Header Adresa

Normativy soukromých škol 2020


MŠMT stanovilo v souladu se zákonem č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů „Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2020 pro účely poskytování dotací soukromému školství", čj. MSMT-1338/2020. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je povinno ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1, 2 a 4 zákona č. 306/1999 Sb. stanovit do 31. ledna 2020 normativy pro rok 2020, a to jako roční objem neinvestičních výdajů, mzdových prostředků a zákonných odvodů připadajících na jedno dítě, žáka nebo studenta ve srovnatelném oboru vzdělání a formě vzdělávání ve škole nebo ve srovnatelné školské službě ve školském zařízení zřizovaném krajem nebo ministerstvem nebo jako roční objem neinvestičních výdajů, mzdových prostředků a zákonných odvodů připadajících na jedno dítě ve srovnatelné mateřské škole zřizované obcí nebo na jedno dítě nebo žáka ve srovnatelné školské službě ve školském zařízení zřizovaném obcí. 

Vzhledem k tomu, že nový systém financování škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcí nebo svazkem obcí od 1. ledna 2020 z podstatné části opouští striktně normativní princip financování podle skutečného počtu dětí, žáků, studentů či jiných jednotek výkonu, vznikla MŠMT zákonná povinnost připravit transparentní a odůvodněný „převodový můstek“, na základě kterého bude schopné naplnit svou zákonnou povinnost vyjádřenou v § 4 zákona č. 306/1999 Sb. a stanovit pro soukromé (ale i církevní) školy normativy jako roční objem neinvestičních výdajů připadajících na 1 dítě, žáka či studenta ve srovnatelném oboru vzdělání a formě vzdělávání ve škole či srovnatelné mateřské škole nebo ve srovnatelné školské službě ve školském zařízení. 

V oblasti středního a vyššího odborného vzdělávání se stanovuje normativ pro jednotlivé obory vzdělání. Vzhledem ke skutečnosti, že nařízení vlády č. 211/2010 Sb. obsahuje pro střední vzdělávání stále velké množství dosud platných oborů vzdělání, jsou v tomto materiálu (stejně jako v předchozích letech) stanoveny normativy pro rok 2020 pouze pro ty obory vzdělání středních škol, ve kterých se ve stávajícím školním roce (tj. ve školním roce 2019/2020) žáci skutečně vzdělávají. V případě vyššího odborného vzdělávání jsou v souladu s dikcí zákona č. 306/1999 Sb. stanoveny normativy pro rok 2020 na rozdíl od předchozích let pro jednotlivé obory vzdělání, nikoli pro jednotlivé akreditované vzdělávací programy. Pokud budou v novém školním roce v soukromých školách realizovány nové obory vzdělání, pro které nejsou stanoveny normativy, bude tato situace stejně jako v předchozích letech řešena vydáním „dodatku“ k normativům soukromých škol 2020, a to dodatečně s platností od 1. září 2020. Tyto případné dodatečně stanovené normativy budou konstruovány shodně s postupy uplatněnými v tomto materiálu. Přehled normativů neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení, která nezřizuje stát, kraj, obec, svazek obcí nebo registrovaná církev nebo náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, stanovených ministerstvem na rok 2020, je uveden v příloze.

Datum přidání: 2020-02-12

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.