Header Adresa

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydává Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souladu s § 4 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání, který nabývá účinnosti dnem 1. září 2010. Tento kurikulární dokument byl dopracován prostřednictvím projektu ESF „PILOT ZUŠ“ ve spolupráci s 39 pilotními školami v duchu konceptu rámcových vzdělávacích programů ostatních typů škol. Spolu s vydáním RVP ZUV MŠMT také zveřejní „Manuál pro tvorbu ŠVP v základním uměleckém vzdělávání“, který bude sloužit jako nástroj k praktickému využití při tvorbě ŠVP. Po dvouletém přípravném období bude zahájena výuka podle školních vzdělávacích programů od 1. ročníku I. stupně na všech základních uměleckých školách, nejpozději od školního roku 2012/2013.

Jeho znění si můžete stáhnout zde.

Datum přidání: 2010-07-20

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.