Header Adresa

Novelizace vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách - vyjádření MZ


Podle sdělení Ministerstva zdravotnictví lze u práce pedagogického pracovníka, pokud je zařazena v kategorii první a součástí práce není profesní riziko, postupovat podle ustanovení § 54 odst. 2 písm. b) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnavatel tedy může pro výkon práce na svých pracovištích zajišťovat provádění pracovnělékařských prohlídek, posuzování zdravotní způsobilosti k práci a vydávání lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci na základě písemné žádosti u poskytovatele, který je registrujícím poskytovatelem zaměstnance nebo osoby ucházející se o zaměstnání. Zdravotní způsobilost pedagogických pracovníků se posuzuje stejně jako u jiných prací zařazených v kategorii první dle zákona o ochraně veřejného zdraví a ve vyhlášce nejsou stanoveny žádné zvláštní požadavky pro provádění pracovnělékařských prohlídek u těchto pracovníků.

Datum přidání: 2023-04-11

stahuj

Copyright © 2023, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.