Header Adresa

Sdělení MŠMT k přechodu žáků 1. ročníků vyššího stupně víceletých gymnázií na výuku podle ŠVP od 1. září 2010

Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy


                                                                                                                                        V Praze dne 21. června 2010
                                                                                                                                                    Č. j. 15713/2010-23         
        

MŠMT informuje ředitele gymnázií, jak postupovat při přechodu žáků 1. ročníků vyššího stupně víceletých gymnázií od 1. září 2010 na výuku dle školních vzdělávacích programů zpracovaných na základě RVP pro gymnázia/gymnázia se sportovní přípravou (RVP G/GSP).

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia/gymnázia se sportovní přípravou (dokument MŠMT č. j. 12 698/2007-23 ze dne 30. července 2007) vymezuje vzdělávání ve čtyřletých gymnáziích a na vyšším stupni víceletých gymnázií. V souladu s ustanovením § 185 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou školy povinny postupovat podle rámcových vzdělávacích programů od 1. září, které následuje nejpozději po uplynutí dvou let ode dne jejich vydání, a to s účinností od prvního ročníku.

Vzhledem ke skutečnosti, že školský zákon v § 185 odst. 1 uvádí pojem „první ročník“ bez bližšího upřesnění a že § 61 školského zákona rozlišuje „první ročník nižšího a vyššího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia“, sděluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, že právní předpisy umožňují náběh výuky dle RVP pro gymnázia/gymnázia se sportovní přípravou a školních vzdělávacích programů také od 1. ročníku vyššího stupně osmiletých a šestiletých gymnázií.

Pokud se ředitel školy rozhodne zahájit vzdělávání žáků 1. ročníků vyššího stupně gymnázia podle RVP a školních vzdělávacích programů od 1. září 2010, sděluje MŠMT, že je nutné uskutečnit změnu oboru vzdělání: z původních oborů vzdělání (označených nyní ve školském rejstříku termínem „dobíhající“) na nové obory vzdělání v souladu s platným zněním nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, tj. na obory vzdělání Gymnázium s kódem 79-41-K/81 nebo 79-41-K/61, resp. Gymnázium se sportovní přípravou s kódem 79-42-K/81 nebo 79-42-K/61.

V této souvislosti MŠMT upozorňuje, že školský zákon umožňuje změnu oboru vzdělání pouze na žádost žáka, resp. zákonného zástupce, nikoli tedy z vlastní iniciativy ředitele školy. Pokud ředitel školy bude mít zájem o přeřazení všech žáků do nového oboru vzdělání, může jim nabídnout možnost (nikoli uložit povinnost) požádat o změnu oboru. Vyhovět i většímu počtu žádostí potom není za současné právní úpravy administrativně náročné, protože podle § 165 odst. 2 písm. g) školského zákona se na kladné rozhodnutí o změně oboru vzdělání nevztahuje správní řád. Vyhovět žákům tak lze provedením změny v dokumentaci školy a vydáním nebo zveřejněním méně formalizovaného (příp. hromadného) oznámení.


                                                                                                                                        Ing. Petr Špirhanzl, v. r.
                                                                                                                                           náměstek ministryně
                                                                                                                                skupiny všeobecného, odborného
                                                                                                                                           a dalšího vzdělávání

Datum přidání: 2010-06-24

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.