyšetřeních a operacích a další specializované
práce s přístrojovou technikou, při které přichází k přímému styku s pacientem nebo která
může přímo ovlivnit jeho zdravotní stav.
2. Metodické usměrňování činnosti zdravotnických i jiných odborných pracovníků v oboru
příslušné specializace při poskytování diagnostické a léčebné péče s využitím zdravotnických
přístrojů, školení zdravotnického personálu. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání
zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace.
3. Výkon nejnáročnějších specializovaných činností bez indikace lékaře, například vytváření
samostatných modulů klinických informačních systémů.
4. Identifikace činností vyžadující změnu v postupu, provádění analýz zaměřených na
odhalení příčin nedostatků v oboru specializace.
13. platová třída
1. Výkon nejnáročnějších specializovaných činností v oboru specializace, například obsluha
zdravotnických přístrojů pro mimotělní oběh krve a vypracovávání standardů
specializovaných postupů.
2. Výzkum, vývoj a zhotovování zdravotnických přístrojů nebo jejich doplňků, vytváření
modifikací softwaru a nástavbového softwaru pro zdravotnické přístroje včetně aplikace
výsledků výzkumu a vývoje do klinické praxe v rámci oboru, klinické hodnocení a klinické
zkoušky podle zvláštního předpisu. Tvorba koncepce a metodické usměrňování oboru v rámci
zdravotnického zařízení.
3. Koncipování kompletů zdravotnických technologií.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce specializačních oborů klinického inženýrství.
2.19.39 ODBORNÝ PRACOVNÍK V OCHRANĚ A PODPOŘE VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
11. platová třída

1. Hodnocení a interpretace výsledků šetření na úsecích epidemiologie, hygieny dětí a
mladistvých, hygieny obecné a komunální, hygieny práce, hygieny výživy a předmětů
běžného užívání, podpory zdraví obyvatel nebo pracovně-lékařské péče a jejich porovnávání
s hygienickými normami pod odborným dohledem včetně přípravných prací, například
sledování zdravotního stavu populace ve vztahu k pracovním a životním podmínkám,
zadávání a specifikace měření složek životního a pracovního prostředí a složek životních a
pracovních podmínek, výrobků a materiálů pro účely státního zdravotního dozoru, příprava
podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik, realizace programů ochrany a podpory
zdraví.
12. platová třída
1. Hodnocení složek životního a pracovního prostředí, životních a pracovních podmínek,
výrobků a materiálů a interpretace výsledků šetření pro účely státního zdravotního dozoru bez
odborného dohledu.
2. Sledování a monitorování ukazatelů zdravotního stavu obyvatel a faktorů prostředí bez
odborného dohledu, příprava podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik, poskytování
poradenských, výchovných a konzultačních služeb, samostatné hodnocení výsledků šetření a
předkládání návrhů řešení nestandardních situací.
13. platová třída
1. Zpracování podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik zátěže obyvatel vystaveného
rizikovým faktorům životního a pracovního prostředí a komunikace zdravotního rizika,
vytváření programů ochrany a podpory veřejného zdraví na regionální úrovni.
2. Vytváření a vedení programů ochrany a podpory veřejného zdraví, jejich koordinace a
metodické usměrňování na národní úrovni, analýza ukazatelů zdravotního stavu obyvatel a
faktorů prostředí nebo poskytování specializovaných poradenských, výchovných a
konzultačních služeb. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických
pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace.
14. platová třída
1. Zpracovávání návrhů koncepce národní zdravotní politiky ochrany a podpory veřejného
zdraví včetně zajišťování jejich mezirezortní aplikace a mezinárodní koordinace, provádění
zvlášť náročného hodnocení zdravotních rizik, realizace celostátních programů ochrany a
podpory zdraví a výchovy a dalšího vzdělávání specialistů.
2.19.40 FARMACEUT
11. platová třída

1. Příprava, kontrola, uchovávání a výdej léčivých přípravků, poskytování odborných
informací o jejich bezpečném a účelném používání a dávkování pod odborným dohledem.
12. platová třída
1. Samostatný výkon činností při přípravě lékových forem léčivých přípravků, při výrobě a
kontrole léčiv, při kontrole léčiv v lékárně nebo v laboratoři pro kontrolu léčiv, při skladování
a distribuci léčiv u distributora, při přípravě, kontrole, skladování a výdeji léčiv v lékárnách
nebo při poskytování odborných informací o léčivech.
2. Výkon náročnějších farmaceutických činností nebo činností při ochraně veřejného zdraví,
v zařízeních transfuzní služby nebo na odděleních nukleární medicíny pod odborným
vedením.
13. platová třída
1. Příprava zvlášť náročných lékových forem, například aseptická příprava léčivých
přípravků, cytostatik a radiofarmak, k níž je nezbytná specializovaná způsobilost, poskytování
odborných konzultací směrujících k optimalizaci farmakoterapie u jednotlivých pacientů,
provádění složitých analytických prací souvisejících s kontrolou léčiv.
14. platová třída
1. Tvůrčí aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oblasti léčiv při nejnáročnějších vysoce
specializovaných činnostech. Vykonávání vysoce náročných farmaceutických činností
souvisejících se zajištěním komplexní lékárenské péče pro zdravotnická zařízení ústavní péče.
Zavádění systému a kontrola pravidel souvisejících s bezpečným zacházením s léčivy,
bezpečnou a racionální farmakoterapií, provádění konzultačních činností na úseku klinické
farmacie s uplatňováním principů lékové politiky a farmakoekonomiky. Farmaceutická péče
poskytovaná ve spolupráci s dalšími členy multidisciplinárního týmu. Zavádění nových
poznatků stabilitních a kompatibilitních studií do přípravy léčiv. Zajišťování a provádění
celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání
v příslušném oboru specializace.
2.19.41 ZUBNÍ LÉKAŘ
11. platová třída

1. Preventivní, protetická, diagnostická, léčebná a dispenzární péče o chrup, vykonávaná pod
odborným dohledem.
12. platová třída
1. Samostatně prováděná preventivní, protetická, diagnostická, léčebná a dispenzární péče o
chrup.
13. platová třída
1. Samostatně prováděná preventivní, protetická, diagnostická, léčebná a dispenzární péče o
chrup, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti nebo dalšího
odborného vzdělání v zubním lékařství, revizní a posudková činnost.
14. platová třída
1. Preventivní, protetická, diagnostická, léčebná a dispenzární péče o chrup, k jejímuž
výkonu je třeba získání specializované způsobilosti nebo dalšího odborného vzdělání
v zubním lékařství spojená s výchovou zubních lékařů a dalším vzděláváním specialistů, s
prováděním náročných konziliárních vyšetření nebo s odborným vedením zdravotnického
týmu nebo výzkumné a vývojové činnosti.
15. platová třída
1. Vědecká práce nebo tvůrčí aplikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti při vysoce
specializovaných léčebných výkonech včetně specifických konziliárních činností a vytváření
podmínek pro interdisciplinární formy práce a rozvoj příslušného oboru na národní, případně
nadnárodní úrovni.
2.19.42 LÉKAŘ
11. platová třída

1. Preventivní, diagnostická a léčebná péče vykonávaná pod odborným dohledem lékaře se
specializovanou způsobilostí před zařazením do specializační průpravy.
2. Lékařské činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví vykonávané pod odborným
dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí před zařazením do specializační průpravy.
12. platová třída
1. Preventivní, diagnostická a léčebná péče vykonávaná pod odborným dohledem lékaře se
specializovanou způsobilostí po zařazení do specializační průpravy.
2. Lékařské činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví vykonávané pod odborným
dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí po zařazení do specializační průpravy.
13. platová třída
1. Samostatná preventivní, diagnostická a léčebná péče, k jejímuž výkonu je nezbytné získání
specializované způsobilosti.
2. Samostatně vykonávané lékařské činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví, k jejichž
výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
3. Příprava podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik, hodnocení zdravotního stavu a
jeho důsledků.
4. Lékařská posudková a revizní činnost.
14. platová třída
1. Preventivní, diagnostická a léčebná péče v příslušném specializovaném oboru spojená s
výchovou a dalším vzděláváním specialistů, s prováděním náročných konziliárních vyšetření
nebo s odborným vedením zdravotnického týmu.
2. Lékařské činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví v příslušném specializovaném
oboru včetně výchovy a dalšího vzdělávání specialistů a hodnocení a řízení zdravotních rizik.
3. Lékařská posudková činnost vykonávaná orgánem s celostátní nebo krajskou působností
pro účely odvolacích a přezkumných řízení.
15. platová třída
1. Práce ve výzkumu a vývoji nebo tvůrčí aplikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti při
vysoce specializovaných léčebných výkonech nebo v ochraně a podpoře veřejného zdraví
včetně specifických konziliárních činností a vytváření podmínek pro interdisciplinární formy
práce a rozvoj příslušného oboru na národní, případně nadnárodní úrovni.
2.19.43 ARTETERAPEUT, PRACOVNÍ TERAPEUT
7. platová třída

1. Provádění dílčích úkonů pracovní terapie v rámci léčby.
8. platová třída
1. Provádění dílčích úkonů arteterapie v rámci léčby.
2. Komplexní provádění pracovní terapie bez odborného dohledu při výkonu řemeslných
činností s cílem vytvářet, upevňovat a prohlubovat začlenění do společnosti a posilovat
soběstačnost a spolupůsobení v rámci léčby.
9. platová třída
1. Komplexní provádění arteterapie v rámci léčby.
10. platová třída
1. Plánování a vyhodnocování výsledků arteterapie a jejich interpretace a zavádění nových
metod pracovní terapie a arteterapie.
DÍL 2.20 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
2.20.01 METEOROLOG
5. platová třída

1. Provádění základních meteorologických pozorování, například teploty, srážek, tlaku
vzduchu, vlhkosti odečítáním teploměrů a dalších přístrojů, měření srážek odměrným válcem,
vedení deníku pozorovatele.
6. platová třída
1. Provádění odvozených meteorologických pozorování, výpočtů a sestavování výkazů o
průběhu počasí.
7. platová třída
1. Obsluha a kontrola automatických meteorologických stanic, sestavování výkazů o průběhu
počasí z báze uložených dat a softwarová komunikace s jejich uživateli.
8. platová třída
1. Samostatné provádění meteorologických a klimatologických prací.
2. Komplexní sondování atmosféry včetně vypouštění radiosond a pilotovacích balonů pro
sondování atmosféry v rámci výzkumných, vývojových a provozních zkoušek munice, zbraní
a zbraňových systémů. Vydávání povětrnostních zpráv pro potřeby Armády České republiky .
3. Zajišťování provozu, údržby a kontroly zařízení dobrovolnické meteorologické staniční
sítě, soustřeďování a kontrola výsledků měření v automatické pozorovací síti.
4. Samostatné provádění pozorování, šifrování naměřených údajů a distribuce do centra,
samostatné zpracovávání výsledků měření z automatických přístrojů, primární zpracovávání
datových souborů a jejich kontrola, samostatná tvorba a zpracovávání podkladů pro odborné
posudky, příprava a zpracovávání map a podkladů, zajišťování pravidelné sondáže atmosféry
pomocí balonů a zpracovávání dat.
9. platová třída
1. Komplexní zajišťování a provádění meteorologických a klimatologických pozorování a
měření.
10. platová třída
1. Samostatné řešení meteorologických a klimatologických úkolů, například provádění
leteckého meteorologického pozorování a zabezpečování letového provozu za podmínek
automatického přistávání.
2. Samostatné letecké meteorologické pozorování na letištích, zpracovávání předpovědí a
dílčích informací o stavu atmosféry a jejího budoucího vývoje, letecké meteorologické
zabezpečování vnitrostátní přepravy, všeobecného letectví a aeroklubů.
11. platová třída
1. Koordinace zajišťování předpovědí počasí, výstražné meteorologické služby a letecké
meteorologické služby, zpracovávání odborných posudků a ucelených informací o stavu
atmosféry, samostatné provádění a organizování provozních předpovědních činností všech
druhů, koordinace meteorologických a klimatologických pozorovacích sítí.
12. platová třída
1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování systémů zajišťování předpovědí počasí,
výstražné meteorologické a letecké meteorologické služby.
2. Metodické usměrňování meteorologických a klimatologických činností s celorepublikovou
působností.
13. platová třída
1. Zpracovávání koncepce rozvoje a koordinace systému meteorologie a klimatologie a jejích
jednotlivých oborů.
2.20.02 HYDROLOG
8. platová třída

1. Samostatné provádění hydrologických a terénních průzkumných prací a zpracovávání
výsledků měření a pozorování.
9. platová třída
1. Komplexní zajišťování a provádění hydrologických měření a pozorování.
10. platová třída
1. Samostatné řešení hydrologických úkolů, například odborné zpracovávání a vyhodnocování
naměřených dat a zpracovávání posudků a informací o stavu hydrosféry.
11. platová třída
1. Koordinace zajišťování hydrologických předpovědí, vývoj postupů a metodik pro
provádění odborných hydrologických činností včetně zpracovávání odborných posudků o
stavu hydrosféry.
12. platová třída
1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování systémů hydrologických předpovědí.
2. Celostátní koordinace regionálních, republikových, popřípadě mezinárodních
hydrologických projektů.
13. platová třída
1. Zpracovávání koncepce rozvoje a koordinace systému hydrologie a jeho jednotlivých
oborů.
2.20.03 PRACOVNÍK OCHRANY ČISTOTY OVZDUŠÍ
8. platová třída

1. Provádění technických, terénních a laboratorních prací v oblasti ochrany čistoty ovzduší,
zpracovávání výsledků měření a pozorování.
9. platová třída
1. Komplexní zajišťování a provádění měření a pozorování kvality ovzduší.
10. platová třída
1. Samostatné řešení úkolů z ochrany ovzduší, například odborné zpracovávání a
vyhodnocování dat o kvalitě ovzduší, zpracovávání posudků a informací o kvalitě ovzduší.
11. platová třída
1. Koordinace zajišťování předpovědí kvality ovzduší, vývoj postupů a metodik pro provádění
odborných činností v oboru ochrany čistoty ovzduší včetně zpracovávání odborných posudků
a ucelených informací o kvalitě ovzduší.
12. platová třída
1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování systému ochrany čistoty ovzduší.
2. Celostátní koordinace a příprava metodik pro monitorování kvality ovzduší v České
republice.
13. platová třída
1. Zpracovávání koncepce rozvoje a koordinace systému ochrany čistoty prostředí.
2.20.04 PRACOVNÍK OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY
3. platová třída

1. Podávání informací o turistických cílech v okolí za pomoci počítače, prodej vstupenek a
propagačních materiálů (turistický informátor).
4. platová třída
1. Provádění terénních šetření a odběrů vzorků podle zadané metodiky.
2. Budování a údržba informačního systému a terénních zařízení k usměrnění pohybu
veřejnosti v chráněných územích.
3. Kontrola dodržování zákonem stanovených podmínek na úseku ochrany přírody a krajiny,
výkon stráže přírody včetně řešení drobných přestupků na místě.
4. Označování hranic chráněných území.
5. platová třída
1. Provádění složitějších terénních šetření a odběrů vzorků podle zadané metodiky.
2. Budování a zajišťování funkčnosti informačního systému a terénních zařízení
k usměrňování návštěvníků v chráněných územích.
3. Realizace záchranných programů pro záchranu ohrožených druhů rostlin a živočichů podle
zadaných postupů a pod metodickým vedením.
4. Péče o hendikepované ohrožené druhy živočichů.
5. Kontrolní a dozorová činnost v terénu, řešení přestupků na místě ukládáním pokut
v blokovém řízení.
7. platová třída
1. Přeprava osob na motorových člunech v jeskyních.
2. Samostatné provádění složitějších terénních šetření a odborných prací při péči o zvláště
chráněná území.
3. Budování a zajišťování provozu naučných stezek, vyhodnocování vlivu návštěvnosti
chráněných území a vypracovávání návrhů na opatření k usměrnění návštěvníků.
4. Vedení dobrovolných strážců, plánování a vyhodnocování účinnosti strážní a průvodcovské
služby.
5. Odborné zajišťování provozu útulků pro hendikepované živočichy, péče o záchranné
pěstování ohrožených druhů rostlin.
6. Kontrolní a dozorová činnost včetně řešení zjištěného porušování předpisů v ochraně
přírody na místě včetně ukládání pokut v blokovém řízení.
8. platová třída
1. Mapování a dokumentace chráněných částí přírody a složek krajiny nebo technických a
průzkumných prací v terénu.
2. Provádění průzkumných a dokumentačních prací v jeskyních.
3. Poskytování odborných informací veřejnosti.
4. Prezentace odborných a výukových programů pro různé okruhy návštěvníků.
5. Provádění průzkumu postojů návštěvníků k ochraně přírody a krajiny.
9. platová třída
1. Mapování a monitoring krajiny a jejích přírodních složek, zpracovávání odborných
informací a dat z oblasti ochrany přírody a krajiny.
2. Příprava odborných podkladů pro vyhlašování zvlášť chráněných částí přírody.
3. Příprava asanačních, regulačních a hospodářských opatření a zásahů v terénu.
4. Zjišťování a dokumentace negativních jevů v terénu a zajišťování opatření k nápravě či
zastavení rušivé činnosti.
5. Koordinace provádění zásahů při ochraně přírody a krajiny a akcí záchranných programů
zvlášť chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.
6. Koordinace průzkumů, dokumentace, ochranářského managementu a báňsko-technických
opatření v jeskyních.
7. Zajišťování provozu informačního nebo návštěvnického střediska v oblasti ochrany přírody
a krajiny.
8. Vytváření a prezentace odborných a výukových programů v oblasti ochrany přírody a
krajiny pro návštěvníky.
9. Provádění průzkumů a vyhodnocování postojů návštěvníků k ochraně přírody a krajiny.
10. platová třída
1. Samostatné provádění průzkumů, monitoringu, složitých technických zásahů a opatření
v ochraně přírody a krajiny.
2. Zpracovávání a posuzování plánů péče a projektů technických opatření a zásahů
v chráněných územích a krajině.
11. platová třída
1. Zajišťování ochrany přírody a krajiny při tvorbě územně plánovacích, rozvojových,
rezortních a mezirezortních dokumentů v regionálním a nadregionálním rozsahu.
2. Koordinace a metodické usměrňování ochrany přírody a krajiny v regionálním a
nadregionálním měřítku, vypracovávání zásad, odborných studií, programů a plánů.
3. Zpracovávání koncepcí vymezených oborů ochrany přírody a krajiny.
4. Zpracovávání studií nebo projektů krajinotvorných programů včetně zajišťování jejich
realizace. Odborné posuzování a hodnocení návrhů, projektů, programů a technických zásahů
z hlediska ochrany přírody a krajiny včetně vypracovávání odborných posudků.
5. Zpracovávání a zajišťování záchranných programů zvláště chráněných a ohrožených druhů
rostlin a živočichů v regionálním a nadregionálním rozsahu.
6. Stanovování postupů a podmínek péče o zvlášť chráněné a handicapované druhy živočichů,
pěstování a rozmnožování zvlášť chráněných a ohrožených druhů rostlin včetně její
koordinace ve zvláštních zařízeních ochrany přírody.
7. Koordinace ochrany a péče, průzkumu a báňsko-technického zajišťování zpřístupněných
jeskyní včetně jejich využívání a provozu.
12. platová třída
1. Zajišťování celostátních studií, krajinotvorných programů a záchranných programů pro
zvlášť chráněné a ohrožené druhy živočichů a rostlin.
13. platová třída
1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování ochrany přírody a krajiny.
14. platová třída
1. Stanovování celostátních a mezinárodních prognóz vývoje přírody, krajiny a jejích složek.
DÍL 2.21 OSTATNÍ PRÁCE
2.21.01 ČISTIČ KANALIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ

3. platová třída
1. Ruční čištění kanalizačních zařízení včetně manipulace, obsluha kalových polí v čistírně
odpadních vod.
4. platová třída
1. Čištění odpadních jímek a obsluha čistírny odpadních vod.
5. platová třída
1. Strojní čištění kanalizačních sítí a zařízení včetně údržby a oprav.
6. platová třída
1. Čištění průlezných kanalizačních stok v podzemí včetně provádění údržby a oprav.
2.21.02 CHEMIK
3. platová třída

1. Odstřeďování organických sloučenin na kontinuálních odstředivkách se strojním
vyprazdňováním.
2. Provádění jednoduchých dílčích operací ve výzkumném poloprovozu a obsluha
příslušných zařízení pod vedením.
4. platová třída
1. Diskontinuální příprava vícesložkových směsí s obsahem fyziologicky účinných
látek a labilních substancí s požadavky na rozpadovost, velikost částic a sypkost ve
výrobě čistých chemikálií.
2. Sycení, absorbce horkého přesyceného roztoku uhličitanu sodného plynným oxidem
siřičitým ve výrobě bisulfitového louhu.
5. platová třída
1. Příprava speciálních roztoků pro diagnostické soupravy s vysokou přesností ve
výrobě speciálních chemikálií a léčiv.
2. Výroba organických sloučenin sulfonací, nitrací, esterifikací a podobně a jejich
atmosférická destilace a rektifikace.
6. platová třída
1. Výroba čistých a speciálních chemikálií chemickými syntézami od 2 do 3 stupňů za
použití různých druhů chemických reakcí.
2. Vyvíjení acetylenu ve stacionárních vyvíječích o výkonu nad 125 Nm3/hod. s případnou
úpravou čistoty plynu. Objemová a vážková rutinní příprava chemikálií s vysokou
fyziologickou účinností ve výrobě léčivých přípravků a léků spojená s dodržováním
speciálních ustanovení správné výrobní praxe a zásad sanitace nejvyšších stupňů čistoty
prostředí.
7. platová třída
1. Řízení průběhu reakcí ve výrobě čistých chemikálií.
2. Výroba organických barviv a jejich polotovarů, například nitrací, redukcí, thionací,
sulfonací, aminací, diazotací apod.
8. platová třída
1. Řízení devíti a vícestupňových syntéz ve výrobě čistých a speciálních chemikálií za
použití různých reakčních mechanizmů.
2.21.03 KREJČÍ
3. platová třída

1. Oprava trhlin a prodřených míst štěpem.
2. Oprava prasklého švu sešitím.
3. Všití záplaty na přístupném místě.
4. platová třída
1. Provádění základních krejčovských oprav.
2. Provádění dokončovacích krejčovských prací.
3. Rušení neopravitelného materiálu včetně třídění podle ekologických nařízení.
5. platová třída
1. Provádění složitých krejčovských oprav.
2. Výměna zdrhovadel, manžet a patek.
3. Těžení správkového materiálu ze zrušených kusů.
6. platová třída
1. Posuzování rentability oprav, vytřídění a značení požadovaných oprav.
2. Kreslení střihové polohy, vrstvení vrchového vytěženého materiálu.
3. Úprava stejnokrojů podle individuální míry.
7. platová třída
1. Kreslení střihů podle individuální míry, stříhání a šití referenčního vzorku.
2. Zhotovování celého výrobku při individuální zakázce.
2.21.04 MECHANIK AKORDEONŮ A FOUKACÍCH HARMONIK
3. platová třída

1. Montáž mechaniky doprovodné části s kovovou skříňkou, zapojování táhel, upevnění
hotové mechaniky na ozvučnici a celkové seřízení chodu.
2. Nalepování kláves na spodní polystyrénové klávesy, upravení rozchodů, zdvihu kláves a
seřízení chodu celé klaviatury.
3. Připevňování příklopky melodické části na postávku, zapojování a seřizování chodu
přepínače.
4. platová třída
1. Seřizování páček melodické části včetně podložení u šachtových akordeonů (týká se
klávesových i knoflíkových klaviatur).
5. platová třída
1. Sluchové předladění a doladění diatonických tahacích a foukacích harmonik.
6. platová třída
1. Celkové seřizování akordeonů po stránce mechanické a funkční.
7. platová třída
1. Sluchové dolaďování chromatického akordeonu tříhlasého a čtyřhlasého včetně
provedení správné intonace.
2.21.05 MECHANIK KLÁVESOVÝCH HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ
3. platová třída

1. Strojní kašmírování otvorů pro vodicí hřeby plátů a otvorů pro zvratné hřeby váhových
nákližků (pakniček) včetně průběžného seřízení, kontroly chodu zařízení a kontroly
kvality kašmírování.
4. platová třída
1. Rozřezávání klávesových plátů obložených slonovou kostí na jednotlivé tasty na speciální
pásové pile.
5. platová třída
1. Vestavování mechaniky podle úhozové linie.
6. platová třída
1. Obkližovávání pianinových baraší skříňovými dílci slohových nástrojů.
2. Sesazování klavíru do kompletní podoby.
7. platová třída
1. Vypracovávání, kontrola, zpřesňování a konečná regulace mechanizmu klavíru nebo
pianina.
2. Intonování pianina včetně kontroly celého výrobku.
8. platová třída
1. Ladění koncertních klavírů a varhan.
2.21.06 MECHANIK STRUNNÝCH HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ
3. platová třída

1. Nalícovávání krku do korpusu školních houslí a viol.
4. platová třída
1. Domodelovávání (řezbování) předfrézovaného houslového a violového šneku a hmatu
podle velikosti nástroje a modelu.
5. platová třída
1. Montáž a seřízení masivních violoncell a kontrabasů.
6. platová třída
1. Ruční modelování obou desek na violoncella a kontrabasy.
7. platová třída
1. Zhotovování houslí, viol, violoncell, kontrabasů a drnkacích nástrojů individuálním
způsobem.
2.21.07 MECHANIK DECHOVÝCH A BICÍCH HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ
3. platová třída

1. Montáž, lícování a pájení saxofonových a klarinetových podskupin mechanik stříbrnou
pájkou.
2. Konečné sestavování a montáž jazztrubek a kornetů.
3. Broušení a leštění malých nástrojů na kotoučových a pásových bruskách a leštičkách a
ruční dolešťování středních a velkých nástrojů.
4. platová třída
1. Konečné sestavení a první montáž středních nástrojů a malých nástrojů.
2. Zhotovování tlakadla, dolícovávání polotovarů, sesazování součástí do podskupin a
montáž kompletní sestavy tlakadla včetně dolapovávání, seřizování a funkční kontroly.
5. platová třída
1. Montáž mechanik klarinetů včetně konečné montáže.
6. platová třída
1. Zhotovení mechaniky a konečná montáž klarinetů.
2. Sestavování mechaniky a funkční seřizování všech typů žesťových a dřevěných
dechových nástrojů.
3. Provádění montáže velkých cylindrových a perinetových nástrojů.
7. platová třída
1. Zhotovování a konečná montáž mechaniky žesťových a dřevěných hudebních nástrojů a
těl velkých nástrojů.
2.21.08 OBUVNÍK
2. platová třída

1. Nazouvání boty na kopyta.
2. Konečná konzervace obuvi.
3. platová třída
1. Příprava lepící a konzervační směsi.
2. Drásání a začištění půdy pro jednotlivé mezioperace.
3. Strhávání gumového patníku.
4. platová třída
1. Obrušování podpatku.
2. Přibíjení vložek ručně.
3. Přibíjení gumového patníku strojem.
5. platová třída
1. Oprava mezipodrážky a mezipodešve strojem (flokovací stroj).
2. Provádění lepení a lisování gumových podrážek, špiček, podpatků.
3. Provádění oprav vrchů na šicím obuvnickém stroji.
4. Šití patiček a jejich všití do paty.
5. Strhávání gumových podrážek a špiček na stroji (ručně).
6. Oprava špiček bot.
7. Drásání řezu podešví a podpatku na drásacím stroji.
8. Frézování řezu podešví a podpatku na konvekčním stroji.
6. platová třída
1. Posuzování rentability oprav bot, vytřiďování a označovávání požadovaných oprav .
2. Vysekávání jednotlivých dílů z usně na vysekávacím stroji.
7. platová třída
1. Zhotovování individuální obuvi ručně (celý výrobek).
2.21.09 SEDLÁŘ-MANŽETÁŘ
4. platová třída

1. Provádění oprav u brašen, mošen, tlumoků a řemení na jednojehlovém krejčovském stroji
včetně kompletování výrobku.
5. platová třída
1. Strojní šití na speciálním sedlářském stroji.
2. Provádění oprav nýtováním.
3. Posuzování rentability oprav u stroje, vytřiďování a značení požadovaných oprav.
6. platová třída
1. Komplexní zhotovování složitých sedlářských výrobků individuálními způsoby (prototypy
povlaků a pouzder pro speciální vojenskou techniku, podpažní pouzdra, tvarované výstelky
pro repliky zbraní a upomínkové předměty).
2.21.10 ČALOUNÍK A DEKORATÉR
3. platová třída

1. Tvarové řezání dílů čalounění nábytku z polyuretanového materiálu na pásových pilách s
ručním posuvem.
4. platová třída
1. Čalounění zadních a bočních částí karosérií osobních vozů a menších dílů vnitřních
interiérů autobusů včetně jejich lepení a začišťování.
2. Tvarové sešívání látek, úpletů a koženek, sešívání do vzorů a všívání paspulí nebo šňůr
strojem.
3. Potahování dělených nebo vtahovaných výrobků kůží, umělou kůží, brokátem nebo
plyšem.
5. platová třída
1. Šití potahů čalounění z pravé usně bez dělby práce.
2. Vybírání, kreslení a stříhání složitých a tvarově náročných souprav z látek plyšového
charakteru.
6. platová třída
1. Řízení a seřizování vysekávacích strojů na potahové materiály a čalounění nábytku včetně
kontroly vyseknutých dílců podle plánů a sortimentu.
2. Vybírání, kreslení a stříhání pravé usně na složité čalounění výrobků.
3. Samostatné zhotovování a opravy složitých individuálních čalouněných a dekoračních
výrobků s použitím všech materiálů.
7. platová třída
1. Opravy a údržba historicky cenného čalouněného nábytku a interiérů.
2.21.11 STROJNÍK VODOHOSPODÁŘSKÝCH ZAŘÍZENÍ
3. platová třída

1. Obsluha stanice diskontinuálního změkčování vody pro nízkotlaké kotelny a chladící
okruhy vápnem a sodou.
4. platová třída
1. Obsluha čerpacích a přečerpávacích stanic.
2. Obsluha tlakových filtrů, soustavy čerpadel a členitého rozvodu surové i filtrované
vody a stlačeného vzduchu, kontrola odporu filtrační vrstvy jednotlivých rychlofiltrů a
jejich regenerace vypíráním.
3. Obsluha stanic kontinuálního změkčování vody vápnem a sodou spojenou s
automatickým dávkováním činidel, s regulací průběhu srážení a izolací kalu včetně
kontroly jakosti surové i upravené vody.
5. platová třída
1. Obsluha aktivačních nádrží, usazováků i dosazováků, čerpadel a členitého rozvodu při
biologickém čištění odpadních vod aktivním kalem s průběžnými úpravami technologie
čištění podle složení odpadních vod včetně provádění údržby a běžných oprav.
2. Řízení vícestupňové demineralizační stanice mechanické a chemické předúpravy
surové vody a její další úpravy pomocí reverzní osmózy, demineralizace na ionexech a
sterilizace UV zářením včetně provádění kontrolních analýz.
3. Obsluha složitějšího technologického zařízení úpravny vody včetně provádění údržby a
běžných oprav.
6. platová třída
1. Řízení provozu úpravny pitné vody o výkonu nad 100 l/s.
2. Řízení provozu mechanickobiologické čistírny odpadních vod s využitím kalového plynu
- plynové hospodářství o výkonu do 12 000 m3 za den.
2.21.12 MALÍŘ A NATĚRAČ
4. platová třída

1. Provádění a opravy vápenných, klihových a latexových maleb v bílých, světlých a
polosvětlých tónech a vzorovaných maleb válečkováním včetně škrábání a provádění
protiplísňových a dezinfekčních nátěrů stěn.
2. Provádění a opravy nátěrů na různé podklady, například střešní konstrukce, stožáry,
oplocení, bez plného tmelení.
5. platová třída
1. Provádění a opravy maleb v několika tónech nebo vzorech složitým šablonováním,
zpevňováním povrchu podkladů, úprava vhodných pojidel, izolace zatečených skvrn a opravy
malby.
2. Provádění a opravy složitých náročných maleb, napodobování architektonických prvků,
dekoračních linkrust včetně modelování znaků, písma, obrazců apod.
6. platová třída
1. Samostatné provádění náročných malířských a natěračských prací při obnově historicky
cenných interiérů včetně určování pracovních postupů.
2. Provádění náročných lakýrnických prací, například napodobování kovů, mramoru, různých
druhů dřev (fládrování), patinování na strukturu a zabarvení napodobovaného materiálu.
2.21.13 POTÁPĚČ
7. platová třída

1. Vykonávání vysoce odborných potápěčských prací pod vodou, například řezání ocelových
konstrukcí, čištění a drobné stavební úpravy pod vodou.
8. platová třída
1. Vykonávání specializovaných potápěčských prací pod vodou, například vyhledávání a
vyzdvihování potopených předmětů, svařování a řezání ocelových konstrukcí a trhacích
prací.
2.21.14 TRUHLÁŘ
3. platová třída

1. Hoblování řeziva, přířezů, vlysů a velkoplošných materiálů na tloušťkovacích tří- nebo
čtyřstranných hoblovkách a rovinných frézách včetně jejich seřizování.
4. platová třída
1. Montáž a demontáž korpusů skříňového nábytku.
2. Frézování přířezů, vlysů a plošných materiálů o ploše odebíraného materiálu nad 4 cm2
nebo frézování plných ploch a rámových sestav, například dělicích stěn, balkónových rámů,
po obvodu.
5. platová třída
1. Opravy nábytku včetně kancelářského a ostatních dřevěných a dřevotřískových dílů
vnitřního zařízení.
2. Samostatné zhotovování rovinných konstrukcí reliéfních mapových stolů.
6. platová třída
1. Provádění truhlářských stavebních prácí, například osazování velkorozměrových a
členitých oken a dveří z tvrdého dřeva, slohových oken a dveří, kazetové obkládání stěn a
stropů podle návrhů architektů, osazování křivočarých schodů s kosými stupni a ohybníky,
zhotovování a osazování ohybníků madel z tvrdého dřeva s přizpůsobováním a dotvarováním.
2. Individuální zhotovování velkoformátových prostorových zakřivených modelů reliéfních
map s přizpůsobením použité projekce a měřítka mapy a dalších speciálních produktů pro
potřeby geografického zabezpečení.
3. Samostatné zhotovování individuálních a prototypových výrobků, například dýhovaných
leštěných příborníků, řezaného dýhovaného a leštěného sedacího nábytku.
7. platová třída
1. Individuální zhotovování náročného prototypového nebo slohového nábytku.
2. Opravy slohového nábytku, doplňování částí intarzií a řezeb a přimořování, připalování a
leštění při opravách nábytku.
2.21.15 DĚLNÍK LÁZEŇSKÝCH A REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍ
1. platová třída
1. Kontrola vstupenek, vydávání klíčů, sportovních potřeb, prádla a podobně, podávání
základních informací o provozním řádu zařízení a poskytovaných službách.
2. Úklid, čištění, umývání a další práce včetně dezinfekce interiérů rekreačních zařízení
všeho druhu, ošetřování jejich exteriéru, úklidu vnějších ploch i příchodů, zalévání zeleně,
záhonů, květinové výzdoby apod.
2. platová třída
1. Vykonávání dozoru nad provozem koupališť, hřišť, kluzišť, veřejných lázní, saun apod.,
zajišťování dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků včetně běžné
údržby využívaných zařízení, například výměny vody, čištění a dezinfekce vodních bazénů,
úprav povrchů sportovišť pro tenis, odbíjenou, ledové plochy kluzišť ručně i strojně.
2. Aplikace jednoduchých lázeňských procedur pod vedením odpovědného pracovníka,
například léčebných zábalů.
2.21.16 DĚLNÍK PRÁDELEN A ČISTÍREN
1. platová třída

1. Ruční i strojní značkování a drobné opravy prádla a oděvů, sestavování nebo vážení dávek pro určený způsob praní a typy praček.
2. Žehlení a skládání ložního a rovného prádla na jednoválcovém žehlicím stroji nebo žehliči a ruční dožehlování některých částí prádla žehličkami.
3. Rozvolňování, vyvěšování a skládání textilií po chemickém čištění.
2. platová třída
1. Příjem prádla a oděvů textilních i kožených s kontrolou stavu, stupně a charakteru
zašpinění i poškození. Určování technologie praní a čištění s ohledem na druh a srážlivost
textilního materiálu, vybarvení kůže nebo výrobku včetně označování značkou, potvrzování
příjmu, úprava zakázky po manipulaci a její vydávání zákazníkovi po vyčištění nebo vyprání.
2. Třídění a kontrola prádla i oděvů po praní nebo čištění podle sběren, dodacích listů s
kompletováním, oceňováním a dalšími administrativními pracemi včetně balení při expedici
zakázek.
3. Obsluha zařízení na praní a odstřeďování prádla včetně přípravy pracích, bělicích,
avivážních, dezinfekčních a ostatních roztoků.
4. Strojní žehlení prádla na víceválcových žehlicích strojích, pracovních oděvů a pánských
košil na různých lisech, kabinetových lisových soupravách, napařovacích figurách a skříních
včetně ručního dožehlování a skládání.
5. Ruční žehlení oděvů žehličkami všech typů včetně případného dožehlování po strojním
žehlení nebo napařování.
6. Napínání záclon na apretačních válcích do různých tvarů.
7. Obsluha zařízení na praní, odstřeďování a čištění a sušení peří.
3. platová třída
1. Strojní žehlení oděvů na lisech všech typů včetně dožehlování na napařovacích figurách.
2. Ruční žehlení toalet, divadelních kostýmů, hedvábných výrobků, individuálních
společenských oděvů včetně složitého tvarování tkanin (plisé) i strojem.
2.21.17 CHEMIK PRÁDELEN A ČISTÍREN
5. platová třída

1. Stanovení individuálního dávkování množství pracích prostředků s různorodou technologií s ohledem na druh praného nebo čištěného prádla a materiálu.
2. Seřízení celkového cyklu praní a čistění prádla a materiálu včetně kontroly kvality konečné
úpravy.
6.platová třída
1. Individuální stanovování pracovních postupů včetně praní a čištění speciálních druhů
materiálů s různou technologií praní a čištění.
2.21.18 OPRAVÁŘ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
6. platová třída

1. Provádění oprav elektronických a dalších ovladačů bezkontaktních blokových a automatických krejčovských , obuvnických a pracích strojů do 10 kg náplně.
7. platová třída
1. Provádění generálních oprav průmyslových automatických krejčovských, obuvnických a prádelenských strojů nad 10 kg náplně.
2. Provádění komplexních oprav elektronických programátorů.
2.21.19 FOTOGRAF
4. platová třída
1. Fotografování pro různé druhy průkazů, informativních a dokumentačních snímků včetně
zhotovování reprodukcí.
2. Fotografování portrétů nebo skupin pro úřední účely.
3. Vyvolávání, zesilování nebo zeslabování negativů a černobílé inverze svitkových a plochých filmů a desek včetně přípravy vývojek, ustalovačů i jiných lázní a provádění negativní černobílé retuše.
4. Zhotovování fotokopií z mikrofilmů s běžnými textovými předlohami do formátu A4.
5. platová třída
1. Fotografování reportážních snímků včetně barevných.
2. Vyvolávání negativů pro barevnou fotografii včetně přípravy vyvolávacích roztoků a
provádění negativní retuše.
3. Zhotovování fotokopií z mikrofilmů, novin, časopisů a publikací a zhotovování fotokopií
formátů A3 a větších.
4. Zhotovování mikrofilmů, mikrofišů a zhotovování jejich kopií.
5. Vyvolávání filmů na vyvolávacích automatech a příprava provozních lázní.
6. platová třída
1. Individuální fotografování a zhotovování dokumentačních, propagačních, technických
černobílých a barevných snímků (i diapozitivů) velkých formátů podle výtvarného záměru
nebo technického projektu.
2. Specializované fotografování s dělením podle oborů výroby nebo činnosti, například zvláštních jevů v lékařství při fotografování endoskopickém nebo gastroskopickém, pod vodou, v jaderné fyzice a chemii k zachycení oku neviditelných jevů, k dokumentaci a registraci jevů, stavebně-historických průzkumů, archeologických výzkumů, fotodokumentace
movitých a nemovitých objektů.
3. Snímání na mikrografických krokových i souřadnicových kamerách s ruční volbou expozice nebo automatickým řízením expozice v případech faktorů zmenšení větších než A2.
7. platová třída
1. Zhotovování umělecky a výtvarně zaměřených fotografií i fotomontáží včetně simultánních fotografií zobrazujících na jediném snímku několik fází, poloh a stavů fotografovaného objektu.
2.21.20 HOLIČ
3. platová třída

1. Odborné pánské holičské práce spojené s holením, sestřihem vousů a knírů, mytím a stříháním vlasů, barvením vlasů a knírů standardními barvami včetně obočí a řas.
4. platová třída
1. Provádění plastického nebo tupého střihu vlasů, speciálních módních střihů podle individuálních požadavků zákazníka.
2.21.21 KONDIČNÍ MASÉR
3. platová třída

1. Neléčebné masáže částí nebo celého těla ručně i s využíváním různých masážních pomůcek, přístrojů a zařízení.
4. platová třída
1. Tlakové masáže vymezených částí trupu i končetin těla (akupresura) neléčebného
charakteru.
2.21.22 PLAVČÍK
3. platová třída

1. Dozor nad provozem plovárny nebo koupaliště v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví koupajících se osob, zachraňování tonoucích a poskytování první pomoci, kontrola teploty vody, vzduchu, hygienického stavu vody, čistoty bazénu a dalších zařízení a vybavení.
4. platová třída
1. Řízení a kontrola provozu plováren, koupališť v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví koupajících se osob a výuka všech způsobů plavání včetně instruktáží pro záchranu tonoucích a poskytování první pomoci.
2.21.23 RAZÍTKÁŘ
3. platová třída

1. Základní odborné razítkářské práce, například sestavování všech druhů razítek, zakázkových datumek, číslovačů apod.
4. platová třída
1. Sazba sad číslic, abeced nebo hladkého textu, například jednoduchých skladových razítek, matricování včetně veškeré přípravy materiálů, vulkanizování razítek řádkových, rámečkových, kulatých, datumek a číslovačů.
5. platová třída
1. Sázení, korigování, úpravy a rozmítání smíšené sazby i cizojazyčných textů nebo plakátové sazby včetně kombinací se štočky a rozvádění do barev.
2. Zhotovování matric pro vulkanizáty na strojní tisk a forem štočků pro tiskové válečky, vulkanizování kovových štočků, matric a speciálních číslovačů, například prezenčních razítek.
6. platová třída
1. Sazba tabelárních prací, například rozpisek, děrnoštítkových tabulek nebo kulatých a oválných razítek o jednom a více kolopisech, sazby ex libris a obdobných náročných prací podle návrhu.
2.21.24 DĚLNÍK ČIŠTĚNÍ MĚSTA
1. platová třída

1. Ruční zametání komunikací a provádění běžného úklidu veřejných prostor včetně základního ošetřování veřejné zeleně, například zaléváním, shrabováním a okopáváním.
2. platová třída
1. Čištění komunikací a ploch (i ručními mechanizačními prostředky) od nečistot všeho druhu (hlíny, písku, bláta, sněhu apod.) seškrabováním, shrnováním, mytím apod. včetně udržování průchodnosti odpadových kanálů a vpustí a odvozu odpadů.
2. Manipulace s nádobami, popelnicemi a kontejnery plnými i prázdnými při svozu tuhého komunálního odpadu, při nakládce sběrného vozu a jeho vykládce na složišti, popřípadě při dalším zpracovávání včetně běžné údržby zdvihacích a vykládacích mechanizmů, čištění a hrubé dezinfekce prostředků (nádob) a zařízení svozu odpadků.
3. platová třída
1. Řízení soustředěné skládky tuhého komunálního odpadu s kontrolou základních fyzikálních, chemických a biologických vlastností svážených odpadů v zájmu ochrany životního prostředí. Navádění dopravních prostředků s odpady na vhodná místa skládky nebo na místa pro další zpracovávání odpadu kompostováním, spalováním nebo jinými způsoby likvidace včetně asanace hořlavých a hnilobných míst a planýrování povrchu skládky.
2. 21.25 ŠKOLNÍK
3. platová třída

1. Běžné školnické práce, například obsluha vytápění a jednodušší údržba školy nebo
školského objektu a jejich zařízení, otevírání a zavírání objektu, obsluha hlavních
energetických uzávěrů, výměna žárovek a pojistek, dozor nad správným používáním
společných zařízení objektu.
4. platová třída
1. Školnické práce včetně drobných řemeslných prací při opravách a údržbě školy nebo
školského objektu, jejich zařízení a technického vybavení, například údržbářské práce,
zahradnické, sklenářské, zednické, zámečnické a lakýrnické práce.
5. platová třída
1. Školnické specializované práce při opravách a údržbě školy nebo školského objektu, jejich
zařízení a technického vybavení, například opravy elektrické instalace, opravy a výměna
zámků, opravy kovových částí nábytku a zařízení, opravy zavírání oken a dveří, opravy
školních lavic a nábytku, opravy vodoinstalací a zařizovacích předmětů, opravy obkladů
a dlažeb.
6. platová třída
1. Zajišťování provozu více objektů školy nebo školského zařízení včetně zajišťování a
organizace údržby nebo úklidových prací.
2.21.26 PŘEVOZNÍK
4. platová třída

1. Přeprava cestujících na určeném přívozu na převozní lodi bez vlastního strojního pohonu
s dodržováním všech bezpečnostních předpisů včetně inkasa a vyúčtování tržeb. Provádění
drobné údržby lodi a přistávacích míst.
5. platová třída
1. Přeprava cestujících na převozních lodích na vodních cestách s dodržováním všech
bezpečnostních předpisů včetně inkasa a vyúčtování tržeb. Provádění údržby lodi a
zajišťování provozuschopnosti a údržby motoru.
2.21.27 HROBNÍK
2. platová třída

1. Úprava hrobových a urnových míst, zalévání hrobů, udržování čistoty a omývání náhrobků.
2. Spolupráce při oblékání zesnulých a aranžování výzdoby.
3. platová třída
1. Ukládání uren do hrobů, hrobek a kolumbárních míst. Příprava, údržba a úprava jímek na
ukládání uren.
2. Manipulace s rakví, ukládání rakve do hrobu nebo hrobky.
3. Provádění rozptylu a vsypu zpopelněných ostatků.
4. platová třída
1. Kopání hrobů ručně nebo s pomocí strojního zařízení.
2. Pažení a příprava hrobu nebo příprava hrobky pro provedení pohřbení.
3. Provádění zasypání hrobu po pohřbení nebo uzavření hrobky.
4. Provádění likvidace hrobů nebo hrobek včetně hrobového zařízení.
5. Provádění exhumace lidských ostatků.
5. platová třída
1. Kopání hrobů ručně nebo s pomocí strojního zařízení ve ztíženém terénu, ve stísněných
prostorách (složité pažení a příprava hrobu v náročném terénu).
2. Ukládání lidských pozůstatků do hrobů ve ztíženém terénu.
3. Provádění exhumace lidských pozůstatků do 10 let od uložení do hrobu.
4. Organizace a dohled nad kopáním hrobů, ukládání lidských pozůstatků do hrobů a ukládání
uren do kolumbárních schránek.
5. Vedení příslušné evidence hrobových míst.
6. Organizace a dohled na úklid a úpravu hřbitovů nebo pietních míst.
2.21.28 PRACOVNÍK KREMAČNÍHO ZAŘÍZENÍ
3. platová třída

1. Spolupráce při ukládání zemřelých převzatých od pohřebních služeb k provedení kremace.
4. platová třída
1. Zajišťování chodu kremačního zařízení a jeho běžná údržba.
2. Vedení evidence a označování rakve se zemřelým.
3. Zajišťování správného uložení zpopelněných ostatků do příslušné urny v závislosti na vedené evidenci.
4. Obsluha zařízení na úpravu zpopelněných ostatků.
5. Obsluha chladících zařízení pro ukládání zemřelých.
5. platová třída
1. Řízení a obsluha digitálních spalovacích pecí včetně hydraulických zdviží, odsavačů a kontrolních přístrojů pro usměrňování a sledování spalovacího procesu.
2. Organizace a dohled nad obsluhou a údržbou kremačního zařízení.
2.21.29 PRACOVNÍK POHŘEBNÍ SLUŽBY
4. platová třída

1. Vybavování rakví podle objednávek, úprava a oblékání zesnulých do rakví.
2. Zajišťování květinové výzdoby.
3. Zajišťování převezení zemřelého, projednávání a zajišťování termínu pohřbu.
5. platová třída
1. Projednávání všech náležitostí pohřebního obřadu s objednatelem pohřbení.
2. Zajišťování kremační služby, sestavení parte na základě požadavků pozůstalých.
3. Příprava a přednes smutečních projevů.
4. Převlékání, hygienické zaopatření a kosmetická úprava lidských pozůstatků před vložením do rakve.
5. Zajišťování předání dokladů na příslušnou matriku a vedení příslušné evidence.
2.21.30 HASIČ
5. platová třída

1. Provádění hasebních a záchranných prací při zásahu za pomoci věcných prostředků požární ochrany pod vedením a bez absolvování základní odborné přípravy podle zvláštních předpisů.
2. Zajišťování spojení na požární zbrojnici při nasazování jednotek a při likvidaci mimořádných událostí.
6. platová třída
1. Provádění hasebních a záchranných prací při zásahu po absolvování základní odborné přípravy.
2. Obsluha techniky při zásahu s využitím odborností získaných v kurzu strojní služby.
7. platová třída
1. Zpracovávání dokumentace pro operativní nasazování jednotek při zásahu včetně získávání a soustřeďování podkladů, například požárně-poplachových plánů a poplachových plánů integrovaného záchranného systému, dokumentace zdolávání požárů a havarijních plánů.
2. Provádění hasebních a záchranných prací při zásahu s využitím odborností získaných ve specializačních kurzech.
3. Obsluha speciální techniky při zásahu, například protichemického vozu, s využitím
odborností získaných ve specializačních kurzech.
8. platová třída
1. Provádění nejsložitějších hasebních a záchranných prací při zásahu se speciální odborností, například potápěč, lezec, pyrotechnik.
2. Výkon vybraných činností speciálních služeb u zásahu, například v protichemické službě.
3. Provádění odborných, poradenských a konzultačních činností v oblasti státního požárního
dozoru a požární prevence, ochrany obyvatel, integrovaného záchranného systému, krizového
plánování a příprav nebo civilního nouzového plánování, provádění dílčích činností v těchto
oblastech a při posuzování požárního nebezpečí podle zvláštních předpisů.
9. platová třída
1. Komplexní koordinace družstva, řízení zásahu jednotek požární ochrany při likvidaci mimořádných událostí, zpracování dokumentace o zásahu a činnosti družstva, provádění odborné přípravy a zajišťování trvalé akceschopnosti družstva.
2. Výběr věcných prostředků pro zásah jednotek požární ochrany, stanovení postupu jejich použití, vyhodnocování situace na místě zásahu z hlediska činnosti speciálních služeb jednotky požární ochrany.
10. platová třída
1. Komplexní koordinace vojenské hasičské jednotky nebo jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce, jejíž členové jsou v pracovněprávním vztahu ke zřizovateli, řízení rozsáhlejších
zásahů vojenské hasičské jednotky nebo jednotky sboru dobrovolných hasičů obce při
likvidaci mimořádných událostí včetně organizování a zajišťování odborné přípravy a trvalé
akceschopnosti vojenské hasičské jednotky nebo jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.
2.21.31 STRÁŽNÍK
5. platová třída

1. Provádění úkonů při ochraně veřejného pořádku, osob, majetku a zařízení v obci podle přesně stanovených postupů do doby ukončení školení a odborného výcviku.
6. platová třída
1. Plnění úkolů obecní policie při ochraně veřejného pořádku, osob a majetku v obci.
7. platová třída
1. Komplexní plnění úkolů při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v obci.
8. platová třída
1. Provádění speciálních úkolů při zajišťování veřejného pořádku v obci v souvislosti s výkonem pořádkové služby, řízení zásahů, používání speciální techniky a zařízení a řešení komplikovaných postupů.
2. Zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v obci, řízení směn, koordinace
zásahových skupin a určování techniky a taktiky při zásahu včetně zpracovávání služební
dokumentace.
3. Koordinace operačních činností obecní policie v operačním dni.
4. Provádění kontroly a posuzování výkonu služby zaměstnanců městské policie a navrhování opatření ke zlepšení činnosti obecní policie.
9. platová třída
1. Zpracovávání závazných metodických pokynů a směrnic k postupům obecní policie.
2. Komplexní zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci obce.
10. platová třída
1. Komplexní zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku se složitou organizační
strukturou.
11. platová třída
1. Tvorba koncepce komplexního zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku ve
statutárních městech.
12. platová třída
1. Tvorba koncepce komplexního zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v
hlavním městě Praze.
C. Výklad některých pojmů pro účely této přílohy
1. Koordinací se rozumí práce spočívající v aktivním působení na složky daného celku
vymezeného příslušným ustanovením katalogu prací ve veřejných službách a správě k
dosažení jejich souladu.
2. Zajišťováním se rozumí práce s odpovědností za uskutečnění úkolů vymezených
příslušným ustanovením katalogu prací ve veřejných službách a správě.
3. Komplexními pracemi se rozumí práce zahrnující bezpodmínečně všechny části
daného celku (systému) vymezeného příslušným ustanovením katalogu prací ve veřejných
službách a správě.
4. Metodickým usměrňováním se rozumí určování jednotných obecně platných způsobů
dosažení určitého cíle.
5. Koncepcí se rozumí vedoucí idea, myšlenková osnova a vůdčí záměr.
6. Oborem se rozumí ucelená oblast společenských, technických nebo přírodních nauk,
které jsou zpravidla i obsahem studia akreditovaných studijních programů.
7. Agendou se rozumí souhrn věcně souvisejících prací, které tvoří ucelenou část určitého
oboru včetně vazeb na ostatní agendy tohoto oboru.
8. Organizací se rozumí zaměstnavatel, organizační složka státu nebo organizační složka
územního samosprávného celku.
9. Rezortem se rozumí ústřední správní úřad s orgány a organizacemi ve své působnosti.

Datum přidání: 2010-08-17

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.