Header Adresa

Školní sběr papíru, plastů a kovů v roce 2021


Upozorňujeme na článek Ing. Michala Horníka, Ing. Markéty Miklasové z INISOFT Consulting s.r.o. 

V současné době se změnou legislativy odpadového hospodářství stále častěji dostáváme dotazy řady školních zařízení, jak se v praxi vypořádat s novými pravidly školního sběru. 
Obecná odpověď vyvozená ze zákona je, že povinnosti vznikají škole, ale také obci, na jejímž území se škola nachází. Podle nového zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, který je účinný od 1. 1. 2021, dle § 20 Školní sběr, se mění způsob nakládání a evidence odpadů pocházejících ze „Školního sběru“. 
(1) Škola může od žáků nebo studentů přebírat odpady papíru, plastů a kovů z domácností. V tomto případě se na školy nevztahují povinnosti provozovatele zařízení. 
(2) Škola se okamžikem převzetí odpadu v rámci školního sběru stává jeho vlastníkem a obec, na jejímž území se škola nachází, jeho původcem. 
(3) Škola plní ve vztahu k převzatým odpadům všechny povinnosti původce odpadu, s výjimkou povinnosti podání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady. 
(4) Na obec se ve vztahu k odpadu převzatému v rámci školního sběru nevztahují povinnosti původce odpadu, s výjimkou povinnosti podání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady. 
(5) Škola předá do 15. ledna obci, na jejímž území se nachází, údaje o hmotnosti převzatých druhů odpadů a zařízeních určeným pro nakládání s odpady, kterým převzaté odpady předala, za předchozí kalendářní rok. 
(6) Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah a způsob předání údajů podle odstavce 5. 
Bod (5) bude platit až za kalendářní a ohlašovací rok 2021, tedy povinnost poskytnout uvedené informace „školou“ pro obec na jejímž území se nachází, bude poprvé k 15. 1. 2022.
Rozsah a způsob předání bude dle bodu (6) upraven prováděcí vyhláškou, kde bude v příloze vyhlášky nadefinovaný obsah dokumentu. V návrhu prováděcí vyhlášky je v § 4 uveden text: Předání údajů o převzatých odpadech 
„Škola předá obci, na jejímž území se nachází, 
·    údaje o hmotnosti převzatých druhů odpadů a 
·    údaje o zařízeních určených pro nakládání s odpady, kterým převzaté odpady předala, 
na formuláři podle přílohy č. 3 k této vyhlášce“.
 Je třeba si uvědomit, že školní sběr není povinnost, kterou by zákon nově ukládal všem školám. Školy, které dosud školní sběry prováděly, teď mají ale daná jasná pravidla. Školní sběr by měla škola provádět po dohodě s příslušnou obcí, a to s tou, na jejímž území se nachází (což nemusí být nutně její zřizovatel). Škola se může stát součástí obecního systému nakládání s odpady, avšak pouze pro své žáky nebo studenty.
Škola se stane vlastníkem odpadů sebraných školním sběrem, s tímto odpadem nakládá – soustřeďuje jej a předává do zařízení (např. sběrny) – a má tedy všechny povinnosti původce kromě povinnosti vést o odpadech ze školního sběru evidenci a uvádět je v ročním hlášení. Tato evidenční povinnost přechází na obec. Protože odpad bude v evidenci obce, musí škola při předání poskytnout provozovateli zařízení informace o obci, tedy původce odpadů. Tyto informace je nutné zaslat před prvním vývozem odpadu, který bude pocházet ze „Školního sběru“, nebo v případě nastalých identifikačních změn u vývozů následujících. 
·    Název obce: 
·    IČO: 
·    IČP obce, pod jakým bude „Školní sběr“ evidován: 
·    Katalogová čísla, pod kterými bude „Školní sběr“ evidován: 
(20 01 01 Papír a lepenka, 20 01 39 Plasty, 20 01 40 Kovy) 
·    Kontaktní osobu, email, telefon: 
Současně před uskutečněním prvního vývozu odpadů škola zašle oprávněné osobě k uvedeným katalogovým číslům písemné informace o odpadu (PIO).

Zdroj: https://www.inisoft.cz/poradenstvi-a-skoleni/odborne-clanky/zpravodaj/skolni-sber-papiru-plastu-a-kovu-v-roce-2021 

Datum přidání: 2021-01-19

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.