Header Adresa

E-Obchod

Jednoduše si vyberete co právě potřebujete a snadno objednáte. Pro nákup v E-Obchodu je nutná Vaše registrace. Pokud se chcete zaregistrovat, klikněte ZDE

Cena nového programu zdarma, inovace programu 220 Kč + DPH. Počet inovací ročně 2.Milan Štoček

Právní minimum vychovatele

Publikace zpracovává z právních předpisů a dalších materiálů MŠMT základní okruhy, se kterými se vychovatelé setkávají ve své práci. 

Je psána srozumitelnou formou s odkazy na platné právní normy. 

Publikace je tvořena 190 samostatnými hesly, která řeší vždy daný problém (krádež ve škole, odpovědnost za škodu, pracovní doba pedagogických pracovníků, bezpečnost na mimoškolních akcích apod.)
Typ: Publikace s CD
Verze: 1/2019
Cena: 300 Kč + DPH
Určeno pro: Základní škola

Programy pro speciální školy

Balíček programů pouze pro speciální školy obsahující 202 dokumentů ředitele školy a Rukověť MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ.

202 dokumentů ředitele školy
V programu jsou zpracovány dokumenty podle právních předpisů jako zákoník práce, pracovní řád,... 

Dále v programu naleznete:
- příklady dokumentů (školní řády, hodnocení žáků, správní rozhodnutí ředitele školy),
- další 900 dokumentů z oblasti BOZP, kontrolní činnosti, organizace a řízení, plánování a pracovněprávních vztahů ve škole.

Veškeré dokumenty ve formátu doc., docx., xls. nebo xlsx.

Rukověť MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ
V programu naleznete: 
1. Tematicky zpracovaná hesla – výtahy ze zákonných norem k dané
problematice
2. Přehled platných zákonů a vyhlášek v hypertextovém
zpracování
3. Dokumenty z praxe
Typ: Programy
Verze: 1/2019
Cena: 220 Kč + DPH
Pravidelná aktualizace: 2x ročně
Určeno pro: Škola speciální
Poznámka: Nové programy zdarma, inovace za 220 Kč + DPH
Při zaslání nových programů účtujeme poštovné a balné, cca 80 Kč. Škola má
právo vypovědět inovaci programu (písemné oznámení aTre).

Milan Štoček

Právní minimum učitele střední školy

Publikace zpracovává z právních předpisů a dalších materiálů MŠMT základní okruhy, se kterými se učitelé středních škol setkávají ve své práci. 

Je psána srozumitelnou formou s odkazy na platné právní normy. 

Publikace je tvořena 190 samostatnými hesly, která řeší vždy daný problém (přijímání žáků, krádež ve škole, odpovědnost za škodu, pracovní doba pedagogických pracovníků, bezpečnost na mimoškolních akcích apod.)
Typ: Publikace s CD
Verze: 1/2019
Cena: 300 Kč + DPH
Určeno pro: Střední škola

Milan Štoček

Právní minimum učitele základní školy

Publikace zpracovává z právních předpisů a dalších materiálů MŠMT základní okruhy, se kterými se učitelé základní školy setkávají ve své práci. 

Je psána srozumitelnou formou s odkazy na platné právní normy. 

Publikace je tvořena 190 samostatnými hesly, která řeší vždy daný problém (přijímání žáků, krádež ve škole, odpovědnost za škodu, pracovní doba pedagogických pracovníků, bezpečnost na mimoškolních akcích apod.)
Typ: Publikace s CD
Verze: 1/2019
Cena: 300 Kč + DPH
Určeno pro: Základní škola

Milan Štoček

Právní minimum učitele mateřské školy

Publikace zpracovává z právních předpisů a dalších materiálů MŠMT základní okruhy, se kterými se učitelé mateřských škol setkávají ve své práci. 

Je psána srozumitelnou formou s odkazy na platné právní normy. 

Publikace je tvořena 190 samostatnými hesly, která řeší vždy daný problém (přijímání dětí, odpovědnost za škodu, organizace předškolního vzdělávání, pracovní doba pedagogických pracovníků, bezpečnost na mimoškolních akcích apod.)
Typ: Publikace s CD
Verze: 1/2019
Cena: 300 Kč + DPH
Určeno pro: Mateřská a základní škola málotřídní

Milan Štoček

Řízení školní jídelny a výdejny

Publikace obsahuje oblasti:

Organizace školní jídelny (struktura řízení, provozní řády, …)
Hygienické předpisy (provozní a osobní hygiena, kritické body, …)
Bezpečnost a ochrana zdraví (prevence rizik, pracovní úraz, dohled nad dětmi a žáky, …)
Pracovně právní vztahy (uzavření pracovního poměru, pracovní doba)
Odměňování (zařazování do platové třídy, příplatky, odměny, …)
Finanční zajištění (finanční prostředky ze státního rozpočtu, …)
Účetnictví (náklady na stravování, zásoby, kalkulace ceny jídel, …)
Typ: Publikace s CD
Verze: 1/2016
Cena: 390 Kč + DPH
Určeno pro: Mateřská, základní a střední škola se školní jídelnou


Milan Štoček, Miroslav Poživil

Ředitel školy a pracovněprávní vztahy

Publikace obsahuje:

- odměňování zaměstnanců škol po novele NV č. 564/2006 Sb. (vnitřní platový předpis a platové výměry),
- změny v pracovním poměru ředitelů škol,
- odborná kvalifikace pedagogických pracovníků,
- poskytování pracovnělékařské péče,
- náhrady platu při pracovní neschopnosti,
- ...
Typ: Publikace s CD
Verze: 1/2019
Cena: 390 Kč + DPH
Určeno pro: Mateřská, základní a střední škola


Milan Štoček

Ředitel školy a vnitřní předpisy

Publikace obsahuje: 

1. Tvorba vnitřních směrnic. 
2. Právní východiska. 
3. Příklady směrnic a dalších dokumentů.

CD navíc nabízí: 

1. rozšířenou nabídku příkladů (MS Word, Excel), 
2. platné zákony potřebné pro tvorbu směrnic.
Typ: Publikace s CD
Verze: 1/2019
Cena: 390 Kč + DPH
Určeno pro: Mateřská, základní a střední škola


Milan Štoček

Nový občanský zákoník a škola

Publikace umožní školám základní orientaci v takto rozsáhlém právním předpisu. Jsou zde zpracována témata, která se bezprostředně dotýkají škol, například:

- ochrana osobnosti,
- zákonní zástupci dítěte a rodičovská (z)odpovědnost, zastoupení dítěte,
- některá pracovněprávní problematika (zastupování na základě plné moci, závislá práce nezletilých, …),
- smlouvy (darovací, nájemní, příkazní, o dílo, …),
- sdružování občanů (spolky, nadace,...),
- odpovědnost za škodu.

Publikace obsahuje také 120 vzorových smluv pro školy podle nového občanského zákoníku.
Typ: Publikace s CD
Verze: 1/2014
Cena: 390 Kč + DPH
Určeno pro: Mateřská, základní a střední škola


Milan Štoček

Řízení mateřské školy v přehledech, tabulkách a schématech - I. díl

Při řízení školy je potřeba pracovat s velkým množstvím rozličných informací. Podstatné informace, základní vztahy mezi informacemi se často ztrácejí. Připravili jsme pro vás přehledy, tabulky a schémata důležitá pro pochopení určujících vztahů při řízení mateřské školy.

V publikaci naleznete následující témata:

1. Právní předpisy a další materiály MŠMT
2. Organizace a řízení mateřské školy
3. Výchovný a vzdělávací proces
4. Práce s informacemi ve škole
5. Finance a majetek
6. Pracovněprávní vztahy
7. BOZP a PO ve škole
Typ: Publikace s CD
Verze: 1/2013
Cena: 390 Kč + DPH
Určeno pro: Mateřská škola


Milan Štoček

Řízení základní školy v přehledech, tabulkách a schématech - I. díl

Při řízení školy je potřeba pracovat s velkým množstvím rozličných informací. Podstatné informace, základní vztahy mezi informacemi se často ztrácejí. Připravili jsme pro vás přehledy, tabulky a schémata důležitá pro pochopení určujících vztahů při řízení základní školy.

V publikaci naleznete následující témata:

1. Právní předpisy a další materiály MŠMT
2. Organizace a řízení základní školy
3. Výchovný a vzdělávací proces
4. Práce s informacemi ve škole
5. Finance a majetek
6. Pracovněprávní vztahy
7. BOZP a PO ve škole
Typ: Publikace s CD
Verze: 1/2013
Cena: 390 Kč + DPH
Určeno pro: Základní škola


Milan Štoček, Ivana Hamplová

Jak správně vyslovovat cizí jména osobní

Publikace obsahuje 3.300 cizích jmen osobních, jejichž výslovnost je odlišná od českého jazyka. Formou slovníku umožní žákům i učitelům rychlou orientaci ve správné výslovnosti cizích jmen z oblasti vědy, umění, politiky, historie a sportu.

Pro fonetickou transkripci důsledně užíváme pouze hlásky české abecedy, nikoliv znaky mezinárodní fonetické abecedy (IPA) nebo cizojazyčnou fonetickou transkripci (například angličtiny u anglických jmen). Chceme tím přiblížit publikaci co nejvíce čtenářům a českému jazykovému prostředí.
Typ: Publikace s CD
Verze: 1/2012
Cena: 290 Kč + DPH
Určeno pro: Mateřská, základní a střední škola


Milan Štoček, Antonín Maršík

Obec a škola

V publikaci naleznete například:

- nové 6leté funkční období ředitelů škol,
- pravomoci zřizovatele, školské rady a České školní inspekce při odvolávání ředitelů škol,
- postup při odvolávání současných ředitelů škol, kteří jsou ve funkci déle než 6 let,
- nová pravidla pro vyhlašování volných dnů ve školním roce a role zřizovatele,
- zřizování mateřských škol pro děti zaměstnanců zřizovatele nebo jiného
zaměstnavatele,
- možnost přijímání většího počtu dětí, které mají zájem o pravidelnou zkrácenou docházku, k předškolnímu vzdělávání,
- zajištění prázdninového provozu v jedné z MŠ pro děti z jiných MŠ.
Typ: Publikace s CD
Verze: 1/2017
Cena: 390 Kč + DPH
Určeno pro: Obec, mateřská a základní škola

Milan Štoček

Rukověť zástupce ředitele v základní škole

Publikace zpracovává problematiku, která se nejčastěji objevuje při práci zástupce ředitele.

Publikace obsahuje hesla z oblasti:
- pracovního práva (Plat, Přímá pedagogická činnost, Odborná kvalifikace, …),
- výchovy a vzdělávání (Hodnocení výsledků vzdělávání, Individuální vzdělávací plán, Komisionální přezkoušení, …),
- organizace školy (Organizace školního roku, Počty žáků, Školní družina, …).

Součástí hesel jsou:
- výtahy z právních norem,
- komentáře a důležitá upozornění,
- příklady zpracovaných dokumentů.
Typ: Publikace
Verze: 1/2018
Cena: 200 Kč + DPH
Pravidelná aktualizace: 1x ročně
Určeno pro: Základní škola

Milan Štoček

Rukověť výchovného poradce a školního metodika prevence - základní škola

Publikace zpracovává problematiku, která se nejčastěji objevuje při práci výchovného poradce a metodika prevence.

Publikace obsahuje hesla z oblasti:
- pracovního práva (Cestovní náhrady, Odborná kvalifikace, Plat výchovného poradce a školního metodika prevence, …),
- výchovy a vzdělávání (Hodnocení výsledků vzdělávání, Poradenství ve školách, Šikanování, …),
- organizace školy (Ochrana osobních údajů, Organizace školního roku, Plán výchovného poradce a školního metodika prevence, …).

Součástí hesel jsou:
- výtahy z právních norem,
- komentáře a důležitá upozornění,
- příklady zpracovaných dokumentů.
Typ: Publikace
Verze: 1/2018
Cena: 200 Kč + DPH
Pravidelná aktualizace: 1x ročně
Určeno pro: Základní škola

Milan Štoček

Rukověť výchovného poradce a školního metodika prevence - střední škola

Publikace zpracovává problematiku, která se nejčastěji objevuje při práci výchovného poradce a metodika prevence.

Publikace obsahuje hesla z oblasti:
- pracovního práva (Cestovní náhrady, Odborná kvalifikace, Plat výchovného poradce a školního metodika prevence, …),
- výchovy a vzdělávání (Hodnocení výsledků vzdělávání, Poradenství ve školách, Šikanování, …),
- organizace školy (Ochrana osobních údajů, Organizace školního roku, Plán výchovného poradce a školního metodika prevence, …).

Součástí hesel jsou:
- výtahy z právních norem,
- komentáře a důležitá upozornění,
- příklady zpracovaných dokumentů.
Typ: Publikace
Verze: 1/2018
Cena: 200 Kč + DPH
Pravidelná aktualizace: 1x ročně
Určeno pro: Střední škola

Řízení málotřídní školy

Program obsahuje:

1. Dokumenty ředitele školy; zde naleznete návrhy dokumentů, například vnitřní řád školy, organizační zabezpečení školního roku apod.
2. BOZP a hygiena ve škole; obsahuje zákony, vyhlášky a nařízení, které se týkají bezpečnosti a hygieny ve škole
3. Právní normy; program obsahuje nejenom zákonné normy se školskou problematikou (školský zákon, vyhlášku o základní škole), ale také pokyny a nařízení MŠMT
4. Vzdělávací programy, standardy a učební osnovy; naleznete zde příklad ŠVP, schválené učební osnovy apod.
Typ: Programy
Verze: 1/2019
Cena: 220 Kč + DPH
Pravidelná aktualizace: 2x ročně
Určeno pro: Základní škola málotřídní
Poznámka: Nový program zdarma, inovace za 220 Kč + DPH
Při zaslání nového programu účtujeme poštovné a balné, cca 80 Kč. Škola má právo vypovědět inovaci programu (písemné oznámení aTre).

Řízení mateřské školy

Program obsahuje osm oddílů:

- Vzory dokumentů ředitelky MŠ,
- Platné zákony, vyhlášky a nařízení,
- Hesla, zpracovaná k jednotlivým tématům,
- Základní směrnice školy,
- Slovník,
- Rozhodování ředitelky MŠ,
- Plány práce MŠ,
- Pracovněprávní vztahy v MŠ.

Zaměřeno především na dokumenty podle nového zákoníku práce a pracovního řádu (vnitřní platový předpis, cestovní náhrady, pracovní smlouvy apod.). Hypertextové zpracování, snadná orientace v textu, fulltextové vyhledávání, rejstřík, možnost vkládání poznámek a záložek.
Typ: Programy
Verze: 1/2019
Cena: 220 Kč + DPH
Pravidelná aktualizace: 2x ročně
Určeno pro: Mateřská škola
Poznámka: Nový program zdarma, inovace za 220 Kč + DPH
Při zaslání nového programu účtujeme poštovné a balné, cca 80 Kč. Škola má právo vypovědět inovaci programu (písemné oznámení aTre).

Pracovněprávní vztahy ve škole

Program zpracovává pracovněprávní problematiku ve škole. Naleznete zde např. témata: Pracovní poměr, Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, Pracovní doba, BOZP, Odměňování, Cestovní náhrady,...

Veškeré dokumenty ve formátu doc.
Typ: Programy
Verze: 1/2019
Cena: 220 Kč + DPH
Pravidelná aktualizace: 2x ročně
Určeno pro: Základní a střední škola
Poznámka: Nový program zdarma, inovace za 220 Kč + DPH
Při zaslání nového programu účtujeme poštovné a balné, cca 80 Kč. Škola má právo vypovědět inovaci programu (písemné oznámení aTre).

202 dokumentů ředitele školy

V programu jsou zpracovány dokumenty podle právních předpisů jako zákoník práce, pracovní řád,... 

Dále v programu naleznete:
- příklady dokumentů (školní řády, hodnocení žáků, správní rozhodnutí ředitele školy),
- další 900 dokumentů z oblasti BOZP, kontrolní činnosti, organizace a řízení, plánování a pracovněprávních vztahů ve škole.

Veškeré dokumenty ve formátu doc., docx., xls. nebo xlsx.
Typ: Programy
Verze: 1/2019
Cena: 220 Kč + DPH
Pravidelná aktualizace: 2x ročně
Určeno pro: Základní a střední škola
Poznámka: Nový program zdarma, inovace za 220 Kč + DPH
Při zaslání nového programu účtujeme poštovné a balné, cca 80 Kč. Škola má právo vypovědět inovaci programu (písemné oznámení aTre).

BOZP a hygiena ve škole

Program obsahuje všechny zákony, vyhlášky a nařízení, které se týkají bezpečnosti a hygieny ve škole. Vedle toho zde naleznete i pomocný materiál pro ředitele škol, jako jsou provozní řády kotelen a odborných učeben, poučení žáků a studentů o bezpečnosti apod.

V programu můžete vyhledávat podle jednotlivých zákonů, podle abecedně řazených hesel nebo textovým řetězcem.

Veškeré dokumenty ve formátu doc.
Typ: Programy
Verze: 2/2018
Cena: 220 Kč + DPH
Pravidelná aktualizace: 2x ročně
Určeno pro: Základní a střední škola
Poznámka: Nový program zdarma, inovace za 220 Kč + DPH
Při zaslání nového programu účtujeme poštovné a balné, cca 80 Kč. Škola má právo vypovědět inovaci programu (písemné oznámení aTre).

Plány a vzdělávací programy pro základní vzdělávání

V programu naleznete:

- příklady plánů práce rozdělené tematicky a podle pracovníků (roční plán práce, plán hospitační činnosti, plán ředitele školy, …)
- vlastní hodnocení školy a tvorbu koncepce,
- příklady zpracovaných školních vzdělávacích programů,
- rámcové vzdělávací programy,
- platné učební osnovy a standardy.
Typ: Programy
Verze: 1/2019
Cena: 220 Kč + DPH
Pravidelná aktualizace: 2x ročně
Určeno pro: Základní škola a gymnázia
Poznámka: Nový program zdarma, inovace za 220 Kč + DPH
Při zaslání nového programu účtujeme poštovné a balné, cca 80 Kč. Škola má právo vypovědět inovaci programu (písemné oznámení aTre).

Rukověť MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ

V programu naleznete:

1. Tematicky zpracovaná hesla – výtahy ze zákonných norem k dané problematice
2. Přehled platných zákonů a vyhlášek v hypertextovém zpracování
3. Dokumenty z praxe

Příklady z 500 hesel:
Dělení a spojování tříd, Dokumentace školy, Financování škol, Hodnocení školy, Individuální vzdělávací plán, Komisionální přezkoušení, Maturitní zkouška, Odvolací řízení, Opakování ročníku, Počty žáků, Postup do vyššího ročníku, …
Typ: Programy
Verze: 1/2019
Cena: 220 Kč + DPH
Pravidelná aktualizace: 2x ročně
Určeno pro: Mateřská, základní a střední škola
Poznámka: Nový program zdarma, inovace za 220 Kč + DPH
Při zaslání nového programu účtujeme poštovné a balné, cca 80 Kč. Škola má právo vypovědět inovaci programu (písemné oznámení aTre).

Povinná pedagogická dokumentace ZŠ

V programu naleznete přehled povinné dokumentace ZŠ a vzory dokumentů s odkazem na právní normy, například:

- vlastní hodnocení školy
- výstupní hodnocení žáků
- školní a organizační řády
- výroční zprávu ředitele školy
- ICT plány
- formuláře vysvědčení
a další desítky zpracovaných dokumentů.
Typ: Programy
Verze: 1/2019
Cena: 220 Kč + DPH
Pravidelná aktualizace: 2x ročně
Určeno pro: Základní škola
Poznámka: Nový program zdarma, inovace za 220 Kč + DPH
Při zaslání nového programu účtujeme poštovné a balné, cca 80 Kč. Škola má právo vypovědět inovaci programu (písemné oznámení aTre).

Milan Štoček

Rukověť mateřské školy

V publikaci naleznete:

1. Tematicky zpracovaná hesla (výtahy ze zákonných norem k dané problematice).
2. Dokumenty z praxe

Příklady ze 140 hesel:
Bezpečnost a ochrana dětí
Dohled nad dětmi
Dokumentace MŠ
Hodnocení školy
Odměna
Plat
Pracovní smlouva
Pracovní náplně
Příplatek za vedení
Rámcový vzdělávací program
Úplata za vzdělání
Typ: Publikace
Verze: 1/2018
Cena: 200 Kč + DPH
Pravidelná aktualizace: 1x ročně
Určeno pro: Mateřská škola


Milan Štoček

Rukověť základní školy

V publikaci naleznete:

1. Tematicky zpracovaná hesla (výtahy ze zákonných norem k dané problematice).
2. Dokumenty z praxe

Příklady ze 140 hesel:
Bezpečnost a ochrana žáků
Dohled nad žáky
Dokumentace a školní matrika
Hodnocení školy
Klíčové kompetence
Konkurzní řízení
Lyžařský výcvik
Rámcový vzdělávací program
Úplata za vzdělání
Typ: Publikace
Verze: 1/2018
Cena: 200 Kč + DPH
Pravidelná aktualizace: 1x ročně
Určeno pro: Základní škola


Milan Štoček

Rukověť střední školy

V publikaci naleznete:

1. Tematicky zpracovaná hesla (výtahy ze zákonných norem k dané problematice).
2. Dokumenty z praxe

Příklady ze 140 hesel:
Bezpečnost a ochrana žáků
Dohled nad žáky
Dokumentace a školní matrika
Hodnocení školy
Komisionální přezkoušení
Maturitní zkouška
Odborný výcvik
Přijímání žáků
Sportovně turistický kurz
...
Typ: Publikace
Verze: 1/2018
Cena: 200 Kč + DPH
Pravidelná aktualizace: 1x ročně
Určeno pro: Střední škola


Milan Štoček

Rukověť základní umělecké školy

V publikaci naleznete:

1. Tematicky zpracovaná hesla (výtahy ze zákonných norem k dané problematice).
2. Dokumenty z praxe

Příklady ze 140 hesel:
Bezpečnost a ochrana žáků
Dohled nad žáky
Dokumentace a školní matrika
Hodnocení školy
Odměna
Plat
Pracovní smlouva
Pracovní náplně
Příplatek za vedení
Ukončení vzdělání
Úplata za vzdělání
Typ: Publikace
Verze: 1/2018
Cena: 200 Kč + DPH
Pravidelná aktualizace: 1x ročně
Určeno pro: Základní umělecká škola


Milan Štoček

Ředitel školy a mimoškolní akce

Publikace je rozdělena na:

Výlety
Exkurze
Školy v přírodě
Lyžařské kurzy
Sportovně turistické kurzy
Zahraniční výjezdy

Obsahuje:

Právní výklad
Vzory tiskopisů
Směrnice školy
Testy pro pracovníky
Typ: Publikace s CD
Verze: 1/2014
Cena: 390 Kč + DPH
Určeno pro: Mateřská, základní a střední škola


Copyright © 2019, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.
Aplikaci vytvořil Jan Šíma (www.CompWork.cz) Grafické a programátorské práce.