Header Adresa

Finanční prostředky stanovené ministerstvem pro školy a pedagogickou práci školních družin, které jsou zřízené krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí v roce 2021


V návaznosti na materiál "Principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2021", č.j. MSMT-203/2021, zveřejňuje ministerstvo podrobný rozpis rozpočtu pro školy a pedagogickou práci ve školních družinách, které jsou zřízené krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí pro rok 2021. Ministerstvo stanovilo jednotlivým právnickým osobám finanční prostředky pro rok 2021 vyplývající z § 161 odst. 3 písm. a) až h) školského zákona vč. limitu počtu zaměstnanců. Rozhodnými údaji pro stanovení výše finančních prostředků byly údaje vykázané právnickými osobami k 30. 9. 2020, resp. k 31. 10. 2020. 

Finanční prostředky jsou stanoveny ministerstvem na:
 pedagogickou práci v mateřských, základních a středních školách a konzervatořích a školních družinách realizovanou pedagogickými pracovníky, kteří mají uzavřenou pracovní smlouvu (vč. asistentů pedagoga v mateřských a základních školách/třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona, ve středních školách/třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona s oborem vzdělání 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá a 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá a v odděleních školních družin zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona);         
 pedagogickou práci ve vyšších odborných školách a základních uměleckých školách; 
 nepedagogickou práci v mateřských, základních, středních, vyšších odborných a základních uměleckých školách a konzervatořích;
 ostatní neinvestiční výdaje pro mateřské, základní, střední, vyšší odborné a základní umělecké školy a konzervatoře 

Krajský úřad (Magistrát hl. m. Prahy) stanoví další finanční prostředky vč. limitu počtu zaměstnanců na:
 činnost školských zařízení (s výjimkou pedagogické práce ve školní družině), tj. například na zařízení školního stravování, školská poradenská zařízení, školní kluby, domovy mládeže, internáty, dětské domovy atp.,
 podpůrná opatření s normovanou finanční náročností,
 ostatní osobní náklady na pedagogickou práci, pokud škola či školní družina nepřekročí PHmax nebo PHAmax.

Datum přidání: 2021-02-01

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.