Header Adresa

Normativy církevních škol na rok 2020

MŠMT stanovilo v souladu s ustanovením § 162 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů „Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2020 pro účely poskytování dotací církevnímu školství". 


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) je ve smyslu ustanovení § 162 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, povinno rozepsat prostřednictvím normativů a poskytnout formou dotace právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, finanční prostředky uvedené v § 160 odst. 1 písm. b) školského zákona. Normativ stanoví MŠMT ve smyslu § 162 odst. 3 školského zákona jako průměrný roční objem výdajů uvedených v § 160 odst. 1 písm. b) školského zákona připadajících na jednotku výkonu podle § 161 odst. 2 školského zákona v daném oboru vzdělání a formě vzdělávání nebo v dané školské službě. 

Vzhledem k tomu, že nový systém financování škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcí nebo svazkem obcí od 1. ledna 2020 z podstatné části opouští striktně normativní princip financování podle skutečného počtu dětí, žáků, studentů či jiných jednotek výkonu, vznikla MŠMT zákonná povinnost připravit transparentní a odůvodněný „převodový můstek“, na základě kterého bude schopné naplnit svou zákonnou povinnost vyjádřenou v § 4 zákona č. 306/1999 Sb. a stanovit pro soukromé školy normativy jako roční objem neinvestičních výdajů připadajících na 1 dítě, žáka či studenta ve srovnatelném oboru vzdělání a formě vzdělávání ve škole či srovnatelné mateřské škole nebo ve srovnatelné školské službě ve školském zařízení.

Jelikož ze stejných principů vychází i konstrukce normativů pro soukromé školství, jsou tyto normativy základem pro stanovení normativů i pro školy a školská zařízení zřizované registrovanou církví nebo náboženskou společností, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy.

Přehled normativů neinvestičních výdajů stanovených ministerstvem na rok 2020 je uveden v příloze.

Datum přidání: 2020-02-12

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.