Header Adresa

Novela školského zákona


Aktuálně v termínu před vydáním Souboru byla Parlamentem schválena a 17. 6. 2020 prezidentem ČR podepsána novela školského zákona s účinností od 1. 10. 2020 (s výjimkou tří bodů, které nabývají účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení). V souvislosti s touto novelou následně upozorňujeme na některé důležité změny v ustanoveních školského zákona. 
1. Změny v dosavadním systému konání maturitních zkoušek počínaje jarním termínem školního roku 2020/2021 (podrobnější informace budou uvedeny v kapitole Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři). 
2. Nově se ve školském zákoně upravuje možnost žáků při vzdělávání nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi a vykonávat činnosti spojené s nebezpečnou expozicí prachu a biologických činitelů. Seznam látek, směsí, prachů a biologických činitelů a podmínky nakládání (výkonu činností) stanoví MŠMT vyhláškou. Zatím právní úprava upravovala používání nebezpečných chemických látek pouze pro oblast praktického vyučování, nyní zahrne i teoretické vyučování, zájmové kroužky a konání chemických olympiád.
3. Školní řád nebo vnitřní řád může omezit nebo zakázat používání mobilních telefonů nebo jiných elektronických zařízení dětmi, žáky nebo studenty, s výjimkou jejich používání v nezbytném rozsahu ze zdravotních důvodů (v § 30 vložený nový odst. 2 s účinností 15. den po vyhlášení zákona). 
4. Změna ve stanovení podmínek, za kterých žák cizinec přestává být žákem školy (§ 50 odst. 4). Ustanovení se nově vztahuje na cizince bez ohledu na trvalý pobyt cizince na území České republiky. Dále je nově stanoveno, že pokud zákonný zástupce cizince do 15 dnů od odeslání výzvy ředitele školy nesdělí, že bude i nadále navštěvovat danou školu, přestává být dnem následujícím po uplynutí této lhůty žákem školy. 
5. Stanovení výdejny lesní mateřské školy jako nového typu zařízení školního stravování (§ 119a). 
6. Novela taktéž rozšířila možnosti použití finančních prostředků ze státního rozpočtu na výdaje školy na dopravu při akcích v rámci vzdělávání podle příslušného rámcového vzdělávacího programu (§ 160). Novela dále ruší financování formou rozvojových dotačních programů, kterými MŠMT financuje některé činnosti ve školách. Tyto nahradila účelovým normativem upraveným nově v § 161 odst. 7 školského zákona.

Datum přidání: 2020-07-07

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.