Header Adresa

Novela zákona o pedagogických pracovnících


Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, kterou vypracovalo MŠMT.

Pozor! Platnost zákona bude až po vydání ve Sbírce zákonů.

Hlavní změny novely jsou:

1. Mění se požadavky na získání odborné kvalifikace pedagogických pracovníků
§ 6 Učitel mateřské školy
§ 7 Učitel prvního stupně základní školy
§ 8 Učitel druhého stupně základní školy
§ 9 Učitel střední školy
§ 10 Učitel uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední odborné škole a konzervatoři
§ 12 Učitel jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
§ 13 Pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
§ 16 Vychovatel
§ 17 Pedagog volného času
§ 20 Asistent pedagoga

2. Mění se pravidla pro pracovní dobu pedagogických pracovníků (§ 22a)
(1) Pedagogičtí pracovníci vykonávají v pracovní době
a) přímou pedagogickou činnost,
b) práce související s přímou pedagogickou činností.
(2) Pedagogický pracovník je povinen být na pracovišti zaměstnavatele v době stanovené rozvrhem jeho přímé pedagogické činnosti, v době stanovené rozvrhem jeho dohledu nad dětmi a žáky, v době zastupování jiného pedagogického pracovníka a v případech, které stanoví v souladu se zákoníkem práce zaměstnavatel.
(3) Nejde-li o výkon přímé pedagogické činnosti, může zaměstnavatel dohodnout s pedagogickým pracovníkem jiné místo výkonu práce, než je pracoviště zaměstnavatele.

3. Mění se pravidla pro přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah (§ 23 odst. 4)
(4) Za přímou pedagogickou činnost nad rozsah hodin stanovený ředitelem školy nebo zařízení sociálních služeb se považuje skutečně vykonaná přímá pedagogická činnost podle odstavce 3 pouze v případě, že pedagogický pracovník v daném týdnu splnil ředitelem stanovený týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti. U pedagogických pracovníků s kratší pracovní dobou je přímou pedagogickou činností nad stanovený rozsah přímá pedagogická činnost přesahující týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti odpovídající stanovené týdenní pracovní době; těmto pedagogickým pracovníkům není možné konání přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah nařídit.

4. Zpřesňují se pravidla pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (§ 24)
Pedagogičtí pracovníci mají po dobu výkonu své pedagogické činnosti povinnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, udržují a doplňují kvalifikaci. Volno se pro pracovněprávní účely považuje za překážku v práci na straně zaměstnance.

5. Mění se pravidla pro akreditace vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů (§ 25 až § 28)
Akreditace vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů
Akreditace vzdělávací instituce
Akreditační komise

6. Zpřesňují se podmínky pro fyzické osoby, které nesplňují odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost
(1) Fyzické osobě, která nesplňuje předpoklad podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. může ředitel školy umožnit výkon přímé pedagogické činnosti,
a) pokud k 1. lednu 2010 dosáhne věku nejméně 50 let a dlouhodobým výkonem přímé pedagogické činnosti nejméně po dobu 15 let prokáže schopnost výkonu požadované činnosti, nebo
b) pokud nejdéle do 31. prosince 2014 zahájí studium, kterým potřebný předpoklad získá, a to až do ukončení tohoto studia; není-li toto studium ukončeno úspěšně, nelze již dále přímou pedagogickou činnost vykonávat.
V těchto případech se pro pracovněprávní účely nepovažuje předpoklad odborné kvalifikace za splněný.
(2) Fyzické osobě, která poprvé začala vykonávat přímou pedagogickou činnost, pro kterou nesplňuje předpoklad podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., po 1. lednu 2010, může ředitel školy umožnit výkon přímé pedagogické činnosti, pokud ve lhůtě 2 let ode dne vzniku základního pracovněprávního vztahu zahájí studium, kterým potřebný předpoklad získá, a to až do ukončení tohoto studia; není-li toto studium ukončeno úspěšně, nelze již dále přímou pedagogickou činnost vykonávat.
(3) Odborná kvalifikace získaná podle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstává nedotčena.
(4) Odborná kvalifikace získaná studiem, které bylo zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzuje podle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Datum přidání: 2010-05-24

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.