2017/65 Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

 
       65/2017 ve znění … 349/2023
        

Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek


       Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
       ČÁST PRVNÍ
       OCHRANA ZDRAVÍ PŘED ŠKODLIVÝMI ÚČINKY NÁVYKOVÝCH LÁTEK

       HLAVA I
       OBECNÁ USTANOVENÍ
       § 1
       Předmět úpravy
          Tento zákon upravuje opatření k ochraně před škodami působenými užíváním návykových látek a působnost správních úřadů a územních samosprávných celků při přijímání a provádění opatření podle tohoto zákona.
       § 2
       Vymezení pojmů
          Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  návykovou látkou alkohol, tabák, nikotin, omamné a psychotropní látky a jiné látky s psychoaktivními účinky, jejichž užívání může vést nebo se podílet na vzniku a rozvoji duševních poruch a poruch chování,
b)  tabákovým výrobkem výrobek, který může být užíván a obsahuje, byť částečně, tabák, ať už geneticky upravený nebo neupravený,
c)  kuřáckou pomůckou pomůcka určená či obvykle používaná ke kouření, vdechování, šňupání, sání nebo žvýkání tabáku nebo kouření bylinných výrobků určených ke kouření, s výjimkou zápalek, zapalovače, popelníku a pomůcky plnící převážně funkci uměleckého předmětu nebo funkci dekorační,
d)  bylinným výrobkem určeným ke kouření výrobek, jehož základem jsou rostliny, byliny nebo ovoce, a který neobsahuje žádný tabák, může se užívat prostřednictvím inhalace ústy nebo nosem a jeho užívání zahrnuje jeho postupné spalování,
e)  elektronickou cigaretou výrobek, který lze použít pro užívání výparů obsahujících nikotin nebo jiných výparů prostřednictvím náustku, nebo jakákoliv součást tohoto výrobku, včetně náhradní náplně, zásobníku, nádržky i zařízení bez nádržky nebo zásobníku; elektronické cigarety mohou být jednorázové, opětovně naplnitelné pomocí náhradní náplně nebo nádržky nebo opakovaně použitelné pomocí jednorázových zásobníků,
f)  alkoholickým nápojem nápoj obsahující více než 0,5 % objemových ethanolu,
g)  prodejnou provozovna určená podle stavebního zákona k prodeji zboží nebo poskytování služeb,
h)  stánkem prostor ohraničený pevnou nebo přenosnou konstrukcí, pult nebo stolek, kde je prodáváno zboží nebo jsou poskytovány služby,
i)  provozovnou stravovacích služeb prostor potravinářského podniku1) , v němž je provozována stravovací služba zahrnující podávání pokrmů určených k přímé spotřebě v této provozovně,
j)  vnitřním prostorem vnitřní prostor stavby podle § 2 odst. 3 stavebního zákona, s výjimkou dočasných staveb,
k)  přeshraničním prodejem na dálku prodej spotřebiteli prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, při němž se spotřebitel v okamžiku objednání výrobku nachází v členském státě Evropské unie nebo ve smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru a sídlo, ústřední správa nebo místo podnikatelské činnosti provozovatele je v jiném členském státě Evropské unie, nebo smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo ve třetí zemi,
l)  dovozem dovoz zboží na daňové území Evropské unie podle zákona upravujícího spotřební daně, pokud toto zboží není při vstupu na daňové území Evropské unie propuštěno do režimu s podmíněným osvobozením od cla, a propuštění zboží z režimu s podmíněným osvobozením od cla,
m)  orientačním vyšetřením dechová zkouška nebo vyšetření slin nebo stěru z kůže nebo sliznic, včetně jejich odběru, za účelem zjištění obsahu alkoholu nebo jiné návykové látky v těle; orientačním vyšetřením se rozumí též vyšetření moči příslušníkem nebo občanským zaměstnancem Vězeňské služby České republiky (dále jen „Vězeňská služba”) nebo úředníkem Probační a mediační služby,
n)  odborným lékařským vyšetřením cílené klinické vyšetření lékařem, včetně odběru biologického materiálu,
o)  odběrem biologického materiálu odběr vzorku žilní krve, moči, slin, vlasů nebo stěru z kůže nebo sliznic, s výjimkou odběru biologického materiálu pro orientační vyšetření,
p)  nástupištěm prostor určený k nástupu a výstupu osob z prostředků veřejné silniční a drážní dopravy; není-li vymezení prostoru nástupiště zřejmé, nebo není-li viditelným značením takový prostor jinak vymezen, pokládá se pro účely tohoto zákona za nástupiště veřejně přístupný prostor o šířce 5 m a délce 30 m před a 5 m za označníkem zastávky ve směru jízdy dopravního prostředku,
q)  nikotinovým sáčkem bez obsahu tabáku výrobek bez tabáku obsahující nikotin pro orální užití, který není upraven přímo použitelným předpisem Evropské unie1) .
       HLAVA II
       OMEZENÍ DOSTUPNOSTI TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ, KUŘÁCKÝCH POMŮCEK, BYLINNÝCH VÝROBKŮ URČENÝCH KE KOUŘENÍ , ELEKTRONICKÝCH CIGARET A NIKOTINOVÝCH SÁČKŮ BEZ OBSAHU TABÁKU
       § 3
       Zákaz prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku
          (1)  Zakazuje se prodávat tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření, elektronické cigarety a nikotinové sáčky bez obsahu tabáku mimo prodejnu specializovanou na prodej tohoto zboží, prodejnu, která je potravinářským podnikem, prodejnu s převažujícím sortimentem denního a jiného periodického tisku, provozovnu stravovacích služeb, ubytovací zařízení, stánek s občerstvením, který má pevnou konstrukci a splňuje podmínky pro provozování potravinářského podniku za účelem provozování stravovacích služeb podle zákona o ochraně veřejného zdraví (dále jen „stánek s občerstvením”), stánek pevné konstrukce s převažujícím sortimentem denního a jiného periodického tisku, stánek specializující se na prodej tohoto zboží umístěný uvnitř stavby určené pro obchod a dopravní prostředek letecké dopravy.
          (2)  Bez ohledu na ustanovení odstavce 1 se zakazuje prodávat tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření, elektronické cigarety a nikotinové sáčky bez obsahu tabáku
a)  ve zdravotnickém zařízení a v prostorech souvisejících s jeho provozem,
b)  ve škole a školském zařízení,
c)  v zařízení sociálně-právní ochrany dětí2) , v provozovně, kde je provozována živnost, jejímž předmětem je péče o děti do 3 let, v prostoru, kde je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, nebo v zařízení, kde je uskutečňována mimoškolní výchova a vzdělávání, nezařazeném do rejstříku škol a školských zařízení,
d)  na akci určené pro osoby mladší 18 let,
e)  v dopravním prostředku určeném pro veřejnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravního prostředku letecké dopravy,
f)  v prodejně s převažujícím sortimentem zboží určeného pro osoby mladší 18 let.
          (3)  Zakazuje se prodávat tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření, elektronické cigarety a nikotinové sáčky bez obsahu tabáku prostřednictvím prodejního automatu, nelze-li vyloučit prodej těchto výrobků osobě mladší 18 let; za tím účelem musí prodejce prodávající prostřednictvím automatu zajistit ověření věku kupujícího osobou k tomu určenou.
          (4)  Zakazuje se prodávat nebo podávat tabákové výrobky, bylinné výrobky určené ke kouření, elektronické cigarety a nikotinové sáčky bez obsahu tabáku osobě mladší 18 let. Zakazuje se prodávat kuřácké pomůcky osobě mladší 18 let.
          (5)  Při prodeji nebo v souvislosti s prodejem tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret, náhradních náplní elektronických cigaret nebo nikotinových sáčků bez obsahu tabáku v prodejnách uvedených v odstavci 1 se zakazuje nabízet nebo poskytovat spotřebiteli jakékoliv ekonomické výhody, včetně výhod prostřednictvím poukázek, nabídek slev, poskytování jakéhokoliv zboží nebo služeb zdarma nebo za nižší než obvyklou cenu. Zákaz dle tohoto odstavce se vztahuje i na poskytování ekonomických výhod spotřebiteli za doporučení tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret, náhradních náplní elektronických cigaret nebo nikotinových sáčků bez obsahu tabáku jinému spotřebiteli.
       § 4
       Výrobky napodobující tabákové výrobky a kuřácké pomůcky
          (1)  Zakazuje se prodej a výroba potravinářských výrobků a hraček napodobujících tvar a vzhled tabákových výrobků nebo kuřáckých pomůcek.
          (2)  Zakazuje se dovoz potravinářských výrobků a hraček napodobujících tvar a vzhled tabákových výrobků nebo kuřáckých pomůcek.
       § 5
       Některé podmínky prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku
          (1)  Prodejce tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret nebo nikotinových sáčků bez obsahu tabáku je povinen zajistit, aby toto zboží nabízené k prodeji bylo umístěno na vyčleněném místě odděleně od ostatního nabízeného sortimentu zboží.
          (2)  Prodejce je povinen na místech prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku umístit pro spotřebitele zjevně viditelný text zákazu prodeje tohoto zboží osobám mladším 18 let. Text zákazu prodeje musí být pořízen v českém jazyce černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti písmen nejméně 2 cm.
          (3)  Osoba prodávající tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření, elektronické cigarety nebo nikotinové sáčky bez obsahu tabáku musí být starší 18 let, nejde-li o osobu, u níž je tento prodej součástí soustavné přípravy na budoucí povolání v oborech vzdělání se zaměřením na gastronomii, hotelnictví a turismus, obchod, potravinářství nebo potravinářskou chemii.
       Prodej tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku prostřednictvím prostředku komunikace na dálku
       § 6
          (1)  Tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření, elektronické cigarety a nikotinové sáčky bez obsahu tabáku lze prodávat prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, pokud je vyloučen jejich prodej osobám mladším 18 let; za tím účelem musí být prodejce těchto výrobků prostřednictvím prostředku komunikace na dálku vybaven počítačovým systémem, který elektronicky jednoznačně ověří věk spotřebitele (dále jen „systém ověřování věku”). Prodejce je povinen v okamžiku prodeje ověřit, že kupující spotřebitel není mladší 18 let3) .
          (2)  Prodejce tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku prostřednictvím prostředku komunikace na dálku je povinen před prodejem těchto výrobků spotřebitele informovat o zákazu prodeje osobám mladším 18 let zjevně viditelným textem způsobem přiměřeným možnostem prostředku komunikace na dálku.
          (3)  Prodejce tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku prostřednictvím prostředku komunikace na dálku je povinen uvést v místě nabídky prodeje těchto výrobků své jméno, adresu sídla a identifikační číslo osoby.
          (4)  Prodejce tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku prostřednictvím prostředku komunikace na dálku je povinen písemně oznámit údaje3) o systému ověřování věku a jeho fungování Ministerstvu zdravotnictví, a to, jde-li o
a)  přeshraniční prodej tabákových výrobků a elektronických cigaret, které lze použít pro užívání výparů obsahující nikotin, do 5 dnů ode dne obdržení potvrzení o registraci podle zákona o potravinách a tabákových výrobcích,
b)  prodej tabákových výrobků, elektronických cigaret a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku na území České republiky, do 15 dnů přede dnem zahájení tohoto prodeje,
c)  prodej kuřáckých pomůcek a bylinných výrobků určených ke kouření, do 15 dnů přede dnem zahájení tohoto prodeje, nebo
d)  změnu těchto údajů, do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
          (5)  Oznámení podle odstavce 4 musí vedle náležitostí stanovených správním řádem obsahovat tyto údaje3) :
a)  identifikační číslo osoby prodejce,
b)  adresu internetové stránky používanou k prodeji prostřednictvím prostředku komunikace na dálku,
c)  popis systému ověřování věku a zajištění jeho fungování,
d)  seznam členských států Evropské unie a smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru, kde se nacházejí potenciální spotřebitelé, jde-li o přeshraniční prodej podle § 7.
          (6)  Údaje oznámené podle odstavce 5 Ministerstvo zdravotnictví na vyžádání poskytne příslušným orgánům pověřeným kontrolou nebo dohledem nad dodržováním povinností týkajících se prodeje podle odstavce 1.
          (7)  Prodejce tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku prostřednictvím prostředku komunikace na dálku nesmí použít osobní údaje spotřebitele získané v souvislosti s tímto prodejem pro jiné účely než pro danou koupi nebo tyto údaje předat jiné osobě4) .
       § 7
          (1)  Prodejce, jehož sídlo, ústřední správa nebo místo podnikatelské činnosti je na území České republiky a který provozuje přeshraniční prodej tabákových výrobků, elektronických cigaret, které lze použít pro užívání výparů obsahujících nikotin, a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, nesmí prodávat tyto výrobky spotřebiteli v jiném členském státě Evropské unie nebo ve smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru, kde je takový prodej zakázán5) .
          (2)  Prodejce uvedený v odstavci 1 je povinen při přeshraničním prodeji tabákových výrobků, elektronických cigaret, které lze použít pro užívání výparů obsahujících nikotin, a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku prostřednictvím prostředku komunikace na dálku v okamžiku prodeje ověřit, že kupující spotřebitel splňuje požadavek minimálního věku stanoveného podle vnitrostátního práva členského státu Evropské unie nebo smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, kde se spotřebitel nachází3) .
          (3)  Prodejce, jehož sídlo, ústřední správa nebo místo podnikatelské činnosti je v jiném členském státě Evropské unie, ve smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo ve třetí zemi, je při přeshraničním prodeji tabákových výrobků, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku prostřednictvím prostředku komunikace na dálku spotřebiteli nacházejícímu se na území České republiky povinen dodržet podmínky stanovené v § 6 odst. 1 až 5 a 7 obdobně.
       Zákaz kouření a zákaz používání elektronických cigaret
       § 8
          (1)  Zakazuje se kouřit
a)  ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření,
b)  v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření,
c)  na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
d)  v dopravním prostředku veřejné dopravy,
e)  ve zdravotnickém zařízení a v prostorech souvisejících s jeho provozem, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření v uzavřeném psychiatrickém oddělení nebo v jiném zařízení pro léčbu závislostí,
f)  ve škole a školském zařízení,
g)  v zařízení sociálně-právní ochrany dětí2) , v provozovně, kde je provozována živnost, jejímž předmětem je péče o děti do 3 let, v prostoru, kde je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, nebo v zařízení, kde je uskutečňována mimoškolní výchova a vzdělávání, nezařazeném do rejstříku škol a školských zařízení,
h)  v prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného převážně pro osoby mladší 18 let,
i)  ve vnitřním prostoru všech typů sportovišť,
j)  ve vnitřním zábavním prostoru, jako je kino, divadlo, výstavní a koncertní síň a sportovní hala, a dále v jiném vnitřním prostoru po dobu pořádání kulturní a taneční akce,
k)  ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb, s výjimkou užívání vodních dýmek,
l)  v prostoru zoologické zahrady, s výjimkou vnějších prostor, které provozovatel zoologické zahrady ke kouření vyhradí.
          (2)  Zakazuje se používat elektronické cigarety v místech uvedených v odstavci 1 písm. a) až j), s výjimkou prostor, na které se zákaz kouření nevztahuje.
       § 9
          (1)  Zjistí-li vlastník prostoru uvedeného v § 8 odst. 1 písm. a), c) a h), provozovatel mezinárodního letiště, provozovatel dopravního prostředku veřejné dopravy, poskytovatel zdravotních služeb, škola nebo školské zařízení, zřizovatel nebo poskytovatel služeb v zařízení, provozovně nebo v prostoru uvedeném v § 8 odst. 1 písm. g), provozovatel sportoviště, provozovatel zábavního prostoru, pořadatel akce, provozovatel provozovny stravovacích služeb nebo provozovatel zoologické zahrady, kde je kouření a používání elektronické cigarety podle § 8 nebo § 17 odst. 1 zakázáno, porušení tohoto zákazu, je povinen osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo zákaz používání elektronické cigarety, vyzvat, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila. Tato osoba je povinna výzvy uposlechnout.
          (2)  Prostor, s výjimkou prostoru uvedeného v § 8 odst. 1 písm. c), nebo dopravní prostředek, kde je kouření zakázáno, je osoba podle odstavce 1 povinna u vstupu označit zjevně viditelnou grafickou značkou „Kouření zakázáno”. Grafická podoba značky je uvedena v příloze k tomuto zákonu.
          (3)  Prostor, s výjimkou prostoru uvedeného v § 8 odst. 1 písm. c), nebo dopravní prostředek, kde je používání elektronických cigaret zakázáno, je osoba podle odstavce 1 povinna u vstupu označit zjevně viditelným textem informujícím o tom, že v tomto prostoru je používání elektronických cigaret zakázáno. Tento text musí být pořízen v českém jazyce černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti písmen nejméně 1 cm.
       § 10
       Stavebně oddělený prostor vyhrazený ke kouření
          Pokud vlastník prostoru uvedeného v § 8 odst. 1 písm. a), provozovatel mezinárodního letiště nebo poskytovatel zdravotních služeb zřídí stavebně oddělený prostor vyhrazený ke kouření, je povinen
a)  zajistit, aby tento prostor byl prostorově uzavřenou částí stavby, vymezenou podlahou, stropem nebo konstrukcí krovu a pevnými stěnami s uzavíratelnými stavebními výplněmi, jako jsou okna a dveře, která neslouží jako průchod do vnitřních prostor, kde je kouření tímto zákonem zakázáno, a kterou lze v přítomnosti osob, které kouří, vhodnými a dostatečnými prostředky větrat do prostor mimo stavbu a ve které lze zajistit v přítomnosti těchto osob uzavření stavebních výplní tak, aby nedocházelo k pronikání kouře do vnitřních prostor, kde je kouření tímto zákonem zakázáno,
b)  označit tento prostor u vstupu zjevně viditelnou grafickou značkou „Kouření povoleno”; grafická podoba značky je uvedena v příloze k tomuto zákonu,
c)  označit tento prostor u vstupu zjevně viditelným textem zákazu vstupu osobám mladším 18 let; text zákazu vstupu těchto osob musí být pořízen v českém jazyce černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti písmen nejméně 5 cm,
d)  zajistit, aby se v tomto prostoru nezdržovala osoba mladší 18 let; za tímto účelem je oprávněn osobu mladší 18 let vyzvat k opuštění tohoto prostoru; tato osoba je povinna výzvy uposlechnout,
e)  zajistit, aby se v tomto prostoru nezdržoval zaměstnanec při výkonu své práce v době, kdy se v něm kouří.
       HLAVA III
       OMEZENÍ DOSTUPNOSTI ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ
       § 11
       Zákaz a omezení prodeje a podávání alkoholických nápojů
          (1)  Zakazuje se prodávat alkoholické nápoje mimo prodejnu, která je potravinářským podnikem, provozovnu stravovacích služeb, provozovnu výrobce vína, ubytovací zařízení, stánek s občerstvením, stánek specializující se na prodej tohoto zboží umístěný uvnitř stavby určené pro obchod a veřejný dopravní prostředek dálkové železniční, letecké, vodní a dálkové autobusové dopravy.
          (2)  Bez ohledu na ustanovení odstavce 1 se zakazuje prodávat nebo podávat alkoholické nápoje
a)  ve zdravotnickém zařízení a v prostorech souvisejících s jeho provozem,
b)  ve škole a školském zařízení, nejde-li o prodej nebo podávání v prostoru školy a školského zařízení využívaného v rámci soustavné přípravy na budoucí povolání v oborech vzdělání se zaměřením na gastronomii, hotelnictví, zemědělství, potravinářství nebo potravinářskou chemii,
c)  v zařízení sociálně-právní ochrany dětí2) , v provozovně, kde je provozována živnost, jejímž předmětem je péče o děti do 3 let, v prostoru, kde je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, nebo v zařízení, kde je uskutečňována mimoškolní výchova a vzdělávání, nezařazeném do rejstříku škol a školských zařízení,
d)  na akci určené pro osoby mladší 18 let,
e)  ve stánku, s výjimkou stánku s občerstvením a příležitostného prodeje podle § 14,
f)  v dopravním prostředku určeném pro veřejnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou veřejného dopravního prostředku dálkové železniční, letecké, vodní a dálkové autobusové dopravy, a dále dopravního prostředku pro veřejnou hromadnou dopravu osob užitého pro zájezdovou dopravu, cestovní ruch, nostalgické, historické a propagační jízdy a jízdy na objednávku,
g)  na veřejnosti přístupné sportovní akci, s výjimkou alkoholického nápoje obsahujícího nejvýše 4,3 % objemová ethanolu a vína.
          (3)  Zákaz prodeje nebo podávání alkoholických nápojů neplatí v prostoru uvedeném v odstavci 2 písm. b) po dobu, kdy v něm neprobíhá vyučování nebo výchovná činnost a po kterou provozovatel školy nebo školského zařízení tento prostor poskytl pro jiné účely, než je určen.
          (4)  Zakazuje se prodávat alkoholické nápoje prostřednictvím prodejního automatu.
          (5)  Zakazuje se prodávat nebo podávat alkoholický nápoj osobě mladší 18 let.
          (6)  Zakazuje se prodávat nebo podávat alkoholický nápoj osobě, o níž lze důvodně předpokládat, že alkoholický nápoj vzápětí požije a následně bude vykonávat činnost, při níž by vzhledem k předchozímu požití alkoholického nápoje mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek.
          (7)  Zakazuje se prodávat alkoholický nápoj osobě zjevně ovlivněné alkoholem nebo jinou návykovou látkou.
       § 12
       Hračky napodobující obal alkoholických nápojů
          (1)  Zakazuje se prodej a výroba hraček napodobujících tvar a vzhled obalu alkoholických nápojů.
          (2)  Zakazuje se dovoz hraček napodobujících tvar a vzhled obalu alkoholických nápojů.
       § 13
       Některé podmínky prodeje nebo podávání alkoholických nápojů
          (1)  Prodejce alkoholických nápojů je povinen na místech jejich prodeje umístit pro spotřebitele zjevně viditelný text zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let. Text zákazu prodeje musí být pořízen v českém jazyce černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti písmen nejméně 2 cm.
          (2)  Osoba prodávající nebo podávající alkoholické nápoje musí být starší 18 let, nejde-li o osobu, u níž je tento prodej nebo podávání součástí soustavné přípravy na budoucí povolání v oborech vzdělání se zaměřením na gastronomii, hotelnictví a turismus, obchod, potravinářství nebo potravinářskou chemii.
       § 14
       Příležitostný prodej alkoholických nápojů
          (1)  Alkoholické nápoje, s výjimkou lihovin podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího definici a popis lihovin6) (dále jen „lihovina”), lze v rámci příležitostného prodeje prodávat na ochutnávce vína, ochutnávce částečně zkvašených hroznových moštů, farmářském a tradičním trhu, veřejnosti přístupné slavnosti, tradiční, kulturní, taneční a jim podobné akci; na veřejnosti přístupné sportovní akci lze v rámci příležitostného prodeje prodávat alkoholické nápoje obsahující nejvýše 4,3 % objemová ethanolu a víno.
          (2)  Lihoviny lze v rámci příležitostného prodeje prodávat pouze na ochutnávce lihovin, výročním, farmářském a tradičním trhu, veřejnosti přístupné slavnosti, tradiční, kulturní, taneční a jim podobné akci.
          (3)  Osoba, která hodlá prodávat lihoviny podle odstavce 2, je povinna prodej lihovin písemně oznámit správci spotřební daně, v jehož územní působnosti se bude prodej uskutečňovat, a to nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením prodeje.
          (4)  Oznámení podle odstavce 3 musí vedle náležitostí stanovených daňovým řádem obsahovat tyto údaje:
a)  daňové identifikační číslo osoby,
b)  druh a množství lihoviny nabízené k prodeji,
c)  místo prodeje,
d)  druh a popis akce podle odstavce 2,
e)  datum zahájení a ukončení prodeje.
       § 15
       Prodej alkoholických nápojů prostřednictvím prostředku komunikace na dálku
          (1)  Alkoholické nápoje lze prodávat prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, pokud je vyloučen jejich prodej osobám mladším 18 let.
          (2)  Prodejce alkoholických nápojů prostřednictvím prostředku komunikace na dálku je povinen před prodejem alkoholických nápojů spotřebitele informovat o zákazu prodeje osobám mladším 18 let zjevně viditelným textem způsobem přiměřeným možnostem prostředku komunikace na dálku.
          (3)  Prodejce alkoholických nápojů prostřednictvím prostředku komunikace na dálku je povinen uvést v místě nabídky prodeje alkoholických nápojů své jméno, adresu sídla a identifikační číslo osoby.
          (4)  Prodejce alkoholických nápojů prostřednictvím prostředku komunikace na dálku nesmí použít osobní údaje spotřebitele získané v souvislosti s tímto prodejem pro jiné účely než pro danou koupi nebo tyto údaje předat jiné osobě.
       § 16
       Povinnost prodejce alkoholických nápojů
          Zjistí-li prodejce, který prodává alkoholické nápoje v prodejně, provozovně stravovacích služeb, provozovně výrobce vína, ubytovacím zařízení nebo dopravním prostředku, že se v tomto prostoru zdržuje osoba mladší 18 let, která je zjevně pod vlivem alkoholu, je povinen tuto osobu vyzvat k opuštění tohoto prostoru. Tato osoba je povinna výzvy uposlechnout.
       HLAVA IV
       DALŠÍ OPATŘENÍ K OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK
       § 17
       Obecně závazná vyhláška obce
          (1)  Obec může obecně závaznou vyhláškou zakázat kouření a zakázat používání elektronických cigaret na veřejném prostranství, které se nachází v blízkosti školy, školského zařízení nebo jiného prostoru vyhrazeného pro aktivity osob mladších 18 let.
          (2)  Obec může dále obecně závaznou vyhláškou
a)  zakázat konzumaci alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě nebo veřejnosti přístupné akci, pokud je toto místo nebo akce přístupná osobám mladším 18 let,
b)  omezit nebo zakázat v určitých dnech nebo hodinách nebo na určitém místě prodej, podávání a konzumaci alkoholických nápojů v případě konání kulturní, sportovní nebo jiné společenské akce přístupné veřejnosti.
       § 18
       Zákaz vstupu pro osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky
          (1)  Osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a je ve stavu, v němž ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek, se zakazuje vstupovat a zdržovat se
a)  ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru, kde by mohla způsobit sobě nebo jiné osobě škodu,
b)  v dopravním prostředku veřejné dopravy,
c)  ve veřejně přístupném prostoru budovy související s veřejnou dopravou,
d)  v přístřešku zastávky a nástupiště veřejné dopravy,
e)  ve zdravotnickém zařízení a v prostorech souvisejících s jeho provozem, pokud se nejedná o vstup a pobyt spojený s poskytováním zdravotních služeb těmto osobám,
f)  ve škole a školském zařízení,
g)  v zařízení sociálně-právní ochrany dětí2) , v provozovně, kde je provozována živnost, jejímž předmětem je péče o děti do 3 let, v prostoru, kde je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, nebo v zařízení, kde je uskutečňována mimoškolní výchova a vzdělávání, nezařazeném do rejstříku škol a školských zařízení,
h)  na dětském hřišti a sportovišti určeném pro osoby mladší 18 let,
i)  v zařízení sociálních služeb, pokud se nejedná o vstup a pobyt spojený s poskytováním sociálních služeb těmto osobám,
j)  v prostoru, kde probíhá sportovní akce,
k)  v prostoru budovy orgánu veřejné moci, nezdržuje-li se tam osoba v souvislosti s výkonem působnosti tohoto orgánu veřejné moci.
          (2)  Zjistí-li vlastník prostoru uvedeného v odstavci 1 písm. a), d) a h), provozovatel dopravního prostředku veřejné dopravy, poskytovatel zdravotních služeb, škola nebo školské zařízení, zřizovatel nebo poskytovatel služeb v zařízení, provozovně nebo v prostoru uvedeném v odstavci 1 písm. g), poskytovatel sociálních služeb, pořadatel sportovní akce nebo orgán veřejné moci porušení zákazu uvedeného v odstavci 1, je povinen osobu, která nedodržuje zákaz podle odstavce 1, vyzvat, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila. Tato osoba je povinna výzvy uposlechnout.
       § 18a
          Zakazuje se poskytovat tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření, elektronické cigarety, náhradní náplně elektronických cigaret nebo nikotinové sáčky bez obsahu tabáku bezplatně nebo formou jiné výhody, a to v souvislosti s prodejem jakéhokoli zboží nebo služeb.

       HLAVA V
       VYŠETŘENÍ PŘÍTOMNOSTI ALKOHOLU A JINÝCH NÁVYKOVÝCH LÁTEK
       § 19
       Zákaz požívat alkoholické nápoje nebo užívat jiné návykové látky
          Osoba, která vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví jiné osoby nebo poškodit majetek, nebo ve vztahu k níž jiný právní předpis stanoví zákaz požívat alkohol nebo užívat jiné návykové látky7) , nesmí požívat alkoholické nápoje nebo užívat jiné návykové látky při výkonu této činnosti nebo před jejím vykonáváním, a to tak, aby zajistila, že tuto činnost nebude vykonávat pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.
       § 20
       Orientační vyšetření a odborné lékařské vyšetření
          (1)  Orientačnímu vyšetření a odbornému lékařskému vyšetření je povinna se podrobit osoba,
a)  u které je důvodné podezření, že pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky vykonává nebo vykonávala činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit majetek,
b)  u které je důvodné podezření, že se požitím alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky uvedla do stavu, v němž bezprostředně ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek,
c)  u které je důvodné podezření, že přivodila sobě nebo jiné osobě újmu na zdraví anebo způsobila jiné osobě škodu na majetku v souvislosti s požitím alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky,
d)  která je mladší 18 let a u níž je důvodné podezření, že
1.  alkoholický nápoj požila nebo jí byl v rozporu s tímto zákonem prodán nebo podán alkoholický nápoj nebo jí byla konzumace alkoholického nápoje jinak umožněna, nebo
2.  jinou návykovou látku užila, nebo jí bylo užití jiné návykové látky umožněno,
e)  která je ve výkonu vazby, zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody nebo je ubytovaná v azylovém zařízení podle zákona o azylu,
f)  která vykonává ústavní ochranné léčení, anebo ambulantní ochranné léčení protialkoholní nebo protitoxikomanické, nebo
g)  které byl soudem uložen trest obecně prospěšných prací nebo které bylo soudem nebo státním zástupcem uloženo vykonat společensky prospěšnou činnost anebo zdržet se požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek.
          (2)  V případě, že povinná osoba podle odstavce 1 orientační vyšetření odmítne nebo takové vyšetření nelze provést nebo úspěšně dokončit, provede se odborné lékařské vyšetření. Pokud odborné lékařské vyšetření osoba odmítne, hledí se na ni, jako by byla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.
          (3)  Spočívá-li orientační vyšetření na ovlivnění alkoholem v dechové zkoušce provedené analyzátorem alkoholu v dechu, který splňuje podmínky stanovené jiným právním předpisem8) , odborné lékařské vyšetření se neprovede.
          (4)  Za účelem stanovení krevních hladin alkoholu nebo jiných návykových látek pomocí specifických toxikologických metod se provede toxikologické vyšetření biologického materiálu odebraného v rámci odborného lékařského vyšetření (dále jen „toxikologické vyšetření”).
       § 21
       Výzva k orientačnímu vyšetření a k odbornému lékařskému vyšetření
          (1)  Vyzvat osobu podle § 20 odst. 1 ke splnění povinnosti podrobit se orientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému vyšetření je oprávněn v rámci své působnosti a za podmínek stanovených jinými právními předpisy příslušník Policie České republiky, příslušník Vojenské policie, příslušník nebo občanský zaměstnanec Vězeňské služby, úředník Probační a mediační služby, pracovník zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči12) nebo azylového zařízení, který je k tomu písemně pověřen ředitelem takového zařízení, strážník obecní policie nebo osoba pověřená kontrolou podle jiného právního předpisu. Příslušník Policie České republiky a strážník obecní policie je oprávněn vyzvat osobu mladší 18 let podrobit se orientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému vyšetření za podmínek stanovených v § 20 odst. 1 písm. d).
          (2)  Vyzvat osobu podle § 20 odst. 1 ke splnění povinnosti podrobit se orientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému vyšetření je dále oprávněn za podmínek stanovených jinými právními předpisy zaměstnavatel povinné osoby (dále jen „zaměstnavatel”) nebo ošetřující lékař povinné osoby.
          (3)  Má-li být odborné lékařské vyšetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, poskytovatele zdravotních služeb a zdravotnické zařízení k provedení vyšetření určí a dopravu vyšetřované osoby do zdravotnického zařízení zajistí ten, kdo tuto osobu k vyšetření podle odstavce 1 nebo 2 vyzval.
       § 22
       Osoby provádějící orientační vyšetření a odborné lékařské vyšetření
          (1)  Orientační vyšetření provádí příslušník Policie České republiky, příslušník Vojenské policie, strážník obecní policie, příslušník nebo občanský zaměstnanec Vězeňské služby, úředník Probační a mediační služby, pracovník zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči12) nebo azylového zařízení, který je k tomu písemně pověřen ředitelem takového zařízení, zaměstnavatel, osoba pověřená kontrolou nebo zdravotnický pracovník.
          (2)  Odborné lékařské vyšetření provádí poskytovatel zdravotních služeb, který splňuje podmínky pro provedení tohoto vyšetření v rámci jím poskytovaných zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách.
          (3)  Pokud osoba, která je povinna se podrobit odbornému lékařskému vyšetření, ohrožuje sebe nebo jinou osobu nebo poškozuje majetek poskytovatele zdravotních služeb, může poskytovatel zdravotních služeb požádat o součinnost Policii České republiky, obecní policii a v případě osob ve výkonu vazby, zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody Vězeňskou službu.
       § 23
       Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb
          (1)  Poskytovatel zdravotních služeb je povinen na žádost osob uvedených v § 21 odst. 1 nebo 2 bezodkladně provést odborné lékařské vyšetření, splňuje-li podmínky pro provedení tohoto vyšetření v rámci jím poskytovaných zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách. Poskytovatel zdravotních služeb, který provedl odborné lékařské vyšetření, je povinen sdělit jeho výsledky tomu, kdo o jeho provedení požádal.
          (2)  Poskytovatel zdravotních služeb je povinen provést toxikologické vyšetření při splnění podmínek uvedených v odstavci 1 větě první; toxikologické vyšetření se provede rovněž na žádost správního orgánu, který projednává přestupek, nebo osoby, jíž byl biologický materiál odebrán. Poskytovatel zdravotních služeb, který provedl toxikologické vyšetření, je povinen sdělit jeho výsledky tomu, kdo o jeho provedení požádal.
       § 24
       Úhrada nákladů na odborné lékařské vyšetření a dopravu do zdravotnického zařízení
          (1)  Náklady na odborné lékařské vyšetření hradí poskytovateli zdravotních služeb Policie České republiky, Vojenská policie, obecní policie, Vězeňská služba, Probační a mediační služba, zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči12) , Ministerstvo vnitra za azylové zařízení podle zákona o azylu, zaměstnavatel, kontrolní orgán nebo poskytovatel zdravotních služeb, v rámci jejichž působnosti byla učiněna výzva k vyšetření podle § 21 odst. 1 nebo výzva k vyšetření podle § 21 odst. 2, nejde-li o případ diferenciální diagnózy hrazené z veřejného zdravotního pojištění9) .
          (2)  Prokáže-li se přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, uhradí vyšetřovaná osoba tomu, kdo uhradil poskytovateli zdravotních služeb odborné lékařské vyšetření podle odstavce 1, náklady, které mu úhradou odborného lékařského vyšetření vznikly; pokud je vyšetřovaná osoba nezletilá, která není plně svéprávná, hradí tyto náklady její zákonný zástupce.
          (3)  Náklady na dopravu vyšetřované osoby do zdravotnického zařízení za účelem provedení odborného lékařského vyšetření hradí v případě, že se prokáže přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, vyšetřovaná osoba; pokud je vyšetřovaná osoba nezletilá, která není plně svéprávná, hradí tyto náklady její zákonný zástupce. Neprokáže-li se přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, náklady nese Policie České republiky, Vojenská policie, obecní policie, Vězeňská služba, Probační a mediační služba, zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči12) , Ministerstvo vnitra za azylové zařízení podle zákona o azylu, zaměstnavatel, kontrolní orgán nebo poskytovatel zdravotních služeb, v rámci jejichž působnosti byla učiněna výzva k vyšetření podle § 21 odst. 1 nebo výzva k vyšetření podle § 21 odst. 2, nejde-li o případ diferenciální diagnózy hrazené z veřejného zdravotního pojištění9) .
          (4)  Pokud bylo odborné lékařské vyšetření provedeno z důvodu odmítnutí orientačního vyšetření vyšetřovanou osobou, má vyšetřovaná osoba povinnost uhradit tomu, kdo poskytovateli zdravotních služeb odborné lékařské vyšetření podle odstavce 1 uhradil, náklady, které mu takovou úhradou vznikly, bez ohledu na výsledek vyšetření; tato osoba hradí i náklady na její dopravu do zdravotnického zařízení za účelem provedení odborného lékařského vyšetření. Pokud je vyšetřovaná osoba nezletilá, která není plně svéprávná, hradí náklady její zákonný zástupce.
          (5)  Toxikologické vyšetření hradí poskytovateli zdravotních služeb ten, kdo si toto vyšetření vyžádal. Není-li uhrazená částka součástí nákladů řízení podle jiného právního předpisu a prokáže-li se přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, uhradí vyšetřovaná osoba tomu, kdo uhradil poskytovateli zdravotních služeb toxikologické vyšetření, náklady, které mu úhradou toxikologického vyšetření vznikly; pokud je vyšetřovaná osoba nezletilá, která není plně svéprávná, hradí tyto náklady její zákonný zástupce.
       § 25
          Ustanovení této hlavy se nepoužijí na užívání tabákových výrobků, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku.
       HLAVA VI
       ORIENTAČNÍ DIAGNOSTIKA, KRÁTKÁ INTERVENCE A ODBORNÁ PÉČE POSKYTOVANÁ OSOBÁM S ADIKTOLOGICKOU PORUCHOU
       § 26
       Orientační diagnostika a krátká intervence
          (1)  Zdravotničtí pracovníci10) jsou při poskytování zdravotní péče11) povinni, je-li to důvodné, provést u pacientů orientační diagnostiku rizikového a škodlivého užívání návykové látky a diagnostiku adiktologických poruch. Adiktologickými poruchami se rozumí poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek, patologické hráčství a další příbuzné poruchy chování charakterizované chronickým průběhem, bažením, sníženou schopností abstinovat, postižením kontroly chování a sníženou schopností rozpoznávat či připouštět si problémy vznikající v důsledku vlastního chování.
          (2)  Zdravotničtí pracovníci podle odstavce 1 u pacientů užívajících návykovou látku a ohrožených adiktologickou poruchou provedou krátkou intervenci spočívající v poskytnutí informací o možných důsledcích a rizicích pokračujícího užívání návykové látky nebo návykového chování a postupech směřujících k ukončení nebo omezení užívání návykové látky nebo návykového chování a omezení rizik s užíváním návykové látky nebo návykovým chováním spojených a doporučí jim odbornou péči.
       § 27
       Odborná péče
          (1)  Osobám s adiktologickou poruchou je poskytována odborná péče, která zahrnuje prevenci poruch zdravotního stavu spojených s touto poruchou, včetně snižování zdravotních a sociálních rizik, jejich včasnou diagnostiku a léčbu, poradenství, sociální rehabilitaci a reintegraci osob postižených těmito poruchami.
          (2)  Odbornou péči poskytují poskytovatelé zdravotních služeb, jde-li o zdravotní služby, a poskytovatelé sociálních služeb, jde-li o sociální služby, podle jiných právních předpisů. Odbornou péči osobám ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence poskytuje nebo zajišťuje Vězeňská služba.
       HLAVA VII
       PROTIDROGOVÁ POLITIKA
       § 28
       Organizace a provádění protidrogové politiky
          (1)  Vláda, ministerstva a územní samosprávné celky provádějí opatření k ochraně zdraví populace před škodlivými účinky návykových látek a návykového chování (dále jen „protidrogová politika”); při provádění protidrogové politiky postupují ve vzájemné součinnosti.
          (2)  Vláda provádí protidrogovou politiku na národní úrovni. Za tím účelem vláda přijímá nejméně jednou za 10 let Národní strategii protidrogové politiky, v níž stanoví cíle a opatření směřující ke snížení škod působených návykovými látkami a návykovým chováním.
          (3)  Vláda za účelem koordinace protidrogové politiky může zřídit svůj poradní orgán pro protidrogovou politiku a může zřídit funkci národního koordinátora pro protidrogovou politiku.
          (4)  Vláda a ministerstva se podílejí na zajištění opatření stanovených v Národní strategii protidrogové politiky.
       § 29
       Územní samosprávné celky
          (1)  Kraj v samostatné působnosti
a)  provádí protidrogovou politiku na území kraje; za tím účelem kraj přijímá nejméně jednou za 10 let krajskou strategii protidrogové politiky,
b)  za účelem koordinace protidrogové politiky může zřídit funkci krajského koordinátora pro protidrogovou politiku.
          (2)  Obec v samostatné působnosti provádí protidrogovou politiku na území obce. V případě potřeby může zřídit funkci místního koordinátora pro protidrogovou politiku.
       HLAVA VIII
       PŮSOBNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ
       Kontrola
       § 30
          (1)  Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto zákonem vykonávají
a)  obec v přenesené působnosti,
b)  orgán ochrany veřejného zdraví,
c)  Česká obchodní inspekce,
d)  Státní zemědělská a potravinářská inspekce,
e)  Česká školní inspekce,
f)  Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce,
g)  obecní živnostenský úřad.
          (2)  Obec v přenesené působnosti vykonává kontrolu dodržování všech povinností stanovených tímto zákonem, s výjimkou povinností podle § 4, § 6 odst. 6, § 7, 12, 23 a 26 až 29.
          (3)  Orgán ochrany veřejného zdraví vykonává kontrolu dodržování povinností stanovených v § 3 odst. 1, § 3 odst. 2 písm. a) až c), § 3 odst. 3, § 5, pokud jde o stánky s občerstvením, provozovny stravovacích služeb a ubytovací zařízení, § 8 odst. 1 písm. e) až g) a k), § 8 odst. 2 v prostorech, kde kontroluje zákaz kouření, § 9, § 10 písm. a) až c), § 11 odst. 1, § 11 odst. 2 písm. a) až c), e) a g), § 11 odst. 3 a 4, § 13, pokud jde o stánky s občerstvením, provozovny stravovacích služeb a ubytovací zařízení, a § 16.
          (4)  Česká obchodní inspekce vykonává kontrolu dodržování povinností stanovených v § 3 odst. 1, § 3 odst. 2 písm. f), § 3 odst. 3 až 5 § 3 odst. 3 a 4, § 4 odst. 1, pokud jde o hračky, § 5, § 6 odst. 1 až 5 a 7, § 7, § 11 odst. 1, § 11 odst. 2 písm. e), § 11 odst. 4, § 11 odst. 5, § 12 odst. 1, § 13, 15 a 16; při kontrole dodržování povinností stanovených v § 3 odst. 4, § 6 odst. 1, § 11 odst. 5 a § 15 je Česká obchodní inspekce oprávněna provádět kontrolní nákupy prostřednictvím osob mladších 18 let.
          (5)  Státní zemědělská a potravinářská inspekce vykonává kontrolu dodržování povinností stanovených v § 3 odst. 1 a 3, pokud jde o tabákové výrobky a nikotinové sáčky bez obsahu tabáku, § 4 odst. 1, pokud jde o potravinářské výrobky, § 5 odst. 1 a 2, § 6 odst. 1 až 5 a § 7, pokud jde o tabákové výrobky, § 11 odst. 1, § 11 odst. 2 písm. e) a g), § 11 odst. 4, § 13 odst. 1 a § 15 odst. 1 až 3.
          (6)  Česká školní inspekce vykonává kontrolu dodržování povinností stanovených v § 3 odst. 2 písm. b) a d), § 8 odst. 1 písm. f), § 8 odst. 2, § 9, § 11 odst. 2 písm. b) a d) a § 11 odst. 3, pokud jde o školy a školská zařízení zapsané v rejstříku škol a školských zařízení.
          (7)  Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce vykonávají kontrolu dodržování povinností stanovených v § 10 písm. e), § 19 a § 20 odst. 1 písm. a) v oblasti pracovních vztahů a pracovních podmínek.
          (8)  Obecní živnostenský úřad vykonává kontrolu dodržování povinností stanovených v § 3 odst. 1 a 3, § 5 odst. 1 a 2, § 11 odst. 1, § 11 odst. 2 písm. e), § 11 odst. 4 a § 13 odst. 1.
       § 31
          (1)  Zjistí-li kontrolní orgán uvedený v § 30 odst. 1 písm. a), b), c), d), e) a g), že byla porušena některá z povinností uvedených v § 3 odst. 1 a 2, § 6 odst. 1 a 3, § 11 odst. 1 až 4, § 14, § 15 odst. 1 a 3, sdělí to bezodkladně správci spotřební daně.
          (2)  Tabákové výrobky, bylinné výrobky určené ke kouření a lihoviny zjištěné na místě, kde je zakázán jejich prodej, kontrolní orgán uvedený v § 30 odst. 1 písm. c) nebo d) zajistí.
          (3)  Kuřácké pomůcky, elektronické cigarety, nikotinové sáčky bez obsahu tabáku a alkoholické nápoje, s výjimkou lihovin, zjištěné na místě, kde je zakázán jejich prodej, kontrolní orgán uvedený v § 30 odst. 1 písm. c) nebo d) může zajistit, jestliže to vyžaduje ochrana veřejného zdraví nebo jiný obecný zájem.
          (4)  O uložení opatření podle odstavce 2 nebo 3 pořídí kontrolní orgán neprodleně písemný záznam; kopii záznamu kontrolní orgán předá kontrolované osobě, je-li přítomna, nebo v případě její nepřítomnosti jejímu přítomnému zaměstnanci.
          (5)  Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s uložením opatření podle odstavce 2 nebo 3, může proti němu podat písemné námitky nejpozději do 3 dnů ode dne uložení opatření. Podané námitky nemají odkladný účinek. O podaných námitkách rozhodne ředitel kontrolního orgánu, který zboží podle odstavce 2 nebo 3 zajistil. Písemné vyhotovení rozhodnutí o námitkách se doručuje kontrolované osobě; proti rozhodnutí se nelze odvolat.
          (6)  Při zajištění zboží podle odstavce 2 nebo 3 postupuje kontrolní orgán uvedený v § 30 odst. 1 písm. c) přiměřeně podle zákona o České obchodní inspekci a kontrolní orgán uvedený v § 30 odst. 1 písm. d) podle zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, nestanoví-li tento zákon jinak.
          (7)  Kontrolní orgán, který zajistil zboží podle odstavce 2, toto zboží předá správci spotřební daně.
       § 32
       Uzavření provozovny
          (1)  Dopustí-li se provozovatel závažného porušení povinnosti podle § 11 odst. 5 nebo § 16, je inspektor České obchodní inspekce oprávněn nařídit uzavření provozovny od okamžiku zjištění porušení povinnosti až na dobu 2 provozních dnů následujících po dni tohoto zjištění.
          (2)  Po dobu trvání uzavření provozovny je její provozovatel povinen přijmout opatření, která zamezí opakování závadového stavu, který byl důvodem pro uzavření provozovny.
          (3)  O uložení opatření podle odstavce 1 pořídí inspektor České obchodní inspekce neprodleně písemný záznam; kopii záznamu inspektor předá provozovateli provozovny, je-li přítomen, nebo v případě jeho nepřítomnosti jeho zaměstnanci přítomnému v provozovně.
          (4)  Nesouhlasí-li provozovatel s uložením opatření podle odstavce 1, může proti němu podat písemné námitky nejpozději do 3 dnů ode dne uložení opatření. Podané námitky nemají odkladný účinek. O podaných námitkách rozhodne bezodkladně ředitel inspektorátu České obchodní inspekce. Písemné vyhotovení rozhodnutí o námitkách se doručuje provozovateli; proti rozhodnutí se nelze odvolat.
       § 33
       Působnost správce spotřební daně, orgánů Celní správy České republiky a orgánů Finanční správy České republiky
          (1)  Pokud při výkonu své jiné působnosti správce spotřební daně zjistí, že mohlo dojít k porušení některé z povinností uvedených v § 3 odst. 1 a 3, § 6 odst. 1 až 5 a 7, § 11 odst. 1, § 11 odst. 2 písm. e), § 11 odst. 4, § 14 a 15, postupuje podle daňového řádu.
          (2)  Pokud při výkonu své jiné působnosti orgán Celní správy České republiky zjistí, že mohlo dojít k porušení některé z povinností uvedených v § 3 odst. 1 a 3, § 4 odst. 2, § 6 odst. 1 až 5 a 7, § 11 odst. 1, § 11 odst. 2 písm. e), § 11 odst. 4, § 12 odst. 2, § 14 a 15, postupuje podle daňového řádu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie a sdělí tuto skutečnost bezodkladně správci spotřební daně.
          (3)  Pokud při výkonu své jiné působnosti orgán Finanční správy České republiky zjistí, že mohlo dojít k porušení některé z povinností uvedených v § 3 odst. 1 a 3, § 6 odst. 1 až 5 a 7, § 11 odst. 1, § 11 odst. 2 písm. e), § 11 odst. 4, § 14 a 15, postupuje podle daňového řádu a sdělí tuto skutečnost bezodkladně správci spotřební daně.
          (4)  Tabákové výrobky, bylinné výrobky určené ke kouření a lihoviny zjištěné na místě, kde je zakázán jejich prodej, orgán uvedený v odstavcích 1 až 3 zajistí.
          (5)  Kuřácké pomůcky, elektronické cigarety, nikotinové sáčky bez obsahu tabáku a alkoholické nápoje, s výjimkou lihovin, zjištěné na místě, kde je zakázán jejich prodej, orgán uvedený v odstavcích 1 až 3 může zajistit, jestliže to vyžaduje ochrana veřejného zdraví nebo jiný obecný zájem.
          (6)  O provedení úkonu podle odstavce 4 nebo 5 pořídí orgán neprodleně úřední záznam. Kopii úředního záznamu orgán předá dotčené osobě; není-li přítomna, předá jej osobě, která má věc v době zajištění u sebe.
          (7)  Nesouhlasí-li osoba s provedením úkonu podle odstavce 4 nebo 5, může proti němu uplatnit námitku ve lhůtě 3 dnů ode dne provedení úkonu. Podané námitky nemají odkladný účinek. O podaných námitkách rozhodne bezodkladně ředitel orgánu, který zboží podle odstavce 4 nebo 5 zajistil. Písemné vyhotovení rozhodnutí o námitkách se doručuje dotčené osobě; proti rozhodnutí se nelze odvolat.
       § 34
       Působnost Policie České republiky a obecní policie
          (1)  Policie České republiky kontroluje dodržování všech povinností stanovených tímto zákonem, s výjimkou povinností podle § 4, § 6 odst. 6, § 12, 23 až 29.
          (2)  Obecní policie kontroluje dodržování všech povinností stanovených tímto zákonem, s výjimkou povinností podle § 4, 6, 7, 12, 15, 23 až 29.
          (3)  Zjistí-li Policie České republiky nebo obecní policie tabákové výrobky, bylinné výrobky určené ke kouření nebo lihoviny na místě, kde je zakázán jejich prodej, sdělí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu správci spotřební daně; to neplatí po dobu, po kterou by tím došlo k ohrožení plnění úkolů Policie České republiky nebo k ohrožení účelu trestního řízení.
       HLAVA IX
       PŘESTUPKY
       § 35
       Přestupky fyzických osob
          (1)  Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a)  v rozporu s § 3 odst. 1, 2 nebo 3 nebo § 11 odst. 1, 2, 3 nebo 4 prodá tabákový výrobek, kuřáckou pomůcku, bylinný výrobek určený ke kouření, elektronickou cigaretu, nikotinový sáček bez obsahu tabáku nebo alkoholický nápoj,
b)  v rozporu s § 3 odst. 4 prodá nebo podá tabákový výrobek, bylinný výrobek určený ke kouření, elektronickou cigaretu nebo nikotinový sáček bez obsahu tabáku osobě mladší 18 let,
c)  v rozporu s § 3 odst. 4 prodá kuřáckou pomůcku osobě mladší 18 let,
d)  v rozporu s § 4 odst. 1 prodá nebo vyrobí potravinářský výrobek nebo hračku napodobující tvar a vzhled tabákového výrobku nebo kuřácké pomůcky,
e)  kouří na místě, na němž je kouření zakázáno podle § 8 odst. 1,
f)  kouří na místě, na němž je kouření zakázáno obecně závaznou vyhláškou obce podle § 17 odst. 1,
g)  používá elektronickou cigaretu na místě, na němž je její používání podle § 8 odst. 2 zakázáno,
h)  používá elektronickou cigaretu na místě, na němž je její používání zakázáno obecně závaznou vyhláškou obce podle § 17 odst. 1,
i)  neoznámí správci spotřební daně příležitostný prodej lihovin podle § 14,
j)  v rozporu s § 11 odst. 5 prodá nebo podá alkoholický nápoj osobě mladší 18 let,
k)  v rozporu s § 11 odst. 6 prodá nebo podá alkoholický nápoj osobě, o níž lze důvodně předpokládat, že alkoholický nápoj vzápětí požije a následně bude vykonávat činnost, při níž by vzhledem k předchozímu požití alkoholického nápoje mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek,
l)  v rozporu s § 11 odst. 7 prodá alkoholický nápoj osobě zjevně ovlivněné alkoholem nebo jinou návykovou látkou,
m)  v rozporu s § 12 odst. 1 prodá nebo vyrobí hračku napodobující tvar a vzhled obalu alkoholického nápoje,
n)  ve stavu zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, v němž ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek, vstoupí na místo, na které je podle § 18 odst. 1 osobám v tomto stavu vstupovat zakázáno, nebo se na takovém místě zdržuje,
o)  v rozporu s § 19
1.  požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku, ačkoliv ví, že bude vykonávat činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit majetek,
2.  po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit majetek, nebo
p)  v rozporu s § 20 se odmítne podrobit orientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému vyšetření, k nimž byla vyzvána podle § 21,
q)
  nabídne nebo poskytne spotřebiteli výhody v rozporu s § 3 odst. 5, nebo
r)
  v rozporu s § 18a poskytne bezplatně nebo formou jiné výhody tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření, elektronické cigarety, náhradní náplně elektronických cigaret nebo nikotinové sáčky bez obsahu tabáku v souvislosti s prodejem jakéhokoliv zboží nebo služeb.
          (2)  Za přestupek lze uložit pokutu do
a)  5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) až h) nebo m),
b)  10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k) nebo l),
c)  20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. n),
d)  25 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c),
e)  30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), týkající se prodeje kuřácké pomůcky, elektronické cigarety, nikotinového sáčku bez obsahu tabáku nebo alkoholického nápoje, s výjimkou lihovin, nebo o přestupek podle odstavce 1 písm. i),
f)  50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. o) nebo p),
g)  100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), týkající se prodeje tabákového výrobku, bylinného výrobku určeného ke kouření nebo lihoviny,
h)  150 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), j), q) nebo r) b) nebo j).
          (3)  Je-li spáchán přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo j) vůči osobě mladší 15 let, horní hranice sazby pokuty podle odstavce 2 písm. h) se zvyšuje na dvojnásobek.
          (4)  Za přestupek lze uložit zákaz činnosti do
a)  1 roku, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k) nebo l),
b)  2 let, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. o) nebo p).
          (5)  Přestupky podle odstavce 1 se zapisují do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.
       § 36
       Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
          (1)  Prodejce se dopustí přestupku tím, že
a)  v rozporu s § 3 odst. 1, § 3 odst. 2 písm. a), b), c), e) nebo f) nebo § 3 odst. 3 prodá tabákový výrobek, kuřáckou pomůcku, bylinný výrobek určený ke kouření, elektronickou cigaretu nebo nikotinový sáček bez obsahu tabáku,
b)  v rozporu s § 3 odst. 2 písm. d) prodá tabákový výrobek, kuřáckou pomůcku, bylinný výrobek určený ke kouření, elektronickou cigaretu nebo nikotinový sáček bez obsahu tabáku na akci určené pro osoby mladší 18 let,
c)  v rozporu s § 3 odst. 4 prodá nebo podá tabákový výrobek, bylinný výrobek určený ke kouření, elektronickou cigaretu nebo nikotinový sáček bez obsahu tabáku osobě mladší 18 let,
d)  v rozporu s § 3 odst. 4 prodá kuřáckou pomůcku osobě mladší 18 let,
e)  v rozporu s § 4 prodá, vyrobí nebo doveze potravinářský výrobek nebo hračku napodobující tvar a vzhled tabákového výrobku nebo kuřácké pomůcky,
f)  nezajistí, aby tabákový výrobek, kuřácká pomůcka, bylinný výrobek určený ke kouření, elektronická cigareta nebo nikotinový sáček bez obsahu tabáku byly umístěny na vyčleněném místě podle § 5 odst. 1,
g)  nesplní označovací povinnost podle § 5 odst. 2 nebo § 13 odst. 1,
h)  v rozporu s § 5 odst. 3 nebo § 13 odst. 2 nezajistí prodej tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret, nikotinových sáčků bez obsahu tabáku nebo alkoholických nápojů anebo podávání alkoholických nápojů osobou starší 18 let,
i)  nesplní některou z povinností týkajících se prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret, nikotinových sáčků bez obsahu tabáku nebo alkoholických nápojů prostřednictvím prostředku komunikace na dálku podle § 6 odst. 1 až 5 nebo 7, § 7 nebo 15,
j)  v rozporu s § 11 odst. 1, § 11 odst. 2 písm. a), b), c), e), f) nebo g) nebo § 11 odst. 3 nebo 4 prodá nebo podá alkoholický nápoj,
k)  v rozporu s § 11 odst. 2 písm. d) prodá nebo podá alkoholický nápoj na akci určené pro osoby mladší 18 let,
l)  v rozporu s § 11 odst. 5 prodá nebo podá alkoholický nápoj osobě mladší 18 let,
m)  v rozporu s § 11 odst. 6 prodá nebo podá alkoholický nápoj osobě, o níž lze důvodně předpokládat, že alkoholický nápoj vzápětí požije a následně bude vykonávat činnost, při níž by vzhledem k předchozímu požití alkoholického nápoje mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek,
n)  v rozporu s § 11 odst. 7 prodá alkoholický nápoj osobě zjevně ovlivněné alkoholem nebo jinou návykovou látkou,
o)  v rozporu s § 12 prodá, vyrobí nebo doveze hračku napodobující tvar a vzhled obalu alkoholického nápoje,
p)  neoznámí správci spotřební daně příležitostný prodej lihovin podle § 14,
q)  v rozporu s § 16 nevyzve osobu mladší 18 let, která je zjevně pod vlivem alkoholu, aby místo prodeje alkoholických nápojů opustila, nebo
r)  nepřijme opatření podle § 32 odst. 2,
s)
  při prodeji tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret, náhradních náplní elektronických cigaret nebo nikotinových sáčků bez obsahu tabáku v prodejnách uvedených v § 3 odst. 1 poruší zákaz podle § 3 odst. 5, nebo
t)
  poruší zákaz podle § 18a.
          (2)  Provozovatel mezinárodního letiště se dopustí přestupku tím, že
a)  v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo používání elektronické cigarety na místě, na němž je kouření nebo používání elektronické cigarety zakázáno, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila,
b)  nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2 nebo 3 nebo § 10 písm. b) nebo c),
c)  zřídí stavebně oddělený prostor vyhrazený ke kouření neodpovídající podmínkám uvedeným v § 10 písm. a),
d)  v rozporu s § 10 písm. d) nezajistí, aby se ve stavebně oddělených prostorech vyhrazených ke kouření nezdržovala osoba mladší 18 let, nebo
e)  v rozporu s § 10 písm. e) nezajistí, aby se v tomto prostoru nezdržoval zaměstnanec při výkonu své práce v době, kdy se v něm kouří.
          (3)  Provozovatel dopravního prostředku veřejné dopravy se dopustí přestupku tím, že
a)  v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo používání elektronické cigarety v dopravním prostředku, v němž je kouření nebo používání elektronické cigarety zakázáno, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila,
b)  nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2 nebo 3, nebo
c)  nesplní povinnost podle § 18 odst. 2.
          (4)  Poskytovatel zdravotních služeb se dopustí přestupku tím, že
a)  v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo používání elektronické cigarety na místě, na němž je kouření nebo používání elektronické cigarety zakázáno, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila,
b)  nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2 nebo 3 nebo § 10 písm. b) nebo c),
c)  zřídí stavebně oddělený prostor vyhrazený ke kouření neodpovídající podmínkám uvedeným v § 10 písm. a),
d)  v rozporu s § 10 písm. d) nezajistí, aby se ve stavebně oddělených prostorech vyhrazených ke kouření nezdržovala osoba mladší 18 let,
e)  v rozporu s § 10 písm. e) nezajistí, aby se v tomto prostoru nezdržoval zaměstnanec při výkonu své práce v době, kdy se v něm kouří,
f)  nesplní povinnost podle § 18 odst. 2,
g)  odmítne bezodkladně provést odborné lékařské vyšetření nebo sdělit jeho výsledky podle § 23 odst. 1, nebo
h)  odmítne provést toxikologické vyšetření nebo sdělit jeho výsledky podle § 23 odst. 2.
          (5)  Škola nebo školské zařízení, zřizovatel nebo poskytovatel služeb v zařízení, provozovně nebo v prostoru uvedeném v § 8 odst. 1 písm. g) se dopustí přestupku tím, že
a)  v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo používání elektronické cigarety na místě, na němž je kouření nebo používání elektronické cigarety zakázáno, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila,
b)  nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2 nebo 3, nebo
c)  nesplní povinnost podle § 18 odst. 2.
          (6)  Provozovatel vnitřního prostoru sportoviště se dopustí přestupku tím, že
a)  v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo používání elektronické cigarety na místě, na němž je kouření nebo používání elektronické cigarety zakázáno, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila,
b)  nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2 nebo 3, nebo
c)  nesplní povinnost podle § 18 odst. 2.
          (7)  Provozovatel zábavního prostoru nebo pořadatel akce se dopustí přestupku tím, že
a)  v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo používání elektronické cigarety na místě nebo akci, na nichž je kouření nebo používání elektronické cigarety zakázáno, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila,
b)  nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2 nebo 3, nebo
c)  nesplní povinnost podle § 18 odst. 2.
          (8)  Provozovatel provozovny stravovacích služeb se dopustí přestupku tím, že
a)  v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, která nedodržuje zákaz kouření na místě, na němž je kouření zakázáno, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila, nebo
b)  nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2.
          (9)  Provozovatel zoologické zahrady se dopustí přestupku tím, že
a)  v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, která nedodržuje zákaz kouření na místě, na němž je kouření zakázáno, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila, nebo
b)  nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2 nebo 3.
          (10)  Za přestupek se uloží pokuta do
a)  10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) a g), odstavce 2 písm. b), odstavce 3 písm. b), odstavce 4 písm. b), g) a h), odstavce 5 písm. b), odstavce 6 písm. b), odstavce 7 písm. b), odstavce 8 písm. b) nebo odstavce 9 písm. b),
b)  50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), d), e), h), k), m), n) a o), odstavce 2 písm. a), c) až e), odstavce 3 písm. a) a c), odstavce 4 písm. a), c), d), e) a f), odstavce 5 písm. a) a c), odstavce 6 písm. a) a c), odstavce 7 písm. a) a c), odstavce 8 písm. a) nebo odstavce 9 písm. a),
c)  300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. q),
d)  800 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), i), j) nebo p),
e)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), l), r), s) nebo t).
e)
  1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), l) nebo r).
          (11)  Je-li spáchán přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo l) vůči osobě mladší 15 let, horní hranice sazby pokuty podle odstavce 10 písm. e) se zvyšuje na dvojnásobek.
          (12)  Za přestupek lze uložit zákaz činnosti do
a)  6 měsíců, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. p) nebo q),
b)  2 let, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c), e), h) až l) nebo o).
       § 37
       Propadnutí tabákových výrobků, bylinných výrobků určených ke kouření a lihovin
          Jsou-li splněny podmínky pro uložení propadnutí věci, která je tabákovým výrobkem, bylinným výrobkem určeným ke kouření nebo lihovinou, za přestupek podle § 35 odst. 1 písm. a) nebo § 36 odst. 1 písm. a) nebo j), její propadnutí se uloží.
       § 38
       (zrušen zák. č. 183/2017 Sb. k 1.7.2017)
       § 39
       Společná ustanovení o propadlých a zabraných věcech
          (1)  Propadlé anebo zabrané tabákové výrobky a bylinné výrobky určené ke kouření se zničí. Jiná propadlá nebo zabraná věc se může zničit podle povahy této věci.
          (2)  Věc, s níž je příslušný hospodařit správce spotřební daně, a o jejímž propadnutí nebo zabrání rozhodl jiný správní orgán než správce spotřební daně, předá tento správní orgán správci spotřební daně.
          (3)  Náklady spojené se zajištěním, správou a zničením propadlé nebo zabrané věci hradí pachatel přestupku a není-li ho, vlastník věci, a není-li ho, osoba, u které byla věc zajištěna. Výši těchto nákladů stanoví příslušný orgán, kterému náklady vznikly, dosahuje-li tato výše alespoň 100 Kč.
       § 40
       Společná ustanovení k přestupkům
          (1)  Přestupky podle tohoto zákona projednává
a)  obec v přenesené působnosti, jde-li o přestupky podle § 35 odst. 1, § 36 odst. 1 písm. a) až d), f) až n) a q) a § 36 odst. 2 až 9,
b)  orgán ochrany veřejného zdraví, jde-li o přestupky podle § 35 odst. 1 písm. a), e) a g), § 36 odst. 1 písm. a), f) až h), j) a q), § 36 odst. 4 písm. a) až c), § 36 odst. 5 písm. a) a b) a § 36 odst. 8,
c)  Česká obchodní inspekce, jde-li o přestupky podle § 35 odst. 1 písm. a), q) a r) § 35 odst. 1 písm. a) a § 36 odst. 1 písm. a), d) až j), l), o), q) až t) o), q) a r), a to v rozsahu výkonu kontroly povinností podle § 30 odst. 4,
d)  Státní zemědělská a potravinářská inspekce, jde-li o přestupky podle § 35 odst. 1 písm. a), d) a m) a § 36 odst. 1 písm. a), e) až g), i), j) a o),
e)  Česká školní inspekce, jde-li o přestupky podle § 35 odst. 1 písm. e) a g), § 36 odst. 1 písm. a), b), j) a k) a § 36 odst. 5 písm. a) a b),
f)  Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce, jde-li o přestupky podle § 35 odst. 1 písm. o) a p),
g)  správce spotřební daně, jde-li o přestupky podle § 36 odst. 1 písm. a), i), j) a p),
h)  orgán Celní správy České republiky, jde-li o přestupky podle § 35 odst. 1 písm. a) a i) a § 36 odst. 1 písm. a), e), i), j), o) a p),
i)  orgán Finanční správy České republiky, jde-li o přestupky podle § 35 odst. 1 písm. a) a § 36 odst. 1 písm. a), j) a p),
j)  obecní živnostenský úřad, jde-li o přestupky podle § 35 odst. 1 písm. a) a § 36 odst. 1 písm. a), f), g) a j),
k)  orgán, který udělil poskytovateli zdravotních služeb oprávnění k poskytování zdravotních služeb, jde-li o přestupky podle § 36 odst. 4 písm. g) a h).
          (2)  Příkazem na místě může přestupky projednávat
a)  orgán Policie České republiky, jde-li o přestupky podle § 35 odst. 1 písm. a), e) až g), i), k), l), n) až p),
b)  obecní policie, jde-li o přestupky podle § 35 odst. 1 písm. a), e) až g), i), k), l), n) až p),
c)  orgán ochrany veřejného zdraví, jde-li o přestupky podle § 35 odst. 1 písm. a), e) a g),
d)  obecní živnostenský úřad, jde-li o přestupky podle § 35 odst. 1 písm. a).
          (3)  Pokutu vybírá orgán, který ji uložil.
       HLAVA X
       SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
       § 41
       Technický předpis
          Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.
       § 42
       Přechodná ustanovení
          (1)  Prodejci nebo jiní provozovatelé jsou povinni přizpůsobit svou činnost podmínkám stanoveným tímto zákonem do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
          (2)  Prodejce, který přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona prodával tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření nebo elektronické cigarety prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, je povinen oznámit údaje o systému ověřování věku a jeho fungování Ministerstvu zdravotnictví do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
          (3)  Řízení a kontrola zahájené podle zákona č. 379/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 379/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
          (4)  Vyšetření zjišťující obsah alkoholu nebo jiné návykové látky a doprava do zdravotnického zařízení za účelem provedení tohoto vyšetření podle zákona č. 379/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se uhradí podle zákona č. 379/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
       § 43
       Zrušovací ustanovení
          Zrušují se:
1.  Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.
2.  Část šestá zákona č. 225/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
3.  Část sedmá zákona č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky.
4.  Zákon č. 305/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5.  Část devadesátá třetí zákona č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě.
6.  Část čtvrtá zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.
       ČÁST DRUHÁ
       Změna zákona o České obchodní inspekci

       § 44
          V § 2a odst. 1 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 407/2012 Sb. a zákona č. 308/2013 Sb., se písmeno b) zrušuje.
          Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).
       § 45
       Přechodné ustanovení
          Kontrola dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků podle zákona č. 64/1986 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 64/1986 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
       ČÁST TŘETÍ
       Změna zákona o přestupcích

       § 46
          Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 52/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 312/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 216/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 213/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 344/2007 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 484/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 150/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 237/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 300/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 267/2015 Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona č. 178/2016 Sb. a zákona č. 191/2016 Sb., se mění takto:
          1. V § 17 odst. 2 písm. a) se slova „před alkoholismem a jinými toxikomaniemi” nahrazují slovy „zdraví před škodlivými účinky návykových látek”.
          2. § 30 včetně nadpisu zní:
       „§ 30
       Některé přestupky na úseku ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek
          (1)  Přestupku se dopustí ten, kdo
a)  úmyslně vyrobí líh nebo destilát bez povolení anebo úmyslně líh nebo destilát bez povolení vyrobený přechovává nebo uvádí do oběhu,
b)  umožní neoprávněné požívání omamných a psychotropních látek osobě mladší 18 let, nejde-li o čin přísněji trestný,
c)  neoprávněně přechovává v malém množství pro svoji potřebu omamnou nebo psychotropní látku, nebo
d)  neoprávněně pěstuje pro vlastní potřebu v malém množství rostlinu nebo houbu obsahující omamnou nebo psychotropní látku.
          (2)  Za přestupek lze uložit pokutu do
a)  10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a),
b)  15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) a d),
c)  25 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b).
          (3)  Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze spolu s pokutou uložit zákaz činnosti do 6 měsíců.
          (4)  Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) až d) lze spolu s pokutou uložit zákaz pobytu.”.
          3. V § 58 odst. 2 písm. f) se text „§ 30 odst. 1 písm. d) až j)” nahrazuje textem „§ 30 odst. 1 písm. a) až c)”.
          4. V § 86 písm. a) a b) a v § 91 se slova „na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi” nahrazují slovy „na úseku ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek”.
          5. V § 86 písm. c) se text „ , § 30 odst. 1 písm. g), h) a i)” zrušuje.
          6. V § 86 písm. e) se bod 3 zrušuje.
          Dosavadní body 4 a 5 se označují jako body 3 a 4.
       ČÁST ČTVRTÁ
       Změna živnostenského zákona

       § 47
          V § 60a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona 407/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb. a zákona č. 309/2013 Sb., odstavec 2 zní:
          „(2)  Živnostenské úřady kontrolují dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle zákona upravujícího povinné značení lihu, pokud porušení těchto povinností zjistí při výkonu své jiné působnosti, a dodržování povinností při značení tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně. Zjistí-li, že došlo k porušení povinnosti, sdělí tuto skutečnost bezodkladně správci spotřební daně.”.
       § 48
       Přechodné ustanovení
          Kontrola dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
       ČÁST PÁTÁ
       Změna zákona o obecní policii

       § 49
          Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 153/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb. a zákona č. 188/2016 Sb., se mění takto:
          1. § 17b včetně poznámky pod čarou č. 15a zní:
       „§ 17b
          Strážník je oprávněn zabezpečovat dopravu osob do zdravotnického zařízení nebo do protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice podle jiného právního předpisu15ai mimo území obce, která zřídila obecní policii nebo která je smluvní stranou veřejnoprávní smlouvy podle § 3a nebo 3b. Povinnosti a oprávnění podle zákona může strážník plnit pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění dopravy této osoby a jejího umístění do protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice.


          
15a)  Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.”.
          2. V § 17c odst. 2 písm. b) bodě 2 se slova „tabákové potřeby” nahrazují slovy „kuřácké pomůcky”.
          3. V § 18a odst. 3 se za slova „může strážník použít” vkládají slova „k vynucení povinnosti řidiče vozidla setrvat na místě do příchodu policie23nebo”.
          Poznámka pod čarou č. 23 zní:


       
„23)  § 118a odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 411/2005 Sb.”.
       ČÁST ŠESTÁ
       Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

       § 50
          V § 2 odst. 1 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 169/1999 Sb., zákona č. 460/2000 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 157/2013 Sb., se za písmeno l) vkládá nové písmeno m), které včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:
„m)  poskytuje nebo zajišťuje odbornou péči10osobám s adiktologickou poruchou, které jsou ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence,


          
10)  Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.”.

          Dosavadní písmeno m) se označuje jako písmeno n).
       ČÁST SEDMÁ
       Změna zákona o návykových látkách

       § 51
          V § 5 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 273/2013 Sb., písmeno h) zní:
„h)  nabývat, a to i v zastoupení, na základě lékařem vydaného receptu, nabývat na základě vybavení poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona o léčivech, uchovávat a používat podle vydaného receptu nebo podle pokynu lékaře pro vlastní potřebu fyzické osoby,”.
       ČÁST OSMÁ
       Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

       § 52
          V § 11 odst. 1 písm. c) zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 217/2005 Sb. a zákona č. 457/2011 Sb., se slovo „státu” nahrazuje slovy „nebo zabranými”.
       ČÁST DEVÁTÁ
       Změna zákona o spotřebních daních

       § 53
          Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 59/2010 Sb., zákona č. 95/2011 Sb., zákona č. 221/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 201/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 157/2015 Sb., zákona č. 315/2015 Sb., zákona č. 382/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., se mění takto:
          1. Část čtvrtá se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 36, 65a, 65b, 65c a 65d zrušuje.
          2. V části deváté hlavě I se díl 4 včetně nadpisu zrušuje.
          3. V části deváté hlavě II se díl 7 včetně nadpisu zrušuje.
          4. V části deváté nadpisu hlavy III, nadpisu § 135zzc a nadpisu § 135zzd se slova „lihovin a” zrušují.
          5. V § 135zzc odstavec 1 zní:
          „(1)  Správní orgán uloží propadnutí neznačených tabákových výrobků, které zajistil v souvislosti s porušením povinnosti při značení tabákových výrobků.”.
          6. V § 135zzc odst. 2, § 135zzd a v § 135zze odst. 3 a 4 se slova „lihovin nebo” zrušují.
          7. V nadpisu § 135zze se slova „lihovinách a” zrušují.
          8. V § 135zze odst. 1 až 3 a 5 se slova „lihoviny nebo” zrušují.
          9. V § 135zzg odst. 2 se písmeno b) zrušuje.
          Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b) až e).
          10. V § 135zzg odst. 2 se písmeno d) zrušuje.
          Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).
          11. V § 135zzg odst. 3 se písmeno b) zrušuje.
          Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).
          12. V § 135zzg odst. 3 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.
          13. V § 135zzg odst. 4 se písmeno b) zrušuje.
          Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).
          14. V § 135zzg odst. 4 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.
       § 54
       Přechodná ustanovení
          (1)  Řízení a postupy podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
          (2)  Informování správce daně podle § 133 odst. 5 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za splnění povinnosti oznámit příležitostný prodej lihovin podle tohoto zákona.
       ČÁST DESÁTÁ
       Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci

       § 55
          Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 321/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 138/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 180/2016 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., se mění takto:
          1. V § 3 odst. 2 se písmeno g) zrušuje.
          Dosavadní písmena h) až n) se označují jako písmena g) až m).
          2. V § 3 odst. 3 písm. y) se na konci textu bodu 1 doplňuje slovo „nebo” a bod 2 se zrušuje.
          Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 2.
       § 56
       Přechodné ustanovení
          Kontrola podle zákona č. 146/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 146/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
       ČÁST JEDENÁCTÁ
       Změna zákona o léčivech

       § 57
          Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 75/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 70/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 80/2015 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., se mění takto:
          1. V § 5 odst. 8 písm. a) se na konci textu bodu 2 slovo „anebo” nahrazuje slovem „nebo”.
          2. V § 5 odst. 8 písm. a) se na konci textu bodu 3 tečka nahrazuje slovem „ , anebo” a doplňuje se bod 4, který zní:
„4.  vybavení pacienta podle § 8 odst. 1 potřebným množstvím individuálně připraveného léčivého přípravku s obsahem návykové látky40poskytovatelem zdravotních služeb v oboru psychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie, gerontopsychiatrie nebo v oboru návykové nemoci v rámci poskytování léčby adiktologické poruchy, při níž pacient užívá tento léčivý přípravek jako náhradu za návykovou látku, která vyvolala jeho adiktologickou poruchu,”.
          3. V § 8 odst. 1 větě druhé se za slova „podle § 5 odst. 8 písm. a)” vkládají slova „bodů 2 a 3” a za slova „způsob vybavení pacienta léčivými přípravky při poskytování zdravotních služeb” se vkládají slova „podle § 5 odst. 8 písm. a) bodů 2 až 4”.
       ČÁST DVANÁCTÁ
       Změna zákona o Policii České republiky

       § 58
          Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 459/2011 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 51/2016 Sb. a zákona č. 188/2016 Sb., se mění takto:
          1. V § 41 odst. 2 písm. b) bodě 2 se slova „tabákové potřeby” nahrazují slovy „kuřácké pomůcky”.
          2. V § 67 odstavec 4 zní:
          „(4)  Odběr krve musí být proveden, požádá-li o to osoba podezřelá z přestupku. Poskytovatele zdravotních služeb a zdravotnické zařízení, kde má být odběr krve proveden, určí policista, který rovněž zajistí dopravu osoby do tohoto zařízení. Policista následně zajistí provedení rozboru odebrané krve poskytovatelem zdravotních služeb. Náklady spojené s dopravou osoby do zdravotnického zařízení, odběrem krve a jejím následným rozborem hradí osoba, která o něj požádala; pokud je touto osobou osoba nezletilá, která není plně svéprávná, hradí tyto náklady její zákonný zástupce.”.
       ČÁST TŘINÁCTÁ
       Změna zákona o zdravotních službách

       § 59
          Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 167/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 437/2012 Sb., zákona č. 66/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 60/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 147/2016 Sb., zákona č. 189/2016 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:
          1. V § 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které včetně poznámky pod čarou č. 52 zní:
„i)  protialkoholní a protitoxikomanická záchytná služba52(dále jen „záchytná služba”).


          
52)  Zákon č. 373/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů.”.
          2. V § 2 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které včetně poznámky pod čarou č. 53 zní:
„c)  odborné lékařské vyšetření podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek53.


          
53)  Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.”.
          3. V § 11 odst. 4 a 6, § 18 odst. 1 písm. a) bodě 4, § 18 odst. 2 písm. a) bodě 4, § 19 odst. 1 písm. b) a § 74 odst. 1 písm. d) se za slova „d) až f)” vkládají slova „a i)”.
          4. Za § 11 se vkládají nové § 11a a 11b, které včetně nadpisu znějí:
       „Poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení
       § 11a
          (1)  Mimo zdravotnické zařízení mohou být poskytovány zdravotní výkony v rámci preventivní péče zaměřené na předcházení onemocnění a jeho včasné rozpoznání, a to na základě povolení uděleného krajským úřadem.
          (2)  Povolení se udělí poskytovateli, který je oprávněn poskytovat zdravotní služby, v jejichž rámci budou zdravotní výkony podle odstavce 1 poskytovány mimo zdravotnické zařízení. Mimo zdravotnické zařízení lze poskytovat jen takové zdravotní výkony v rámci preventivní péče, jejichž poskytnutí není podmíněno technickým a věcným vybavením nutným k jejich provedení ve zdravotnickém zařízení.
          (3)  Povolení se uděluje na dobu nejdéle jednoho roku. O udělení povolení rozhoduje krajský úřad, v jehož správním obvodu budou zdravotní výkony poskytovány mimo zdravotnické zařízení.
          (4)  Povolení lze udělit jen na základě souhlasného závazného stanoviska krajské hygienické stanice, v jejímž správním obvodu budou zdravotní výkony poskytovány mimo zdravotnické zařízení. Žádost poskytovatele o vydání závazného stanoviska musí obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 5. V žádosti musí být dále uvedena hygienická a protiepidemická opatření k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění při činnostech podle věty první.
          (5)  Žádost o udělení povolení kromě náležitostí stanovených správním řádem obsahuje
a)  identifikační údaje poskytovatele v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb,
b)  vymezení činností, které budou poskytovány mimo zdravotnické zařízení,
c)  místo, kde budou zdravotní výkony poskytovány mimo zdravotnické zařízení,
d)  dobu, na kterou má být povolení uděleno, určenou konkrétním datem.
          (6)  Žadatel k žádosti o udělení povolení předloží
a)  kopii rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, pokud rozhodnutí nevydal krajský úřad příslušný k udělení povolení,
b)  závazné stanovisko krajské hygienické stanice.
          (7)  Rozhodnutí o udělení povolení kromě náležitostí stanovených správním řádem obsahuje údaje uvedené v odstavci 5. Krajský úřad zašle kopii pravomocného rozhodnutí neprodleně krajské hygienické stanici, která vydala závazné stanovisko podle odstavce 4.
          (8)  Při poskytování zdravotních výkonů v rámci preventivní péče mimo zdravotnické zařízení podle odstavce 1 není poskytovatel povinen vést zdravotnickou dokumentaci.
       § 11b
          (1)  Povolení zaniká
a)  zánikem oprávnění k poskytování zdravotních služeb,
b)  uplynutím doby, na kterou bylo uděleno, nebo
c)  odejmutím povolení rozhodnutím krajského úřadu, který povolení vydal.
          (2)  Krajský úřad odejme povolení, jestliže poskytovatel
a)  přestal splňovat některou z podmínek podle § 11a,
b)  závažným způsobem nebo opakovaně porušil povinnost vztahující se k poskytovaným zdravotním výkonům mimo zdravotnické zařízení stanovenou tímto zákonem nebo jiným právním předpisem, nebo
c)  poskytoval zdravotní výkony mimo zdravotnické zařízení v rozporu s povolením.
          (3)  Krajský úřad zašle kopii rozhodnutí o odejmutí povolení neprodleně krajské hygienické stanici, která vydala závazné stanovisko podle § 11a odst. 4.
          (4)  Odvolání proti rozhodnutí o odejmutí povolení nemá odkladný účinek.”.
          5. V § 28 se doplňuje odstavec 5, který zní:
          „(5)  Práva pacienta uvedená v odstavci 3 písm. c), e), i) a j) nemůže uplatnit pacient, kterému je poskytována záchytná služba nebo který je povinen se podrobit odbornému lékařskému vyšetření podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Tento pacient rovněž nemůže při uplatňování práva podle odstavce 3 písm. h) odmítnout přítomnost příslušníka Policie České republiky, příslušníka Vojenské policie, strážníka obecní policie nebo příslušníka Vězeňské služby České republiky (dále jen „Vězeňská služba”), který na žádost poskytovatele poskytuje součinnost při poskytování záchytné služby nebo při vyšetření podle věty první.”.
          6. V § 29 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:
„i)  záchytnou službu.”.
          7. V § 30 odst. 1 se slova „České republiky (dále jen „Vězeňská služba”)” zrušují.
          8. V § 38 se na konci textu odstavce 7 doplňují slova „ , a záchytnou službu”.
          9. V § 39 odst. 1 písm. c) a § 47 odst. 1 písm. b) a f) se na konci textu doplňují slova „ ; to neplatí v případě poskytování záchytné služby”.
          10. V § 39 odst. 2 se na konci písmene a) slovo „a” zrušuje.
          11. V § 39 odst. 2 se na konci písmene b) tečka nahrazuje slovem „a” a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c)  poté, co byl neúspěšně použit mírnější postup, než je použití omezovacích prostředků, s výjimkou případu, kdy použití mírnějšího postupu by zjevně nevedlo k dosažení účelu podle písmene a), přičemž musí být zvolen nejméně omezující prostředek odpovídající účelu jeho použití.”.
          12. V § 39 odst. 3 písmeno e) zní:
„e)  každé použití omezovacího prostředku, včetně důvodu jeho použití, bylo zaznamenáno do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi.”.
          13. V § 39 se doplňuje odstavec 4, který zní:
          „(4)  Poskytovatel je povinen vést centrální evidenci použití omezovacích prostředků, která obsahuje souhrnné údaje o počtech případů použití omezovacích prostředků za kalendářní rok, a to pro každý omezovací prostředek zvlášť; identifikační údaje pacientů, u kterých byly omezovací prostředky použity, se v centrální evidenci neuvádějí. Použití omezovacího prostředku se zaznamená do centrální evidence nejpozději do 60 dnů ode dne jeho použití.”.
          14. V § 45 odst. 2 písm. h) se za slova „neodkladné péče” vkládají slova „ , záchytné služby”.
          15. V § 47 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ ; traumatologický plán se nezpracovává pro poskytování záchytné služby”.
          16. V příloze v bodě 7 se slova „§ 20 odst. 2 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami” nahrazují slovy „zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek”.
       § 60
       Přechodné ustanovení
          Poskytovatel zdravotních služeb, který ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona byl oprávněn poskytovat zdravotní služby v protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici podle zákona č. 379/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn poskytovat protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou službu.
       ČÁST ČTRNÁCTÁ
       Změna zákona o specifických zdravotních službách

       § 61
          Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 47/2013 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 264/2016 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:
          1. Za hlavu VI se vkládá nová hlava VII, která včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 22 zní:
       „HLAVA VII
       PROTIALKOHOLNÍ A PROTITOXIKOMANICKÁ ZÁCHYTNÁ SLUŽBA
       § 89a
       Vymezení protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby
          (1)  Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná služba (dále jen „záchytná služba”) je zdravotní službou poskytovanou osobě, která pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nekontroluje své chování a tím bezprostředně ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek.
          (2)  Záchytná služba se poskytuje v protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici (dále jen „záchytná stanice”). Záchytná stanice je zdravotnické zařízení.
          (3)  Záchytná služba zahrnuje vyšetření osoby za účelem zjištění, zda její umístění do záchytné stanice není vyloučeno z důvodů uvedených v § 89b odst. 2 písm. a), a pobyt v záchytné stanici, včetně nezbytné péče směřující k zabránění ohrožení zdraví bezprostředně souvisejícího s akutní intoxikací.
          (4)  Záchytnou službu zajišťuje na svém území kraj v samostatné působnosti.
       § 89b
       Umístění v záchytné stanici
          (1)  Osoba, která pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nekontroluje své chování a tím bezprostředně ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek a tuto hrozbu nelze odvrátit jinak, je povinna se podrobit vyšetření a pobytu v záchytné stanici, včetně nezbytné péče směřující k zabránění ohrožení zdraví bezprostředně souvisejícího s akutní intoxikací, po dobu nezbytně nutnou, avšak kratší než 24 hodin.
          (2)  Do záchytné stanice nelze umístit osobu
a)  ohroženou na životě selháním základních životních funkcí, v bezvědomí, s neošetřeným zraněním, s masivním krvácením nebo osobu jevící známky onemocnění bezprostředně vyžadující péči, kterou nelze poskytnout v záchytné stanici, nebo
b)  mladší 15 let.
          (3)  Osobu lze umístit do záchytné stanice pouze se souhlasem lékaře určeného poskytovatelem záchytné služby a za splnění podmínek podle odstavců 1 a 2.
          (4)  Pokud osoba, které je poskytována záchytná služba, bezprostředně ohrožuje sebe nebo jinou osobu nebo poškozuje majetek poskytovatele záchytné služby a poskytovatel záchytné služby tomu nemůže zabránit vlastními silami, může tento poskytovatel požádat o nezbytnou součinnost Policii České republiky, Vojenskou policii, jde-li o osobu vyzvanou k orientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému vyšetření podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek22vojenským policistou, obecní policii a v případě osob ve výkonu vazby, zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody Vězeňskou službu.
          (5)  Osobě umístěné v záchytné stanici poskytovatel záchytné služby doporučí odbornou péči.
       § 89c
       Doprava do záchytné stanice
          (1)  Dopravu osoby do záchytné stanice zajistí ten, kdo tuto osobu vyzval k orientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému vyšetření podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.
          (2)  Pokud osoba, která je do záchytné stanice dopravována při poskytnutí zdravotnické záchranné služby nebo zdravotnické dopravní služby, bezprostředně ohrožuje sebe nebo jinou osobu nebo poškozuje majetek poskytovatele zdravotnické záchranné služby nebo poskytovatele zdravotnické dopravní služby a poskytovatel zdravotnické záchranné služby nebo poskytovatel zdravotnické dopravní služby nemůže tomu zabránit vlastními silami, může tento poskytovatel požádat o nezbytnou součinnost Policii České republiky, Vojenskou policii, jde-li o osobu vyzvanou k orientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému vyšetření podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek vojenským policistou, obecní policii a v případě osob ve výkonu vazby, zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody Vězeňskou službu.
       § 89d
       Oznamovací povinnost
          (1)  Vyšetření a pobyt osoby v záchytné stanici oznamuje poskytovatel záchytné služby jejímu registrujícímu poskytovateli, je-li mu tento poskytovatel znám.
          (2)  Vyšetření a pobyt nezletilé osoby v záchytné stanici oznamuje poskytovatel záchytné služby též
a)  jejímu zákonnému zástupci, popřípadě jiné osobě odpovědné za její výchovu, a
b)  orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
          (3)  Jde-li o osobu s omezenou svéprávností, oznamuje se její vyšetření a pobyt v záchytné stanici též jejímu opatrovníkovi.
       § 89e
       Úhrada nákladů za poskytnutou záchytnou službu a za dopravu do záchytné stanice
          (1)  Prokáže-li se přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, hradí poskytovateli záchytné služby náklady na poskytnutou záchytnou službu osoba, které byla záchytná služba poskytnuta; tato osoba hradí i náklady na dopravu do záchytné stanice tomu, komu tyto náklady vznikly. Pokud byla záchytná služba poskytnuta nezletilé osobě, která není plně svéprávná, hradí náklady její zákonný zástupce.
          (2)  Neprokáže-li se přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, hradí poskytovateli záchytné služby náklady na poskytnutou záchytnou službu Policie České republiky, Vojenská policie, obecní policie, Vězeňská služba, zaměstnavatel, kontrolní orgán nebo poskytovatel zdravotních služeb, v rámci jejichž působnosti byla učiněna výzva k orientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému vyšetření podle zákona o ochraně zdraví před návykovými látkami. Kdo hradí náklady, nese též náklady na dopravu do záchytné stanice.
          (3)  Pokud je v souvislosti s poskytnutím záchytné služby nezbytné s osobou, které je záchytná služba poskytována, komunikovat způsobem založeným na tlumočení druhou osobou a prokáže-li se přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, hradí náklady na tlumočení osoba, které byla záchytná služba poskytnuta. Pokud byla záchytná služba poskytnuta nezletilé osobě, která není plně svéprávná, hradí náklady na tlumočení její zákonný zástupce. Neprokáže-li se přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, hradí náklady na tlumočení ten, kdo nese náklady podle odstavce 2.


          
22)  § 21 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.”.

          Dosavadní hlavy VII a VIII se označují jako hlavy VIII a IX.
          2. Za § 92 se vkládá nový § 92a, který zní:
       „§ 92a
          (1)  Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 89b odst. 1 se nepodrobí vyšetření, pobytu nebo nezbytné péči v záchytné stanici.
          (2)  Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10 000 Kč.
          (3)  Přestupek podle odstavce 1 projednává obec v přenesené působnosti. V blokovém řízení může přestupek projednat též orgán Policie České republiky nebo obecní policie.
          (4)  Pokutu vybírá orgán, který ji uložil. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil.”.
       § 62
       Přechodná ustanovení
          (1)  Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice zřízená podle zákona č. 379/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanici podle zákona č. 373/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
          (2)  Doprava do protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice a ošetření a pobyt v protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici podle zákona č. 379/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se uhradí podle zákona č. 379/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
       ČÁST PATNÁCTÁ
       ÚČINNOST

       § 63
          Tento zákon nabývá účinnosti dnem 31. května 2017.
        
       Hamáček v. r.
       Zeman v. r.
       Sobotka v. r.
        
       * * *
       Článek II zák. č. 59/2023 Sb. zní:
       Čl. II
       Přechodná ustanovení
          1. Prodejce nebo jiný provozovatel prodejny je povinen přizpůsobit svou činnost podmínkám stanoveným zákonem č. 65/2017 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
          2. Prodejce, který přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona prodával nikotinové sáčky prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, je povinen oznámit údaje o systému ověřování věku a jeho fungování podle § 6 odst. 4 zákona č. 65/2017 Sb. Ministerstvu zdravotnictví do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
       Příloha k zákonu č. 65/2017 Sb.
       Grafické značky

       A. Grafická značka „Kouření zakázáno” charakteru zákazové grafické značky (obrázek č. 1) má velikost nejméně 12 cm x 16 cm a obdélníkový tvar s poměrem šířka/výška 3 : 4, bílým pozadím, černým okrajem a s kruhem s červeným okrajem, červeným šikmým pruhem a s černou hořící cigaretou na bílém pozadí a černými tiskacími písmeny „KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO”.
       Obrázek č. 1

         
       B. Grafická značka „Kouření povoleno” charakteru výstražné grafické značky (obrázek č. 2) má velikost nejméně 12 cm x 16 cm a obdélníkový tvar s poměrem šířka/výška 3 : 4, bílým pozadím, černým okrajem a s trojúhelníkem s černým okrajem a s černou hořící cigaretou na žlutém pozadí a černými tiskacími písmeny „KOUŘENÍ POVOLENO” a „KOUŘENÍ VÁŽNĚ ŠKODÍ VÁM I LIDEM VE VAŠEM OKOLÍ”. Slova „KOUŘENÍ POVOLENO” jsou uvedena dvojnásobnou velikostí písma než „KOUŘENÍ VÁŽNĚ ŠKODÍ VÁM I LIDEM VE VAŠEM OKOLÍ”.
       Obrázek č. 2
        
        
       Poznámky pod čarou

1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění.
2)  Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
3)  Čl. 2 odst. 36, čl. 18 odst. 1 a 4 a čl. 20 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES, v platném znění.
4)  Čl. 18 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/40/EU.
5)  Čl. 18 odst. 1 a čl. 20 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/40/EU.
6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89, v platném znění.
7)  Například zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
8)  Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů.
9)  Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
10)  Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.
11)  § 2 odst. 4 zákona o zdravotních službách.
12)  Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.