Header Adresa

Roušky a FKSP


Dle § 4 odst. 4 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o FKSP“), je možno přispívat zaměstnancům na pracovní oděvy a obuv, a to nad rámec povinného vybavení, za podmínek stanovených ve vnitřním předpisu (zásady, pravidla o čerpání fondu). Roušky nejsou pod dotčené (ani jiné) ustanovení vyhlášky o FKSP podřaditelné.

Na roušky jednak není možné nahlížet jako na pracovní oděv (jedná se o osobní ochrannou pomůcku), jednak dle dotčeného ustanovení vyhlášky o FKSP lze přispívat pouze na takové vybavení ke zlepšení pracovních podmínek, pracovní oděvy a obuv, které jsou poskytovány zaměstnanci nad rámec povinného vybavení. Roušky (popř. respirátory apod.) ani tento požadavek nenaplňují – za podmínek stanovených zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), totiž naplňují v těchto případech právě znaky povinného vybavení, resp. povinných ochranných pomůcek.

Dle § 101 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Dle § 101 odst. 6 zákoníku práce je náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci („dále jen „BOZP“) povinen hradit zaměstnavatel; tyto náklady nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na zaměstnance. Podmínky poskytování osobních ochranných prostředků upravuje § 104 zákoníku práce, který mj. v odstavci 6 konstatuje, že osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele bezplatně podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce.

Na základě výše uvedených skutečností se domníváme, že je poskytnutí roušek povinností zaměstnavatele v souvislosti se zajištěním BOZP a že na splnění této povinnosti mají být využity provozní prostředky stejně jako v případě jiných nákladů souvisejících se zajištěním BOZP. Využití prostředků FKSP k úhradě roušek možné není.

Datum přidání: 2020-05-05

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.