Header Adresa

Vyhlášení dotačního programu MŠMT "Program na zmírnění škod způsobených povodněmi v roce 2010"

Č.j.:   13 456/2010-25

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo“) vyhlašuje pro rok 2010 dotační titul „Program na zmírnění škod způsobených povodněmi v roce 2010“ pro poskytování dotací podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů:

Čl. 1
Základní vymezení a cíl programu

Cílem programu je jednorázové poskytnutí finančních prostředků na zmírnění škod způsobených právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení bez ohledu na zřizovatele (dále jen „školám“) povodněmi v roce 2010 na učebních pomůckách a učebnicích a dále na odměny zaměstnancům škol, kteří se na likvidaci škod podíleli.

Čl. 2
Obecné podmínky poskytnutí dotace

1.    Na dotaci není právní nárok.
2.    Dotace může být poskytnuta pouze na učební pomůcky a učebnice, které nebyly pojištěny.
3.    Dotace může být použita na odměnu zaměstnancům školy, kteří se podíleli na likvidaci povodňových škod ve škole.
4.    Dotace na Program zmírnění škod způsobených povodněmi v roce 2010 se poskytuje na základě žádosti školy podané ministerstvu nejpozději do 30.6.2010.
5.    Dotace bude škole poskytnuta na základě posouzení žádosti jako účelově vázaná.
6.    Finanční prostředky budou poskytovány v souladu s § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím rozpočtu zřizovatele, a to na základě rozhodnutí o dotaci podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb.
7.    Příjemce dotace je povinen ji s poskytovatelem finančně vypořádat v termínech stanovených vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace je příjemce dotace povinen vrátit do státního rozpočtu v rámci vypořádání finančních vztahů se státním rozpočtem za rok 2010.
8.    Právo kontrolovat použití přidělené dotace přísluší ministerstvu a ČŠI.

Čl. 3
Podání žádosti, formální náležitosti

Finanční prostředky jsou poskytovány na základě žádosti předložené ministerstvu v závazné formě stanovené v příloze k tomuto vyhlášení. Ke každé žádosti musí být přiloženy níže uvedené dokumenty:

3x vyplněný formulář (jeden originál + 2 kopie) Žádosti o přidělení dotace na Program na zmírnění škod způsobených povodněmi v roce 2010.
čestné prohlášení žadatele, že na dané aktivity nečerpá dotace z jiného veřejného zdroje.


Do dotačního řízení budou zařazeny pouze žádosti podané ve stanoveném termínu na adresu: 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
odbor organizačně správních činností a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Karmelitská 7
118 12 Praha  Žádosti přijímá ministerstvo nejpozději do 30.6.2010, při osobním podání do podatelny ministerstva do 15 hodin, při podání poštou s razítky pošty s datem 30.6.2010.


V Praze dne 27. května 2010

                            PhDr. Miroslava Kopicová v.r.
                            ministryněPříloha k č.j.13 456/2010-25

VZOR: Žádost o přidělení dotace na Program na zmírnění škod způsobených povodněmi v roce 20101. Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

2.1. Žadatel (název právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení):

2.2. Sídlo:

2.3. IČ:

2.5. Statutární orgán:

2.6. Telefon, fax, e-mail a kontaktní osoba:

3.1. Zřizovatel žadatele:

3.2. Telefon, fax, e-mail a kontaktní osoba:

4. Vyčíslení škod na učebních pomůckách (nekrytých pojistným plněním):

5. Vyčíslení škod na učebnicích (nekrytých pojistným plněním):

6. Počet odpracovaných hodin zaměstnanci školy při likvidaci škod:


datum                                     razítko a podpis žadatele

Datum přidání: 2010-06-14

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.