2018/123 Sb., Nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro zš, sš a konzervatoř

        

123/2018 ve znění … 236/2023
Účinnost 1. ledna 2024
 

Nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí


 
 

Vláda nařizuje podle § 161 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 101/2017 Sb.:
 

§ 1


 

Maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu


 

(1) Maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí (PHmax) představuje pro účely tohoto nařízení maximální týdenní počet hodin teoretického a praktického vyučování financovaný ze státního rozpočtu.
 
(2) PHmax v denní formě vzdělávání včetně zkráceného studia a další pravidla pro postup jeho výpočtu jsou stanoveny v členění uvedeném v příloze č. 1 k tomuto nařízení podle
 
 

a)

oborů vzdělání základního a středního vzdělávání na 1 třídu v závislosti na průměrném počtu žáků ve třídě a

b)

oborů vzdělání poskytovaných v konzervatoři na 1 ročník v závislosti na průměrném počtu žáků v ročníku.

(3) PHmax se stanoví pro každý druh školy odděleně. V případě základní a střední školy se maximální počet hodin stanoví jako součet všech maximálních počtů hodin na třídu a v případě konzervatoře jako součet všech maximálních počtů hodin na ročník.
 
(4) Je-li počet hodin teoretického a praktického vyučování ve škole vyšší než PHmax školy, snižuje se výše finančních prostředků v poměru těchto hodin a PHmax za školu.
 

§ 2


 

Stanovení maximálního počtu hodin výuky v dalších
formách vzdělávání


 

PHmax v dalších formách vzdělávání se stanoví
 
 

a)

ve večerní formě vzdělávání jako 0,3násobek PHmax uvedeného v příloze č. 1 k tomuto nařízení,

b)

v kombinované formě vzdělávání jako 0,26násobek PHmax uvedeného v příloze č. 1 k tomuto nařízení,

c)

v kombinované formě v oborech vzdělání konzervatoří jako 0,48násobek PHmax uvedeného v příloze č. 1 k tomuto nařízení,

d)

v dálkové formě vzdělávání jako 0,2násobek PHmax uvedeného v příloze č. 1 k tomuto nařízení,

e)

v distanční formě vzdělávání jako 0,05násobek PHmax uvedeného v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
 

§ 3


 

Stanovení maximálního počtu hodin výuky ve třídách nebo
školách zřízených pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami


 

(1) PHmax na 1 třídu školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona nebo třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona pro obory vzdělání poskytující základní vzdělání a základy vzdělání a další pravidla pro postup jejího výpočtu jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
 
(2) PHmax se na 1 třídu školy při školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, třídu školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona nebo třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona stanoví pro třídy oborů středního vzdělání kategorie dosaženého vzdělání1) J, pro třídy oborů vzdělání s výučním listem kategorie dosaženého vzdělání E a H a pro třídy oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou kategorie dosaženého vzdělání M, K a L podle údajů uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, a to
 
 

a)

s počtem žáků ve třídě 6 až 10 žáků podle údajů ve sloupci obsahujícím počet žáků ve třídě 17 až 20,

b)

s počtem žáků ve třídě více než 10 až 14 žáků podle údajů ve sloupci obsahujícím počet žáků ve třídě více než 20 až 24, a

c)

s počtem žáků ve třídě nižším, než je 6 žáků, ve výši 70 % podle údajů ve sloupci obsahujícím počet žáků ve třídě 17 až 20.

(3) Jde-li o školu, která není zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona, stanovuje se PHmax samostatně pro třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.
 

§ 4


 

Zvláštní pravidla pro stanovení maximálního počtu hodin
výuky v případě víceoborové třídy


 

(1) Do průměrného počtu žáků pro stanovení PHmax pro jednooborové třídy se nezapočítává počet žáků daných oborů vzdělání vzdělávajících se ve třídě, v níž se vzdělávají žáci více oborů vzdělání (dále jen "víceoborová třída").
 
(2) Pro obor vzdělání zahrnutý ve víceoborové třídě se PHmax stanoví v závislosti na průměrném počtu žáků v daném oboru vzdělání připadajících na 1 víceoborovou třídu s daným oborem vzdělání.
 

§ 5


 

Stanovení maximálního počtu hodin výuky
v případě individuálního vzdělávání a vzdělávání
podle § 38 školského zákona


 

(1) Žák vzdělávaný formou individuálního vzdělávání nebo vzdělávaný podle § 38 školského zákona se nezapočítává do počtu žáků ve třídě rozhodného pro stanovení výše PHmax.
 
(2) Za každého žáka vzdělávaného formou individuálního vzdělávání nebo vzdělávaného podle § 38 školského zákona na prvním stupni základní školy se zvýší celková výše PHmax stanovená pro školu o 0,25 hodiny.
 
(3) Za každého žáka vzdělávaného formou individuálního vzdělávání nebo vzdělávaného podle § 38 školského zákona na druhém stupni základní školy nebo v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia nebo konzervatoře se zvýší celková výše PHmax stanovená pro školu o 0,5 hodiny.
 
(4) Do počtu tříd rozhodných pro stanovení výše PHmax podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení se nezapočítávají třídy tvořené pouze žáky vzdělávanými formou individuálního vzdělávání nebo vzdělávanými podle § 38 školského zákona.
 

§ 5a


 

Stanovení maximálního počtu hodin výuky v případě žáků
se závažnými vadami řeči


 

Za každého žáka se závažnými vadami řeči vzdělávajícího se v oboru vzdělání uvedeném v příloze č. 2 k tomuto nařízení ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tímto druhem znevýhodnění se zvýší celková výše PHmax stanovená pro školu o 1 hodinu.
 

§ 5b


 

Maximální počet hodin výuky s asistentem pedagoga financovaný
v některých případech ze státního rozpočtu


 

(1) Maximální týdenní počet hodin výuky zabezpečované vedle učitele asistentem pedagoga financovaný ze státního rozpočtu na 1 třídu školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona nebo třídu školy při školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy v závislosti na průměrném počtu žáků ve třídě a další pravidla pro postup jeho výpočtu jsou stanoveny v příloze č. 2 k tomuto nařízení v členění podle vybraných oborů základního a středního vzdělávání a druhu znevýhodnění uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona.
 
(2) Ustanovení § 1 odst. 3 a 4 a § 5 odst. 1 se použijí pro stanovení výsledného maximálního počtu hodin výuky zabezpečované vedle učitele asistentem pedagoga financovaného ze státního rozpočtu obdobně.
 

§ 6


 

Přechodné ustanovení


 

Po dobu, kdy je ve víceoborové třídě v souladu s vyhláškou upravující vzdělávání ve středních školách zahrnuto více oborů vzdělání, než je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto nařízení, použije se pro obory vzdělání do počtu stanoveného v příloze č. 1 k tomuto nařízení PHmax podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Pro obor vzdělání nad rámec tohoto počtu se PHmax stanoví podle hodnoty pro třídu s 1 oborem vzdělání. Za obor vzdělání nad rámec se vždy považuje obor s nižším počtem žáků. V případě, že obory vzdělání mají stejný počet žáků, je možné podle tohoto ustanovení tyto obory zařadit z hlediska výsledného PHmax výhodnějším způsobem.
 

§ 7


 

Účinnost


 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2018.
 
 

____________________________________________________________
 
1)

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
 

       Přílohy