Header Adresa

ČMOS PŠ: Vyjádření k možnosti zaměstnance odmítnout výkon práce


Zdroj: Pedagogické.info 16.4.20 

Každý zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, má-li důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných osob (§ 106 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů). Toto odmítnutí není porušením povinností zaměstnance. Zaměstnanec tedy za tento postup nemůže být sankcionován. 

Právo odmítnout výkon práce je podmíněno existencí bezprostředního a závažného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance, případně jiné osoby a důvodné obavy zaměstnance z tohoto ohrožení. Z formulace vyplývá, že jde o vysokou intenzitu reálného ohrožení, která hrozí závazným následkem na zdraví nebo životu zaměstnance. Odmítnout práci tedy zaměstnanec nebude oprávněn nebude-li jeho domněnka důvodná, nebo nebude-li ohrožení dosahovat požadované intenzity. 

Oprávněnost odmítnutí výkonu práce bude nutné posuzovat individuálně s přihlédnutím k okolnostem jednotlivého případu. Pro úplnost dodávám, že nepřizná-li zaměstnavatel zaměstnanci toto právo, je-li to důvodné, dopouští se správního deliktu na úseku bezpečnosti práce (§ 30 odst. 1 písm. t) zákona č. 251/2000 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů). Za to mu může být uložena pokuta až do výše 1 000 000 Kč. 

V konkrétních případech intenzity ohrožení zaměstnanců škol a školských zařízení v souvislosti s koronavirem by měl posoudit příslušný orgán epidemiologické složky.

Datum přidání: 2020-04-20

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.