Header Adresa

Aktualizované mimořádné opatření k ochraně dýchacích cest


Ministerstvo zdravotnictví dne 27. října 2021 opět publikovalo v návaznosti na současnou epidemiologickou situaci a možný trend vývoje epidemiologické situace nové mimořádné opatření upravující používání ochranných prostředků dýchacích cest, které bude účinné od 1. listopadu 2021. Mimořádné opatření upravuje i používání ochranného prostředku dýchacích cest na pracovišti. 
S účinností od 1. 11. 2021 bude i nadále možné, aby osoby, které v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby [viz písm. q) bodu 2 čl. I mimořádného opatření] nepoužívaly ochranného prostředku dýchacích cest (a to po celou dobu naplnění těchto podmínek). 
Mimořádné opatření v písm. r) bodu 2 čl. I zdůrazňuje institut prevence rizik, resp. hodnocení rizik provedeného zaměstnavatelem. Písm. r) mimořádného opatření umožňuje, aby osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti v souladu s přijatými a prováděnými hygienickými, technickými, organizačními a jinými opatřeními k prevenci rizik stanovenými zaměstnavatelem podle § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, za předpokladu, že jsou vybaveny alespoň jinými ochrannými prostředky, kterými jsou zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének. Je umožněno, aby zaměstnavatel hodnocením rizik nahradil používání respirátoru zdravotnickou obličejovou maskou. 
Mimořádné opatření stanovuje zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek, který brání šíření kapének, ve všech ostatních v bodu 1 mimořádného opatření neuvedených vnitřních prostorech, tj. např. i pracoviště, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 metru. 
Dále je zaměstnavateli dána možnost užití ustanovení čl. I bodu 1 písm. b). Ve vnitřních prostorech [vyjma prostor uvedených v čl. I bodu 1 písm. a)] ochranné prostředky nepoužít, pokud jsou osoby od sebe vzdáleny nejméně 1,5 m.

Datum přidání: 2021-11-01

stahuj

Copyright © 2023, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.