2013/463 Sb. Nařízení vlády o seznamech návykových látek

463/2013 ve znění … 228/2023 účinnost 1. srpna 2023


 

Nařízení vlády o seznamech návykových látek

Vláda nařizuje podle § 44c odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 273/2013 Sb.:

§ 1


Toto nařízení stanoví


a)

v příloze č. 1 k tomuto nařízení seznam


1.
omamných látek zařazených do Seznamu I podle Jednotné úmluvy o omamných látkách1) a

2.
dalších omamných látek, s nimiž je z důvodu rozsahu jejich zneužívání anebo proto, že bezprostředně nebo nepřímo ohrožují zdraví, nezbytné umožnit zacházení jen na základě povolení k zacházení, nebo je z tohoto důvodu nutné zabezpečit, aby léčivé přípravky obsahující tyto omamné látky byly vydávány v lékárně pouze na recept nebo žádanku označené modrým pruhem směřujícím z levého dolního rohu do pravého horního rohu,

(dále jen "seznam č. 1 omamných látek"),

b)

v příloze č. 2 k tomuto nařízení seznam


1.
omamných látek zařazených do Seznamu II podle Jednotné úmluvy o omamných látkách a

2.
dalších omamných látek, u nichž je z důvodu rozsahu jejich zneužívání anebo proto, že bezprostředně nebo nepřímo ohrožují zdraví, nutné zabezpečit, aby léčivé přípravky obsahující tyto omamné látky byly vydávány v lékárně na recept nebo žádanku bez označení modrým pruhem,

(dále jen "seznam č. 2 omamných látek"),

c)

v příloze č. 3 k tomuto nařízení seznam


1.
omamných látek zařazených do Seznamu IV podle Jednotné úmluvy o omamných látkách a

2.
dalších omamných látek, u nichž je z důvodu rozsahu jejich zneužívání anebo proto, že bezprostředně nebo nepřímo ohrožují zdraví, nutné zabezpečit, aby látky a přípravky obsahující tyto omamné látky byly používány pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům vymezeným v povolení k zacházení,

(dále jen "seznam č. 3 omamných látek"),

d)

v příloze č. 4 k tomuto nařízení seznam


1.
psychotropních látek zařazených do Seznamu I podle Úmluvy o psychotropních látkách2) a

2.
dalších psychotropních látek, u nichž je z důvodu rozsahu jejich zneužívání anebo proto, že bezprostředně nebo nepřímo ohrožují zdraví, nutné zabezpečit, aby látky a přípravky obsahující tyto psychotropní látky byly používány pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům vymezeným v povolení k zacházení,

(dále jen "seznam č. 4 psychotropních látek"),

e)

v příloze č. 5 k tomuto nařízení seznam1.
psychotropních látek zařazených do Seznamu II podle Úmluvy o psychotropních látkách a

2.
dalších psychotropních látek, s nimiž je z důvodu rozsahu jejich zneužívání anebo proto, že bezprostředně nebo nepřímo ohrožují zdraví, nezbytné umožnit zacházení jen na základě povolení k zacházení, nebo je z tohoto důvodu nutné zabezpečit, aby léčivé přípravky obsahující tyto psychotropní látky byly vydávány v lékárně pouze na recept nebo žádanku označené modrým pruhem směřujícím z levého dolního rohu do pravého horního rohu,

(dále jen "seznam č. 5 psychotropních látek"),

f)

v příloze č. 6 k tomuto nařízení seznam psychotropních látek zařazených do Seznamu III podle Úmluvy o psychotropních látkách,

(dále jen "seznam č. 6 psychotropních látek"),

g)

v příloze č. 7 k tomuto nařízení seznam


1.
psychotropních látek zařazených do Seznamu IV podle Úmluvy o psychotropních látkách a

2.
dalších psychotropních látek, u nichž je z důvodu rozsahu jejich zneužívání anebo proto, že bezprostředně nebo nepřímo ohrožují zdraví, nutné zabezpečit, aby léčivé přípravky obsahující tyto látky byly vydávány v lékárně na recept nebo žádanku bez označení modrým pruhem,

(dále jen "seznam č. 7 psychotropních látek"), a

h)

v příloze č. 8 k tomuto nařízení seznam přípravků zařazených do Seznamu III podle Jednotné úmluvy o omamných látkách,

(dále jen "seznam č. 8 vybraných přípravků").

§ 2

(1) Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.

(2) Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie týkající se návykových látek3).

§ 3


Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.


____________________________________________________________

1)

Jednotná úmluva o omamných látkách, vyhlášená pod č. 47/1965 Sb., ve znění Protokolu o změnách Jednotné úmluvy o omamných látkách, vyhlášeného pod č. 458/1991 Sb.

2)

Úmluva o psychotropních látkách, vyhlášená pod č. 62/1989 Sb.

3)

Rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV ze dne 25. října 2004, kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2103 ze dne 15. listopadu 2017, kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV s cílem zahrnout do definice drogy nové psychoaktivní látky a zrušuje rozhodnutí Rady 2005/387/SVV.

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/369 ze dne 13. prosince 2018, kterou se mění příloha rámcového rozhodnutí Rady 2004/757/SVV, pokud jde o zahrnutí nových psychoaktivních látek do definice drogy.

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1687 ze dne 2. září 2020, kterou se mění příloha rámcového rozhodnutí Rady 2004/757/SVV, pokud jde o zahrnutí nové psychoaktivní látky N,N-diethyl-2-[[4-(1-methylethoxy)fenyl]methyl]-5-nitro-1

H-benzimidazol-1-ethanamin (isotonitazen) do definice drogy.

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/802 ze dne 12. března 2021, kterou se mění příloha rámcového rozhodnutí Rady 2004/757/SVV, pokud jde o zahrnutí nových psychoaktivních látek methyl 3,3-dimethyl-2-{[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazol-3-karbonyl ]amino}butanoát (MDMB-4en-PINACA) a methyl 2-{[1-(4-fluorobutyl)-1H- -indol-3-karbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoát (4F-MDMB-BICA) do definice drogy.

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1326 ze dne 18. března 2022, kterou se mění příloha rámcového rozhodnutí Rady 2004/757/SVV, pokud jde o zahrnutí nových psychoaktivních látek do definice drogy.


 

Přílohy (pdf)