2016/172 Sb. Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek

        
       172/2016 ve znění … 435/2023
       Účinnost 1. ledna 2024
        
Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek

        
        

       Vláda nařizuje podle § 18 odst. 3 a § 25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:
       § 1
       Úvodní ustanovení
  Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a upravuje

a) finanční limity pro určení nadlimitní veřejné zakázky,
b) částky pro účely možnosti vyčlenění jednotlivé části veřejné zakázky, která nemusí být zadávána postupy odpovídajícími celkové předpokládané hodnotě veřejné zakázky.

       § 2
       Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky
  (1) Není-li v odstavci 2 stanoveno jinak, činí finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky

a) 3494000 Kč pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“); to neplatí pro zadavatele působícího v oblasti obrany v případech uvedených v písmeni b) bodě 1,
b) 5401000 Kč pro zadavatele podle

1. § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona působícího v oblasti obrany, pokud předmět veřejné zakázky nezahrnuje výrobky uvedené v příloze k tomuto nařízení,
2. § 4 odst. 1 písm. d) a e) zákona,
3. § 4 odst. 2 zákona, nebo
4. § 4 odst. 5 zákona.

  (2) Finanční limit pro určení nadlimitní sektorové veřejné zakázky na dodávky nebo pro určení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky v oblasti obrany nebo bezpečnosti činí 10826000 Kč.
       § 3
       Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na služby
  (1) Není-li v odstavcích 2 až 4 stanoveno jinak, činí finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na služby

a) 3494000 Kč pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona,
b) 5401000 Kč pro zadavatele podle

1. § 4 odst. 1 písm. d) a e) zákona,
2. § 4 odst. 2 zákona, nebo
3. § 4 odst. 5 zákona.

  (2) Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na služby v případě sektorové veřejné zakázky nebo v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti činí 10826000 Kč.
  (3) Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky, která je koncesí na služby, činí 135348000 Kč.
  (4) Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na služby, u které více než 50 % předpokládané hodnoty tvoří sociální a jiné zvláštní služby podle přílohy č. 4 zákona, činí 18330000 Kč, s výjimkou

a) sektorové veřejné zakázky na služby, u které činí 24440000 Kč,
b) koncese na služby, u které činí 135348000 Kč.

       § 4
       Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce
  Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce činí 135348000 Kč.
       § 5
       Částka pro účely možnosti vyčlenění části veřejné zakázky
  Částka pro jednotlivou část veřejné zakázky, která nemusí být zadávána postupy odpovídajícími celkové předpokládané hodnotě veřejné zakázky podle § 18 odst. 3 zákona, činí

a) 1955000 Kč v případě dodávek nebo služeb,
b) 24440000 Kč v případě stavebních prací.

       § 6
       Účinnost
  Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2016.
       Předseda vlády:
       Mgr. Sobotka v. r.
       Ministryně pro místní rozvoj:
       Ing. Šlechtová v. r.
       Příloha k nařízení vlády č. 172/2016 Sb.
       Seznam výrobků podle § 2 odst. 1 písm. b) bodu 1

       Kapitola 25:

       Sůl, síra, zeminy a kameny, sádra, vápno a cement

       Kapitola 26:

       Rudy kovů, strusky a popely

       Kapitola 27:

       Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace, živičné látky, minerální vosky
        s výjimkou
        27.10: speciální pohonné látky

       Kapitola 28:

       Anorganické chemikálie, anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů
        s výjimkou:
        28.09: výbušniny
        28.13: výbušniny
        28.14: slzné plyny
        28.28: výbušniny
        28.32: výbušniny
        28.39: výbušniny
        28.50: toxické výrobky
        28.51: toxické výrobky
        28.54: výbušniny

       Kapitola 29:

       Organické chemikálie
        s výjimkou:
        29.03: výbušniny
        29.04: výbušniny
        29.07: výbušniny
        29.08: výbušniny
        29.11: výbušniny
        29.12: výbušniny
        29.13: toxické výrobky
        29.14: toxické výrobky
        29.15: toxické výrobky
        29.21: toxické výrobky
        29.22: toxické výrobky
        29.23: toxické výrobky
        29.26: výbušniny
        29.27: toxické výrobky
        29.29: výbušniny

       Kapitola 30:

       Farmaceutické výrobky

       Kapitola 31:

       Hnojiva

       Kapitola 32:

       Tříselné nebo barvířské výtažky, taniny a jejich deriváty, barviva, pigmenty a jiné barvicí látky, nátěrové barvy a laky, tmely, plnidla a těsnící hmoty, inkousty

       Kapitola 33:

       Vonné silice a pryskyřice, voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky

       Kapitola 34:

       Mýdlo, organické povrchově aktivní prostředky, prací a čisticí prostředky, mazací přípravky, syntetické vosky, připravené vosky, leštící nebo cídicí přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty a „dentální vosky“

       Kapitola 35:

       Albuminoidní látky, klihy, enzymy

       Kapitola 37:

       Fotografické nebo kinematografické zboží

       Kapitola 38:

       Různé chemické výrobky
        s výjimkou:
        38.19: toxické výrobky

       Kapitola 39:

       Umělé pryskyřice, plasty, étery celulózy a estery celulózy, výrobky z nich
        s výjimkou:
        39.03: výbušniny

       Kapitola 40:

       Kaučuk, syntetický kaučuk, faktis a výrobky z nich
        s výjimkou:
        40.11: neprůstřelné pneumatiky

       Kapitola 41:

       Surové kůže a kožky (jiné než kožešiny) a usně

       Kapitola 42:

       Kožené zboží, sedlářské a řemenářské výrobky, cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky, výrobky ze střev (jiných než z housenek bource morušového)

       Kapitola 43:

       Kožešiny a umělé kožešiny, výrobky z nich

       Kapitola 44:

       Dřevo a dřevěné výrobky, dřevěné uhlí

       Kapitola 45:

       Korek a korkové výrobky

       Kapitola 46:

       Výrobky ze slámy, esparta nebo jiných pletacích materiálů, košíkářské a proutěné výrobky

       Kapitola 47:

       Materiály pro výrobu papíru

       Kapitola 48:

       Papír, kartón a lepenka, výrobky z papírenských vláknin, papíru, kartónu nebo lepenky

       Kapitola 49:

       Tištěné knihy, noviny, obrazy a jiné výrobky polygrafického průmyslu, rukopisy, strojopisy a plány

       Kapitola 65:

       Pokrývky hlavy a jejich části a součásti

       Kapitola 66:

       Deštníky, slunečníky, vycházkové hole, biče, jezdecké bičíky a jejich části a součásti

       Kapitola 67:

       Upravená péra a prachové peří a výrobky z nich, umělé květiny, výrobky z lidských vlasů

       Kapitola 68:

       Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů

       Kapitola 69:

       Keramické výrobky

       Kapitola 70:

       Sklo a skleněné výrobky

       Kapitola 71:

       Perly, drahokamy a polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich, umělá bižuterie

       Kapitola 73:

       Železo a ocel a výrobky z nich

       Kapitola 74:

       Měď a výrobky z mědi

       Kapitola 75:

       Nikl a výrobky z niklu

       Kapitola 76:

       Hliník a výrobky z hliníku

       Kapitola 77:

       Hořčík a beryllium a výrobky z nich

       Kapitola 78:

       Olovo a výrobky z olova

       Kapitola 79:

       Zinek a výrobky ze zinku

       Kapitola 80:

       Cín a výrobky z cínu

       Kapitola 81:

       Ostatní obecné kovy používané v metalurgii a výrobky z nich

       Kapitola 82:

       Nástroje, nářadí, náčiní, nožířské výrobky a jídelní příbory, z obecných kovů, jejich části a součásti z obecných kov
        s výjimkou:
        82.05: nástroje
        82.07: části nástrojů

       Kapitola 83:

       Různé výrobky z obecných kovů

       Kapitola 84:

       Kotle, stroje a mechanická zařízení, jejich části a součásti
        s výjimkou:
        84.06: motory
        84.08: jiné motory
        84.45: stroje
        84.53: stroje pro automatické zpracování dat
        84.55: části strojů uvedených pod číslem 84.53
        84.59: jaderné reaktory

       Kapitola 85:

       Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti
        s výjimkou:
        85.13: telekomunikační zařízení
        85.15: zařízení pro vysílání

       Kapitola 86:

       Železniční nebo tramvajové lokomotivy, kolejová vozidla a jejich části a součásti, kolejový svrškový upevňovací materiál a upevňovací zařízení, dopravní signalizační zařízení všeho druhu (nepoháněna elektřinou)
        s výjimkou:
        86.02: elektrické obrněné lokomotivy
        86.03: jiné obrněné lokomotivy
        86.05: obrněné vagóny
        86.06: opravářské vagóny
        86.07: vagóny

       Kapitola 87:

       Vozidla, jiná než kolejová, a jejich části a součásti
        s výjimkou:
        87.08: tanky a jiná obrněná vozidla
        87.01: traktory
        87.02: vojenská vozidla
        87.03: odtahová vozidla
        87.09: motocykly
        87.14: návěsy

       Kapitola 89:

       Lodě, čluny a plovoucí konstrukce
        s výjimkou:
        89.01A: válečné lodě

       Kapitola 90:

       Optické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní, přesné, lékařské nebo chirurgické nástroje a přístroje, jejich části a součásti
        s výjimkou:
        90.05: dalekohledy
        90.13: různé nástroje, lasery
        90.14: navigační nástroje a přístroje
        90.28: elektrické a elektronické měřicí přístroje
        90.11: mikroskopy
        90.17: lékařské nástroje
        90.18: přístroje pro mechanoterapii
        90.19: ortopedické přístroje
        90.20: rentgenové přístroje

       Kapitola 91:

       Hodinky a hodiny

       Kapitola 92:

       Hudební nástroje, zvuková nahrávací zařízení či reproduktory, televizní zvuková a audiovizuální zařízení či reproduktory, části, součásti a příslušenství těchto výrobků

       Kapitola 94:

       Nábytek a jeho části, lůžkoviny, matrace, vložky do postelí, polštáře a podobné vycpávané výrobky
        s výjimkou:
        94.01 A: sedadla pro použití v letadlech

       Kapitola 95:

       Opracované řezbářské a tvarovací materiály a výrobky z nich

       Kapitola 96:

       Košťata a smetáky, kartáče, labutěnky a síta

       Kapitola 98:

       Různé zpracovatelské výrobky


        

       1) Čl. 4 a 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES.

        Čl. 15 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES.

        Čl. 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí.

        Čl. 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES.

        Sdělení Komise - Odpovídající hodnoty finančních limitů podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU a 2009/81/ES (C/2023/902).

       2) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2497 ze dne 15. listopadu 2023, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ohledně finančních limitů pro koncese.

        Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2495 ze dne 15. listopadu 2023, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ohledně finančních limitů pro veřejné zakázky na dodávky, na služby a na stavební práce a pro soutěže o návrh.

        Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2496 ze dne 15. listopadu 2023, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ohledně finančních limitů pro zakázky na dodávky, na služby a na stavební práce a pro soutěže o návrh. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2510 ze dne 15. listopadu 2023, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ohledně prahových hodnot pro zakázky na dodávky, na služby a na stavební práce.