Header Adresa

Informace MŠMT právnickým osobám vykonávajícím činnost středních škol ve věci postupu při změnách ve školském rejstříku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo nové nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání  v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.  
Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy právnickým osobám vykonávajícím činnost středních škol ve věci postupu při změnách ve školském rejstříku. 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souladu s § 4 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rámci IV. etapy kurikulární reformy č. j.:  1606/2010-23 dalších 49 rámcových vzdělávacích programů oborů vzdělání středního vzdělávání.  
V této souvislosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo nové nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání  v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, dále jen „nařízení vlády“, na základě kterého budou do přílohy č. 1 tohoto nařízení doplněny výše uvedené nové obory vzdělání, pro něž byly vydány rámcové vzdělávací programy, a zároveň stanoveno, které stávající obory vzdělání jsou jimi nahrazovány. Nařízení vlády, které schválila vláda České republiky dne 31. května 2010, zpřehlední soustavu oborů vzdělání postupně uváděnou v novelách nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání  v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání s účinnosti dnem 31. srpna 2010.                
Výše uvedenou změnu oborů vzdělání je nezbytné promítnout také v rejstříku škol a školských zařízení u všech středních škol, které v současné době mají v rejstříku škol a školských zařízení zapsány stávající obory vzdělání, které budou nahrazovány novými obory vzdělání, pro něž byly vydány rámcové vzdělávací programy v rámci IV. etapy kurikulární reformy, a to v údaji uvedeném v § 144 odst. 1 písm. d), popřípadě také písm. f) školského zákona.
Vzhledem k tomu, že se jedná v zásadě o technickou změnu vyplývající ze změny právního předpisu (nařízení vlády) bude Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy při zápisu změn v rejstříku škol a školských zařízení postupovat v souladu s § 149 odst. 5 školského zákona z úřední povinnosti, tedy bez nutnosti žádat o změnu zápisu v souladu s § 149 odst. 1 školského zákona. Účelem tohoto řešení je co nejmenší administrativní zátěž právnických osob vykonávajících činnost středních škol a jejich zřizovatelů v souvislosti s tímto procesem.

Konkrétně tedy bude postupováno následovně: 
1. Pokud bude chtít právnická osoba vykonávající činnost střední školy začít v souladu s § 185 odst. 1 školského zákona s poskytováním vzdělávání podle školního vzdělávacího programu zpracovaného na základě jednoho z rámcových vzdělávacích programů pro nové obory vzdělání vydaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy již s účinností od:
- 1. září 2010, je povinna tuto skutečnost oznámit Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději do 31. července 2010 tak, aby nový obor vzdělání mohl být do rejstříku škol a školských zařízení zapsán s účinností od 1. září 2010. Ministerstvo požaduje, aby součástí tohoto oznámení byla také informace o tom, který nový obor vzdělání má být v rejstříku škol a školských zařízení zapsán a které stávající obory vzdělání mají být označeny jako dobíhající, popř. vymazány ze školského rejstříku, pokud v nich již nejsou žádní žáci.
- 1. září 2011, je povinna tuto skutečnost oznámit Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději do 28. února 2011 tak, aby nový obor vzdělání mohl být do rejstříku škol a školských zařízení zapsán s účinností od 1. září 2011. Ministerstvo požaduje, aby součástí tohoto oznámení byla také informace o tom, který nový obor vzdělání má být v rejstříku škol a školských zařízení zapsán a které stávající obory vzdělání mají být označeny jako dobíhající.

2. V ostatních případech budou nové obory vzdělání, pro něž byly vydány rámcové vzdělávací programy, zapsány v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. září 2012 (tedy s účinností od nejzazšího termínu pro zahájení vzdělávání podle školních vzdělávacích programů zpracovaných na základě rámcových vzdělávacích programů v souladu s § 185 odst. 1 školského zákona).
- Ministerstvo požaduje, aby právnické osoby vykonávající činnost středních škol i v tomto případě předložily oznámení obsahující informaci o tom, který nový obor vzdělání má být do rejstříku škol a školských zařízení zapsán, a které stávající obory vzdělání mají být označeny jako dobíhající.  
- Zároveň požaduje uvedení kódu a názvu oboru vzdělání v souladu s přílohou č. 1 nařízení vlády, a to jak u nových oborů vzdělání, tak u stávajících oborů vzdělání.

3. V případě, že nový obor vzdělání nahrazuje více stávajících oborů vzdělání, požaduje ministerstvo v oznámení podle bodů 1. a 2. také uvedení údajů o nejvyšším povoleném počtu žáků v tomto oboru vzdělání ve smyslu § 144 odst. 1 písm. f) školského zákona (tzv. cílová kapacita oboru vzdělání). Tento údaj nesmí být vyšší než součet tzv. cílových kapacit stávajících oborů vzdělání zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení. Pokud součet nejvyšších počtů žáků jednotlivých oborů vzdělání převýší nejvyšší povolený počet žáků ve škole, bude nejvyšší povolený počet žáků nahrazujícího oboru vzdělání uveden ve výši nejvyššího povoleného počtu žáků ve škole. Náhradu lze provést vždy jen pro existující formy vzdělávání. U jiné formy vzdělávání než denní je doporučeno uvádět i délku vzdělávání, neboť tato není pevně stanovena příslušným rámcovým vzdělávacím programem.

4. V případě, že jeden stávající obor vzdělání je možné nahradit dvěma nebo i více obory vzdělání se schváleným rámcovým vzdělávacím programem, lze provést náhradu podle této Informace pouze jedním z možných oborů vzdělání a o další obor (y) vzdělání je nutno požádat standardním způsobem podle ustanovení § 146 a následujících školského zákona, včetně doložení příslušných dokladů podle § 147 odst. 1 tohoto zákona.

5. Výše uvedené změny budou provedeny pouze u stávajících aktivních oborů vzdělání. Stávající neaktivní obory vzdělání (tedy ty, které byly již dříve označeny jako „dobíhající“), nahrazovány novým oborem vzdělání nebudou.

6. O všech výše uvedených změnách vydá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodnutí o zápisu změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení, které bude doručeno účastníkům řízení podle § 145 školského zákona. Toto rozhodnutí bude obsahovat informaci o zápisu nových oborů vzdělání podle ustanovení § 144 odst. 1 písm. d) školského zákona, přičemž obory vzdělání, které budou nahrazované těmito novými obory dle RVP, budou označeny jako dobíhající. Současně s tímto rozhodnutím bude vydán úřední výpis údajů ze školského rejstříku dotčené školy dle ustanovení § 141 odst. 2 školského zákona, v němž budou uvedeny všechny zapsané údaje vedené o škole podle § 144 odst. 1 školského zákona, tedy i údaje o nejvyšším povoleném počtu žáků v novém oboru nebo nových oborech vzdělání.

7. Výše uvedený postup se vztahuje pouze na zápis změny v údaji podle § 144 odst. 1 písm. d) školského zákona vyvolané přijetím nového nařízení vlády a vydáním příslušných rámcových vzdělávacích programů. Jakékoliv jiné změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení podléhají standardnímu režimu upravenému v § 149 odst. 1 až 4 školského zákona.

Datum přidání: 2010-08-17

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.