Header Adresa

RETRO - Výchova proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance

Soubor pedagogicko-organizačních informací na školní rok 2010/2011, v kapitole 3.15 Multikulturní výchova upozorňuje na Metodický  pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, Č.j.: 14 423/99-22, který skupina 6, odbor 60 aktualizuje.

Původní znění metodického pokynu:

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k  výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, Č.j.: 14 423/99-22
 
Rasismus, xenofobie a intolerance jsou jedním ze současných problémů naší společnosti.
Úkoly zabezpečovat prevenci proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance vyplývají z Ústavy České republiky, z  Listiny  základních  práv  a  svobod, z  Úmluvy o právech dítěte a z ostatních mezinárodních paktů a úmluv, které ústavní orgány ČR ratifikovaly.

(Čl. 6 Ústavy ČR, čl. 3 a 4 Listiny základních práv a svobod, čl. 19 a 30 Úmluvy o právech dítěte, čl. 2, 20, 24, 26 Mezinárodního paktu OSN o občanských a politických právech (č. 120/1976 Sb.), čl. 2,13 Mezinárodního paktu OSN o hospodářských, sociálních a kulturních právech (č. 120/1976 Sb.), čl. 14 Úmluvy Rady Evropy o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů 3,5 a 8 (č. 209/1992 Sb.), čl. 1 Mezinárodní úmluvy OSN o odstranění všech forem rasové diskriminace ( č.95/1974 Sb.).

Konkretizaci vyplývajících úkolů pro jednotlivé resorty stanoví vláda svými usneseními.

(Například Usnesení vlády ČR č. 192/1998 ze dne 19. března 1998  ke "Zprávě o postupu státních orgánů při postihu trestných činů motivovaných rasismem a xenofobií nebo páchaných příznivci extremistických skupin.)

Klíčové místo  při vedení dětí a mládeže k toleranci, k posilování pozitivního postoje k minoritám a k lidem různých národností, náboženství a kultur zaujímají školy a školská zařízení. Využívají celkového výchovného působení, v jehož průběhu jsou žáci přiměřeně svému věku a na základě svých širších sociálních zkušeností podněcováni k diskusi.

K účinnější prevenci projevů rasismu, xenofobie a intolerance Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ukládá:
1) ředitelům škol a pedagogickým pracovníkům základních škol, středních škol, vyšších odborných škol, speciálních škol a školských zařízení zabezpečit, aby:
a) věnovali zvýšenou pozornost vytváření příznivého klimatu školy i jednotlivých tříd, podporujícího vzájemný respekt a partnerské vztahy mezi učitelem a žákem, týmovou spolupráci, sebeúctu, komunikační dovednosti, ale také pocit bezpečí a spoluprožívání,b) rozvíjeli žádoucí postoje k lidem jiné národnosti, etnické nebo náboženské příslušnosti každodenním osobním příkladem,
c) komunikovali s dětmi a mladými lidmi na bázi vzájemného porozumění, tolerance
a otevřeného jednání,
d) vhodně využívali věcného obsahu každého vyučovaného předmětu a pracovali s doporučenou literaturou uvedenou v příloze,
e) seznamovali žáky se základními údaji o menšinách, které u nás žijí, s jejich kulturou, dějinami a rozvíjeli u nich vědomí sounáležitosti,
f) učili žáky chápat a oceňovat rozdílnost jednotlivců a vážit si každého člověka, každé minority, každé kultury,
g) nenechali bez povšimnutí žádný projev ani náznak intolerance, xenofobie nebo rasismu a okamžitě přijímali vhodná konkrétní pedagogická opatření,
h) při prevenci intolerance, rasismu a xenofobie intenzivněji spolupracovali s rodinami žáků,
i) podle možností i pro volnočasové aktivity nabízeli programy, rozvíjející toleranci a podporující všestranný rozvoj osobnosti žáka,
j) se žáky otevřeně diskutovali o uskutečněných besedách, přednáškách, návštěvách filmových a divadelních představení, televizních a  rozhlasových pořadech,  které obsahově souvisejí s  intolerancí, xenofobií a rasismem,
k) využívali programů a nabízené spolupráce v oblasti vzdělávání s nestátními subjekty, které mají v programu multikulturní výchovu, vzdělávání Romů, uprchlíků a různých národností a etnik.

(Například Český helsinský výbor, Vzdělávací a kulturní středisko Židovského muzea, Muzeum romské kultury, Nadace Open Society Fund, Středisko výchovy k lidským právům, České centrum pro prevenci a řešení konfliktů, Letní škola tolerance, Občanská sdružení R Mosty a Nová škola, časopisy Kereka, MOST pro lidská práva a další.)

2) České školní inspekci, aby v rámci běžné inspekční činnosti sledovala, zda a jak ředitelé a pracovníci škol a školských zařízení pokyn realizují.
Zároveň se zrušuje Pokyn náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro základní a střední školství k působení škol a školských zařízení proti projevům rasismu, netolerance a xenofobie Č.j. 20 734/95 - 21 ze dne 19. srpna 1995, publikovaný ve Věstníku MŠMT, sešit 10/1995.

Příloha
Seznam literatury doporučené pro školní knihovny
1. ŠIŠKOVÁ, T. Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha : Portál, 1998.
2. BEZCHLEBOVÁ, M., FRANKOVÁ, A., ŠTICHOVÁ,E. Cesta - cíl neznámý. Praha : Academia, l995.
3. DANIEL, B. Dějiny Romů. Olomouc : PF UP,  l994.
4. Extremismus : Informativní materiál pro učitele. Praha : MŠMT  ČR, 1999.
5. FRIŠTENSKÁ, H.,  SULITKA, A. Průvodce právy příslušníků národnostních menšin v ČR, Praha : DAS ČR, 1995.
6. HAYESOVÁ, N. Základy sociální psychologie. Praha : Praha, 1998.
7. HORVÁTHOVÁ, J. Základní informace o dějinách a kultuře Romů.  Praha : MŠMT ČR, 1998.
8. HYDRÁKOVÁ, M., KREJČOVÁ, H. O postoji Čechů k Židům. Praha : Ústav soudobých dějin, 1995.
9. KADŁUBIEC, K. D. Polská národní menšina na Těšínsku v České republice (1920 - 1995). Ostrava : Filozofická fakulta ostravské university, 1997.
10. KOHÁK, E. Průvodce po demokracii. Praha : SLON, 1997.
11. KROPÁČEK, L. Islámský fundamentalismus. Praha : Vyšehrad 1996.
12. KOVÁČ, D. Dějiny Slovenska. Praha : Lidové noviny, 1998.
13. KUČEROVÁ, S. Idea Československa a střední Evropa. Praha : AV ČR, 1992.
14. NOVOTNÝ, T., VOJTÍŠEK, Z. Základní orientace v nových náboženských směrech. Praha: Oliva, 1995.
15. Usnesení předsednictva ČNR č.2/1993 Sb. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky. Sb. zák. ČR, 1993, částka 1, s.17-23.
16. Sdělení FMZV č.104/1991 Sb. o sjednání Úmluvy o právech dítěte. Sb. zák. ČSFR, 1991, částka 22, s.502-512.
17. Vyhláška ministra zahraničních věcí č.120/1976 Sb. o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech.. Sb. zák. ČSSR, 1976, částka 23, s. 570-583.
18. Vyhláška ministra zahraničních věcí č.95/1974 Sb. o Mezinárodní úmluvě o odstranění všech forem rasové diskriminace. Sb. zák. ČSSR, 1974, částka 17, s. 321-327.
19. MENDEL, M., BEČKA J. Islám a české země. Olomouc : Votobia, 1998.
20. Národnostní menšiny v České republice. Základní informace. Sestavila N. Rasmussenová.  Praha: Regis, 1993
21. NEČAS, C. Historický kalendář : Dějiny českých Romů v datech. Olomouc : Vydavatelství UP, 1997.
22. NEČAS, C. Romové v České republice včera a dnes. Olomouc : Vydavatelství UP, 1995.
23. Nová náboženství a sekty : Informativní materiál pro učitele. Praha : MŠMT ČR, 1999.
24. Obraz Němců, Rakouska a Německa v české společnosti 19. a 20. století. Ed. Jan Křen, Eva Broklová. Praha : Karolinum, 1998.
25. PEROUTKA, F. Budování státu. Praha :  Lidové noviny, 1992.
26. PIKE, G., SELBY, D. Globální výchova. Praha : Grada, 1994.
27. PREUSSOVÁ, M. Jdeme dlouhou cestou : Romská kultura. Praha : Arbor vitae,1998.
28. Sdělení MZV č.96/1988 Sb. Sdělení MZV o rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin. Sbírka Sdělení MZV,1988.
29. RYCHLÍK J. Češi a Slováci ve 20. století. Bratislava : Praha : Academic Electronic Press, Ústav TGM Praha, 1997.
30. RÝDL, K., NEZEL, I. Rasismus a nacionalismus v současném životě : Informační příručka pro školy i veřejnost. Praha :  IPPP ČR, 1997.
31. Satanismus : Historické kořeny a různorodost satanismu. Praha : Oliva,1995.
32. SADÍLEK, P., CSÉMY, T. Maďaři v České republice: Magyarok a Cseh köztársaságban 1918 - 1922. Praha : Svaz Maďarů žijících v českých zemích, 1993.
33. Sborník příspěvků ze semináře o rasové a etnické nesnášenlivosti v ČR. Praha : HCA, 1994.
34. SEIBT, F. Německo a Češi : Dějiny jednoho sousedství uprostřed Evropy. Praha : Academia,1995.
35. ŠATAVA, L. Národnostní menšiny v Evropě : Encyklopedická příručka. Praha : Ivo Železný, 1994.
36. ŠTAMPACH, O. I.  Náboženství v dialogu. Praha : Portál,  1996.
37. REMEŠ, P. Svědkové Jehovovi : Historický přehled. Praha : Oliva, 1995.
38. Úmluva o právním postavení uprchlíků. Ostrava : Aries, 1993.
39. Sdělení FMZV č.209/1992 Sb. o Úmluvě  o ochraně lidských práv a  základních svobod  ve znění protokolů č.3,5 a 8. Sb. zák., 1992, částka 41, s. 1071-1087.
40. VOJTÍŠEK, Z. Netradiční náboženství u nás. Praha : Dingir, 1998.
41. VOLF, J. Abeceda národů : Výkladový slovník kmenů, národností a národů. Praha : Horizont, 1984.
42. Výchova k lidským právům: Towards Human Rights Education. Bratislava : Nadácia Milana Šimečku, 1994.
43. ZICH, F. Národnostní a etnické vztahy v českém pohraničí : Obraz Čecha, Němce, Rakušana a Roma ve vědomí obyvatel. Praha : Sociologický ústav AV ČR,  1995.
44. ZILYNSKYJ, B.  Ukrajinci v Čechách a na Moravě (1894)  1917 - (1945) 1994. Praha : X-Egem, 1995.
45. PAVLÁT, L. Židé : dějiny a kultura. Praha : Židovské muzeum, 1997.
46. CANFIELD, J., SICCONE, F. Hry pro výchovu k odpovědnosti a sebedůvěře. Praha : Portál, 1998.
47. HOLE, G. Fanatismus. Praha : Portál, 1998.
48. HEIDBRING, H. Psychologie morálního vývoje. Praha : Portál, 1997.
49. HOLM, N. G. Úvod do psychologie náboženství. Praha : Portál, 1998.
50. TERZIÁNOVÁ, A. M. Výtvarné náměty z Asie, Afriky a Ameriky : Multikulturní výtvarná výchova. Praha : Portál, 1997.

Seznam další doporučené literatury
1. BEETHAM, D., BOYLE, K. Úvod do demokracie. Praha : Středisko pro výchovu k lidským právům, 1996.
2. BENEŠ, E. Odsun Němců z Československa. Praha : Dita, 1996.
3. Česká republika v měnící se Evropě: IN: Sborník statí, Ed. A. Ort. Praha : Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka, 1993.
4. Češi a Němci - Historické tabu. Praha :  Nadace B. Bolzana, Pragomedia, l995.
5. GELLNER, A. Národy a nacionalismus. Praha : Hříbal, l993.
6. HASSAN, S. Jak čelit psychické manipulaci zhoubných kultů. Brno : T. Janečka, 1994.
7. HEYWOOD, A. Politické ideologie. Praha : Victoria Publishing, 1994.
8. HILF, R. Němci a Češi : Sousedství ve střední Evropě, jeho význam a proměny: Symbióza, katastrofa, nové cesty. Praha : SLON, 1996.
9. KAMENEC, I., FIALOVÁ, Z. Malé dejiny česko-slovenských vzťahov. 6 : Dejiny Slovenska v rokoch 1918 - 1993: Orálna história - história s tvárou a menom. Bratislava : Nadácia Milana Šimečku, 1996.
10. KŘEN, J. Historické proměny češství. Praha : Karolinum, 1992.
11. KŘEN, J. Konfliktní společenství Češi a Němci 1780 - 1918. Praha : Academia, 1990.
12. KUČERA, J. Odsunové ztráty sudetoněmeckého obyvatelstva. Praha : Federální ministerstvo zahraničních věcí, 1992.
13. KURAL, V. Konflikt nebo společenství? Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 1993.
14. KURAL, V. Místo společenství - konflikt! Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 1994.
15. ORT A. Česká republika a její sousedé. In : Sborník statí. Praha : Vysoká škola ekonomická, 1995.
16. Platné právní předpisy k zákazu diskriminace v ČR. Praha : Úřad předsedy vlády, (duben) 1997.
17. PREČAN, V. V kradeném čase : Výběr ze studií, článků a úvah z let 1973 - 1993. Brno : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994.
18. SIWEK,T. Česko-polská etnická hranice. Ostrava : Filozofická fakulta ostravské univerzity, 1997.
19. GOLEMAN, D.  Emoční inteligence.  Praha: Columbus s r.o., 1997
20. Podkarpatsko včera a dnes (výběr z nejznámějších článků českého tisku). Uspořádal Jaromír Hořec, Praha, 1996
21. LACKOVÁ, E. Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou. Praha: Triáda, 1996

Doporučená periodika
slovenské
KORENE. Prvý slovenský časopis v  ČR. Praha, vydává: Obec  Slovákov v Adore s.r.o 1993-
SLOVENSKÉ LISTY. Měsačník českých Slovákov. Praha, vydává: Klub slovenskej kultury, 1998-.
maďarské
PRÁGAI TUKOR, vydává: Svaz Maďarů žijících v českých zemích
romské
KEREKA. Praha,vydává : Demokratická aliance Romů v ČR, 1996- .
ROMANO KURKO, vydává: Občanské sdružení pro romský národnostní tisk ČR Brno
ROMANO HANGOS - Romský hlas - čtrnáctideník  Romů v ČR.Vydává:CENTA, spol. s.r.o. 1999
AMARO GENDALOS. Vydává: Sdružení Dženo, Malá Štěpánská 6  120 00 Praha 2-.
německé
LANDES - ANZEIGER, vydává Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
PRAGER VOLKSZEITUNG, vydává Kulturní sdružení občanů ČR německé národnosti
polské
NASZA GAZETKA - DWUTYGODNIK DLA DZIECI I MLODZIEZI, vydává Harcerstvo Polskie
GLOS LUDU. GAZETA POLÁKOW W REPUBLICE CZESKIEJ, vydává Rada Poláků
KURIER PRASKI - Pražský kurýr, vydává Občanské sdružení Pražský kurýr
ukrajinské
PROROHY, vydává : Ukrajinská iniciativa v ČR
lidská práva
MOST. Měsíčník Hnutí občanské solidarity a tolerance. Praha : Host, 1995- .
náboženské směry
DINGIR. Nové náboženské směry a sekty. Praha, vydává : DINGIR, Společnost pro studium sekt a náboženských směrů, 1998- .


Datum přidání: 2010-05-17

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.