Header Adresa

Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami


Změny: 
§ 4a Pedagogická intervence 
(1) Pedagogická intervence slouží zejména k podpoře vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve vyučovacích předmětech, kde je třeba posílit jeho vzdělávání, ke kompenzaci nedostatečné domácí přípravy na výuku a k rozvoji učebního stylu žáka. 
(2) Pedagogickou intervenci poskytuje základní škola, školní družina, školní klub nebo střední škola.
(3) Pedagogická intervence se poskytuje jako podpůrné opatření prvního stupně. 
(4) Pedagogickou intervenci souběžně využívá více žáků, je-li to možné a vhodné.". 

Výklad 
Návrhem došlo k legislativní specifikaci podpůrného opatření – pedagogická intervence a zároveň ke zpřesnění systematiky právního předpisu a posílení právní jistoty adresátů právní normy. Podpůrné opatření pedagogická intervence slouží zejména k podpoře vzdělávání žáka se SVP ve vyučovacích předmětech, kde je třeba posílit jeho vzdělávání (např. ve vzdělávacích předmětech, v nichž žák aktuálně selhává, přičemž toto selhání může souviset s jinými životními podmínkami či kulturním prostředím), ke kompenzaci nedostatečné domácí přípravy na výuku (např. pokud s žákem nemohou z různých příčin pracovat zákonní zástupci) nebo k rozvoji učebního stylu žáka. Dále podpůrné opatření pedagogická intervence podporuje rozvoj vědomostí a znalostí žáka, jazykové kompetence a sociální dovednosti. Pedagogická intervence bude poskytována školou jako podpůrné opatření prvního stupně bez nutnosti doporučení ŠPZ. Tím se sníží administrativní zátěž spojená s doporučováním a poskytováním pedagogické intervence, škole bude umožněno pružně reagovat na aktuální vzdělávací obtíže žáka a současně bude toto podpůrné opatření poskytováno po dobu, než dojde k naplnění jeho účelu (doplnění znalostí za dobu nepřítomnosti žáka, osvojení technik učení a způsobu domácí přípravy apod.). Zakládá se však právní povinnost školy podpůrné opatření pedagogická intervence v odůvodněných případech, v nejlepším zájmu žáka, poskytovat. Škola je rovněž povinna uvědomit zákonné zástupce o poskytování podpůrné opatření pedagogická intervence a případně poskytnout ŠPZ a ČŠI informace o poskytování tohoto podpůrného opatření žákovi. Upřednostňuje se skupinová práce pedagogického pracovníka se žáky. Individuální práce pouze v případě, kdy pro daného žáka nelze využít skupinovou formu. 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. 
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 27/2016 Sb.

Datum přidání: 2021-01-03

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.